• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 46
 • 2
 • Tagged with
 • 48
 • 26
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

EKONOMISTYRNINGSPROCESSEN INOM BYGGPRODUKTION : MED FOKUS PÅ OMBYGGNATION

Karlsson, Aaron, Redman, Douglas January 2016 (has links)
Rapportens övergripande syfte är att undersöka vilka faktorer inom ekonomistyrning som är avgörande för ett positivt utfall inom produktion vid ombyggnation. Delsyftet är att undersöka vilka metoder och arbetssätt som är av betydelse för att uppfylla dessa faktorer. För rapporten används teori inom ekonomistyrning för att analysera ett specifikt fall inom ombyggnation. Rapporten är aktuell då ekonomistyrning är en viktig del inom produktion och det finns företag som lyckas mindre bra med detta. Studien bygger därför på att ta fram de vitala aspekterna inom ekonomistyrning, och hur de bör användas för ett positivt resultat. Vid analysen framgick tydligt att ekonomistyrares förståelse för omfattningen av projektet är av stor betydelse, likaså definitionen av ekonomistyrningsverktygens användande. Det verktyg som används för avstämning bör vara väl motiverat för att säkerställa att detta speglar det mätningen avser. Verktyget bör även vara anpassat för området företaget verkar inom. Earned Value Managment är ett av verktygen att föredra vid användning av arbetskostnader som mätning. Genom arbetet har det visat sig att arbetskraft står för en relativt stor del av totalkostnaden. Därför är det viktigt att den kontrolleras. Earned Value Management har inom fallstudien anpassats inom fallstudieprojektet och baserats på resursanvändning, i form av arbetskraft. Inom ombyggnation krävs ett strukturerat arbetssätt för uppföljning av ändrings- tilläggs- och avgående arbeten(ÄTA), då kostnadsposten står för en omfattande del av totalkostnaden. Analysen tyder på att avstämningar bör göras frekvent i början av produktionen, då det blir mer lönsamt att åtgärda problem i tidigt stadie. Detta är en viktig kunskap att inneha för att förhindra eskalerande kostnader.
2

Brister vid totalentreprenad : En fallstudie med fokus på ombyggnation och effektivisering

Hosseini, Mojdeh January 2016 (has links)
Entreprenadformen totalentreprenad är en av de vanligaste former inom svensk husbyggande, likväl för Fastighetskontoret Västerås Stad är det den entreprenadform som används mest. Idag råder det bostadsbrist i Västerås stad på grund av den senaste tidens befolkningsökning samt det ökade flyktingmottagandet. Detta har lett till en press att ständigt bygga nya bostäder, samt att utföra ombyggnationer av befintliga fastigheter för att kunna anpassas till de uppstående behoven. På grund av denna tidspress som finns är det naturligt att man letar efter sätt att bygga snabbt på. Då totalentreprenad har den fördelen att kunna överlappa produktion och projektering tidsmässigt, leder detta till tidsmässiga fördelar och ses då som ett fördelaktigt val för Fastighetskontoret. Att Fastighetskontoret väljer att utföra ombyggnationer av befintliga bostäder är positivt, då det inte alltid finns nya marker att bygga nyproduktioner på. Dessutom vinner man tid på att utföra en ombyggnation, då det redan finns en befintlig fastighet och man redan där ligger före i tiden jämfört mot nyproduktion. Det här arbetet syftade till att fastställa vilka brister som fanns i planering och samordning i projektering- och produktionsfasen specifikt inom ett genomfört ombyggnationsprojekt hos Fastighetskontoret Västerås Stad. Efter att dessa brister var identifierade gavs det förslag till förbättringar i den nuvarande checklistan som användes utav projektledare. Initialt inleddes en arkivanalys av dokumentationen som fanns tillgänglig i en databas hos Fastighetskontoret där alla dokument granskades och blev studerade. Med hjälp av denna information kunde intervjufrågor utformas samt relaterad litteratur sökas, vilket utgjorde underlag till den teoretiska delen. Vidare utfördes en kvalitativ metod i form av intervjuer med nyckelpersoner inom totalentreprenaden och Fastighetskontoret som resultatet av detta arbete baserats på. Resultatet visade bland annat att planeringen av det studerade projektet inte hade några större brister, däremot fanns det vissa brister i kommunikation och samordning. En brist i kommunikation och samordning som visades var överlämningen av kunskap, erfarenheter och information mellan olika skeden i projektet, främst efter upphandling. Ifall man kunde se till att fler medlemmar från förprojekteringen kunde vara med i detaljprojekteringen skulle det kunna leda till att kunskapen och erfarenheten behölls kvar även i detta skede. Det visade sig också att Fastighetskontoret var ibland för detaljerade i sitt förfrågningsunderlag, då man angav både tekniska lösningar och funktionskrav. Därför var ett av förslagen på förbättringar att styra Fastighetskontorets konstruktörer på ett bättre sätt, då de bidrog till väldigt detaljerade ritningar. Förslaget var att införa en extra checklista för konstruktörerna som gav dem en hänvisning till hur deras ritningar ska förhålla sig till projektet.
3

Ett tillgängligare Klackerup - Studie för ökad tillgänglighet i bostadsområdet Klackerup i Halmstad

Nilsson, Anna, Gulve, Hanna January 2008 (has links)
<p>Sweden is on the turn of a dramatic demographic change. The number of elderly will in the coming decade increase considerably. This also means that the need of dwellings adapted for accessibility increases. By adapting dwellings and housing areas to an increased level of accessibility, more people are given the opportunity to stay for a longer time in their habitual surroundings and the housing becomes secure for the user both in a physical and mental point of view. One of the least accessible housing areas in Halmstad is Klackerup. To make it possible for the dwellers to stay while getting older an adaptation of the accessibility in the dwellings as well as in the apartment blocks and their surroundings is demanded. The purpose of our dissertation has been to work out suggestions for appropriate actions concerning the dwellings, the apartment blocks and their surroundings. This has been performed with respect to the assumptions of the area, the requests and needs of the dwellers and the prevailing legislation.</p>
4

Ett tillgängligare Klackerup - Studie för ökad tillgänglighet i bostadsområdet Klackerup i Halmstad

Nilsson, Anna, Gulve, Hanna January 2008 (has links)
Sweden is on the turn of a dramatic demographic change. The number of elderly will in the coming decade increase considerably. This also means that the need of dwellings adapted for accessibility increases. By adapting dwellings and housing areas to an increased level of accessibility, more people are given the opportunity to stay for a longer time in their habitual surroundings and the housing becomes secure for the user both in a physical and mental point of view. One of the least accessible housing areas in Halmstad is Klackerup. To make it possible for the dwellers to stay while getting older an adaptation of the accessibility in the dwellings as well as in the apartment blocks and their surroundings is demanded. The purpose of our dissertation has been to work out suggestions for appropriate actions concerning the dwellings, the apartment blocks and their surroundings. This has been performed with respect to the assumptions of the area, the requests and needs of the dwellers and the prevailing legislation.
5

Hållbar ombyggnation från kontor till bostäder : Ett ombyggnadsförslag för ett kommunhus från 1950-talet / Sustainable renovation from offices to homes : A renovation proposal for a town hall from the 1950s

Marklund, Moa January 2021 (has links)
Bristen på bostäder är ett faktum i Sverige, så även i Skellefteå kommun. För att råda bot på detta är ett bra alternativ att anpassa befintliga byggnader för återbruk. Boverket har fått uppdraget av regeringen att undersöka hur möjligheterna ser ut för att bygga om lokaler till bostäder. Hur en sådan ombyggnation påverkas av hållbarhetsaspekter är viktigt att ha i beaktande. Arbetets syfte är just det; att visa hur man kan återanvända en tom befintlig kontorsbyggnad på ett hållbart sätt genom att ge den ett nytt användningsområde i form av bostäder. Målet med arbetet är framtagande av ett förslag på bostäder och energieffektiviseringsåtgärder i en referensbyggnad, samtidigt som byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska värde bevaras. Den använda referensbyggnaden är ett kommunhus från 1958 beläget i Byske, Skellefteå kommun.  Den genomförda litteraturstudien behandlar bostadskvalitéter som bör finnas i en effektiv bostad, relevanta regelverk vid en ombyggnation och ändrad användning samt krav på bostadsutformning. Information om viktiga aspekter att tänka på för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar ombyggnation återfinns också.  Referensbyggnaden köptes under hösten 2020 av ett byggföretag som har som avsikt att omvandla byggnaden till bostäder. Ritningar och bilder erhölls av fastighetsägarna samt från Skellefteås kommunarkiv. Ytterligare förståelse för byggnaden skapades vid två platsbesök på fastigheten.  En beskrivning av referensbyggnaden utarbetas baserat på de tillhandahållna handlingarna och platsbesöken. Denna fungerar sedan som utgångspunkt i framtagandet av ett bostadsförslag. Resultatet blev 18st lägenheter i olika storlekar mellan 1RoK på 26,8m2 och 4RoK på 93,7m2. Variationen av lägenhetsstorlekar är baserad på en vilja att återanvända så mycket som möjligt av den befintliga konstruktionen, samt att kunna tillgodose områdets olika behov. Varje lägenhet kopplas även till bostadskvalitéterna som beskrivs i litteraturstudien. Även andra förnödenheter som förrådsutrymmen, tvättstuga och en gemensamhetslokal återfinns i förslaget. Lämpliga energieffektiviseringsåtgärder presenteras också för byggnaden, då dagens energikrav inte uppfylls. Tilläggsisolering av tak och ytterväggar, byte av fönster och dörrar, samt byte av ventilationssystemet till ett FTX-system är de åtgärder som föreslås.  Resultatet redovisar att effektiva bostäder kan utformas utan att kompromissa byggnadens arkitektoniska eller kulturhistoriska kvaliteter. För att denna ändrade användning från kontorslokaler till bostäder ska bli ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar behöver fokus ligga på helheten. På hur de olika aspekterna påverkar varandra, trots att verktygen för sådana jämförelser är bristfälliga. Framtida studier kan ske i form av ekonomiska kalkyler, projektering av byggnadens VVS-system och energianvändning, samt undersökningar om områdets krav på bostäder. / The lack of housing in Sweden is a fact, so also in Skellefteå municipality. To remedy this, a good alternative is to adapt existing buildings for reuse. The National Board of Housing, Building and Planning has been commissioned by the government to investigate what the possibilities are for converting premises into housing. How such a rebuild affects/is affected by sustainability aspects is important to consider. The purpose of the work is just that; to show how to reuse an empty existing office building in a sustainable way, by giving it a new area of use in the form of housing. The aim of the work is to produce a proposal for housing and energy efficiency measures in a reference building, while preserving the building’s cultural-historical and architectural value. The reference building used is a town hall from 1958 located in Byske, Skellefteå municipality.  The completed literature study processes housing qualities that should be present in an efficient home, relevant regulations in the event of a renovation and change of use, as well as requirements for housing design. Information on important aspects to consider for an ecologically, economically and socially sustainable redevelopment can also be found.  The reference building was purchased in the autumn of 2020 by a construction company that intends to convert the building into housing. Construction drawings and pictures were obtained from the property owners and from Skellefteå’s municipal archives. Additional understanding of the building was created during two site visits to the property.  A description of the reference building is prepared based on the documents provided and the site visits. This then serves as a foundation in the preparation of a housing proposal. The result was 18 apartments in different sizes between 1 of 26.8m2 and 4 of 93.7m2. The variation of apartment sizes is based on a desire to use as much as possible of the existing construction, as well as to be able to meet the different needs of the area. Each apartment is also linked to the housing qualities described in the literature study. Other necessities such as storage rooms, laundry room and a common room are included in the proposal too. Appropriate energy efficiency measures are also presented for the building, as today’s energy requirements are not met. Additional insulation of ceilings and exterior walls, replacement of windows and doors, as well as replacement of the ventilation system to an FTX-system are the measures proposed.  The results shows that efficient homes can be designed without compromising the building’s architectural or cultural-historical qualities. For this changed use from office space to housing to be ecologically, economically and socially sustainable, the focus needs to be on the whole. On how the different aspects affect each other, even though the tools for such comparisons are deficient. Future studies can take place in the form of financial calculations, design of the building’s HVAC system and energy use, as well as investigations into the area’s requirements for housing.
6

Kvarteret Domherren: Urban Building : Bostad, kontor, butik &amp; mötesplats

Östlund, Klara January 2012 (has links)
Projektet går ut på att radikalt öppna upp kvarteret. Öppna upp husets bottenplan till allmänheten, skapa en större offentlig plats, en mötesplats, samt tillföra butiker och studentbostäder. Dessutom skall husen kommunicera denna nya tillgänglighet.
7

Allt är möjligt hus i Gustavsberg / Aktivitetsfabriken

Wallgren, Lovisa January 2012 (has links)
Aktivitetsfabriken undersöker flera frågeställningar. Främst; vad är en flexibel byggnad? Med följdfrågorna; hur skapar man en flexibel byggnad och vad är fördelarna med en sådan? Dessutom frågorna kring hur man kan förhålla sig till och möta en befintlig gammal byggnad?
8

Ombyggnation av nedlagd affärslokal till familjebostad / Rebuilding of a former grocer´s shop to a family residence

Holsten, Linda, Tolff, Lina January 2004 (has links)
<p>I samhället Hults Bruk ligger en nedlagd brukshandel, från 1951, som idag fungerar som samlingslokal för de boende i området. Holmen Skog, som äger alla fastigheter i området, planerar nu för en ombyggnation av den gamla brukshandeln till familjebostad. </p><p>Vår uppgift var att utforma ett planlösninsförslag anpassat till en tvåbarnsfamilj för den aktuella byggnaden. Utöver detta skulle vi även upprätta rumsbeskrivning och köksuppställning samt ge förslag på ledningsdragningar, tomtutformning och källarplanlösning. </p><p>Holmen hade vissa krav och önskemål för ombyggnationen. Dessa innebar huvudsakligen att eftersträva en rimlig kostdandsnivå och att hålla ner arbetsinsatserna genom att bevara många av de befintliga väggarna. Dessutom var det viktigt att inte göra för stora ingrepp i byggnadens fasad eftersom Holmen vill bevara det ursprungliga utseendet. Vi har även följt krav och anvisningar i BBR, SBN1980 och BÄR. </p><p>Vi har vid framtagandet av denna rapport tillämpat lärdom och litteratur från kurserna Byggnads och samhällsplanering och Installationsteknik. Vi har haft kontinuerlig konsultation med vår handledare på Byggrosen som har hjälpt oss med diverse byggnadstekniska frågor. Samtliga ritningar har upprättats med hjälp av AutoCad. </p><p>Vårt slutgiltiga förslag omfattar en bostad om fem rum och kök. Vi har prioriterat en öppen planlösning för att erhålla stora fri ytor och stora gemensamma ytrymmen. Många nya väggar måste resas då flera rum ska byggas. Dessutom behövs det sättas in nya fönster i de nya rummen. Vi har planerat för nya rördragningar och installationer då dessa är i originalmodell och behöver bytas ut. Nya vattenledningar samt ett nytt ventilationssystem bör installeras. Bostadens tillhörande tomt, som utgör en yta på ca 250 kvm, har vi utformat med bland annat en stenbelagd uteplats och nya planteringsytor. Resultatet av vår bostadsutformning innebär rimliga kostnader och arbetsinsatser samt att vi i stor utsträckning har lyckats bevara byggnadens yttre utseende.</p>
9

Ombyggnation av Rotskärsskolan : Förslag till ändring av hus F

Rönning, Karolina, Lindkvist, Karin January 2008 (has links)
<p>Rotskärsskolan is located in Skutskär, Älvkarleby municipality and the school conducted today consists of lower secondary. The school was built in the early 1960s and contains three buildings. Today there is a great need for reconstruction of Rotskärsskolan, when the premises are worn out and not suitable for today's education. It must therefore be a phased change involving all the school buildings, starting in the winter of 2008/2009.</p><p>Our degree project involves one of these buildings, called house F. This building will, by a recent decision, be adjusted for classes from preschool up to grade five, special school and leisure activities when some of the municipality's schools will consolidate. The purpose of this work is to present a proposal of a change for this building. The proposal will include a layout and design of facades, created on the basis of the users’ wishes as well as the social requirements and regulations.</p><p>Some of the laws and regulations relating to a change in the building which was incorporated in the work process were the BVL, BVF, BÄR and BBR. In order to demarcate us some, we have chosen to only focus on the technical requirements relating to accessibility for people with impaired movement and orientation, safety in the event of a fire and safety in use. Inspiration and the lessons were taken by a literature review concerning school buildings and its premises.</p><p>A pre-study of the building's conditions and the users’ wishes and requirements, were carried out during the programme stage. By using this information the results were reported in forms of flowcharts and a local programme. The next stage in the process, the layout design, the proposal is presented in form of hand sketches and drawings in AutoCAD.</p><p>An extension was required in order to create spaces for the various activities in the building. To create a safer school yard for the younger students the extension was placed on the west side of house F. The entrances were developed to show more clearly where they are located as well as provide a more welcoming impression. In order to achieve the goal of creating pleasant and functional facilities, the layout was designed with a greater openness and more common surfaces such as study rooms and meeting points for the students.</p> / <p>Rotskärsskolan är belägen i Skutskär, Älvkarleby kommun och den skolverksamhet som bedrivs idag består av högstadium. Skolan byggdes i början av 1960-talet och utgörs av tre huskroppar. Det finns idag ett stort behov av ombyggnation av Rotskärsskolan, då lokalerna är slitna och inte lämpade för dagens undervisningsform. Det skall därför ske en etappvis ändring som omfattar alla skolans byggnader, med start under vintern 2008/2009.</p><p>Detta arbete omfattar en utav dessa byggnader, hus F. Denna byggnad skall, genom ett nytaget beslut, anpassas för förskoleklass till årskurs fem, särskolans klasser och en fritidsverksamhet då några av kommunens skolor slås samman. Syftet med detta arbete är att redogöra för ett förslag på ändring av denna byggnad. Förslaget skall innehålla en utformning av planlösning och fasader, skapade utifrån beställarens och brukarens önskemål samt samhällets krav och bestämmelser.</p><p>Några av de lagar och föreskrifter angående en ändring av byggnad som beaktades under arbetets gång var BVL, BVF, BÄR och BBR. För att avgränsa oss något har vi endast valt att inrikta oss på de tekniska egenskapskraven som rör tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, säkerhet i händelse av brand och säkerhet vid användning. Inspiration och lärdom togs genom en litteraturstudie angående skolbyggnader och dess lokaler.</p><p>I programskedet genomfördes en förstudie om byggnadens förutsättningar samt brukarnas önskemål och krav. Utifrån denna information redovisas resultatet bland annat i form av flödesscheman och lokalprogram. I nästa skede i processen, projekteringen, redovisas det tänkta förslaget i form av handgjorda skisser och ritningar i AutoCAD.</p><p>För att de olika verksamheterna i byggnaden skulle få plats krävdes en utbyggnad och den placerades på västra sidan av hus F, för att skapa en tryggare skolgård för de yngre eleverna. Även entréerna byggdes ut både för att tydligare visa vart de är belägna och ge ett mer inbjudande intryck. För att kunna uppnå målet om att skapa trivsamma och funktionella lokaler, utformades planlösningen med större öppenhet och fler gemensamma ytor såsom grupprum och samlingspunkter för eleverna.</p>
10

En studie om boendeinflytandets möjligheter och svårigheter

Ekblad, Joel January 2008 (has links)
<p>Syftet med studien var att analysera och undersöka de möjligheter och svårigheter som kan finnas med en boendeinflytandeprocess vid ombyggnation av utemiljön i ett bostadsområde. Utifrån detta ställdes tre frågeställningar: Vilka faktorer kan sägas främja ett aktivt deltagande i den här formen av boendeinflytandeprocess? Vilka faktorer kan sägas motverka ett aktivt deltagande i den här formen av boendeinflytandeprocess? Vilka aspekter kan sägas ligga till grund för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett lyckat genomförande av en boendeinflytandeprocess?</p><p>Studien omfattar de boendeinflytandemöten som genomförts under 2006 och 2007, i regi av det allmännyttiga bostadsföretaget ÖBO, på gatorna Diktargatan och Författargatan i stadsdelen Vivalla i Örebro.</p><p>För att samla in data har metoden kvalitativa intervjuer använts. Analysförfarandet har grundat sig på tidigare forskning, bestående av forskning runt ämnet, samt Lennart Lundquist syn på begreppet ”Medborgardemokrati”.</p><p>Ett resultat som denna studie har kommit fram till är vikten av att använda olika mötesformer för att nå så många grupper och individer som möjligt.</p>

Page generated in 0.1115 seconds