• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 672
 • 98
 • 2
 • Tagged with
 • 772
 • 763
 • 762
 • 761
 • 125
 • 124
 • 74
 • 69
 • 59
 • 54
 • 54
 • 44
 • 41
 • 37
 • 37
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Visualisering inom idrott och dess effekter på idrottslig prestation

Larson, Anders January 2013 (has links)
No description available.
2

Vadå, är jag redan gammal? : En kvalitativ forskningsstudie om äldre idrottslärares yrkesutövande i Stockholms läns grundskolor

Katsanos, Evangelos, Estephan, Alexander January 2017 (has links)
Syfte och frågeställningar Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur arbetssituationen för äldre idrottslärare ser ut inom skolan. Studien kommer att undersöka idrottslärarnas arbetsmiljö, hur de bedriver sin idrottsundervisning idag jämfört med tidigare samt hur undervisningen har förändrats i samband med införandet av nya läroplaner. Studien avslutas med att idrottslärarna reflekterar kring sin egen och yrkets framtid. Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 1. Hur påverkas äldre idrottslärare av arbetsmiljön där idrottsundervisningen bedrivs? 2. Hur bedriver äldre idrottslärare sin idrottsundervisning i skolan idag jämfört med tidigare? 3. Hur har äldre idrottslärares undervisningsmetoder förändrats i samband med införandet av nya läroplaner? 4. Hur ser framtiden ut för de äldre idrottslärarna och idrottsläraryrket? Metod Forskningsstudien består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Vi tillämpade resenärsmetoden utifrån studiens explorativa syfte. Det riktade urvalet bestod av fem verksamma idrottslärare i grundskolan inom ålderskategorin 50–67 år. Efter transkriberingen av intervjuerna analyserades den insamlade informationen med analysmetoden grundad teori. Resultat Samtliga idrottslärare i vår forskningsstudie trivs med sin arbetssituation och sin arbetsmiljö. Samarbetet med skolledningen och övrig personal på skolan fungerar bra. I takt med införandet av nya läroplaner har idrottslärarnas undervisningsmetoder förändrats avseende såväl tid till förfogande för undervisning som undervisningsmetoder. Idrottslärarna berättar vidare att administrativa uppgifter tillkommit på senare år, vilket resulterat i en ökad arbetsbörda. Majoriteten av idrottslärarna i vår studie menar att variation i arbetsuppgifterna är bra för att avlasta den fysiska belastningen på kroppens rörelseapparat. Slutsats Vi har kommit fram till att idrottslärarnas arbetsuppgifter ökat samt skiftat i omfattning över tid. Pappersarbete har blivit ett allt vanligare inslag i deras arbetsuppgifter. Även idrottslärarnas förmedlingsrepertoar har förändrats, vilket innebär att deras undervisningsmetoder ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare.
3

”Om inga tjejer håller på då ser man ju att man inte ska vara där” : en kvalitativ studie om ledares syn på flickfotboll

Jernhall, Anneli, Rosén, Elin January 2017 (has links)
Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ledare och tränare ser på flickfotbollen i Österåker. Studiens frågeställningar är: Varför slutar flickor att spela fotboll? Hur ser tränare och ledare på vägledande policydokument och riktlinjer? Hur ser tränarna på ett jämställt föreningsliv?     Metod Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där vi genom att intervjua ledare i olika fotbollsföreningar i Österåker försöker få en bredare förståelse för flickors avhopp från föreningarna. För att få så uttömmande svar som möjligt så använde vi oss av ett semistrukturerat intervjuformulär, vilket innebär att vissa frågor och frågeområden var bestämda på förhand. Andra frågor tillkom under intervjun. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval och intervjuerna är fyra till antalet. Vi har använt oss av Hirdmans genusteori vid analys av empiri. Innehållet i intervjuerna har vetenskapligt tolkats, analyserats och strukturerats med hjälp av innehållsanalys.   Resultat Det finns bristande kunskaper om riktlinjer och styrdokument i majoriteten av föreningarna och några ledare tycker ansvaret ligger på Stockholms Fotbollsförbund. Det finns flera faktorer som kan påverka flickors deltagande. Dessa faktorer är bland andra: den manliga dominansen bland ledare och tränare, deras syn på flickfotboll, samhällets syn, könsnormer, föräldrars engagemang, nivåindelning och tidigt elitistiskt tänkande. Ingen av föreningarna arbetar aktivt för att öka jämställdheten.   Slutsats Av studien framgår att fotboll som idrott fortfarande uppfattas av tränare och ledare som en manlig domän. Flickors utövande beskrivs som annorlunda, mindre prestigeinriktat och mer socialt. Det är inte samma satsning på flickors fotboll och de har inte några egentliga karriärmöjligheter inom idrotten. Vi tror att normer, prestige mellan ledare och konkurrens mellan föreningarna i Österåker är till stor nackdel för flickorna. En viktig slutsats i studien utifrån Hirdmans genusperspektiv, är att isärhållandet av ”fotboll” (Läs herrfotboll)- och damfotboll innebär att könsstereotypa förhållningssätt bibehålls. Vidare visar undersökningen att det är en mycket lång väg kvar när det gäller jämställdhet i föreningarna, även om könsfördelningen på styrelsenivå är jämställd i tre av föreningarna.
4

När det svåraste steget ska tas ges det minsta stödet : - En studie om karriärövergång från junior till senior i en elitfotbollsförening

Gustafsson, Stefan January 2017 (has links)
The main purpose of this study is to examine the career transition from youth to senior in an elite football club based on both an organizational level and individual perspective. The survey is a case study of Östers IF, where both organizational, team representatives and players have been interviewed and club documents have been examined.   The result has been analyzed based on Stambulova's (2003) modified Sports career transition model and Martindale, Collins and Daubney (2005) factors regarding good talent development environments. Previous research (Stambulova 2009) has shown that the career transition from youth to senior is one of the most difficult transitions in an sport career and it can take up to four years to complete. However, a previous study by Morris, Tod and Oliver (2015) shows that clubs actively working with a career transition program have a better transition outcome and are more likely to succeed to get more players to step up as elite players.   The result of this study shows, among other things, that Östers IF lacks a career transition program and that the club lacks a clear working model that permeates the entire organization, from youth to senior. There is a well-developed player education plan in the academy, but a similar plan is lacking in the senior-team. The result also shows that the academy and senior team appear to live in two separate worlds with different approaches for exampel regarding  the motivational climate which seems to make the transition difficult. The players' experiences about their existence in the academy are generally positive. At the same time, the players wish for support during the career transition varies. However, several players emphasize the importance of having someone or some people responsible to follow up the young players over time. To get to play at  senior level also seems important, and several players have the opinion that an U21 team is a great way to experience senior football and more experienced players.
5

Kan SMAT protokollet tillämpas för att mäta den aeroba effekten på vuxna ishockeyspelare? : En experimentell studie med Skating Multistage Aerobic Test (SMAT)

Funestig, Tobias, Wiklund, Jonas January 2017 (has links)
Introduktion: Vikten av att testa idrottares aeroba effekt idrottsnära har länge varit känd. Skating Multistage Aerobic Test (SMAT) är ett idrottsspecifikt test för ishockeyspelare som utvecklades med unga individer men som idag används på vuxna ishockeyspelare utan att någon validering har skett med den vuxna åldersgruppen. Syfte och frågeställning: En experimentell pilotstudie utfördes med syftet att validera SMAT-protokollet på vuxna ishockeyspelare samt undersöka vilken tillförlitlighet SMAT-protokollet har för att uppskatta testvärdet hos vuxna ishockeyspelare jämfört med det uppmätta värdet. Metod: 6 aktiva ishockeyspelare i division 2 (Ålder: 27,6 ± SD 7,2 år) deltog i studien. Syreupptagningen mättes konstant under utförandet av SMAT med Jaeger Oxycon Mobile system och jämfördes med SMAT protokollets erhållna värden. VO2 platå, blodlaktat, respiratoriska kvot (RER) och % av maxpuls granskades för att undersöka om testet var tillförlitligt. Resultat: På nivå ett var medelvärdet på samtliga 6 deltagares testvärde 24,52 ml syre/min/kg i jämförelse med SMAT protokollets erhållna testvärde på 27,7 ml syre/min/kg. Medeltestvärdet för deltagarna visade en stigande skillnad med SMAT protokollets värden i och med nivåökningarna, på nivå 13 var skillnaden 53,37 (Jaeger systemet) kontra 71,6 ml syre/min/kg (SMAT-protokollet). Samma trend sågs på individuell nivå.  5 av 6 deltagare uppnådde en VO2 platå och ≥95% av maxpuls. Laktatnivåerna innan testet var 0,7 till 1,7 och efter testet 5,6 till 13,6 varav 2 deltagare uppnådde gränsvärdet (≥8 mmol/L-1). 4 av 6 uppnådde RER gränsen på ≥1.10. Diskussion: Skillnaderna i testvärdena mellan SMAT och det uppmätta värdet tros blivit påverkat av ungas arbetsekonomi (skridskoteknik), på grund av sämre arbetsekonomi så kräver unga en högre syreförbrukning för ett givet arbete. Den anaeroba kapaciteten kan också ha påverkat då vuxna har en större förmåga att utnyttja det anaeroba systemet. Slutsats: Resultatet tyder på att SMAT protokollet inte är tillförlitligt för att mäta testvärdet hos vuxna ishockeyspelare.
6

Träffar vi alltid rätt? : lärarens tal om resurser för elevers lärande i ämnet Idrott och hälsa

Jacobsson, Andreas January 2014 (has links)
Research on Physical Education and Health (PEH) in Sweden has shown PEH teachers more or less taking learning for granted when instructing children and adolescents to move, work out sweat and be active (e.g. Öhman, 2007; Lundvall & Meckbach, 2008; Öhman & Quennerstedt, 2008; Quennerstedt, et al., 2008; Ekberg, 2009). Reflections on student learning tend to be overshadowed by discussions of planning of units and methods (Skolinspektionen, 2012). The aim of the study is to build on previous research and examine PEH teachers reasoning on learning in PEH thru two major questions; What concepts are given meaning when PEH teachers are discussing learning resources in PEH? and How can we understand those concepts from an situated perspective? A sociocultural perspective on learning is used as a theoretical framework where concepts drawing from Lave and Wenger’s (1991) situated perspective on learning inspired the study design. Related to the purpose of the study, video elicited focus group interviews with five experienced PEH teachers was used as a method to collect data. Data was analyzed in two steps using (i) a qualitative content analysis and (ii) as a second step, PEH teacher’s discussions on learning resources in relation to a situated perspective on learning. Findings shows that the respondents are discussing relational resources as (i) Students feeling secure, (ii) Students positioning, (iii) Visible variation, (iv) Content utility and (v) Students’ and teachers’ different agendas. Analysis also shows discussions on individual resources as (i) Student striving for position and (ii) Creation of own purposes. From a situated perspective the respondents are foremost discussing authentic, or contextual environments as resources for learning in which students are creating own of learning curriculums and their thoughts on how it effects student learning. Teachers approaches to national standards and curriculums seem to limit utilization of students own learning curriculums. / Learning in PEH, Resources for learning, Teachers' perceptions, Student learning, Situated learning, Focus groups, Lave and Wenger, Contextuality
7

Hälsoarbete i skolan : mer än motion, morötter och moral

Brolin, Magnus January 2014 (has links)
No description available.
8

Flickors uppfattningar om ämnet idrott och hälsa : En kvalitativ intervjustudie med flickor med utländsk bakgrund

Lans, Kristin, Oskarsson, Jeanette January 2009 (has links)
No description available.
9

”Där fann jag glädjen, det kravlösa, att man ska dansa för sig själv” : En studie avseende deprimerade kvinnors upplevelser av dans kombinerad med föreläsningar om psykiska tillstånd.

Stenberg, Linnea, Garpenhag, Gabriella January 2017 (has links)
Syfte Syftet var att undersöka deprimerade kvinnors upplevelser av psykiskt välmående under och efter genomförande av koreograferad dans kombinerad med föreläsningar om psykiska tillstånd. Metod Med kvalitativ utgångspunkt genomfördes sju intervjuer med kvinnor som deltagit i fenomenet DansSteget. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Materialet analyserades med en fenomenografisk ansats och med tolkningar av författarna till detta självständiga arbete. Intervjuinnehållet kategoriserades under två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Resultat I utfallsrummet framkom att samtliga deltagare upplevt att deras psykiska välmående förbättrats efter att de börjat på DansSteget. Faktorer som påverkat detta var bland annat att dansa kravlöst och synkroniserat tillsammans med andra, att få vara en del av en grupp och att dansen varit ett positivt inslag i tillvaron. DansSteget har beskrivits ge glädje, stressreduktion, avslappning och ökad energi. Slutsats Att dansa i grupp har upplevts ge en positiv inverkan på deltagarnas psykiska välmående. DansSteget skulle därför kunna anses vara en bra aktivitet för att öka psykiskt välmående hos personer som lider av depression, förutsatt att dessa tycker om att dansa. För att ge en ihållande och mer långvarig effekt skulle kanske frekvensen av danspassen i DansSteget behöva utökas. Detta kräver dock fortsatt forskning för att kunna bekräftas. Nyckelord: dans, Zumba, linedance, depression, nedstämdhet, psykiskt välmående, hälsa, ohälsa, fysisk aktivitet, föreläsning, kvinnor och grupp. / Aim The aim was to investigate depressed women’s experiences of psychological well-being during and after going through a regimen of dance and education about psychological conditions. Method Seven women who had participated in DansSteget were interviewed using a qualitative method. The interviews were conducted, recorded and transcribed by the authors of this essay. Using phenomenographic analysis the authors interpreted collected interview material and categorized it into two main categories, each with subcategories. Results The result showed that all participants had experienced improved psychological well-being since starting at DansSteget. Elements perceived as having impact on the participants’ psychological well-being were, for example, dancing to undemanding choreographies synchronized with other people and being accepted as part of a group. Dancing frequently also had an effect on participants’ well-being, by functioning as a positive ingredient in their daily life. Participants in DansSteget have reported feelings of joy, stress reduction, relaxation and increase of energy. Conclusions Participating in group based dance activity has been perceived affecting the participants’ psychological well-beeing in a positive way. DansSteget could therefore possibly help improve the well-being of people suffering from depression, provided that they enjoy dancing. If DansSteget is to have a continual and long-term effect, current frequency of dance classes might need to be extended. Further investigation is, however, required before any definite conclusions can be drawn in this respect. Keywords: dance, Zumba, line dance, depression, psychological well-being, health, psychological condition, physical activity, education, women and group.
10

Synen på kostintag hos gymdeltagare : En kvalitativ studie om matval hos gymdeltagare

Pahlberg, Philippe January 2017 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0651 seconds