• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 7
 • 5
 • Tagged with
 • 12
 • 12
 • 12
 • 7
 • 7
 • 7
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

An In-situ FTIR Study of the Methanol to Hydrocarbons Reaction Over Zeolite Catalysts

Forselv, Stian January 2011 (has links)
This thesis investigates several different types of zeolites during the conversion of methanol to hydrocarbons, and examines the effects of the differences between them. All samples were characterized by SEM, XRD, ICP-MS and BET to confirm that they were as reported by the manufacturers. The samples were investigated by in-situ FTIR during water desorption and during reaction while feeding methanol at 350 degrees. The effluents of the reactions were analyzed by on-line GC-MS-FID. The further experiments were performed while feeding methanol at four different temperatures.
2

Part A: Investigations of Sodium-Graphite Interaction<br><br>Part B: Structures and conformational Energies of 1,2- Dihaloethane and Silane Analogues<br><br>Part C: Development of Ab Initio computational Methods based on non-orthogonal Slater Determinants

Hjertenæs, Eirik January 2011 (has links)
Part A:Cathode wear is the limiting factor in the lifetime of electrolytic cells in aluminium production. One important reason for wear in carbon cathode materials is the penetration and diffusion of sodium from the melt, through the cathode materials. A long-term goal is to use quantum chemistry methods to investigate this phenomena on an atomic scale. In order to investigate large systems, density functional theory (DFT) must be applied. A comparison of results from calculations on a small model system using various density functionals to results from high level ab initio calculations shows that TPSS is the best suited functional for sodium-graphite interactions. Using this functional, a larger system consisting of two coronene molecules and a sodium atomhas been investigated and and diffusion coeffcients have been calculated based on harmonic transition state theory. Results show that calculated diffusion coeffcients match experimental observations well, but also confirm that the model system considered is not large enough to describe bulk graphite.Part B:Halogenated alkanes is a group of molecules that has received much attention, both in experiments and theoretical investigations. Here we focus on the 1,2-dihaloethanes. The restricted rotation around the C-C bond leads to a mixture of two rotamers, anti and gauche. Experiments and previous theoretical results show which conformer is lowest in energy depends on the subsituted halogen, gauche is the preferred conformer for fluoro-subsituted molecules, while anti is lowest in energy for the other halogens. This is attributed to steric repulsion. In order to further inestitgate this phenomena, the geometries of 1,2-difluoroethane and 1,2-dichloroethane are optimizedat the CCSD(T)/cc-pVDZ level. By replacing one or both of the carbon atoms by silicon, the corresponding halo(halomethyl)silane and 1,2-dihalodisilanes are formed. These molecules are also investigated using the same methods. Strutural parameters and conformational energies are compared to experimental observations and theoreticalresults from literature. Results from calculations correspond well with experiments (for the molecules where experimental values are available) and with previous calculations (in the case of silane analogues). As predicted, the accuracy of the calculations increase when including electron correlation (MP2 and CCSD(T)) compared to the results from HF.Part C:A computational method using wave functions constructed as a linear combination of non-orthonogal Slater determinants is proposed in an article by Koch and Dalgaard in 2003. Removing the requirement of orthogonality leads to a much more flexible wave function and more electron correlation can be recovered by using fewer determinants. The method is implemented in Dalton. Test calculations for systems where FCI results are available shows the method has favourable performance compared to MP2 and CCSD(T).
3

SILISIUM PRODUKSJONSPROSESS. ENERGI OG EKSERGI ANALYSE FOR HOLLA SILISIUM SMELTEVERK. / SILICON PRODUCTION PROCESS. ENERGY AND EXERGY ANALYSIS FOR HOLLA SILICON PLANT

Borkowska, Zuzanna January 2012 (has links)
Metallurgisk industri pr&#248;ver &#229; forene kvalitet av r&#229; varer med relativt lav pris og den beste teknologien. Eksergi gj&#248;r det mulig &#229; finne og kvantifisere evnen til forbedring av termiske og kjemiske prosesser. Selve eksergi applikasjonen har en betydelig rolle i &#229; forbedre effektivitet, dette er enn&#229; ikke vanlig i industrien.M&#229;let med denne studien er &#229; se p&#229; energi og eksergi fordeling i silisium prosessen ved Holla-anlegget. Produksjon av silisium metall er teknisk godt etablert. Kostnadsreduksjon er et nytt grep i modernifiseringen. Anlegget ved Holla har oppn&#229;dd reduserte kostnader ved &#229; bruke biligere r&#229;varer. I 2006 sluttet Holla &#229; bruke trekull i blandingen av r&#229;varer. Siden da har trekull bare v&#230;rt brukt av og til.To analyser har blitt etablert med data fra ovn #4 ved anlegget. Den f&#248;rste med data samlet inn fra 2006, der trekull var inkludert i r&#229;varen. Den andre med data fra 2001 der trekull ikke var en del av r&#229;varen.Energi analysen avdekker store energitap som g&#229;r som tapt varme. Bare 28.7 MW av 80.4 MW in den f&#248;rste analysen og 30.13 MW av 82 MW av energien ble levert til silisium-prosessen, kom tilbake som en kjemisk energi i produktet.Produksjon av silisium inneb&#230;rer store eksergi &#248;deleggelse, omtrent 39,2 MW i begge analyser.
4

Synthesis of a Novel Tocopherol/Carotenoid Derivative

Haugland, Marius Myreng January 2012 (has links)
The goal of this work is the synthesis of a tocopherol/carotenoid hybridderivative (1, figure II). The novel derivative is believed to exhibitsynergistic antioxidant effects between its chromanol and polyene consituents.The synthesis of 1 was completed up to and including theimmediate precursor 12.Commercially avaliable Trolox (7) was reduced by Red-Al&#174; to 8(step a) in 95% yield. Chromanol aldehyde 9 was formed by Swernoxidation of 8 in 65% yield (step b). Wittig reaction between 9 andphosphonium salt 10 afforded 11 in 33% yield and varying cis : transratio (step c), and subsequent elongation produced 12 (14% yield, stepd). The Wittig reactions were performed with reflux and microwaveirradiation.Various attempts at protecting the phenolic group in intermediate8 by silylation or benzylation did only lead to formation of 8B.Oxidation of 8 by the Dess-Martin oxidation formed the unexpectedquinone-like derivative 27. Efforts to protect the phenolic group in intermediate9 by benzoylation and silylation only produced 9A, foundto be unsoluble in all common laboratory solvents.
5

Molbegrepet i kjemi : - utfordringer i undervisning og læring / The Concept of Mole in Chemistry

Toftaker, Astrid January 2012 (has links)
I f&#248;rste del (1) av denne oppgaven gir jeg et innblikk i utviklingen av kjemifaget fra opplysningstiden og fram til molbegrepet ble brukt og presentert i begynnelsen av 1900-tallet. Det er videre lagt vekt p&#229; &#229; f&#229; frem hvordan meningsinnholdet i molbegrepet har endret seg fra &#229;rhundreskiftet og fram til gjeldene definisjon ble gitt av IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) i 1967. Denne historiske delen inneholder ogs&#229; et skolehistorisk perspektiv, hvor jeg ser p&#229; hvilken plass kjemifaget har hatt og har i norsk skole og hvordan fagets stilling gjenspeiler seg i l&#230;replaner. Til slutt i denne delen har jeg sett p&#229; hvordan molbegrepet er presentert i noen norske l&#230;reb&#248;ker med utgangspunkt i dagens definisjon av molbegrepet og IUPAC sine anbefalinger.Del 2 handler om kjemi og l&#230;ring. Med utgangpunkt i teorier fra utviklingspsykologien om hvordan l&#230;ring skjer, gir jeg et innblikk i noen av de utfordringene som l&#230;rerne st&#229;r ovenfor ved tilrettelegging av god undervisning i kjemi. Det er dr&#248;ftet hvordan elevenes hverdagsforestillinger og misoppfatninger kan skape problemer n&#229;r molbegrepet skal introduseres og st&#248;kiometriske oppgaver skal l&#248;ses. Med utgangspunkt i tidligere didaktiske studier trekkes det frem anbefalinger om hvordan molbegrepet b&#248;r presenteres, slik at elevene f&#229;r en oppfatning av begrepet som er i samsvar med IUPAC sin definisjon og anbefalinger.Noen av disse anbefalingene ligger til grunn for den kvalitative unders&#248;kelsen jeg har gjennomf&#248;rt i en kjemigruppe ved en videreg&#229;ende skole. I del 3 er design, m&#229;l, gjennomf&#248;ring og begrunnelser for unders&#248;kelsen presentert. Undervisningopplegget hadde som m&#229;l at elevene skulle l&#230;re IUPAC sin definisjon av molbegrepet og unng&#229; misoppfatninger. I siste delen av oppgaven (del 4), har jeg diskutert alternative undervisningsmetoder som kan brukes ved innl&#230;ring av molbegrepet og ser p&#229; hvilke misoppfatninger elevene i unders&#248;kelsen hadde dannet seg, og hvorfor de kan ha f&#229;tt disse misoppfatningene. Det blir videre sett p&#229; hvordan elevenes manglende forkunnskaper i matematikk og kjemi kan ha bidratt til feilaktig forst&#229;else av molbegrepet, spesielt elevenes forestillinger om hvordan den makroskopiske verden er knyttet til den mikroskopiske verden med atomer og molekyler. Jeg ogs&#229; tatt for meg p&#229; hvordan bruk av spr&#229;ket og da spesielt det kjemiske spr&#229;ket, kan v&#230;re til hinder for l&#230;ring.Avslutningsvis har jeg tatt utgangspunkt i skillet mellom et produktorientert og et prosessorientert natur- og kjemifag. Her gis det et lite innblikk i vekselvirkningen mellom produkt og prosess i den historiske utviklingen av kjemifaget og en vurdering av en prosess- og produktorientert kjemiundervisning. Med utgangspunkt i den historiske delen og den kvalitative studien, har jeg sett p&#229; hvordan kjemifaget og molbegrepet kan presenteres innenfor de rammer som l&#230;replanen gir rom for. Jeg peker p&#229; hvordan en historisk vinkling kan gi elevene en bedre forst&#229;else for hvordan kjemisk viten har blitt og blir dannet i et aktivt forskningsfellesskap.
6

Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography: method development and verification by characterisation of petroleum fractions

Egeness, Mari Jystad January 2012 (has links)
AbstractComprehensive two-dimensional gas chromatography is a multidimensional separation technique. A sample is separated by two properties on two different columns, typically by carbon number and polarity. The two columns are connected by a modulator. The modulator is responsible for collection of three to four fractions of each 1st column separation peak, condensation of the fractions, and introducing them as a sharp narrow band onto the 2nd column. It is a continuous process of condensation of succeeding 1st column fractions and transfer to the 2nd column. The individual separations are &#147;sewn&#148; together by the software to produce a two-dimensional chromatogram. The abscissa displays the carbon number separation and the ordinate axis show the separation of polar compounds.Pre-set parameters such as carrier gas, gas velocities, detector temperatures, and column set were kept on recommendation by the installation contractors. Method development and optimisation was performed by exploring injection volume, oven temperature programs, and modulator time parameters. Hydrocarbon standards and petroleum fractions were analysed for determining the optimal parameter values. The result was two methods, one recommended for atmospheric gas oil (AGO) analyses and another for vacuum gas oil (VGO) analyses. Injection volumes of 0.015 to 0.002 &#181;L gave low risk of column overload while still maintaining the abundance of compounds of low concentration. Temperature programmes of constant ramps gave good separation. A compromise between excellent separation and time of analysis resulted in using temperature ramps of 4.5 oC/min with a start and final temperature of 50 oC and 340 oC, respectively, for AGOs, and 3.5 oC/min with a start and final temperature of 150 oC and 340 oC, respectively for VGOs. A modulation time of 8000 ms and a hot jet duration of 500 ms proved to give good correlation between the 1st separation&#146;s peak widths and the time needed for 2nd dimension separation. Straight run and processed petroleum fractions were analysed by the optimised methods. Constructed templates for dividing the sample&#146;s polarity distribution into groups gave a distribution of volume response of all the compounds within the defined groups. The hydrocarbon analyses of the petroleum fractions were straight forward; volume responses were directly proportional to weight percent of the sample. The hydrocarbon standards gave approximately the same response factor. The same did not apply for sulphur analysis. The standards&#146; responses were not very reproducible, and the response factors were not similar for the polarity classes. Identification of sulphur compounds in AGOs and VGOs is possible although quantification is not recommended at the present. The methods showed to give good separation of both AGOs and VGOs. Although further optimisation especially of sulphur analysis, is highly encouraged.
7

Parameters Governing the Adsorption of Crude and Bunker Fuel Oils to Seawater Suspended Particulate Matter

Sørensen, Lisbet January 2012 (has links)
In this study, parameters influencing the adsorption of dispersed oil droplets to suspended particulate matter (SPM) in seawater were investigated. The interaction between oil and SPMs can alter the ultimate fate of oil spilled in marine environments, and it is therefore of interest to be able to predict the effect of these interactions. The chosen parameters of this study were sediment type (carbonate sand, quartz sand and clay) and concentration (5-80 g/L seawater), temperature (5-20 &#176;C) and oil type (two crudes, one condensate and a heavy fuel oil). Special attention was given to the effect of adding chemical dispersant to the oil prior to mixing with water and SPMs.The experimental outline included the mechanical generation of oil droplets using an oil droplet generator. Water with oil droplets were added to a beaker with sediment and a suspension was induced by stirring. After settling and filtration, both the water samples and the sediment samples were subject to extraction, clean-up and analysis by GC-FID. A selection of samples was also analysed by GC-MS.The study shows that oil droplets adsorb as a bulk to SPM. An absence of water-soluble oil components adsorbed to the sediment was observed. Oil type, sediment size and the use of chemical dispersant stand out as most influencing on the adsorption properties of oil droplets to SPM in seawater. The effect of varying temperature was not considerable compared to the other parameters in this study. Partitioning of oil components to the water column was also monitored in this study, and found not to be influenced significantly by any of the studied parameters.
8

Kartlegging og kjemisk karakterisering av oljeforurensing langs Trøndelagskysten / Mapping and Chemical Characterization of Tar Balls from a Small Area of the Coast of Norway

Henriksen, Stine January 2012 (has links)
Dette prosjektet omhandler identifikasjon av oljetyper i tj&#230;reballer og oljeflekker funnet langs Tr&#248;ndelagskysten. Pr&#248;vematerialet ble samlet inn p&#229; &#248;yene Sula, Kunna, Vesterkalven, Storkalven og Aurs&#248;ya langs Tr&#248;ndelagskysten. Pr&#248;vene ble opparbeidet p&#229; et laboratorium og analysert ved GC-FID, for &#229; kartlegge hvilke pr&#248;ver som inneholdt olje. Pr&#248;ver som inneholdt olje ble videre analysert ved GC-MS-SIM for &#229; identifisere biomark&#248;r- og polyaromatiske hydrokarbon (PAH) komponenter, samt bestemme topph&#248;yde og toppareal for disse. Utvalgte forholdstall (diagnostiske forhold) mellom spesifikke biomak&#248;r- eller PAH-komponenter ble brukt som sammenligningsgrunnlag for &#229; identifisere pr&#248;venes diversitet med hensyn p&#229; oljetyper og spredning. Prinsipalkomponentanalyse (PCA) ble brukt til &#229; klassifisere like og ulike oljepr&#248;ver, og til &#229; sammenligne de ukjente pr&#248;vene med SOLID (SINTEF OiL Identification Database) oljedatabasen for &#229; identifisere oljetypene. SOLID-databasen inneholder spesifikke biomark&#248;r- og PAH-fordelinger av utvalgte nordsj&#248;- og ikke-nordsj&#248;oljer. Delvis minstekvadrat - diskriminantanalyse (PLS-DA) ble anvendt for &#229; identifisere pr&#248;venes oljetyper og hvilke r&#229;oljer som var nordsj&#248;- og ikke-nordsj&#248;oljer. De kjemiske- og multivariable analysene fant at pr&#248;vematerialet bestod av r&#229;oljer og bunkersoljer. 100 pr&#248;ver ble samlet inn, av de var 53 r&#229;oljer og 15 bunkersoljer. 8 pr&#248;ver var av annet materiale, som forbrent plastikk eller kullrester, og 24 oljepr&#248;ver falt utenfor klassifiseringen i prinsipalkomponentanalysen. Gjennom PLS-DA-modellen ble r&#229;oljene klassifisert som 20 nordsj&#248;oljer og 33 ikke-nordsj&#248;oljer. Det betydde at store deler av oljepr&#248;vene hadde et opphav lengre borte fra norskekysten enn f&#248;rst antatt. Oljetypene var spredt over alle &#248;yene som ble unders&#248;kt. Resultatene antyder at det var flere forskjellige oljes&#248;l med ulikt opphav som hadde strandet. &amp;#8195;
9

Kjemisk karakterisering av oljeforurensninger i 14 år etter et eksperimentelt oljesøl på en strandsone i Arktis / Chemical Characterization of Oil Contamination During 14 Years After an Experimental Oilspill on a Shoreline in Arctc

Noreng, Mona Skagseth January 2012 (has links)
Etter forliset av tankeren Torrey Canyon i den engelske kanal i 1967 har det v&#230;rt &#248;kt fokus rundt problemer med oljeforurensninger i milj&#248;et. Etter grunnst&#248;tingen av tankeren Exxon Valdez i 1989 ble det ogs&#229; en &#248;kt interesse og fokus rundt oljes&#248;l i Arktis. Degradering av hydrokarboner av naturlig tilstedev&#230;rende mikroorganismer er en viktig prosess for &#229; fjerne hydrokarboner fra milj&#248;et. M&#229;let med denne studien er &#229; karakterisere oljeforurensninger av et 14 &#229;r gammelt eksperimentelt oljes&#248;l p&#229; en strandsone i Arktis. Konsentrasjonsendringer og biodegraderingsm&#248;nster skal vurderes. Det er antatt at mikroorganismer vil bryte ned hydrokarbonene, og at dette vil gjenspeile den gjenv&#230;rende konsentrasjonen av oljekomponenter i sedimentet etter 14 &#229;r med biodegradering. Oljepr&#248;ver som er samlet inn i 9 av 13 &#229;r siden 1999, og pr&#248;ver fra kartleggingen av feltet i 2011 er evaluert. n-alkanene viste &#229; degraderes etter deres st&#248;rrelse, isoprenoidene pristan og fytan var mer resistent mot degradering, men ogs&#229; disse viste seg &#229; bli degradert. Degraderingsm&#248;nsteret for PAH-forbindelsene viste at de ikke-alkylerte forbindelsene av alle to- og trerings PAHer er mer omfattende degradert enn de alkylsubstituerte forbindelsene. Krysenene viste en tregere biodegraderingshastighet enn de mindre forbindelsene. De C0- &#150; C4-alkylerte krysenforbindelsene var omtrent like mye p&#229;virket av degradering. Flere femrings PAHer viser enda mindre p&#229;virkning av degradering enn krysenene. Dekalinene er i denne studien mindre p&#229;virket av degradering enn andre komponenter med omtrent samme st&#248;rrelse. Konsentrasjonene av oljekomponentene i sedimentet viste for de fleste pr&#248;vene at det var en sammenheng med hvor i feltet pr&#248;vene var samlet inn og mengde olje i sedimentet, de laveste konsentrasjoner ble observert i pr&#248;vene n&#230;rmest vannkanten. Pr&#248;vene samlet inn fra omr&#229;det n&#230;rmest vannkanten viste ogs&#229; mer omfattende degraderte PAH-forbindelser.
10

Fraksjonering av atmosfærisk kvikksølv på Zeppelin, Ny-Ålesund : Sammenhenger mellom kvikksølv, atmosfæriske aerosolstørrelsesfordelinger og meteorologi / Fractionation of atmospheric mercury at the Zeppelin Station, Ny-Ålesund

Moen, Ingvill Marie January 2012 (has links)
Fraksjonering av atmosf&#230;risk kvikks&#248;lv ble i perioden 1. juni 2010 til 25. august 2011 utf&#248;rt ved Zeppelinstasjonen for atmosf&#230;risk forskning og overv&#229;kning, Ny-&#197;lesund(78&amp;#730;54&#146;N, 11&amp;#730;53&#146;E). M&#229;let med denne masteroppgaven er &#229; unders&#248;ke hvordan fordelingen mellom de tre kvikks&#248;lvfraksjonene element&#230;rt gassfasekvikks&#248;lv (GEM), oksidert gassfasekvikks&#248;lv (GOM) og kvikks&#248;lv bundet til partikler (PBM) p&#229;virkes av metrologiske forhold, og endringer i st&#248;rrelsesfordeling og tetthet av aerosoler. GEM ble detektert ved bruk av et Tekran 2537-instrument. RGM og PBM ble bestemt ved et fraksjoneringssystem best&#229;ende av Tekran 1130 og 1135-enheter koblet til en annen Tekran 2537-enhet. Instrumentet detekterer kvikks&#248;lv i gassfase ved bruk av metoden kalddamps atomfluoressensspektroskopi. St&#248;rrelsesfordeling og tetthet av aerosoler ble ogs&#229; m&#229;lt ved Zeppelinstasjonen, det samme ble metrologiske forhold som temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vindforhold. Flere episoder med markert endring i fordelingen mellom de ulike fraksjoner av atmosf&#230;risk kvikks&#248;lv ble valgt ut for &#229; studere hvilke forhold som p&#229;virker endringen. Hovedfunnene i denne oppgaven er at fraksjonene GOM og PBM er negativt korrelert med luftfuktighet og temperatur, men positivt korrelert med trykk. Endringer i vindforhold synes ogs&#229; &#229; v&#230;re en viktig faktor, men grunnet den lokale topografien er det usikkerhet knyttet til vindm&#229;lingene ved Zeppelinstasjonen.Tettheten av aerosoler i atmosf&#230;ren varierer til en viss grad p&#229; samme vis som GEM. Det er ingen klar sammenheng mellom tetthet av aerosoler og konsentrasjon av PBM. PBM korrelerer i mange episoder med aerosoler i st&#248;rrelsesomr&#229;det 0,2-0,6&#181;m, GOM korrelerer ofte med de samme st&#248;rrelsesfraksjonene som PBM. N&#229;r en st&#248;rrelsesfraksjon er positivt korrelert med GOM og/eller PBM er ofte at den samtidig negativt korrelert med GEM, og motsatt.Fenomenet hvor GOM forekommer i h&#248;ye konsentrasjoner i korte perioder sommerstid i Ny-&#197;lesund har ogs&#229; blitt unders&#248;kt i denne oppgaven. Fenomenet ser ut til &#229; ha lignende metrologiske forhold som AMDEer, men foreg&#229;r ved h&#248;yere temperatur. Videre unders&#248;kelser er n&#248;dvendig for &#229; forst&#229; mekanismene bak fenomenet, fortrinnsvis unders&#248;kelser hvor overv&#229;kning av ozon og BrO inng&#229;r. PBM ble funnet ved konsentrasjoner godt over deteksjonsgrensen gjennom hele vinterhalv&#229;ret. Dette har ikke blitt observert i Ny-&#197;lesund tidligere. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen for PBM i hele m&#229;leperioden var 25,5(&#177;25)pgm-3.

Page generated in 0.0575 seconds