• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Operational-cost optimisation and cost management in the sourcing and supply chain : a conceptual framework for a medium-sized service company without a central procurement function

Visser, Riaan 12 1900 (has links)
Thesis (MBA (Business Management))--Stellenbosch University, 2009. / ENGLISH ABSTRACT: A typical medium-sized service company in South Africa faces definite challenges and misses opportunities in optimising and managing its operational expenses in its sourcing and supply chain. Medium-sized companies generally do not have the benefit of sophisticated in-house procurement divisions and extensive buying power but they still have to optimise their expenses in order to ensure maximum profitability and business longevity. The study addresses these challenges and opportunities by developing and proposing a framework for a typical medium-sized service company that does not have a central procurement function related to the cost optimisation and management of the identified sourcing and supply-chain elements. The research process entails the development of a conceptual framework developed from literature analysis and a representational practical environment as well as the testing, reviewing and validating of the test implementation of the framework. The results flowing from the testing and implementation of the framework are excluded from the research project. The results are displayed in the form of a summary of specific relevant information around each framework element as well as a conceptual framework. Recommendations are made in relation to the implementation and practical adaptation of the framework. It is concluded that a medium-sized service company can successfully optimise and manage its costs in the sourcing and supply-chain elements in the absence of a central procurement function. This requires the effective implementation of the developed framework, which was adapted from sophisticated larger companies. Implementation and the measurement process need to be driven or, preferably, conducted by the medium-sized company owner or management. Buy-in of the framework and the processes around it needs to be obtained from employees, suppliers and other stakeholders. / AFRIKAANSE OPSOMMING: ’n Tipiese mediumgrootte diensverskaffingsonderneming in Suid-Afrika staar spesifieke uitdagings in die gesig en ontbeer geleenthede met betrekking tot die optimalisering en bestuur van die bedryfsuitgawes in sy aankoop- en verskaffingsketting. Mediumgrootte ondernemings beskik in die algemeen nie oor die voordeel van ’n gesofistikeerde interne aankoopafdeling en groot aankoopkrag nie, maar hierdie ondernemings moet nog steeds hulle koste-uitgawes optimaliseer in die nastreef van maksimale wins en besigheidsukses. Die navorsingstudie neem hierdie uitdagings en geleenthede onder die loep deur die ontwikkeling en aanbeveling van ’n raamwerk vir ’n tipiese mediumgrootte diensverskaffingsonderneming wat nie oor ’n sentrale interne aankoopafdeling beskik nie. Die raamwerk is gebaseer op koste-optimalisering en -bestuur van die geïdentifiseerde aankoop- en verskaffingskettingelemente. Die navorsingsproses behels die ontwikkeling van ’n konseptuele raamwerk deur literatuuranalise en ’n verteenwoordigende praktiese omgewing, sowel as die toetsing, hersiening en geldigverklaring van die raamwerk tydens die toets-implementering daarvan in die praktiese omgewing. Die resultate van die toets en implementering van die raamwerk vorm nie deel van hierdie studie nie. Die navorsingsresultate word ten toon gestel in die vorm van ’n opsomming van die relevante raamwerkelemente sowel as ’n ontwikkelde raamwerk. Aanbevelings ten opsigte van die implementering en praktiese aanpassing van die raamwerk word dan gemaak. Die gevolgtrekking word gemaak dat ’n mediumgrootte diensverskaffingsonderneming wel in die afwesigheid van ’n sentrale interne aankoopafdeling sy kostes in die aankoop- en verskaffingsketting suksesvol kan optimaliseer en bestuur. Dit kan gedoen word deur die doeltreffende implementering en aanwending van die ontwikkelde raamwerk wat vanaf groter ondernemings aangepas is. Die raamwerk se implementering- en metingsproses moet deur die eienaar of bestuur van die mediumgrootte onderneming gelei, of verkieslik uitgevoer, word. Die werknemers, verskaffers en ander belanghebbendes se ondersteuning vir die raamwerk en gepaardgaande prosesse is baie belangrik vir die implementering en sukses van die raamwerk.

Page generated in 0.2001 seconds