• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Medžiojamosios faunos būklė Praviršulio- Tyrelio botaniniame- zoologiniame draustinyje / Condition of hunting fauna in zoological reservation of Praviršulio- Tyrelio

Jasaitis, Marius 08 June 2005 (has links)
Research of possibility to sustain both hunting fauna and forrest in reservation.
2

Lietuvos medžiojamosios faunos sarkosporidijų (Sarcocystis) įvairovė ir ekologija / Diversity and ecology of Sarcocystis in Lithuanian game fauna

Prakas, Petras 27 December 2011 (has links)
Lietuvoje medžiojamosios faunos Sarcocystis rūšių ekologija ir bioįvairovė iki šiol tirta naudojant tradicinius morfologinius metodus. 2005-2011 metais ieškant Sarcocystis sarkocistų Lietuvos medžiojamoje faunoje analizuoti 384 paukščių ir 177 žinduolių raumenų pavyzdžiai. Sarcocystis cistos tirtos naudojant šviesinės ir elektroninės mikroskopijos metodus bei DNR žymenis (18S rDNR, 28S rDNR, ITS–1 regionas). Lyginant paukščių ir žinduolių sistematines grupes, žinduoliuose nustatyti patikimai (p< 0,05) didesni Sarcocystis infekcijos ekstensyvumo bei intensyvumo rodikliai. Makrocistos aptiktos tik didžiojoje antyje ir buvo priskirtos S. rileyi rūšiai – tai pirmas svarus S. rileyi infekcijos įrodymas Europoje. Remiantis cistų sienelės ultrastruktūros ir DNR tyrimo duomenimis aprašytos keturios naujos mokslui paukščių sarkosporidijų rūšys: S. albifronsi, S. wobeseri, S. anasi, S. cornixi. Naudojant morfologinius ir DNR tyrimo metodus tirtuose žinduoliuose identifikuotos aštuonios Sarcocystis rūšys: šernuose S. miescheriana; stirnose S. gracilis, S. capreolicanis, S. oviformis, S. silva, S. hofmanni-like; tauriuosiuose elniuose S. hjorti, S. hofmanni-like, Sarcocystis sp. ex Cervus elaphus ir briedžiuose S. hjorti. Šio darbo metu pirmą kartą Lietuvoje aptiktos S. columbae, S. oviformis, S. hjorti, S. silva rūšys. Molekuliniais tyrimais įrodyta, kad kai kurios tirtos Sarcocystis rūšys (S. wobeseri, S. hjorti, S. silva, S. hofmanni-like) nėra griežtai specifinės tarpiniam... [toliau žr. visą tekstą] / Up till now ecology and biodiversity of Sarcocystis species in game fauna in Lithuania has been investigated using traditional morphological methods. In the period of 2005-2011, muscle samples of 384 birds and 177 mammals were examined for Sarcocystis sarcocysts. Cysts of Sarcocystis spp. were investigated using light microscopy, transmission electron microscopy and DNA analysis (18S rDNA, 28S rDNA, ITS–1 region). Statistically significant higher Sarcocystis infection prevalence and intensity rates (p< 0.05) were determined in mammals as compared to the birds. Macrocysts were detected only in the mallard, they were identified as S. rileyi and this is the first evidence of S. rileyi infection in Europe. Based on results of cyst wall ultrastructure and DNA analysis four new bird Sarcocystis species were described: S. albifronsi, S. wobeseri, S. anasi, S. cornixi. Eight Sarcocystis species were identified in the examined mammals using morphological and DNA analysis: S. miescheriana from wild boar; S. gracilis, S. capreolicanis, S. oviformis, S. silva and S. hofmanni-like from roe deer; S. hjorti, S. hofmanni-like and Sarcocystis sp. ex Cervus elaphus from red deer; S. hjorti from moose. S. columbae, S. oviformis, S. hjorti and S. silva were found in Lithuania for the first time. Using molecular investigation it was proved that some analyzed Sarcocystis species (S. wobeseri, S. hjorti, S. silva and S. hofmanni-like) are not rigidly specific to the intermediate host. Sarcocystis... [to full text]
3

Medžiojamosios faunos tyrimai Kamšos botaniniame – zoologiniame draustinyje / Game Survey at Kamša Botanical – Zoological Reserve

Breivė, Arnas 16 August 2007 (has links)
Tyrimo objektas – Kamšos botaninio – zoologinio draustinio teritorijoje sutinkami medžiojamieji žvėrys (graužikai, kiškiažvėriai, plėšrieji, porakanopiniai) ir paukščiai (antiniai, vištiniai, tilvikiniai, varniniai). Darbo tikslas – įvertinti Kamšos botaninio – zoologinio draustinio medžiojamosios faunos būklę. Siekiant darbo tikslo buvo iškelti tokie uždaviniai: 1) nustatyti draustinio medžiojamosios faunos rūšinę sudėtį, atskirų rūšių gausą bei tankį; 2) nustatyti plėšrūnų ir aukų santykį bei jo atitikimą ekologiniam santykiui; 3) įvertinti elninių žvėrių žiemos ganyklų būklę; 4) nustatyti draustinio teritorijoje perinčių, galinčių perėti bei sutinkamų tik migracijų metu medžiojamųjų paukš����������ių rūšinę sudėtį. Tyrimo metodai – Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė bei sintezė, duomenų grupavimas, statistiniai metodai, grafinis vaizdavimas, Ch. Aldous'o metodas, Pojarkovo metodas, R. McCain'o metodas. Tyrimo laikotarpis apima 2005 -2007 metus. Išstudijavus lietuvių ir užsienio autorių mokslinius veikalus bei periodinę literatūrą apie medžiojamosios faunos elgseną įtakojančius veiksnius, elninių žvėrių gausa, tankis žiemos ganyklose, bendras tankis, pasiskirstymas teritorijoje žiemą nustatyta žiemos ekskrementų krūvelių apskaitos metodu, R. McCain'o metodu. Elninių žvėrių žiemos ganyklų būklė įvertinta Ch. Aldous'o metodu. Bebrų šeimos vidutinio dydžio koeficientas nustatytas pagal medžių ir krūmų graužimų kiekį Pojarkovo metodu. / Object of research – hunted animals (gnawers, hare-type animals, predators, double-hoofed animals) and wildfowl (duck-type, gallinaceous, scolopacidae (sandpiper-type), crow-type) met in the territory of wadding botanical – zoological reservation. Purpose of the Paper – evaluate the state of hunted fauna in the wadding botanical – zoological reservation. Achieving the purpose the following goals were raised: 1) to determine the varietal composition, abundance and density of certain species of the hunted fauna in the reservation; 2) to determine the ratio between predators and preys, and its conformity with ecological ratio; 3) to evaluate the state of winter pastures of cervine animals; 4) to determine the varietal composition of brooding, able to brood and only in the time of migration met wildfowl. Methods of research – analysis and synthesis of Lithuanian and foreign scientific literature, data grouping, statistical methods, graphical presentation, Ch. Aldous method, Pojarkov method, R. McCain method. The research period is the years 2005 – 2007. After studying scientific works of Lithuanian and foreign authors and periodic literature about the factors influencing the behaviour of hunted fauna, the abundance of cervine animals, density in winter pastures, general density, distribution in the territory in winter were determined by the method of winter-time excrement heaps record, R. McCain method. The state of winter pastures of cervine animals was determined by the Ch... [to full text]

Page generated in 0.0299 seconds