• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Inmätning av formeringssko : och snedställda maskinelements kvalitetspåverkan

Mithander, Pehr January 2006 (has links)
<p>KM8 på Stora Enso Skoghall som producerar kartong har länge haft ett problem med deras fuktprofil. Problemet har inte drabbat kunderna på något sätt men ändå så har ledningen velat hitta orsaken till problemet. Fuktprofilen är sned och har varit det en längre tid. På KM8 produceras en rad olika kartongkvalitéer. Exempelvis vätskekartong, liner och Coated Kraft Back.</p><p>Målsättningen har varit att ta reda på ifall sneda formeringsskor kan vara orsaken till den sneda fuktprofilen samt att finna ett lämpligt mätsystem som mäter formeringskorna online. Sedan att sammanställa de olika mätresultaten som mätfirmorna kommit fram till.</p><p>KM8 kan delas upp i fyra olika sektioner: Viraparti, pressparti, torkparti och bestrykningspartiet. Efter att genomsökt bestrykningen utan resultat så togs det in en mätfirma för att mäta hur valsarna i presspartiet stod. Dessa stod snett och misstanke om att andra maskindelar stod snett tvärs maskinen började växa. Därför togs det in ytterligare en mätfirma för att mäta hela presspartiet samt virapartiet. Det visade sig att valsarna stod väldigt snett och en tredje firma hyrdes in för att mäta och rikta in samtliga maskinelement. Mätfirman heter Maskin&Mätservice och har varit den dominerande mätfirman på KM8.</p><p>Under tiden för uppriktningar har ett mätsystem har tagits fram för att kunna mäta formeringskon online och heter DSL-A15 med en tillhörande processor som visar avståndet. Denna heter minipede.</p><p>Resultatet blev inte som väntat, det gick inte att se någon skillnad på de loggade profilerna,</p><p>(fukt och formeringsprofiler). Formeringskorna utgör alltså inte orsaken till problemet med fuktprofilen och inte heller är det motiverat att införskaffa det föreslagna mätsystemet. Dock har uppriktningen gjort att slitaget på virorna har minskat samt att en uteslutning av press och virapartiet som orsak till problemet kunnat göras.</p><p>Ett fortsatt arbete med att finna orsaken är motiverat då problemet leder till en sämre kvalitetsgrad och på det sättet påverkar produktionen. Sökandet efter en temperaturskillnad på torkcylindrarna i torkpartiet kan vara en lämplig fortsättning</p> / <p>BM8 on Stora Enso Skoghall packaging board has had a problem with their profile of moisture content for a long time. The problem has not affected customers, but still it has been a problem and the management wanted to get to the bottom of it.</p><p>BM8 is a board machine that produces several different types of board. For example, liquid carton board, liner and Coated Kraft Back.</p><p>The purpose was to find out if the diagonal formers were the cause of the problem, and to find an online measuring system to measure the formers. Also to put together the different measure results given by the measuring companies.</p><p>The board-machine can be divided up to four different parts: wire part, press section, drying section and the coating section. The idea was to search the problem in every section. After having searched for the problem without any results in the coating section, they began to search the press section and found out that there were a lot of machine elements who were diagonal. With this knowledge the management brought in a measuring company that measured the rolls in the press section and the wire part. A lot of rolls were diagonal. Another company was called in to measure the rolls and the former, and also to align the different parts. This company is named Maskin & Mätservice and has been the superior company for measuring the different elements on BM8.</p><p>While aligning the elements, a online measuring system was presented for measuring the formers. The measuring system is named DSL-A15 and the displayer is named Minipede.</p><p>The results after measuring and aligning the different elements weren’t as pleasing as it was expected to be. There was no difference in the profiles that had been saved. So the problem still remains. The problem is not a consequence of diagonal formers or rolls and an online measuring system is not motivated to install. The good news is that the management can exclude the press section and the wire part in their search after the problem. Also the alignment has reduced the wear and tear of the wires.</p><p>A continuous work to find the reason that causes the problem is warranted, as the problem results in a lower efficiency factor. The continuous work should be to search in the drying section, looking for a heat difference on the drying cylinders.</p>
2

Inmätning av formeringssko : och snedställda maskinelements kvalitetspåverkan

Mithander, Pehr January 2006 (has links)
KM8 på Stora Enso Skoghall som producerar kartong har länge haft ett problem med deras fuktprofil. Problemet har inte drabbat kunderna på något sätt men ändå så har ledningen velat hitta orsaken till problemet. Fuktprofilen är sned och har varit det en längre tid. På KM8 produceras en rad olika kartongkvalitéer. Exempelvis vätskekartong, liner och Coated Kraft Back. Målsättningen har varit att ta reda på ifall sneda formeringsskor kan vara orsaken till den sneda fuktprofilen samt att finna ett lämpligt mätsystem som mäter formeringskorna online. Sedan att sammanställa de olika mätresultaten som mätfirmorna kommit fram till. KM8 kan delas upp i fyra olika sektioner: Viraparti, pressparti, torkparti och bestrykningspartiet. Efter att genomsökt bestrykningen utan resultat så togs det in en mätfirma för att mäta hur valsarna i presspartiet stod. Dessa stod snett och misstanke om att andra maskindelar stod snett tvärs maskinen började växa. Därför togs det in ytterligare en mätfirma för att mäta hela presspartiet samt virapartiet. Det visade sig att valsarna stod väldigt snett och en tredje firma hyrdes in för att mäta och rikta in samtliga maskinelement. Mätfirman heter Maskin&amp;Mätservice och har varit den dominerande mätfirman på KM8. Under tiden för uppriktningar har ett mätsystem har tagits fram för att kunna mäta formeringskon online och heter DSL-A15 med en tillhörande processor som visar avståndet. Denna heter minipede. Resultatet blev inte som väntat, det gick inte att se någon skillnad på de loggade profilerna, (fukt och formeringsprofiler). Formeringskorna utgör alltså inte orsaken till problemet med fuktprofilen och inte heller är det motiverat att införskaffa det föreslagna mätsystemet. Dock har uppriktningen gjort att slitaget på virorna har minskat samt att en uteslutning av press och virapartiet som orsak till problemet kunnat göras. Ett fortsatt arbete med att finna orsaken är motiverat då problemet leder till en sämre kvalitetsgrad och på det sättet påverkar produktionen. Sökandet efter en temperaturskillnad på torkcylindrarna i torkpartiet kan vara en lämplig fortsättning / BM8 on Stora Enso Skoghall packaging board has had a problem with their profile of moisture content for a long time. The problem has not affected customers, but still it has been a problem and the management wanted to get to the bottom of it. BM8 is a board machine that produces several different types of board. For example, liquid carton board, liner and Coated Kraft Back. The purpose was to find out if the diagonal formers were the cause of the problem, and to find an online measuring system to measure the formers. Also to put together the different measure results given by the measuring companies. The board-machine can be divided up to four different parts: wire part, press section, drying section and the coating section. The idea was to search the problem in every section. After having searched for the problem without any results in the coating section, they began to search the press section and found out that there were a lot of machine elements who were diagonal. With this knowledge the management brought in a measuring company that measured the rolls in the press section and the wire part. A lot of rolls were diagonal. Another company was called in to measure the rolls and the former, and also to align the different parts. This company is named Maskin &amp; Mätservice and has been the superior company for measuring the different elements on BM8. While aligning the elements, a online measuring system was presented for measuring the formers. The measuring system is named DSL-A15 and the displayer is named Minipede. The results after measuring and aligning the different elements weren’t as pleasing as it was expected to be. There was no difference in the profiles that had been saved. So the problem still remains. The problem is not a consequence of diagonal formers or rolls and an online measuring system is not motivated to install. The good news is that the management can exclude the press section and the wire part in their search after the problem. Also the alignment has reduced the wear and tear of the wires. A continuous work to find the reason that causes the problem is warranted, as the problem results in a lower efficiency factor. The continuous work should be to search in the drying section, looking for a heat difference on the drying cylinders.

Page generated in 0.0374 seconds