• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1357
 • 216
 • 1
 • Tagged with
 • 1574
 • 1574
 • 1574
 • 1574
 • 224
 • 216
 • 168
 • 137
 • 121
 • 113
 • 110
 • 89
 • 88
 • 76
 • 70
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Dricker fysiskt aktiva personer mer alkohol än fysiskt inaktiva personer? : En kvantitativ studie om yrkesverksamma vuxna och deras alkohol- och fysiska aktivets vanor

Fischer, Madelene January 2017 (has links)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några skillnader mellan fysiskt aktiva personer och fysiskt inaktiva personer och deras alkoholkonsumtion samt att undersöka om det finns en skillnad mellan könen i deras alkoholkonsumtion och graden av fysisk aktivitet. Frågeställningar: Finns det en skillnad i fysiska aktivitets- och alkoholvanor mellan män och kvinnor? Finns det en skillnad i alkoholkonsumtion mellan de som är fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva? Finns det ett samband mellan ålder och alkoholkonsumtion och ålder och graden av fysisk aktivitet? Metod: En enkätundersökning där redan beprövade och validerade enkäter användes i denna studie: IPAQ för att mäta graden av fysisk aktivitet och AUDIT för att mäta alkoholkonsumtion. Enkäterna delades ut på olika företag i Stockholm av författarna själva. De respondenter som fick en totalpoäng lika med eller över 600 MET (metabolic equivalent)kategoriserades att tillhöra den fysiskt aktiva gruppen. Män med en AUDIT-poäng lika med eller över 8 och kvinnor med en AUDIT-poäng lika med eller över 6 kategoriserades att tillhöra gruppen riskbrukskonsumenter av alkohol. Det var 150 personer som deltog i studien. Resultat: Resultaten visade att 88 % av samtliga respondenter tillhörde den aktiva gruppen (MET > 600 min/ vecka). Ingen signifikant skillnad sågs mellan män och kvinnor i aktivitetsnivå (p= 0,728). Det fanns en signifikant skillnad (p=0,014) mellan män och kvinnor och deras alkoholkonsumtion, män drack mer alkohol än kvinnor. Dock var det signifikant fler kvinnor än män som tillhörde riskgruppen för alkohol. Resultaten visade också att aktiva personer drack mer alkohol än inaktiva personer (p=0,026). Sambandet mellan ålder och alkoholkonsumtion visade att med stigande ålder dricker man mindre alkohol (r =-0,171,p=0,038). Sambandet mellan ålder och fysisk aktivitet visade att med stigande ålder tränar man mindre på hög intensitet (r=-0,342, p= 0,000). Ett positivt samband mellan ålder och antalet MET- minuter i promenader kunde hittas (r=0,23, p= 0,008). Slutsats: En slutsats som kan dras från denna studie är att personerna som uppnår rekommendationerna av fysisk aktivitet dricker mer alkohol än personerna som inte uppnår rekommendationerna av fysisk aktivitet. Resultaten visade också att män dricker mer alkohol än kvinnor men att det är signifikant fler kvinnor än män som kategoriserades som riskkonsumenter av alkohol. Resultaten kan inte ses som allmängiltiga eftersom att urvalet i denna studie inte var slumpmässigt eller tillräckligt stort.
2

En fråga om kapital : Konsten att konstituera yrkeskapital som personlig tränare

Halkjaer, Andreas January 2017 (has links)
Syftet med föreliggande uppsats är att få en inblick och förstå personliga tränares sätt att konstituera yrkeskapital i sitt dagliga arbete. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar angående personliga tränares syn på sin utbildning, kropp och deras relation till sina klienter. Utifrån semistrukturerade intervjuer tillsammans med åtta personliga tränare har sedan frågeställningarna försökt besvarats. Informanterna bestod av fem män och tre kvinnor i åldrarna 21 till 45 år. Det empiriska materialet har sedan utifrån Bourdieus kapitalbegrepp analyserats. Resultatet presenteras under tre olika teman som berör respektive frågeställning, liksom knyter an till Bourdieus olika kapitalformer. Resultatet av undersökningen visar att personliga tränare fortfarande befinner sig i en skärningspunkt mellan det formella och informella. För att konstituera yrkeskapital krävs det att personliga tränare utnyttjar och har alla kapitalformer till sitt förfogande.
3

Correlations of force, velocity and power in a golf specific rotational test and total driving in young elite golfers

Larsson, Oliver January 2017 (has links)
No description available.
4

Jag är inte med om de andra inte är med : en studie om motivation till idrott och hälsa i två yrkesförberedande program / I am not participating if the others will not : a study of motivation towards physical education in two vocational programs

Sormunen, Linus January 2017 (has links)
Abstract Aim The aim of the study is to investigate the vocational program student’s motivation in physical education and to explore the reasons for the lack of participation during a lesson.   How do students describe their motivation towards physical education? What does motivate the students to participate or to not participate?   Method A qualitative interview method was conducted with eleven participants consisting only of vocational program students, who have not been fully participating in the physical education lessons. The theories, that are used to analyze, are Maslow’s hierarchy of needs and the sociocultural perspective on motivation including the intrinsic motivation and extrinsic motivation.   Results The results indicate that students can participate partially and fully in physical education lessons although their motivation is still low and lacking. Student thinks that physical education is an important subject, but they have still low and lacking motivation, which is created due to the surroundings demotivating students’ minds. Most of the students have a positive attitude towards the subject in itself; however from their current context their attitude is negative. Attendance and participation do not show clearly students’ intrinsic motivation, because of their participation is based solely on passing the subject.   Conclusion From the theoretical framework, students’ different needs are not achieved and there is no positive interaction in classes, which is expressed through lack of motivation. Social class and society’s expectation also places a part of affecting students’ motivation. Classmates and teacher have a significant impact towards students’ motivation, which can be either positive or negative. These factors are interpreted to have a negative influence in this case. In other words, there is not enough of positive influence for extrinsic motivation to contribute change in behavior through intrinsic motivation. / Sammanfattning Syfte Syftet med denna studie är att undersöka motivationen till idrott och hälsa hos elever från yrkesförberedande program som ofta inte är aktivt deltagande. Studiens frågeställning är:   Hur beskriver eleverna sin motivation till idrott och hälsa? Vad motiverar eleverna att delta eller inte delta i idrott och hälsa?   Metod En kvalitativ intervjumetod användes i studien med elva deltagare vilka är elever endast från yrkesförberedande program som inte fullkomligt deltar på lektionerna i idrott och hälsa. Det teoretiska ramverket, vilket innehåller inre motivation och yttre motivation, är baserat på Maslows hierarki av behov, och det sociokulturella perspektivet på motivationen.   Resultat Resultaten indikerar att eleverna kan vara delvis eller helt deltagande på idrott och hälsa lektionerna även om de har låg och bristande motivation till ämnet. Eleverna anser att idrott och hälsa är ett viktigt ämne, men har ändå låg och bristande motivation, vilket är skapad på grund av att miljön runt eleverna påverkar deras sinnen negativt. De flesta av eleverna har positiv inställning till ämnet i sig men utifrån deras nuvarande kontext så är inställningen negativ. Närvaro och deltagande visar inte tydligt elevernas inre motivation eftersom orsaken till deras deltagande är grundat på bara att bli godkända.   Slutsats Enligt det teoretiska ramverket beror bristande motivation på att individernas olika behov inte blir uppnådda. Det sker ingen positiv interaktion inom klassen som kan bidra till ökad motivation. Social klass och samhällets kultur påverkar också elevernas motivation. Klasskamrater och lärare har en stor påverkan på elevernas motivation, vilket kan vara antingen positivt eller negativt. Dessa faktorer är dock negativa enligt studiens tolkning. Med andra ord, det finns inte tillräckligt med positiv inflytelse till att den yttre motivationen skulle kunna bidra till förändring i beteende via inre motivation.
5

Kan SMAT protokollet tillämpas för att mäta den aeroba effekten på vuxna ishockeyspelare? : En experimentell studie med Skating Multistage Aerobic Test (SMAT)

Funestig, Tobias, Wiklund, Jonas January 2017 (has links)
Introduktion: Vikten av att testa idrottares aeroba effekt idrottsnära har länge varit känd. Skating Multistage Aerobic Test (SMAT) är ett idrottsspecifikt test för ishockeyspelare som utvecklades med unga individer men som idag används på vuxna ishockeyspelare utan att någon validering har skett med den vuxna åldersgruppen. Syfte och frågeställning: En experimentell pilotstudie utfördes med syftet att validera SMAT-protokollet på vuxna ishockeyspelare samt undersöka vilken tillförlitlighet SMAT-protokollet har för att uppskatta testvärdet hos vuxna ishockeyspelare jämfört med det uppmätta värdet. Metod: 6 aktiva ishockeyspelare i division 2 (Ålder: 27,6 ± SD 7,2 år) deltog i studien. Syreupptagningen mättes konstant under utförandet av SMAT med Jaeger Oxycon Mobile system och jämfördes med SMAT protokollets erhållna värden. VO2 platå, blodlaktat, respiratoriska kvot (RER) och % av maxpuls granskades för att undersöka om testet var tillförlitligt. Resultat: På nivå ett var medelvärdet på samtliga 6 deltagares testvärde 24,52 ml syre/min/kg i jämförelse med SMAT protokollets erhållna testvärde på 27,7 ml syre/min/kg. Medeltestvärdet för deltagarna visade en stigande skillnad med SMAT protokollets värden i och med nivåökningarna, på nivå 13 var skillnaden 53,37 (Jaeger systemet) kontra 71,6 ml syre/min/kg (SMAT-protokollet). Samma trend sågs på individuell nivå.  5 av 6 deltagare uppnådde en VO2 platå och ≥95% av maxpuls. Laktatnivåerna innan testet var 0,7 till 1,7 och efter testet 5,6 till 13,6 varav 2 deltagare uppnådde gränsvärdet (≥8 mmol/L-1). 4 av 6 uppnådde RER gränsen på ≥1.10. Diskussion: Skillnaderna i testvärdena mellan SMAT och det uppmätta värdet tros blivit påverkat av ungas arbetsekonomi (skridskoteknik), på grund av sämre arbetsekonomi så kräver unga en högre syreförbrukning för ett givet arbete. Den anaeroba kapaciteten kan också ha påverkat då vuxna har en större förmåga att utnyttja det anaeroba systemet. Slutsats: Resultatet tyder på att SMAT protokollet inte är tillförlitligt för att mäta testvärdet hos vuxna ishockeyspelare.
6

Whole Body Cryotherapy och träningsvärk : Vad har Whole Body Cryotherapy för effekt på träningsvärk

Potros, Benjamin January 2017 (has links)
Intensiv träning resulterar iskada i skelettmuskulaturen. Symptomen som idrottare uppvisar efter träning är svullnad, smärta och nedsatt muskelfunktion. Användningen av Whole Body Cryotherapy(WBC) har uppmärksammats och används för att återhämta sig från de symptom som orsakas vid Delayed Onset Muscle Soreness(DOMS). Syftet med denna litteraturstudie var att se vilken effekt WBC har på DOMS. Litteratursökningen ägde rum i PubMed, Cinahl och Google Scholars databaser. Utfallsvariabler som testade för DOMS var smärta registrerat med Visual Analog Scale(VAS), Maximal genererad kraftkapacitet(MKK) och blodprover som testade för inflammatoriska ämnen CreatinCinase(CK) och inflammatoriska cytokiner. Litteratursökningen resulterade i nio artiklar. Fem av de totalt nio studierna som hade smärta som en utfallsvariabel visade en minskad smärta för WBC-guppen jämfört med kontrollgruppen. Studier som undersökte MKK var motsägelsefulla. Tre av sex studier som undersökte MKK visade en signifikant skillnad på WBC gruppen, samtidigt visade de tre resterande studierna ingen effekt alls. Studier som haft CK och inflammatoriska cytokiner som utfallsvariabel visade ingen effekt. Sammanfattningsvis visade det sig att WBC har liten och ingen effekt på DOMS. Området saknar fortfarande forskning och detta område behöver undersökas mer innan WBC kan rekommenderas som en effektiv återhämtningsmetod mot DOMS, och hittills har metoden visar liten eller ingen effekt på dessa utfallsvariabler
7

Varför kvinnor 30-50 år använder kosttillskott : En intervjustudie

Lius, Malin, Åman, Lina January 2017 (has links)
Abstrakt Syfte: Syftet är att undersöka varför kvinnor 30-50 år använder kosttillskott   Metod: En semistrukturerad intervjustudie där fem stycken kvinnor blev intervjuade. Kvinnorna tränade på samma friskvårdsanläggning och tog alla kosttillskott för att förbättra sin prestation/resultat.   Resultat: Det framkommer i intervjuerna att de flesta kvinnorna i studien är rädda för att få i sig för lite protein genom sin kost. Några av deltagarna nämner att de har blivit inspirerade att testa kosttillskott av att de har sett personer i sin närhet som tillskotten har fungerat för. Några av deltagarna nämner även att med den nuvarande träningstrenden så är det mer acceptabelt att använda kosttillskott. Deltagarna nämner att de inte är säkra på om de verkligen får en effekt av det kosttillskott som de använder, men att de väljer att tro på att det fungerar och är bra. Det kan ju inte vara skadligt resonerar flera.   Slutsats: Studien tar med sig en förhoppning till att i framtiden så kommer friskvårdsanläggningar och även kanske idrottsföreningar utbilda sina kunder och medlemmar i hur och vad tillskott gör i kroppen. Som det ser ut idag så får inte många människor någon information kring att kosttillskotten faktiskt kan vara skadliga för hälsan om det intas för stora mängder. Bara för att något kan vara bra för en så betyder inte det att det är ofarligt. Den information som finns på läkemedel kring dosering och vad som kan hända vid överdosering bör även finnas på kosttillskott, för att visa att för mycket av just det här tillskottet kommer förstöra mer än hjälpa.
8

Konditionstest för beteendeförändring : En studie om vilken betydelse konditionstestet hos Friskvården i Värmland kan ha för beteendeförändring / Fitness tests for behavioral change : A study about the significance of fitness tests on behavioral change at Friskvården i Värmland

Johansson, Sofia January 2017 (has links)
The purpose of this study was to examine the experiences of a sample of people taking part in the activities of Friskvården i Värmland with regards to their completed cycle fitness tests. The study seeks to answer the questions: Why did the interviewees choose to perform the cycle fitness test at Friskvården i Värmland? How do the interviewees feel that their completed cycle fitness tests affect their motivation to go through a behavioral change? The method used for the gathering of the data was qualitative scientific interviews made separately with each interviewee. The group of interviewees consisted of seven people.   The results of the study showed that some of the interviewees wanted to perform the cycle fitness test to assess their current level of fitness. Others meant that they performed the cycle fitness test because of health related matters. That is, to assess their current level of fitness and put it in perspective to their health.  The results also showed that all of the interviewees were motivated by the cycle fitness test in their behavioral change but to varying degrees. The interviewees appreciated the clear assessment of their fitness that they got from the test. It made it easier to monitor their development as they changed their behaviour. Some found it motivational to try to beat their previous score. All though the test probably would not have been as effective if it had not been accompanied by the health interview, also performed at Friskvården i Värmland. The interviewees meant that these have different but complementing functions and they are both perceived as necessary in their behavioral change.
9

Ortorexi - jakten på den perfekta hälsan

Mellgren, Emma January 2017 (has links)
No description available.
10

Leva som man lär? : En kvalitativ studie om idrottslärarens syn på sin egen hälsa

Sirén, Jesper January 2017 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1175 seconds