• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 6
 • 1
 • Tagged with
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Naftos krekinge naudoto katalizatoriaus poveikis ugniai atsparių betonų savybėms / The influence of oil cracking catalyst waste on the properties of refractory castables

Aleknevičius, Marius 20 January 2011 (has links)
Naftos krekinge naudotas katalizatorius yra ceolitinė medžiaga, kurios unikalios savybės mažai išnaudojamos cementinių medžiagų gamybos technologijoje. Ugniai atspariuose betonuose naudojami įvairūs priedai-modifikatoriai yra labai brangūs, todėl naudoto katalizatoriaus panaudojimas, kaip modifikuojančio betono savybes priedo, turi ne tik ekologinį (atliekų utilizavimas) bet ir ekonominį pagrindą. Vykdant šį darbą sukurti vidutinio cemento kiekio ugniai atsparūs šamotbetoniai su 70 % ir 40 % aliuminio oksido turinčiais aliuminatiniais cementais ir naudoto katalizatoriaus priedu atitinkamai 2,5 % ir 5,0 %. Darbe taip pat atskleistas efektyvus katalizatoriaus poveikis aliuminatinio cemento hidratacijai, cemento akmens struktūros susidarymui kietėjimo metu ir jos pokyčiams veikiant aukštoms temperatūroms. / Fluidized bed catalytic cracking catalyst waste is a zeolite material. Its unique properties are underused in cementitious materials production technology. Various additives, modifiers used in refractory castables are very expensive, so the use of catalyst waste as a modifying additive of castable properties has not only an ecological (waste recycling) but also an economical basis. Medium cement refractory castable was developed using 70 % and 40 % of aluminium oxide containing aluminate cement and catalyst waste additive, respectively 2,5 % and 5,0 %. The work also reveals an efficient effect of catalyst waste on alumina cement hydration, structure formation during cement solidification and after treatment at high temperature.
2

The influence of oil cracking catalyst waste on the properties of refractory castables / Naftos krekinge naudoto katalizatoriaus poveikis ugniai atsparių betonų savybėms

Aleknevičius, Marius 20 January 2011 (has links)
Fluidized bed catalytic cracking catalyst waste is a zeolite material. Its unique properties are underused in cementitious materials production technology. Various additives, modifiers used in refractory castables are very expensive, so the use of catalyst waste as a modifying additive of castable properties has not only an ecological (waste recycling) but also an economical basis. Medium cement refractory castable was developed using 70 % and 40 % of aluminium oxide containing aluminate cement and catalyst waste additive, respectively 2,5 % and 5,0 %. The work also reveals an efficient effect of catalyst waste on alumina cement hydration, structure formation during cement solidification and after treatment at high temperature. / Naftos krekinge naudotas katalizatorius yra ceolitinė medžiaga, kurios unikalios savybės mažai išnaudojamos cementinių medžiagų gamybos technologijoje. Ugniai atspariuose betonuose naudojami įvairūs priedai-modifikatoriai yra labai brangūs, todėl naudoto katalizatoriaus panaudojimas, kaip modifikuojančio betono savybes priedo, turi ne tik ekologinį (atliekų utilizavimas) bet ir ekonominį pagrindą. Vykdant šį darbą sukurti vidutinio cemento kiekio ugniai atsparūs šamotbetoniai su 70 % ir 40 % aliuminio oksido turinčiais aliuminatiniais cementais ir naudoto katalizatoriaus priedu atitinkamai 2,5 % ir 5,0 %. Darbe taip pat atskleistas efektyvus katalizatoriaus poveikis aliuminatinio cemento hidratacijai, cemento akmens struktūros susidarymui kietėjimo metu ir jos pokyčiams veikiant aukštoms temperatūroms.
3

Betono susitraukimą mažinančių priedų įtaka jo savybėms / Shrinkage reducing additives influence to concrete features

Matulionis, Justinas 16 June 2014 (has links)
Daugumos hidrotechnikos statinių ir jų konstrukcijų statyboje pagrindinė naudojama medžiaga yra betonas ir gelžbetonis. Kadangi šie statiniai pastoviai sąveikauja su agresyvia aplinka (vandens lygių svyravimas, vandens slėgis, šaltis, saulės radiacija, vėjas, ledas) jie turi ypatingai pasižymėti patvarumu ir ilgaamžiškumu. Todėl šios konstrukcijos privalo būti atsparios minėtiems veiksniams. Betonui kietėjant atsiranda nepageidaujamas reiškinys - betono susitraukimas. Dėl susitraukimo betone atsiranda mikroplyšiai ir įtrūkimai, o betonas tampa mažiau atsaparus minėtų veiksnių poveikiui. Todėl šiame darbe buvo atliekami bandymai su betono susitraukimą mažinančiais priedais, norint įšsiaiškinti kokią įtaką jie turi įvairioms betono savybėms. Šios medžiagos pagerina betono savybes, tai yra sumažina susitraukimą, vandens įgeriamumą, padidina atsparumą lenkimui ir gniuždymui, o tai suteikia konstrukcijoms patvarumą ir ilgaamžiškumą. Tyrimų metu buvo nustatinėjama susitraukimą mažinančių priedų įtaką betono mišinio tankiui, betono mišinio konsistencijai, betono susitraukimui, betono stipriui lenkiant, betono stipriui gniuždant, betono vandens įgeriamumui. Bandymų metu gautų rezultatų pagindu nustatyti efektyviausiai veikiantys priedai. / Concrete and reinforced concrete are the main materials used for most hydraulic constructions and its structures building. Since these constructions constantly interact with aggressive environment (water levels fluctuation, water pressure, cold, sun radiation, wind, ice), it have to be durable and long-term. Therefore these constructions have to be resistant to mentioned factors. When concrete is hardening, often unwelcome phenomenon appears – concrete shrinkage. Due to the shrinkage of the concrete occurs the microcracks and the crack, and the concrete becomes less resistant for aggressive environment. So in this final work there were done many tests with concrete shrinkage redusing additives mix, in order to find out what influence they have to variuos concrete features. These materials improve concrete features, it means reduce shrinkage, water absorption, increase resistance to bending and compression. This gives stability and long-term to constructions. During the research it was determined shrinkage redusing additions influence to concrete mixture density, consistency, concrete shrinkage, bending strength, compressive strength, water absorption. During the research results effectively acting additions were determined.
4

Pramoninių pastatų grindų įrengimo daugiakriterinė analizė / Multi-criteria Analysis of Installation of Industrial Floors

Žilinskaitė, Vaida 17 June 2009 (has links)
Baigiamajame magistro darbe atlikta Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų darbų apžvalga. Išanalizuota pramoninių betoninių grindų ant sutankinto grunto pagrindinė konstrukcijos dalis – betonas, jo sudėtis bei jo armavimo plaušais galimybės. Išnagrinėti grindų įrengimo technologiniai procesai (pagrindo įrengimas, betono klojimas, siūlių išdėstymas, apdirbimas, priežiūra), nustatyta jų įtaka galutinei grindų kokybei. Racionalaus grindų įrengimo varianto paieškai sukurtas modelis. Pateikti jo praktinio pritaikymo pavyzdžiai. Darbą sudaro įvadas, 5 skyriai, išvados, 58 bibliografiniai šaltiniai. Darbo apimtis – 99 puslapiai teksto be priedų, 42 paveikslai, 23 lentelės. Atskirai pridedami 18 priedų. / The current master’s thesis provides an overview of works by Lithuanian and foreign scientists. It analyses the key construction component of industrial concrete floors on consolidated soil – concrete, as well as its composition and options for reinforcing it with fibres. The thesis also analyses the technological processes of floor installation (laying of the base, placing of concrete, positioning of joints, treatment and maintenance) as well as their influence on the final quality of the floor. A model has been created to search for a sound option for floor installation and examples of its practical application are provided. The thesis consists of the introduction, 5 chapters, conclusions and 58 bibliography sources. The length of the thesis is 99 pages without annexes, 42 pictures, 23 tables. 18 annexes are attached separately.
5

Putų cementbetonio savybių tyrimas / Research of the foam cement concrete

Rožėnas, Paulius 22 July 2008 (has links)
Šio magistrantūros studijų baigiamojo darbo tikslas yra išnagrinėti autoklavinio poringojo betono savybes į kurio mišinio sudėtį dedama akytojo betono gamybos atliekų. Akyta cementbetonio struktūra sudaryta naudojant putas. Darbas susideda iš teorinės ir eksperimentinės dalių. Teorinėje dalyje atlikta literatūros analizė, pateiktos bendrosios žinios apie akytuosius betonus, jų žaliavas, klasifikaciją bei kai kurias fizikines ir mechanines savybes. Autoklavinis putų cementbetonis nagrinėjamas kaip viena iš akytojo betono atmainų. Nagrinėjami putokšliai, lyginamos iš jų išplaktų putų savybės. Aptariamas akyto betono atliekų panaudojimas gaminant putų cementbetonį. Šiuo tikslu buvo nagrinėjami įvairūs literatūros šaltiniai, lyginamos įvairių autorių sukauptos žinios ir tyrimų rezultatai. Eksperimentinėje dalyje tiriamos putokšlių ir iš jų išplaktų putų savybės. Nagrinėjamas akytojo betono gamybos atliekų panaudojimas. Aprašoma putų ir betono atliekų kiekio įtaka putų cementbetonio tankiui, gniuždomajam stipriui ir gaminių struktūrai. / The point of this postgraduate studies final work is research the autoclaved porous concrete characteristics, in whose composition is waste of porous concreat. The porous structure is make by foam. This work consists of theoretical and experimental parts. The teoretical part of this work consist of literature analysis, there are given general knowledge about porous concrete, materials, classifications, physical and mechanical characteristics. The autoclaved foam cement concrete was researched like one of the active concrete species. There were analysed foamers, comparables internals of foams. Considerating the waste of porous concreat utilization maiking foam cement concrete. For this purpose were researched various information publikations, compared the cumulated knowledges and experimental results of various authors. In experimental part are described foamers and from their mades foams characteristics. Reserching the waste of porous concreat utilization. Described quantity of foams and concrete wastes influence to density, strength and composition of foam cement concrete.
6

Kupiškio rajono žemių užtvankų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų būklė / The State of Concrete and Reinforced Concrete Structures of Earth Dams Situated in Kupiškis District

Petkevičius, Paulius 03 June 2009 (has links)
Betonas – viena seniausių statybinių medžiagų pasaulyje. Netgi Egipto piramidžių perdangos yra betoninės (t.y. 3600 metų p.m.e.), dalis Didžiosios Kinijos sienos yra betoninė (300 metų p.m.e.), keletas statinių Indijoje, Romoje ir kitose vietose. Šiuo metu pagrindinės šiuolaikinės statybinės medžiagos yra betonas ir gelžbetonis. Pastaraisiais metais betono gamyba siekia apie 6 milijardus m3 ir jokios kitos statybinės medžiagos pasaulyje tokiais kiekiais nėra gaminamos. Betonas ir gelžbetonis – labai plačiai naudojama kelių, hidrotechnikos statinių, požeminių tunelių, namų ir t.t. statybai. Lietuvoje įvairiais laikotarpiais buvo statomi įvairūs HTS. Svarbesnėms jų priklauso užtvankos, kurių paskirtis užtvenkti upę, upelį ar kanalą. Daugiausia šalyje yra pastatyta žemės užtvankų su betoninėmis ir gelžbetoninėmis konstrukcijomis. Kupiškio rajone yra 14 žemių užtvankų, įtrauktų į potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių sąrašą (Lietuvos, 2001). Daugiausia jų pastatyta 1973 m.- 1986 m. Šiuo laikotarpiu pastatyta 10 užtvankų. Didžiausias patvankos aukštis 13 m. Dominuoja šachtinio tipo perteklinio vandens pralaidos, iš 14 tik viena slenkstinė. Hidrotechnikos statiniai naudojami sudėtingomis sąlygomis. Juos veikia atmosfera, vandens aplinka, ledas, ižas, žema temperatūra, atmosferiniai krituliai, vėjas, saulės radiacija ir kt. Daugumoje tirtų hidrotechnikos statinių vyksta paviršinė ir vidinė korozija, pastebimi plyšiai, atskirų elementų nuosėdžiai. Hidrotechnikos statinių... [toliau žr. visą tekstą] / There are many hydraulic structures in Lithuania and in most of them concrete and reinforced concrete is used. Erosion in most concrete and reinforced concrete structures has been started already and it is very important to do research, investigations and determine stage of corrosion. The main task of this work is to determine the state of earth dams’ concrete and reinforced concrete structures, as well as to determinate durability and compressive strength of concrete. In Kupiškis district 5 earth dams were researched and technical conditions were determined using non-destructive and destructive methods. Achieved results. It was determined that in 52% of investigated concrete constructions concrete compressive strength was less than in those shown in technical project. By using scale o defentiveness is determited that 16 % of researched constructions are in good condition, 38 % - in middle stage and 46 % are in very bad stage.
7

Porceliano ir olivino užpildų įtaka kaitrai atsparaus betono savybėms / The influence of fillers from porcelain and olivine on the properties of fireproof concrete

Sidorov, Andrej 04 July 2007 (has links)
Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamos porceliano ir olivino užpildų įtakos kaitrai atsparaus betono savybėms problemos, jo gaminimas, tyrimas ir įdiegimas pramonėje. Išnagrinėti pagrindiniai užpildai, rišamosios medžiagos bei priedai, kuriuos naudojant buvo gaminamas kaitrai atsparus betonas. Šio darbo pagrindinis tikslas - sukurti plūkiamąjį, SiO2 mikrodulkėmis modifikuotą, kaitrai atsparų betoną, susidedantį iš aliuminatinio cemento, porceliano, olivino bei plastiklio, kuris būtų naudojamas šiluminių agregatų išklojų įrengimui, taip pat suirusių išklojų remontui. / In the master thesis are examined the problems of the influence of fillers from porcelain and olivine on the properties of fireproof concrete, its production, study and introduction in the industry; are examined basic fillers, binding agents and compounding material, on basis of which the fireproof concrete was made. The basic purpose of this work is to create packed fireproof concrete, modified by micro-specks of SiO2, which consists of the aluminates cement, porcelain, olivine and plastic, which would be used for the pavement of heat engine units, and also for repairing of the worn pavement.

Page generated in 0.0532 seconds