• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Hur man utvecklar automatiserad kunskap av multiplikationstabellerna : En jämförelse av två undervisningsaktiviteter i årskurs 3

Björkman Gomez, Linn, Wetterfall, Lina January 2016 (has links)
För att eleverna ska nå de kunskapsmål som Skolverket suttit upp inom matematik, behöver de utveckla och behärska flera matematiska förmågor. För att kunna lösa uppgifter utifrån de fyra grundläggande räknesätten underlättar det om elever har utvecklat utantillkunskaper för b.la. multiplikationstabellerna. Syftet med denna studie är att jämföra två olika undervisningsaktiviteter, grundade i behaviorismen respektive pragmatismen, för att se vilken som är mest framgångsrik för automatisering av multiplikationstabeller. Studien har genomförts i årskurs 3 i två parallellklasser inriktat på sjuans, åttans och nians multiplikationstabell. Varje klass fick ta del av varsin undervisningsaktivitet och det genomfördes flera skriftliga tester för att jämföra resultaten. Resultaten visade en marginell skillnad mellan de två grupperna som båda hade förbättrat sina kunskaper av multiplikationstabellerna. Slutsatsen blev därför att båda aktiviteterna var lika framgångsrika för studiens syfte.
2

"Multiplikationsklubben" : Ett matematikundervisningsprojekt i årskurs 2-4 för att automatisera multiplikationstabellen

Persson, Jonas January 2012 (has links)
I uppsatsen redovisas en studie som gjorts om ett multiplikationsprojekt, som går under namnet Multiplikationsklubben, vilket genomförs av lärare på två skolor i Mellansverige. Projektet syftar till en större måluppfyllelse i matematik genom en bättre automatiserad multiplikationstabell hos eleverna i grundskolans tidiga år. I studien granskas bakgrund, motiv och mål med Multiplikationsklubben. Elevers och lärares olika uppfattningar om multiplikation och tabellkunskaper samt syn på vad multiplikation innebär jämförs med de uppfattningar som olika forskare uttrycker i litteraturen. Genom intervjuer med två lärare och tolv elever på en av skolorna som deltar i Multiplikationsklubben analyseras projektet mot bakgrund av forskning i ämnet. Många av de uppfattningar och idéer som elever och lärare uttrycker återfinns i tidigare studier samt i populärvetenskaplig litteratur inom ämnet, t.ex. att en automatiserad multiplikationstabell hos eleven är grunden inom mycket av matematiken. En annan uppfattning är den att en automatiserad multiplikationstabell kan nås genom förståelse för tabellen och en variation i multiplikationsträningen vilket generar en motivation hos eleven i träningen. Studiens resultat visar att förståelsen för tabellen kan uppnås via en praktisk multiplikationsträning genom multiplikationsspel och ett klossbyggande som strävar mot en konkretisering av multiplikations-tabellen. Multiplikationsprojektet syftar till att lyfta matematiken och nå en högre måluppfyllelse hos eleverna genom en mer motiverande undervisning.

Page generated in 0.131 seconds