• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Systemutvecklarnas syn på rollindelningen i Rational Unified Process

Sandström, Christer January 2001 (has links)
<p>Detta arbete handlar om systemutvecklarnas inställning till RUPs rollindelning. Förutom att ta reda på om systemutvecklarna är positiva eller negativa till RUPs rollindelning, så handlar detta arbete också om de underliggande faktorer som gör att systemutvecklaren är positiv eller negativ.</p><p>Efter det att en förändring har skett i en organisation finns det ett intresse av att veta hur de inblandade ser på förändringen. Förändringen kan ligga i att en organisation har bytt arbetsmetodik för systemutveckling, i det här fallet från vattenfallsmodell till en iterativ modell.</p><p>Arbetet har genomförts på Volvo IT, där en fallstudie gjorts på en projektgrupp. Insamlingen av material genomfördes med intervjuer av sju projektmedlemmar. Resultatet som kan utläsas av det insamlade materialet visar att systemutvecklarna är positivt inställda till RUPs rollindelning. De bakomliggande faktorerna var att rollindelningen ger tydliga ansvarsområden och arbetsuppgifter. Tydliga arbetsuppgifter har medfört att systemutvecklarna upplever sig själva vara effektivare än tidigare. Systemutvecklarna i fallstudien upplever också att helhetsbilden har ökat.</p>
2

Systemutvecklarnas syn på rollindelningen i Rational Unified Process

Sandström, Christer January 2001 (has links)
Detta arbete handlar om systemutvecklarnas inställning till RUPs rollindelning. Förutom att ta reda på om systemutvecklarna är positiva eller negativa till RUPs rollindelning, så handlar detta arbete också om de underliggande faktorer som gör att systemutvecklaren är positiv eller negativ. Efter det att en förändring har skett i en organisation finns det ett intresse av att veta hur de inblandade ser på förändringen. Förändringen kan ligga i att en organisation har bytt arbetsmetodik för systemutveckling, i det här fallet från vattenfallsmodell till en iterativ modell. Arbetet har genomförts på Volvo IT, där en fallstudie gjorts på en projektgrupp. Insamlingen av material genomfördes med intervjuer av sju projektmedlemmar. Resultatet som kan utläsas av det insamlade materialet visar att systemutvecklarna är positivt inställda till RUPs rollindelning. De bakomliggande faktorerna var att rollindelningen ger tydliga ansvarsområden och arbetsuppgifter. Tydliga arbetsuppgifter har medfört att systemutvecklarna upplever sig själva vara effektivare än tidigare. Systemutvecklarna i fallstudien upplever också att helhetsbilden har ökat.

Page generated in 0.2802 seconds