• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

A Project Management Information System with Key Performance Indicators in a Multi-Project environment - An action research with IKEA AB

Jakobsson, Johan, Fosse, Nora January 2014 (has links)
Purpose: The purpose of this thesis is to describe how IKEA AB, works with projects today. Further, the aim is to give a suggestion on how a Project Management Information System could look like in the multi-project organization IKEA AB. In order to control and monitor, this study also includes performance measurements, in the form of KPIs, into the Project Management Information System.   Background: In today’s business life many companies are a multi-project organization with several ongoing projects at the same time. By using a Project Management Information System organizations are able to monitor, control and support projects. IKEA AB described having a set project methodology, but that project managers often work in their own way, and that this lead to a problem with monitoring and supporting project.   Methodology: The methodological approach in the study is action research. The contacts and interviews were conducted thru a semi-structured approach with people related to projects in different ways, project managers and management board members.   Findings: The findings of the study are that projects at IKEA AB are not conducted in a cohesive way. The suggestion for a Project Management Information System at IKEA AB containing of several parts; the system need to include a project plan, KPIs to monitor cost, time and resources, and project members feelings needed to be monitored during execution. The information also needed to be presented in two separate dashboards to deliver the right information to the right person.
2

The soft time constraint : studies of project extension within an aid agency

Krohwinkel-Karlsson, Anna January 2008 (has links)
Diss. Stockholm : Handelshögskolan i Stockholm, 2008
3

Processutveckling inom multiprojektorganisationer : förutsättningar för ett framgångsrikt projekturval

Holmberg, Claes, Wigert, Martin January 2006 (has links)
SammanfattningBakgrundI alla tider har människan sökt nya organisationsformer för att effektivisera sitt arbete. Sedan 1900-talets början har organiseringen i projekt fått en alltmer framträdande roll. En effektiv projektorganisering kräver även ett väl avvägt urvalsbeslut för vilka projekt som ska genomföras. Denna studie har valt att undersöka förbättringsmöjligheter inom urvalsprocessen hos multiprojektorganisationer med avseende på effektivitet, konsekvens i besluten samt transparens och styreffekter för organisationen.GenomförandeVi har genomfört en kvalitativ studie med ett fallföretag. Syftet har varit att få ett djup i undersökningen och en god förståelse för processen inom flera hierarkiska nivåer. Totalt genomfördes nio intervjuer som tillsammans med en teoretiska referensramen ligger till grund för våra resultat.ResultatGenom att använda ett projektselekteringsverktyg som innehåller information kring projektförslagets strategiska bidrag, ekonomiska nytta, resurspåverkan och förslagets plats i projektportföljen menar vi att förslagen som kommer till beslut är mer genomarbetade. Därigenom torde beslutsprocessen bli mer tidseffektiv då inga förslag som inte är genomarbetade tillåts komma till beslut. Dessutom kommer resursanvändningen att bli mer effektiv då resursaspekten analyseras i ljuset av befintliga resursoptimeringsverktyg redan innan nya projekt implementeras. I tillägg till effektivisering för beslutsfattaren ges även mer konsekventa beslut då förslag värderas på samma beslutsgrunder. Dessutom ges indikationer för vilka områden som organisationen anser som viktiga. Viktigt att tillägga är att förutsättningarna måste anpassas av varje användare efter dennes unika förutsättningar.Vi menar att en organisation kan öka sin konkurrenskraft genom att förbättra detta första steg i organisationens projektkompetens. / AbsractBackgroundAt all times man has searched for new ways to organize themselves in order to work more efficiently. From the beginning of the 20th Century organizing in projects has had an even more distinguished role. An effective organizing of projects demands a balanced selection of which projects is to be executed. This study is examining opportunities for improvement in the project selection phase in multi-project-organizations, stressing effectiveness, consistency and control implications for the organization.ExecutionThis study is conducted as a qualitative case study. The aim of the study is to get depth and a good understanding of the project selection process within several hierarchal levels of the organization. A total of nine interviews were conducted. The information given in these interviews combined with theoretical references are the foundation of our conclusions.ResultsBy using a project selection tool containing the project’s strategic contribution, financial contribution, effects on the organizations resources and the project’s effect on the organization’s project portfolio. It is of our opinion that the project proposals for decision will be better prepared, therefore should the project selection phase be more time efficient since only well prepared proposals are to be considered. Also, the use of the organizational resources should be more effective, given that the resource aspect is more integrated in the selection-decision. Furthermore, the decisions should be more consistent within the organization with general criteria to be followed. The tool also provides important indications of which strategic areas that ought to get special attention. It is of importance though that the tool is adjusted to the given organization’s unique conditions.Our opinion is that an organization will improve its competitiveness by improving its competence in project selection
4

Processutveckling inom multiprojektorganisationer : förutsättningar för ett framgångsrikt projekturval

Holmberg, Claes, Wigert, Martin January 2006 (has links)
<p>SammanfattningBakgrundI alla tider har människan sökt nya organisationsformer för att effektivisera sitt arbete. Sedan 1900-talets början har organiseringen i projekt fått en alltmer framträdande roll. En effektiv projektorganisering kräver även ett väl avvägt urvalsbeslut för vilka projekt som ska genomföras. Denna studie har valt att undersöka förbättringsmöjligheter inom urvalsprocessen hos multiprojektorganisationer med avseende på effektivitet, konsekvens i besluten samt transparens och styreffekter för organisationen.GenomförandeVi har genomfört en kvalitativ studie med ett fallföretag. Syftet har varit att få ett djup i undersökningen och en god förståelse för processen inom flera hierarkiska nivåer. Totalt genomfördes nio intervjuer som tillsammans med en teoretiska referensramen ligger till grund för våra resultat.ResultatGenom att använda ett projektselekteringsverktyg som innehåller information kring projektförslagets strategiska bidrag, ekonomiska nytta, resurspåverkan och förslagets plats i projektportföljen menar vi att förslagen som kommer till beslut är mer genomarbetade. Därigenom torde beslutsprocessen bli mer tidseffektiv då inga förslag som inte är genomarbetade tillåts komma till beslut. Dessutom kommer resursanvändningen att bli mer effektiv då resursaspekten analyseras i ljuset av befintliga resursoptimeringsverktyg redan innan nya projekt implementeras. I tillägg till effektivisering för beslutsfattaren ges även mer konsekventa beslut då förslag värderas på samma beslutsgrunder. Dessutom ges indikationer för vilka områden som organisationen anser som viktiga. Viktigt att tillägga är att förutsättningarna måste anpassas av varje användare efter dennes unika förutsättningar.Vi menar att en organisation kan öka sin konkurrenskraft genom att förbättra detta första steg i organisationens projektkompetens.</p> / <p>AbsractBackgroundAt all times man has searched for new ways to organize themselves in order to work more efficiently. From the beginning of the 20th Century organizing in projects has had an even more distinguished role. An effective organizing of projects demands a balanced selection of which projects is to be executed. This study is examining opportunities for improvement in the project selection phase in multi-project-organizations, stressing effectiveness, consistency and control implications for the organization.ExecutionThis study is conducted as a qualitative case study. The aim of the study is to get depth and a good understanding of the project selection process within several hierarchal levels of the organization. A total of nine interviews were conducted. The information given in these interviews combined with theoretical references are the foundation of our conclusions.ResultsBy using a project selection tool containing the project’s strategic contribution, financial contribution, effects on the organizations resources and the project’s effect on the organization’s project portfolio. It is of our opinion that the project proposals for decision will be better prepared, therefore should the project selection phase be more time efficient since only well prepared proposals are to be considered. Also, the use of the organizational resources should be more effective, given that the resource aspect is more integrated in the selection-decision. Furthermore, the decisions should be more consistent within the organization with general criteria to be followed. The tool also provides important indications of which strategic areas that ought to get special attention. It is of importance though that the tool is adjusted to the given organization’s unique conditions.Our opinion is that an organization will improve its competitiveness by improving its competence in project selection</p>

Page generated in 0.1283 seconds