• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Neuropeptide Y receptors in human, guinea pig and chicken : cloning, in vitro pharmacology and situ hybridization /

Holmberg, Sara, January 1900 (has links)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Univ., 2001. / Härtill 6 uppsatser.
2

Fallstudie för distribuerad installation av operativsystem

Andersson, Christopher January 2009 (has links)
<p>Rapporten undersöker om det är möjligt att använda Clonezilla för distribuerad installation av Windows Vista som alternativ till Symantec Ghost. Ett ytterligare krav är att installationen ska vara automatiserad och inte kräva något extra arbete efter installationens slut. Dessutom ska datorerna vara redo att användas i en Windows-domän efter en färdig installation.</p><p>Programmet Clonezilla är av typen open source och är fritt att använda medan Symantec Ghost är en kommersiell produkt som kräver flertalet licenser beroende på antalet datorer. Clonezilla körs i Linux och saknar grafiskt gränssnitt, Symantec däremot har ett eget gränssnitt för att överskådligt hantera datorer och distribuera operativsystem i välkänd Windows-miljö. Båda lösningarna testas under flera praktiska experiment i labbmiljö. De två programmen jämförs och utvärderas gällande prestanda och användarvänlighet.  Resultaten visar på att skillnaden gällande prestanda är marginell. Gällande användarvänlighet är skillnaden för de båda programmen större då Symantec erbjuder ett grafiskt gränssnitt tillsammans med hjälpavsnitt för produkten. Båda lösningarna fungerar för ändamålet och har olika fördelar respektive nackdelar.</p>
3

Fallstudie för distribuerad installation av operativsystem

Andersson, Christopher January 2009 (has links)
Rapporten undersöker om det är möjligt att använda Clonezilla för distribuerad installation av Windows Vista som alternativ till Symantec Ghost. Ett ytterligare krav är att installationen ska vara automatiserad och inte kräva något extra arbete efter installationens slut. Dessutom ska datorerna vara redo att användas i en Windows-domän efter en färdig installation. Programmet Clonezilla är av typen open source och är fritt att använda medan Symantec Ghost är en kommersiell produkt som kräver flertalet licenser beroende på antalet datorer. Clonezilla körs i Linux och saknar grafiskt gränssnitt, Symantec däremot har ett eget gränssnitt för att överskådligt hantera datorer och distribuera operativsystem i välkänd Windows-miljö. Båda lösningarna testas under flera praktiska experiment i labbmiljö. De två programmen jämförs och utvärderas gällande prestanda och användarvänlighet.  Resultaten visar på att skillnaden gällande prestanda är marginell. Gällande användarvänlighet är skillnaden för de båda programmen större då Symantec erbjuder ett grafiskt gränssnitt tillsammans med hjälpavsnitt för produkten. Båda lösningarna fungerar för ändamålet och har olika fördelar respektive nackdelar.
4

The use of Gibson Assembly for DNA cloning / Användning av Gibson Assembly för att klona DNA

Johansson, Samuel January 2022 (has links)
This thesis report revolved around the cloning process of plasmids. Attempts of cloning the red fluorescent protein mCherry, and the green fluorescent protein EGFP from various plasmids, into other plasmids containing different cell-junction/cytoskeleton plasmids were made. These plasmids were first amplified using PCR, and then cloned using Gibson-Assembly, and then transfected into live HEK293T or MDCK-II cells. After the transfection, the cells were examined in a microscope. The results showed no signal or localization for the cloned plasmids in their respective corresponding channel, 561 nm for the red fluorescent protein mCherry or 488 nm for the green fluorescent protein EGFP. The step that went wrong was the PCR step in the cloning process, since the backbone vector was not successfully amplified. The reasons for this was either that the backbone vector was too long, the primers regions were to rich with Guanine and Cytoseine, or the primers being too long. / Den här tesen kretsade kring kloningsprocessen för plasmider. Det gjordes försök att från plasmider klona in det röda fluorescerande proteinet mCherry, samt det gröna fluorescerande proteinet EGFP in i andra plasmider som innehöll olika cell-junction proteiner. Både det fluorescerande fragmenten och plasmid-vektorerna innehållande cell-junction proteinerna amplifierades med PCR. Sedan gjordes Gibson-Assembly som var själva kloningsmetoden. Efter det transfekterades HEK293T, samt MDCK-II celler med lösningen från Gibson-Assembly kloningen. Dessa celler undersöktes sedan i mikroskop. Resultatet visade inga tydliga signaler varken i 561 nm kanalen (mCherry), eller i 488 nm kanalen (EGFP), vilket betyder att kloningen inte fungerade. Steget som gick fel var PCR-steget i själva kloningsprocessen, då plasmid-vektorerna inte amplifierades. Anledningen till detta var antingen att själva plasmid-vektorerna var för långa, primer regionerna hade för mycket Guanin och Cytosin, eller att alla primers själva var för långa.

Page generated in 0.0482 seconds