• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

EKONOMISTYRNINGSPROCESSEN INOM BYGGPRODUKTION : MED FOKUS PÅ OMBYGGNATION

Karlsson, Aaron, Redman, Douglas January 2016 (has links)
Rapportens övergripande syfte är att undersöka vilka faktorer inom ekonomistyrning som är avgörande för ett positivt utfall inom produktion vid ombyggnation. Delsyftet är att undersöka vilka metoder och arbetssätt som är av betydelse för att uppfylla dessa faktorer. För rapporten används teori inom ekonomistyrning för att analysera ett specifikt fall inom ombyggnation. Rapporten är aktuell då ekonomistyrning är en viktig del inom produktion och det finns företag som lyckas mindre bra med detta. Studien bygger därför på att ta fram de vitala aspekterna inom ekonomistyrning, och hur de bör användas för ett positivt resultat. Vid analysen framgick tydligt att ekonomistyrares förståelse för omfattningen av projektet är av stor betydelse, likaså definitionen av ekonomistyrningsverktygens användande. Det verktyg som används för avstämning bör vara väl motiverat för att säkerställa att detta speglar det mätningen avser. Verktyget bör även vara anpassat för området företaget verkar inom. Earned Value Managment är ett av verktygen att föredra vid användning av arbetskostnader som mätning. Genom arbetet har det visat sig att arbetskraft står för en relativt stor del av totalkostnaden. Därför är det viktigt att den kontrolleras. Earned Value Management har inom fallstudien anpassats inom fallstudieprojektet och baserats på resursanvändning, i form av arbetskraft. Inom ombyggnation krävs ett strukturerat arbetssätt för uppföljning av ändrings- tilläggs- och avgående arbeten(ÄTA), då kostnadsposten står för en omfattande del av totalkostnaden. Analysen tyder på att avstämningar bör göras frekvent i början av produktionen, då det blir mer lönsamt att åtgärda problem i tidigt stadie. Detta är en viktig kunskap att inneha för att förhindra eskalerande kostnader.

Page generated in 0.0748 seconds