• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 20
 • 5
 • Tagged with
 • 25
 • 8
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Förpackningsproduktion samt studie om hur reumatikervänliga förpackningar är idag

Drejholt, Kerstin, Andersson, Maria January 2004 (has links)
AssiDomän Frövi board mill has in cooperation with students from Graphic Technologyat the University of Dalarna a degree project that involves developing package solutionsin carton material from AssiDomän Frövi. This year the basic condition was to use theweights 270g/m2, 300g/m2 and 330g/m2 and choose between Frövi Bright, Frövi Lightand Frövi Carry.The packages were supposed to be in the segments industrial products,chocolate/sweets and beauty products/cosmetics. Two packages were produced in thesegments industrial products and beauty products/cosmetics.The first package, produced in the industrial segment, contains textile color and templatesand the second package is a gift package and contains nail polish.The investigation part of the project deals with how the packages today are fit forrheumatics in opening purpose.
2

Torkventilation vid kartongtillverkning : En fallstudie på Fiskeby Board AB

Jonell, Magnus, Kairis, Robin January 2013 (has links)
Pappers- och massaindustrin stod år 2010 för 52 procent av den svenska industrins energianvändning, vilket motsvarade 76 TWh. Detta gör branschen intressant ur ett energieffektiviseringsperspektiv då små åtgärder kan leda till stora besparingar. Fiskeby Board AB är ett företag som tillverkar kartong baserad på returfiber. Då torkning- samt bestrykningsprocessen står för 2/3 av företagets energibehov föreligger intresse att använda energin på ett bättre sätt för att minska energibehovet och därav minska sina kostnader. Syftet med denna rapport var således att genomföra en energikartläggning av tork- samt bestrykningspartiet och utifrån resultaten presentera åtgärder för att minska energibehovet. Arbetet utfördes genom mätningar av lufttemperaturer och flöden, beräkningar, litteraturstudier samt intervjuer. De ytvikter som undersöktes var för vinterdrift 300 g/m2, 350 g/m2 samt 450 g/m2 och för sommardrift 450 g/m2. Resultaten visade att inläckaget till torkkåpan, som rekommenderas till 25 procent av totalt inflöde, var mellan 48 och 59 procent. Vidare påvisades även hypotesen om att det i regel används större mängd luft för att transportera bort vattnet från kartongen än vad som krävs. Detta på grund av att det inte finns någon reglering av värmeåtervinningsaggregatens fläktar, vilket medför att frånluften får ett lågt vatteninnehåll vid viss produktion. Ett annat viktigt resultat behandlar hetluftsystemet. Här bör ett visst undertryck föreligga i hetluftskåporna, men genomförda mätningar visade på att enbart en av tre hetluftskåpor erhöll detta undertryck. Åtgärdsförslagen som presenteras i rapporten behandlar bland annat de påträffade bristerna ovan. Ett förslag är att minska det våta frånluftsflödet samtidigt som den inläckande luften bör ersättas med redan uppvärmd luft från andra delar av anläggningen. Enligt förslaget kan detta göras genom att nyttja frekvensstyrda till- och frånluftsfläktar vilka styrs av frånluftens daggpunktstemperatur och nollnivån i torkkåpan. Denna lösning har potential att minska den årliga energianvändningen med 17,9 GWh vilket kan ge en kostnadsbesparing av 2,25 miljoner SEK per år. Ett annat åtgärdsförslag är att ta bort förbigångsventilerna till värmeåtervinningsaggregaten och låta ångtillförseln styras med enbart reglerventiler. Detta ger en potential att minska energibehovet med 0,47-0,64 GWh per år vilket skulle ge en kostnadsbesparing av 55 000-77 000 SEK per år. För hetluftsystemet finns potential att spara 0,64 GWh vilket skulle ge en kostnadsbesparing på 77 000 SEK per år. Det som behövs är ett manuellt reglerspjäll i kanalen från hetluftskåpa 1 alternativt hetluftskåpa 2, för att styra luftflödet och därav erhålla ett undertryck i systemet. Genom att sammanställa de tre mest rekommenderade åtgärdsförslagen skapas en möjlighet att spara 5,7 procent av Fiskeby Board ABs energibehov vilket skulle resultera i en årlig kostnadsreduktion av 2,41 miljoner SEK. Om en generalisering att även den övriga pappers- och massaindustrin besitter liknande potential finns möjlighet för denna bransch att årligen minska energianvändningen med 4,4 TWh.
3

Inmätning av formeringssko : och snedställda maskinelements kvalitetspåverkan

Mithander, Pehr January 2006 (has links)
<p>KM8 på Stora Enso Skoghall som producerar kartong har länge haft ett problem med deras fuktprofil. Problemet har inte drabbat kunderna på något sätt men ändå så har ledningen velat hitta orsaken till problemet. Fuktprofilen är sned och har varit det en längre tid. På KM8 produceras en rad olika kartongkvalitéer. Exempelvis vätskekartong, liner och Coated Kraft Back.</p><p>Målsättningen har varit att ta reda på ifall sneda formeringsskor kan vara orsaken till den sneda fuktprofilen samt att finna ett lämpligt mätsystem som mäter formeringskorna online. Sedan att sammanställa de olika mätresultaten som mätfirmorna kommit fram till.</p><p>KM8 kan delas upp i fyra olika sektioner: Viraparti, pressparti, torkparti och bestrykningspartiet. Efter att genomsökt bestrykningen utan resultat så togs det in en mätfirma för att mäta hur valsarna i presspartiet stod. Dessa stod snett och misstanke om att andra maskindelar stod snett tvärs maskinen började växa. Därför togs det in ytterligare en mätfirma för att mäta hela presspartiet samt virapartiet. Det visade sig att valsarna stod väldigt snett och en tredje firma hyrdes in för att mäta och rikta in samtliga maskinelement. Mätfirman heter Maskin&Mätservice och har varit den dominerande mätfirman på KM8.</p><p>Under tiden för uppriktningar har ett mätsystem har tagits fram för att kunna mäta formeringskon online och heter DSL-A15 med en tillhörande processor som visar avståndet. Denna heter minipede.</p><p>Resultatet blev inte som väntat, det gick inte att se någon skillnad på de loggade profilerna,</p><p>(fukt och formeringsprofiler). Formeringskorna utgör alltså inte orsaken till problemet med fuktprofilen och inte heller är det motiverat att införskaffa det föreslagna mätsystemet. Dock har uppriktningen gjort att slitaget på virorna har minskat samt att en uteslutning av press och virapartiet som orsak till problemet kunnat göras.</p><p>Ett fortsatt arbete med att finna orsaken är motiverat då problemet leder till en sämre kvalitetsgrad och på det sättet påverkar produktionen. Sökandet efter en temperaturskillnad på torkcylindrarna i torkpartiet kan vara en lämplig fortsättning</p> / <p>BM8 on Stora Enso Skoghall packaging board has had a problem with their profile of moisture content for a long time. The problem has not affected customers, but still it has been a problem and the management wanted to get to the bottom of it.</p><p>BM8 is a board machine that produces several different types of board. For example, liquid carton board, liner and Coated Kraft Back.</p><p>The purpose was to find out if the diagonal formers were the cause of the problem, and to find an online measuring system to measure the formers. Also to put together the different measure results given by the measuring companies.</p><p>The board-machine can be divided up to four different parts: wire part, press section, drying section and the coating section. The idea was to search the problem in every section. After having searched for the problem without any results in the coating section, they began to search the press section and found out that there were a lot of machine elements who were diagonal. With this knowledge the management brought in a measuring company that measured the rolls in the press section and the wire part. A lot of rolls were diagonal. Another company was called in to measure the rolls and the former, and also to align the different parts. This company is named Maskin & Mätservice and has been the superior company for measuring the different elements on BM8.</p><p>While aligning the elements, a online measuring system was presented for measuring the formers. The measuring system is named DSL-A15 and the displayer is named Minipede.</p><p>The results after measuring and aligning the different elements weren’t as pleasing as it was expected to be. There was no difference in the profiles that had been saved. So the problem still remains. The problem is not a consequence of diagonal formers or rolls and an online measuring system is not motivated to install. The good news is that the management can exclude the press section and the wire part in their search after the problem. Also the alignment has reduced the wear and tear of the wires.</p><p>A continuous work to find the reason that causes the problem is warranted, as the problem results in a lower efficiency factor. The continuous work should be to search in the drying section, looking for a heat difference on the drying cylinders.</p>
4

Förpackningsdesign åt AssiDomän Frövi

Johansson, Ola January 2005 (has links)
No description available.
5

Konstruktion och design av två glassförpackningar i kartongkvaliteten Frövi Light

Söderberg, Calle, Sabe, Christian January 2001 (has links)
This degree project was made in cooperation with AssiDomän Frövi and Charlotte Andersson and the main objectivehas been to create to ice cream pacbges from 250 gsm Frövi Light board. The paekages are intended to be easilyresealable while decreasing in size together with the ice cream. The project also describes the food packaging labelsand symbols currently present in the European common market.Both capsules utilize a separate lid for resealing. One of the paekages (Capsuie A) is indended to be cut along withthe ice cream and thereby decrease in size. The other one (Capsuie B) uses a series of flaps for contracting and expandingwhich enab1es adjusting of the size without cutting the package up.The design for Capsuie A is created both as a series of flavours with a super-hero theme intended for children andwith a colfee flavour for a maturer audience. For Capsule B, a design was created for a sorbet.
6

Är variation i STFI-tjocklek ett bra mått på kartongs bulighet? : Are variation in STFI-thickness a good measure of uneven surface, bumpiness, on cardboard?

Mattsson, Anna January 2009 (has links)
This degree project aim to evaluate if variations of the STFI thickness can be used to assess bumpiness on cardboard. During the project cardboard samples were measured using Bendtsen, PPS, a L&W formation tester, OptiTopo, Ambertec formation, the STFI thickness tester and a visual comparison. The different methods were then compared to see if there is any correlations between them. The results showed that the visual comparison and OptiTopo correlates. The STFI thickness tester shows however no correlation with the OptiTopo and visual comparison, thus aren't suitable measuring bumpiness.
7

Inmätning av formeringssko : och snedställda maskinelements kvalitetspåverkan

Mithander, Pehr January 2006 (has links)
KM8 på Stora Enso Skoghall som producerar kartong har länge haft ett problem med deras fuktprofil. Problemet har inte drabbat kunderna på något sätt men ändå så har ledningen velat hitta orsaken till problemet. Fuktprofilen är sned och har varit det en längre tid. På KM8 produceras en rad olika kartongkvalitéer. Exempelvis vätskekartong, liner och Coated Kraft Back. Målsättningen har varit att ta reda på ifall sneda formeringsskor kan vara orsaken till den sneda fuktprofilen samt att finna ett lämpligt mätsystem som mäter formeringskorna online. Sedan att sammanställa de olika mätresultaten som mätfirmorna kommit fram till. KM8 kan delas upp i fyra olika sektioner: Viraparti, pressparti, torkparti och bestrykningspartiet. Efter att genomsökt bestrykningen utan resultat så togs det in en mätfirma för att mäta hur valsarna i presspartiet stod. Dessa stod snett och misstanke om att andra maskindelar stod snett tvärs maskinen började växa. Därför togs det in ytterligare en mätfirma för att mäta hela presspartiet samt virapartiet. Det visade sig att valsarna stod väldigt snett och en tredje firma hyrdes in för att mäta och rikta in samtliga maskinelement. Mätfirman heter Maskin&amp;Mätservice och har varit den dominerande mätfirman på KM8. Under tiden för uppriktningar har ett mätsystem har tagits fram för att kunna mäta formeringskon online och heter DSL-A15 med en tillhörande processor som visar avståndet. Denna heter minipede. Resultatet blev inte som väntat, det gick inte att se någon skillnad på de loggade profilerna, (fukt och formeringsprofiler). Formeringskorna utgör alltså inte orsaken till problemet med fuktprofilen och inte heller är det motiverat att införskaffa det föreslagna mätsystemet. Dock har uppriktningen gjort att slitaget på virorna har minskat samt att en uteslutning av press och virapartiet som orsak till problemet kunnat göras. Ett fortsatt arbete med att finna orsaken är motiverat då problemet leder till en sämre kvalitetsgrad och på det sättet påverkar produktionen. Sökandet efter en temperaturskillnad på torkcylindrarna i torkpartiet kan vara en lämplig fortsättning / BM8 on Stora Enso Skoghall packaging board has had a problem with their profile of moisture content for a long time. The problem has not affected customers, but still it has been a problem and the management wanted to get to the bottom of it. BM8 is a board machine that produces several different types of board. For example, liquid carton board, liner and Coated Kraft Back. The purpose was to find out if the diagonal formers were the cause of the problem, and to find an online measuring system to measure the formers. Also to put together the different measure results given by the measuring companies. The board-machine can be divided up to four different parts: wire part, press section, drying section and the coating section. The idea was to search the problem in every section. After having searched for the problem without any results in the coating section, they began to search the press section and found out that there were a lot of machine elements who were diagonal. With this knowledge the management brought in a measuring company that measured the rolls in the press section and the wire part. A lot of rolls were diagonal. Another company was called in to measure the rolls and the former, and also to align the different parts. This company is named Maskin &amp; Mätservice and has been the superior company for measuring the different elements on BM8. While aligning the elements, a online measuring system was presented for measuring the formers. The measuring system is named DSL-A15 and the displayer is named Minipede. The results after measuring and aligning the different elements weren’t as pleasing as it was expected to be. There was no difference in the profiles that had been saved. So the problem still remains. The problem is not a consequence of diagonal formers or rolls and an online measuring system is not motivated to install. The good news is that the management can exclude the press section and the wire part in their search after the problem. Also the alignment has reduced the wear and tear of the wires. A continuous work to find the reason that causes the problem is warranted, as the problem results in a lower efficiency factor. The continuous work should be to search in the drying section, looking for a heat difference on the drying cylinders.
8

SecRePac - Strimlare för hushållsförpackningar

Schwartz, Sebastian, Runic, Pierre January 2014 (has links)
SecRePac is a household appliance that simplifies sorting of packaging such as milk, juice and yogurt containers. By shredding the packages SecRePac reduces its volume uptake both in the home and at the recycling station. This leads to minimization of both transports to the recycling stations and truck transport for emptying the containers at the recycling station.The greenhouse effect deteriorates and becomes worse and worse leading to extreme climate changes and natural disasters such as floods as an example. Carbon dioxide emissions are the major reason for this and at least 30 percent of all these emissions come directly from transports. In the EU carbon emissions has decreased in the past few years. But the levels are nevertheless far too high for a sustainable future and the need for ever- new solutions to reverse this negative trend...SecRePac is such a product! SecRePac aims primarily to families where mountains of old empty containers are a familiar sight because it’s boring and there's not enough time in everyday life to go back and forth to the recycling station. Usage of SecRePac saves the user time in everyday life and space at home and you will have more time to spend on other things. Main advantage of SecRePac is that it can minimize unnecessary truck transports significantly, thus making the user a good bet for both himself and our environment.
9

Koronabehandling av polymerbelagd kartong :  Inverkan av process och lagringstid på ytegenskaper och ytkemi hos koronabehandlat polymerbelagt kartong material / Corona treating of polymer covered paperboard : Impact of process and storage time at surface chemistry and surface properties for corona treated polymer covered paperboards

enqvist, johanna January 2009 (has links)
<p>Det här arbetet har utförts som ett 30 hp examensarbete för kemiingenjörsutbildning på Karlstads universitet åt Stora Enso, Forshaga. Syftet var att undersöka koronabehandlingens effekt på plastbelagda kartongytor. Frågor som hur effekten minskar under lagringstid, om effekten påverkas av materialets bredd, tjocklek, pigment i plasten samt kylvalsarnas påverkan skulle undersökas.</p><p> </p><p>Största delen i arbetet var att undersöka hur ytenergin på behandlad plastbelagd kartong minskar med tiden och om detta varierar beroende på behandlingsgraden. Resultaten visade som väntat att ytenergin sjunker med tiden och ju högre ytenergin var direkt efter behandlingen desto fortare sjunker den. Direkt efter behandlingen varierade värdena ganska mycket men efter ca en vecka så verkade ytan ha "lugnat sig" (antagligen hade antalet laddningar som fanns på ytan direkt efter behandlingen då minskat). Ytenergin sjunker snabbast under den första månaden och sedan börjar kurvan plana ut. Efter ca två månader är nivån ganska stabil. Vid jämförelse av olika bredder gick det att se små skillnader som visade att breda rullar kräver mindre effekt för att nå ett visst dyntal än vad en smalare rulle gör. Samtidigt gick det att se att rullarna tycks ha något lägre ytenergi i kanten av rullarna än vad de har i mitten, men inte heller här handlar det om några stora skillnader.</p><p> </p><p>Arbetet innefattade även ett test för jämförelse av olika ytvikter på kartongen och det visade sig att ett tjockt material kräver mer energi vid behandlingen än ett tunnare, men skillnaden är liten. Det gick även att se skillnader vid jämförelsen av rullar som belagts med pigmenterad plast och de som belagts med transparent. Polyetylen med pigment i kräver lite högre effekt vid behandlingen för att kunna nå upp till lika hög ytenergi som samma material belagd med transparent plast.</p><p> </p><p>Det sista testet som skulle visa om det finns skillnader mellan matt och blank kylvals visade att olika kylvalsar gav olika ytråhet, men skillnaden mellan valsarna blir större på en ytrå yta än på en slät yta. Det var stora skillnader mellan valsarna om de jämfördes på dekorsidan, men på mer ytråa insidan verkade inte kylvalsen ha lika stor inverkan.</p><p> </p>
10

Koronabehandling av polymerbelagd kartong :  Inverkan av process och lagringstid på ytegenskaper och ytkemi hos koronabehandlat polymerbelagt kartong material / Corona treating of polymer covered paperboard : Impact of process and storage time at surface chemistry and surface properties for corona treated polymer covered paperboards

enqvist, johanna January 2009 (has links)
Det här arbetet har utförts som ett 30 hp examensarbete för kemiingenjörsutbildning på Karlstads universitet åt Stora Enso, Forshaga. Syftet var att undersöka koronabehandlingens effekt på plastbelagda kartongytor. Frågor som hur effekten minskar under lagringstid, om effekten påverkas av materialets bredd, tjocklek, pigment i plasten samt kylvalsarnas påverkan skulle undersökas.   Största delen i arbetet var att undersöka hur ytenergin på behandlad plastbelagd kartong minskar med tiden och om detta varierar beroende på behandlingsgraden. Resultaten visade som väntat att ytenergin sjunker med tiden och ju högre ytenergin var direkt efter behandlingen desto fortare sjunker den. Direkt efter behandlingen varierade värdena ganska mycket men efter ca en vecka så verkade ytan ha "lugnat sig" (antagligen hade antalet laddningar som fanns på ytan direkt efter behandlingen då minskat). Ytenergin sjunker snabbast under den första månaden och sedan börjar kurvan plana ut. Efter ca två månader är nivån ganska stabil. Vid jämförelse av olika bredder gick det att se små skillnader som visade att breda rullar kräver mindre effekt för att nå ett visst dyntal än vad en smalare rulle gör. Samtidigt gick det att se att rullarna tycks ha något lägre ytenergi i kanten av rullarna än vad de har i mitten, men inte heller här handlar det om några stora skillnader.   Arbetet innefattade även ett test för jämförelse av olika ytvikter på kartongen och det visade sig att ett tjockt material kräver mer energi vid behandlingen än ett tunnare, men skillnaden är liten. Det gick även att se skillnader vid jämförelsen av rullar som belagts med pigmenterad plast och de som belagts med transparent. Polyetylen med pigment i kräver lite högre effekt vid behandlingen för att kunna nå upp till lika hög ytenergi som samma material belagd med transparent plast.   Det sista testet som skulle visa om det finns skillnader mellan matt och blank kylvals visade att olika kylvalsar gav olika ytråhet, men skillnaden mellan valsarna blir större på en ytrå yta än på en slät yta. Det var stora skillnader mellan valsarna om de jämfördes på dekorsidan, men på mer ytråa insidan verkade inte kylvalsen ha lika stor inverkan.

Page generated in 0.0266 seconds