• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3355
 • 986
 • 516
 • 385
 • 226
 • 204
 • 126
 • 78
 • 75
 • 71
 • 66
 • 65
 • 53
 • 46
 • 45
 • Tagged with
 • 7434
 • 1082
 • 681
 • 546
 • 538
 • 531
 • 508
 • 415
 • 411
 • 390
 • 378
 • 371
 • 361
 • 355
 • 335
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
91

Development of a Nakagami-Lognormal Model for a cellular CDMA forward /

Karagiannis, Ioannis. January 2002 (has links) (PDF)
Thesis (M.S.)--Naval Postgraduate School, 2002. / Thesis advisor(s): Tri T. Ha, Jan E. Tighe, David C. Jenn, Jovan Libaric. Includes bibliographical references (p. 133). Also available online.
92

On the capacity of a cellular CDMA system reverse channel /

Klitorakis, Petros. January 2002 (has links) (PDF)
Thesis (M.S.)--Naval Postgraduate School, 2002. / Thesis advisor(s): Tri T. Ha, Jan E. Tighe, David C. Jenn. Includes bibliographical references (p. 97). Also available online.
93

A family of dominance filters for multiple criteria decision making choosing the right filter for a decision situation /

Iyer, Naresh Sundaram. January 2001 (has links)
Thesis (Ph. D.)--Ohio State University, 2001. / Title from first page of PDF file. Document formatted into pages; contains xiv, 169 p.; also contains graphics (some col.). Includes abstract and vita. Advisor: B. Chandresekaran, Dept. of Computer and Information Science. Includes bibliographical references (p. 165-169).
94

Articulatory dysfunction in multiple sclerosis /

Gardiner, Fiona. January 2000 (has links) (PDF)
Thesis (M. Sp. Path.)--University of Queensland, 2002. / Includes bibliographical references.
95

The relationship between level of physical activity and health related quality of life in women with multiple sclerosis /

Juhl, Andrea M. January 2001 (has links)
Thesis (M.S.)--Oregon State University, 2001. / Typescript (photocopy). Includes bibliographical references (leaves 23-26). Also available online.
96

A digital-implementation technique for a new multitone code-division-multiple-access system /

Tse, Ching-hok. January 2001 (has links)
Thesis (M. Phil.)--University of Hong Kong, 2002. / Includes bibliographical references (leaves 102-103).
97

Faktorer av betydelse för hur personer med multipel skleros upplever sin livskvalitet

Eriksson, Hanna, Olofsson, Louise January 2007 (has links)
Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som leder till att livet på ett eller annat sätt troligtvis kommer att förändras. I Sverige lider 12000 svenskar av multipel skleros (MS), två tredjedelar av dessa är kvinnor. MS är en livslång och handikappande sjukdom hos yngre vuxna som ofta påverkar livskvaliteten. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa faktorer av betydelse för hur personer med multipel skleros upplever sin livskvalitet. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie som baserades på tretton vetenskapliga artiklar. Analysen gjordes med inspiration av Graneheim och Lundmans syn på innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom åtta kategorier, Att ha ett arbete, Begränsningar till följd av kognitiva försämringar, Att vara delaktig i stödgrupper, Relationen till närstående, Förändrad fysisk förmåga, Symtomens påverkan, Sjukdomens varaktighet och Skillnader mellan könen.
98

The pathogenetic role of pin1 in multiple myeloma

Fok, Wing-shan, Elaine., 霍泳珊. January 2007 (has links)
published_or_final_version / Medicine / Master / Master of Research in Medicine
99

Adiponectin limits autoimmune encephalomyelitis by suppressing the differentiation of CD4+ cells into Th17 cells

Guo, Yawei., 郭雅伟. January 2010 (has links)
published_or_final_version / Medicine / Master / Master of Philosophy
100

Characterization of genetic alterations in multiple myeloma: conventional and molecular cytogeneticsstudies

Sin, Lai-fan., 冼麗芬. January 2011 (has links)
published_or_final_version / Pathology / Master / Master of Medical Sciences

Page generated in 0.0305 seconds