• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Framställning av energisignaturer för byggnader i Umeå kommun

Sjöberg, Johan January 2018 (has links)
För att kunna nå de energimål som sätts upp inför framtiden måste Umeå kommun aktivt jobba för att ständigt förbättra nuvarande energiläge. För att uppnå målet ingår Umeå kommun i ett EU-projekt som heter E-lighthouse, där de jobbar mot energieffektivisering. Syftet är att göra en kartläggning av energisignaturer i Umeå kommuns västra driftområde. För att i det projektet analysera vad som kan hjälpa Umeå kommuns fastighetsavdelning när det kommer till optimering av drift och energianvändning i deras byggnader. En litteraturstudie har genomförts för att skapa grundläggande kunskap inom området av energisignaturer. För att efter kartläggning analysera teorier och aspekter som kommit fram. Detta ska resultera i något som kan vara av intresse för Umeå kommuns fastighetsavdelning. Resultatet visade att i framtagningen av energisignaturer kan det vara bra att dela upp dag och natt värden. I syfte av att få en överblick över hur en byggnad beter sig värmetekniskt vid olika tidpunkter på dygnet. I slutet av projektet gjordes en framtagning av ett intervall som visar var energianvändningen bör ligga för en byggnad i en energisignatur. Detta kan vara ett verktyg att använda i vidare energioptimering.

Page generated in 0.0701 seconds