• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2826
 • 2045
 • 61
 • 29
 • 28
 • 11
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • Tagged with
 • 5124
 • 937
 • 918
 • 638
 • 570
 • 478
 • 443
 • 442
 • 438
 • 404
 • 366
 • 361
 • 354
 • 341
 • 341
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Sveriges utrikespolitik 1681-1684 från Garantitraktaten till stilleståndet i Regensburg.

Rudelius, Karl Elof, January 1942 (has links)
Akademisk avhandling--Uppsala. / Extra t.p., with thesis statement in full, inserted. Bibliography: p. [ix]-xix.
12

Oppositionen vid 1823 års riksdag jordbrukskris och borgerlig liberalism.

Björklund, Stefan. January 1900 (has links)
Akademisk avhandling--Uppsala. / Extra t.p. with thesis statement inserted. Summary in English. Bibliography: p. 41-48.
13

Regeringskris och riksdagspolitik, 1840-1841

Hornwall, Gert. January 1900 (has links)
Akademisk avhandling--Uppsala. / Extra t.p., with thesis statement, inserted. Bibliography: p. [442]-456.
14

Om Sveriges nivåförändringar efter människans invandring

Hollender, Artur. January 1901 (has links)
Thesis. (Ph. D.)--Upsala university.
15

Regementsorgan och riksdagsarbete idéutvecklingen från 1809 ; akademisk avhandling /

Melander, Carl Gustav, January 1938 (has links)
Thesis (doctoral)--Stockholm. / Includes bibliographical references.
16

Alvastrabygden under medeltiden, arkeologiska undersökningar åren 1916-1918.

Frödin, Otto Vilhelm Anders, January 1919 (has links)
Akademisk avhandling--Upsala. / "Även tryckt i Fornvännen 1918-1919 under titeln 'Från det medeltida Alvastra.'"--note on verso of t.-p. "Bilag. 1-3: Om 'förstenade bröd,' av Nils Lithberg. Blyrullen från Alvastra, av Otto von Friesen. Alvastra-blyet, Ög. 248, av Erik Brate": p. [121]-132. "Anförda arbeten": p. [133]-135.
17

Sverges yttre politik under de preliminära förhandlingarna före freden i Rijswijk ...

Bratt, Arnold. January 1905 (has links)
Akademisk afhandling--Upsala. / Bibliography: p. x-xii.
18

Sven Ros'en och hans insats i frihets- tidens radikala pietism

Linderholm, Emanuel, January 1900 (has links)
Akademisk afhandling. Uppsala. / Supplement: Skrifter och bref af Sven Ros'en.
19

Den svenska reformationstidens allmänna statsrättsliga ide︣er i deras samband med den politiska utvecklingen

Nordlund, Karl, January 1900 (has links)
Inaug.-dis.--Upsala. / "Litteratur-och Källförteckning": p. [vii]-ix.
20

Council, king and estates in Sweden 1713-1714

Lundquist, Carl Lennart, January 1975 (has links)
Thesis--Stockholm. / Includes bibliographical references (p. 203-212) and index.

Page generated in 0.1902 seconds