• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1033
 • 324
 • 85
 • 48
 • 46
 • 13
 • 8
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1567
 • 1366
 • 1259
 • 1254
 • 180
 • 140
 • 127
 • 116
 • 107
 • 107
 • 106
 • 98
 • 96
 • 92
 • 92
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

What is Freedom? : Perceptions of Freedom of Women in Two Novels from Afghanistan; A Thousand Splendid Suns and Behind the Burqa

Pepelar, Palmina January 2008 (has links)
No description available.
2

What is Freedom? : Perceptions of Freedom of Women in Two Novels from Afghanistan; A Thousand Splendid Suns and Behind the Burqa

Pepelar, Palmina January 2008 (has links)
No description available.
3

Ett skrattretande (för)fall : teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen /

Malmio, Kristina. January 2005 (has links)
Diss. Helsingfors : Univ., 2005.
4

Från sonett till drömtext : Gunnar Björlings väg mot modernismen /

Friberg, Leif, January 2004 (has links)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2004.
5

Das Phantastische als Erzählstrategie in vier zeitgenössischen Romanen /

Schnaas, Ulrike, January 1900 (has links)
Diss. Stockholm : Univ., 2004. / Från abstract: The major part of this study consists of a close reading of four novels printed between 1995 and 2001: Marie Hermanson's Värddjuret (1995), Majgull Axelsson's Aprilhäxan (1997), Karen Duve's Regenroman (1999) and Elfriede Kern's Schwarze Lämmer (2001). Med engelsk resumé.
6

Murukak Ka·tavu·l Va₋lipā·tu : a study of the worship of God Muruka₋n in Malaiyakam on I₋am and in Tami₋lakam /

Selliah, Amirthalingam, January 2003 (has links)
Diss. Uppsala : Univ., 2003.
7

Das Phantastische als Erzählstrategie in vier zeitgenössischen Romanen /

Schnaas, Ulrike, January 2004 (has links)
Diss. Stockholm : Univ., 2004.
8

Ett korrekt värderat varulager : Har facklitteratur inom juridik och redovisning något bäst-före-datum? / A fair valued stock-in-trade : Have nonfiction within law and accounting a best-before-date?

Puro, Minna, Veispahic, Edina January 2014 (has links)
Varulager är en omsättningstillgång, där några grundläggande begrepp inom värde-ringen av omsättningstillgångar är anskaffningsvärde, verkligt värde och lägsta värdets princip. Ett anskaffningsvärde utgörs av utgifter företaget har haft för att anskaffa varulagret. Verkligt värde innebär att värderingen av tillgången ska avspegla priset vid en tänkt marknadstransaktion vid värderingstidpunkten. När ett varulager skall värderas, värderas det till det lägsta av anskaffningsvärde eller verkligt värde, vilket utgör lägsta värdets princip (LVP). Enligt både forskning och fakta framstår varulagervärdering vara svårhanterbart, då flera faktorer behöver tas hänsyn till. Ännu svårare blir det med varor som är utsatta för inkurans, vilket innebär att varor blivit omoderna eller föråldrade. Vi har genom en fallstudie på ett bokförlag, som bland annat tillhandahåller läromedel och facklitteratur, undersökt denna problematik kring varulagervärdering. Därmed är bokförlaget beroende av varulagret, som är intäktsbringande och vilket leder till att värdering blir och är ett viktigt inslag. För bokförlagets facklitteratur inom juridik och redovisning kan problemet uppstå när exempelvis lagändringar inträffar, där även säsongsvariation kan påverka varulagervärderingen hos bokförlaget. Hur ska förlaget då gå tillväga? Syftet med uppsatsen har varit att i praktiken undersöka varulagervärderingsprocessen av facklitteratur inom juridik och redovisning. En kvalitativ undersökning genomfördes i form av intervjuer. Tidigare forskning har undersökts, men resulterade inte i några vetenskapliga artiklar inom området. Vi fann därmed artiklar om liknade tillgångar eller varor med kort ekonomisk livslängd och som behandlas på liknade sätt i värderingen, exempelvis IT-relaterade produkter, som är inkuranskänsliga, precis som facklitteratur inom juridik och redovisning. Insamlingen har även skett i form av lagar, litteratur och information från internet. Sammantaget medförde insamlingen av teori och olika regel-verk att vi har erhållit kunskap kring varulagervärdering. Uppsatsen har strukturerats enligt fyra perspektiv relaterade till bokförlagets varulager-värdering, som vi har kunnat urskilja som betydelsefulla i processen att värdera facklitteratur inom juridik och redovisning. Dessa fyra perspektiv konstaterade vi ingår i värderingen av varulagret. Den ekonomiska värderingen är inte särskilt problematisk, eftersom värderingen stöds av flera system (till exempel lagersystem) som hjälper till. Dock upplevs efterfrågeprognoser som problematiska. Det som vi dessutom kommit fram till är att även inkurans och makulering försvårar varulagervärderingen, det vill säga nedskrivningsbehov samt kasseringen av litteratur. / Inventory is a current asset, where some basic concepts in the valuation of inventories is historical cost, fair value and the lowest value principle. The historical cost consists of expenses the company has incurred in acquiring the inventories. Fair value means that the valuation of the asset should reflect the price at a hypothetical market transaction at the measurement date. When an inventory is about to be valued, it's being valued to the lowest of historical cost or fair value, which makes up the lowest value principle (LVP). According to both research and facts, inventory valuation appears to be difficult to manage, due to having to include several factors. It becomes even more difficult with goods that are subjects to obsolescence, meaning that goods become outdated or obsolete. We have conducted a case study at a publishing house, that provides educational materials and professional literature, studied its complex of problems relating to inventory valuation. Consequently, the publishing house is dependent of the inventories that are revenue generating, and causing the valuation to become and being an important feature. For the publishing house's nonfiction literature in law and accounting, the problem may arise when, for example, legislative changes occur, where also seasonality can affect the inventory valuation at book publisher. How should the publishing house deal with this? The aim of the study has been to practically analyze an inventory evaluation process of nonfiction literature in law and accounting. A qualitative study was conducted in the form of interviews. Previous research was investigated, but did not result in any scientific papers in the field. We found related articles on similar assets or goods with short economic life and that are treated similarly in the valuation, such as IT-related products, which are sensitive to obsolescence, like nonfiction literature in law and accounting. We have also studied laws, literature and information from the internet. Together this collection of theory and different regulations resulted in gaining knowledge of inventory valuation. The thesis' structure is based on four perspectives related to the publishing house inventory valuation that we have been able to discern as important in the process of evaluating nonfiction literature in law and accounting. These four perspectives, we observed are included in the valuation of inventories. The economic valuation is not particularly problematic, as the valuation is supported by several systems that help. However, the demand forecasts are perceived as problematic. We also concluded that even obsolescence and cancellation complicates inventory valuation, in other words devaluation and discarding of literature.
9

Oma, ein Werk von Peter Härtling für den Deutschunterricht Stufe 3

Neubauer, Dana January 2013 (has links)
No description available.
10

Den manliga hjälten och de döda kvinnorna : En analys av I am legend ur ett genusmedvetet och feministiskt perspektiv

Andersin, Mira January 2013 (has links)
Syftet med uppsatsen Den manliga hjälten och de döda kvinnorna är att från ett genusmedvetet och feministiskt perspektiv undersöka genusroller och patriarkala tankestrukturer i Richard Mathesons roman I am legend och de tre filmatiseringar som gjorts av denna. Jag ska se hur män och kvinnor skildras, omverken vidmakthåller de stereotypa könsroller som det västerländska samhället traditionellt bygger på, eller om de bryter av mot dessa normer. I uppsatsen använder jag mig av Pierre Bourdieus teori om den manliga dominansen, och även av Gilbert och Gubars resonemang om kvinnan i litteratur som ängel och monster. Om mannens roll är att vara hjälte, vilken roll får då kvinnan?

Page generated in 0.0449 seconds