• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 20
 • 2
 • Tagged with
 • 22
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

ROLLFÖRDELNING MELLAN FÖRSKOLLÄRARE OCH BARNSKÖTARE I PRAKTIKEN : - En studie utifrån ett förskollärar-, barnskötar- och förskolechefs perspektiv.

Jansson, Therese, Sjöholm, Petra January 2016 (has links)
Syftet med vår studie är att undersöka vilka synsätt som förekommer kring rollfördelningen mellan förskollärare och barnskötare. Vi kommer även undersöka hur dessa yrkeskategoriers kompetenser tas tillvara i praktiken. I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och intervjua fyra förskollärare, fyra barnskötare och deras förskolechef. Resultatet visar på att det både finns likheter och olikheter i synen på en tydligare rollfördelning och även hur kompetensen kan tas tillvara i ett arbetslag. Vår slutsats är att rollfördelning och ansvar mellan förskollärare och barnskötare upplevs tydligt på en diskursiv nivå som i förskolans läroplan och även i Skollagen men att denna skillnad inte blir lika tydligt i praktiken.
2

Balansen mellan arbetsrollen och familjerollen : hur några manliga chefer upplever att de förenar dessa roller / The balance between professional role and family role : how some male managers felt about connecting these roles

Sörensen, Birgitta, Harrysson, Pascale January 2012 (has links)
Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur några manliga chefer upplevde att de lyckats förena sin yrkesroll med familjerollen och uppnå balans mellan dessa roller. Studien baserades på följande frågeställningar: Hur har balansen sett ut mellan familjeliv och arbetsliv?  Hur har föräldraledigheten sett ut? Hur har rollfördelningen varit i hemmet? Metodologiskt har en semistrukturerad intervjuform med en förbestämd intervjuguide använts. Urvalet bestod av åtta manliga chefer inom både den kommunala och privata sektorn i Halmstad. Av de åtta intervjudeltagarna blev det ett bortfall. Intervjuernas längd varade mellan 35-50 minuter. Resultatet visade att de manliga cheferna upplevde att de hade en relativt bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, men att det inte var enkelt att uppnå denna balans. De flesta cheferna ansåg att män med höga befattningar hade svårare att kombinera arbete och familj, främst för att de hade högre krav på sig och en större ansvarsbörda än en anställd. Diskussionen berörde följande teman: balans mellan arbetsliv och familjeliv, föräldraledighet, rollkonflikt och rollfördelning. / The aim of this study was to gain a deeper understanding of how some male managers felt about the balance between professional roles and family roles. The study was based on the following questions: How has the balance been like between family life and working life? How has parental leave taken? How has the role division been in the home? Methodological has a semi-structured interview method with a predetermined interview guide been used. The sample consisted of eight male managers in both the municipal and private sectors in Halmstad. Of the eight interviews there was one falling off. The interviews continued between 35-50 minutes. The results shows that the male managers felt that they had a relatively good balance between work and family. They said it was not easy to achieve this balance. Most managers felt that men with higher positions find it more difficult to find this balance between work and family. They have higher demands on there time and a greater burden of responsibility than other employees. The discussion concerned the following topics: Balance between work and family, parental leave, role conflict and role allocation.
3

Ett samarbete för en knäckt kod? : En komparativ fallstudie om rollfördelning mellan hem och skola vid läs- och skrivsvårigheter.

Gustafsson, Eva-Marie, Sjöstedt, Josefin January 2008 (has links)
<p>Vi har studerat ett material som syftar till ett tidigt samarbete mellan hem och skola för att upptäcka barn med läs- och skrivsvårigheter. Studien har genomförts som en komparativ fallstudie, där två vitt skilda kommuner utgjort grunden. Fallbeskrivningarna består av intervjuer, fältanteckningar och delresultat från en större enkätundersökning som genomförts av materialets upphovsmän. Genom att jämföra två olika fall hoppades vi kunna se och beskriva likheter och skillnader och därmed kunna dra slutsatser kring materialets effekter på ett djupare plan. Undersökningen visar på två scenarion gällande effekterna av materialet, ett positivt och ett negativt. Lärarnas inställning till materialet och hur de väljer att presentera det för föräldrarna är styrande i vilka effekter det får.</p><p>The study involves a collection of material compiled by “Kod-Knäckarna”. The purpose of the material is to provide early support and to detect pupils with reading and writing difficulties at an early stage by parents-teachers cooperation. The study designed as a comparative case study and consists of two different cases. Which are edified by interviews, observations and a intermediary report from a more extensive questionnaire survey initiated by “Kod-Knäckarna”. By comparing two different cases we hope that we will be able to relate and describe similarities and differences between the both cases and to make conclusions according the effects of the material. The study finds two current scenarios, one positive and one negative. The teachers attitude towards the material and the course of action they have while introducing it to the parents is directly connected to what result and effects the material benefit.</p>
4

Status och roller. Barns uppfattningar om fördelning av status och roller i grupper. / Status and roles. Childrens apprehension about the distribution of status and roles in groups.

Isaksson, Ulrica January 2000 (has links)
<p>Mitt syfte med detta arbete är att studera hur barn själva ser på fördelningen av roller och status i en grupp. Jag har samtalat med barn om vilka faktorer som har betydelse för att få en hög position i en grupp, samt hur de ser på sin egen roll och status och om barnen har en medvetenhet om roll- och statusfördelning. Jag har försökt att göra en sammanställning av barnens svar och jämföra dessa med litteratur som belyser ämnet. I litteraturen har jag försökt att även ta med aspekter som på skilda sätt belyser konsekvenserna av status och roller. Sammanfattningsvis kan sägas att min undersökning visar att barn som exempelvis är aktiva och bra på sport tilldelas en hög position i kamratgruppen. Barnen är till stor del nöjda med den roll och status de har tilldelats i gruppen., detta under förutsättning att gruppen som barnet ingår i fungerar bra. Slutligen visar min undersökning att barn har en viss medvetenhet om sig själva och sina kamraters olika roller i barngruppen.</p>
5

Motivation, ledarskap och teambyggande : En studie om Mediamakarna i Sverige AB / Motivation, Leadership and Teambuilding : A Study about Mediamakarna i Sverige AB

Lyth, Johan January 2007 (has links)
<p>Motiverade och engagerade medarbetare anses idag vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa goda resultat inom företag och organisationer. Genom hela historien så har en ledares uppgift varit att inrikta människornas självbevarelsedrift på gemensamma mål, att uttrycka och att försvara en vision som fyller de ledda med hopp. Mediamakarna i Sverige AB, beläget i centrala Stockholm, startades av tre personer vid namn Richard Ehlesjö, Fredrik Sandblad och Sammy Jeridi. Som delägare i företaget arbetar de efter egen modell där öppen kommunikation anses vara extremt betydelsefullt. Med tanke på att de är relativt oerfarna som ledare ställer jag mig frågande till huruvida ledarna har en tillräcklig kompetens och personliga egenskaper för att leda sig själva samt att motivera ett säljteam till framgång.</p><p>Hur motiverar Mediamakarna säljarna till att prestera det yttersta och hur gör man för att få självmotiverade säljare? Anser cheferna att de har de egenskaper som gör dem till bra ledare som nyttjar varje ledares positiva egenskaper på rätt sätt? Dessutom ska jag granska företagets rollfördelning. Syftet med uppsatsen är att förstå vilka metoder cheferna använder för att skapa och framförallt bibehålla hög motivation hos säljpersonalen. För att förstå relationen mellan ledning och säljare är min avsikt också att studera ledarstruktur och roller.</p><p>Jag har intervjuat tre personer. För att intervjuerna skulle bli så bra som möjligt intervjuades den person med mest kunskap och ansvar inom det ämne jag skriver om. Det hermeneutiska förhållningssättet kommer att användas därför att de lämpar sig mer gentemot min forskning. Jag tolkar respondenternas åsikter med hjälp av min förståelse. Jag skall använda mig av en mer kvalitativ metod gentemot kvantitativ eftersom jag kommer att söka förståelse samt meningen med företeelsen av rapportens syfte.</p><p>Efter avslutande studier där jag främst granskat olika motivationsfaktorer hos Mediamakarna anser jag att de har en god struktur men att de bör fokusera på vissa specifika områden som kan skapa eventuella framtida problem. Jag tycker att de har en god syn på motivation där de främst vill bevara inre motivationsintressen kontra yttre sådana. Vad man däremot kan göra är att belöna de säljare som verkligen presterar bra med sådana ”belöningar som främjar den inre företagskulturen” i högre utsträckning så att de i sin tur är trogna gentemot företaget och på sikt kan bli viktiga aktörer när företaget expanderar. När det gäller huvuduppgifterna som en ledare bör ha så tycker jag att Mediamakarna uppfyller kraven. Visionerna och målen som är uppsatta tillsammans med säljarna betyder att den största pressen inte kommer från ledarna utan från säljarna själva. En säljare känner då att han kan utgå från sin egen förmåga och inte hela tiden bli jämförd med andra vilket bidrar till en ökad positiv energi istället för ett ökande tryck på axlarna. Synsättet ökar, enligt mig, förståelsen gentemot varandra och underlättar för ledarna att förmedla en gemensam vision som ska finnas hos respektive säljare.</p><p>Jag tycker att Fredrik och Rickard klarar av att vara ett föredöme utåt. De har, med tanke på sin ringa erfarenhet som ledare, lyckats etablera sig i en hård bransch där det gäller att synas och att skapa kontakter. Det Fredrik dock bör tänka på är att fortsätta med att sätta upp klara riktlinjer vad som är ledare kontra kamrat, vara rättvis och undvika favoriseringar. När det gäller rollfördelningen inom organisation ser jag i nuläget att det inte är några större problem. För att tillsätta en analytiker samt en riktig verkställare så måste Mediamakarna börja att fokusera mer på grupptänkandet. Ledningen har en viktig fråga framför sig, hur man ska bli ”bredare” i sitt urvalsmönster av säljare. De får inte vara rädda för att anställa ”udda” säljare som skiljer sig från den nuvarande säljgruppen. Ju större karaktärsbredd desto lättare är det att hitta den saknade ”pusselbiten” och göra gruppen mer dynamisk.</p> / <p>Motivated and absorbed co-workers is today considered as one of the most important factors in creating good results within companies and organisations. A leaders aim has always been, throughout the whole history, to concentrate human instinct of self-preservation towards common interests, to express and defend a vision which enhance co-workers with believe. Mediamakarna i Sverige AB, founded by Richard Ehlesjö, Fredrik Sandblad and Sammy Jeridi wants to emphasise open communication as something significant within their organisation. Considered their relative inexperienced qualities of leadership, I’m making inquiries about their qualifications and characteristics managing themselves and motivating a sales team to success. How is Mediamakarna motivating salesmen to perform their outmost and how to receive self- motivated members?</p><p>Considering the management, are they of that opinion having sufficient quality of being good leaders and do they use each others skills in a right, positive manner? Furthermore, I will revise the company’s role of structure. The purpose with this article is to understand what kind of methods the management are using to create and above all preserve a high level of motivation among the salesmen. To understand the relationship between management and salesman my purpose is also to study management structure and roles. I have had interviews with three persons. To receive maximum extent, I interviewed the person with the greatest knowledge and responsibility within each field. The hermeneutic approach will be used because it suits my study field. I interpret the respondents opinions with my comprehension. I’m using a more qualitative approach compare to a quantitative one seeing that I will be in search of comprehension and intention of the purpose of the report.</p><p>After completed studies at Mediamakarna, I consider the company having a good structure but also that the management must focus on certain specific fields that may lead to future complex of problems. My opinion is that they have an agreeable view regarding motivation where they foremost want to preserve internal motivation versus external ones. What the company can do is to reward those salesmen that perform on a constant high basis with ”such rewards that encourage the inner culture of company” in a higher extent that they in return are faithful towards the company and in the future can be major assets when the company expands. Regarding the main tasks a manager must have, I think that Mediamakarna fulfils the requirements. The vision and goals that are constructed together means that the great amount of pressure are not from the management but from the salesmen themselves. One salesman might then feel that he can emanate from his own capacity and not be judged on a constant basis which create a positive energy instead of a increasing pressure on the shoulders. In my point of view it increases the understanding towards each other and make it easier for the management to supply a common vision that must be found in each salesperson.</p><p>I’m finding Fredrik and Rickard being good examples of external acting. They have, in regard to their slight experience, manage to establish themselves in a tough line of business where you have to be visible and create contacts. Fredrik must however continue to follow his guiding principles – manager versus friend, to be impartial and avoid favouritism. Concerning the role division within the organisation I can’t in this moment see any major problems. To appoint an analysts and a performer, Mediamakarna must focused and intensify more on how to create dynamic groups. The management has an important task how to become more wider in the recruiting of salesperson. They can’t be afraid of appointing ”odd” salesmen that are separate from the current sales group. The more traits of character in a group the easier it might be to find the missing piece of a puzzle and accordingly make the group more dynamic.</p>
6

Skolförbättring och elevinflytande : En kartläggning på tre skolenheter

Magnusson, Helen Kerstin January 2006 (has links)
<p>Studien är genomförd inom ramen för Magisterutbildning med inriktning på Utbildningsledning 40 p, Karlstads universitet. Uppsatsen utgörs av en kartläggning av elevers möjligheter att påverka skolans förbättringsarbeten på olika nivåer. Metoden som använts för studien är intervjuer med fyra rektorer, fyra lärare och enkäter med 85 elever i år 5, år 6 och år 9. Intervjuer och enkäter har genomförts på tre skolenheter i två kommuner i Sydsverige. Resultatet visar på att förbättringsarbeten är en ständigt pågående process, att formellt elevinflytande fungerar väl på de undersökta skolorna. Avgörande faktorer för elevinflytande och dess status är personalens intresse och motivation. Projektgrupper är en konstellation där elever har större möjlighet till ett inflytande. Personalen ser i de individuella utvecklingsplanerna stora potentialer för inflytande på individnivå. Den inre och yttre miljön är viktiga områden för inflytande för elever. Lärarna poängterar mer elevers möjlighet att påverka undervisningssituationen. Elever i år 5 och 6 har större möjligheter än elever i år 9 att påverka sin vardagliga situation. Det finns en motsättning mellan intensionerna i skolans läroplan och skolans vardag beträffande elevinflytande. Elevers inflytande ökar inte med stigande ålder. Maktstrukturen kan bara förändras om de av tradition starka, lärare och rektorer, har vilja och motivation.</p> / <p>The study is accomplished within the Master of Education leadership 40p at Karlstads University. The essay is composed of a survey of pupils' possibilities to influence the school's work on improvements at different levels. The method used for this study is interviews of four headmasters, four teachers and questionnaires given to 85 pupils at school year 5, 6 and 9 (in the Swedish school system). The interviews and questionnaires have been executed at three school units in two municipalities in the south of Sweden. The result shows that work on improvements is a constantly ongoing process, and that formal influence exerted by the pupils at the schools examined is well functional. Decisive factors for this influence and its status are the personnel's interest in and their motivation for having a well functional pupil's influence. A project group is one constellation where pupils have a larger possibility to influence. In the individual development plans the personnel see larger potential for influence at individual basis. For the pupils, internal and external environment are essential areas in which they want to exert influence. Where as the teachers emphasize pupils' possibilities to influence pedagogical techniques. The questionnaires show that the pupils in year 5 and 6 have greater opportunities to influence the everyday situation, everything concerning their daily work, than those in year 9. There is a contradiction between the intentions in the school curriculum and the everyday life in schools regarding pupils' influence. The pupils' influence does not increase with age as intended in the curriculum. The power structure can only change if the traditionally strong teachers and headmasters have the wish and motivation for this.</p>
7

Status och roller. Barns uppfattningar om fördelning av status och roller i grupper. / Status and roles. Childrens apprehension about the distribution of status and roles in groups.

Isaksson, Ulrica January 2000 (has links)
Mitt syfte med detta arbete är att studera hur barn själva ser på fördelningen av roller och status i en grupp. Jag har samtalat med barn om vilka faktorer som har betydelse för att få en hög position i en grupp, samt hur de ser på sin egen roll och status och om barnen har en medvetenhet om roll- och statusfördelning. Jag har försökt att göra en sammanställning av barnens svar och jämföra dessa med litteratur som belyser ämnet. I litteraturen har jag försökt att även ta med aspekter som på skilda sätt belyser konsekvenserna av status och roller. Sammanfattningsvis kan sägas att min undersökning visar att barn som exempelvis är aktiva och bra på sport tilldelas en hög position i kamratgruppen. Barnen är till stor del nöjda med den roll och status de har tilldelats i gruppen., detta under förutsättning att gruppen som barnet ingår i fungerar bra. Slutligen visar min undersökning att barn har en viss medvetenhet om sig själva och sina kamraters olika roller i barngruppen.
8

Ett samarbete för en knäckt kod? : En komparativ fallstudie om rollfördelning mellan hem och skola vid läs- och skrivsvårigheter.

Gustafsson, Eva-Marie, Sjöstedt, Josefin January 2008 (has links)
Vi har studerat ett material som syftar till ett tidigt samarbete mellan hem och skola för att upptäcka barn med läs- och skrivsvårigheter. Studien har genomförts som en komparativ fallstudie, där två vitt skilda kommuner utgjort grunden. Fallbeskrivningarna består av intervjuer, fältanteckningar och delresultat från en större enkätundersökning som genomförts av materialets upphovsmän. Genom att jämföra två olika fall hoppades vi kunna se och beskriva likheter och skillnader och därmed kunna dra slutsatser kring materialets effekter på ett djupare plan. Undersökningen visar på två scenarion gällande effekterna av materialet, ett positivt och ett negativt. Lärarnas inställning till materialet och hur de väljer att presentera det för föräldrarna är styrande i vilka effekter det får. The study involves a collection of material compiled by “Kod-Knäckarna”. The purpose of the material is to provide early support and to detect pupils with reading and writing difficulties at an early stage by parents-teachers cooperation. The study designed as a comparative case study and consists of two different cases. Which are edified by interviews, observations and a intermediary report from a more extensive questionnaire survey initiated by “Kod-Knäckarna”. By comparing two different cases we hope that we will be able to relate and describe similarities and differences between the both cases and to make conclusions according the effects of the material. The study finds two current scenarios, one positive and one negative. The teachers attitude towards the material and the course of action they have while introducing it to the parents is directly connected to what result and effects the material benefit.
9

Skolförbättring och elevinflytande : En kartläggning på tre skolenheter

Magnusson, Helen Kerstin January 2006 (has links)
Studien är genomförd inom ramen för Magisterutbildning med inriktning på Utbildningsledning 40 p, Karlstads universitet. Uppsatsen utgörs av en kartläggning av elevers möjligheter att påverka skolans förbättringsarbeten på olika nivåer. Metoden som använts för studien är intervjuer med fyra rektorer, fyra lärare och enkäter med 85 elever i år 5, år 6 och år 9. Intervjuer och enkäter har genomförts på tre skolenheter i två kommuner i Sydsverige. Resultatet visar på att förbättringsarbeten är en ständigt pågående process, att formellt elevinflytande fungerar väl på de undersökta skolorna. Avgörande faktorer för elevinflytande och dess status är personalens intresse och motivation. Projektgrupper är en konstellation där elever har större möjlighet till ett inflytande. Personalen ser i de individuella utvecklingsplanerna stora potentialer för inflytande på individnivå. Den inre och yttre miljön är viktiga områden för inflytande för elever. Lärarna poängterar mer elevers möjlighet att påverka undervisningssituationen. Elever i år 5 och 6 har större möjligheter än elever i år 9 att påverka sin vardagliga situation. Det finns en motsättning mellan intensionerna i skolans läroplan och skolans vardag beträffande elevinflytande. Elevers inflytande ökar inte med stigande ålder. Maktstrukturen kan bara förändras om de av tradition starka, lärare och rektorer, har vilja och motivation. / The study is accomplished within the Master of Education leadership 40p at Karlstads University. The essay is composed of a survey of pupils' possibilities to influence the school's work on improvements at different levels. The method used for this study is interviews of four headmasters, four teachers and questionnaires given to 85 pupils at school year 5, 6 and 9 (in the Swedish school system). The interviews and questionnaires have been executed at three school units in two municipalities in the south of Sweden. The result shows that work on improvements is a constantly ongoing process, and that formal influence exerted by the pupils at the schools examined is well functional. Decisive factors for this influence and its status are the personnel's interest in and their motivation for having a well functional pupil's influence. A project group is one constellation where pupils have a larger possibility to influence. In the individual development plans the personnel see larger potential for influence at individual basis. For the pupils, internal and external environment are essential areas in which they want to exert influence. Where as the teachers emphasize pupils' possibilities to influence pedagogical techniques. The questionnaires show that the pupils in year 5 and 6 have greater opportunities to influence the everyday situation, everything concerning their daily work, than those in year 9. There is a contradiction between the intentions in the school curriculum and the everyday life in schools regarding pupils' influence. The pupils' influence does not increase with age as intended in the curriculum. The power structure can only change if the traditionally strong teachers and headmasters have the wish and motivation for this.
10

Motivation, ledarskap och teambyggande : En studie om Mediamakarna i Sverige AB / Motivation, Leadership and Teambuilding : A Study about Mediamakarna i Sverige AB

Lyth, Johan January 2007 (has links)
Motiverade och engagerade medarbetare anses idag vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa goda resultat inom företag och organisationer. Genom hela historien så har en ledares uppgift varit att inrikta människornas självbevarelsedrift på gemensamma mål, att uttrycka och att försvara en vision som fyller de ledda med hopp. Mediamakarna i Sverige AB, beläget i centrala Stockholm, startades av tre personer vid namn Richard Ehlesjö, Fredrik Sandblad och Sammy Jeridi. Som delägare i företaget arbetar de efter egen modell där öppen kommunikation anses vara extremt betydelsefullt. Med tanke på att de är relativt oerfarna som ledare ställer jag mig frågande till huruvida ledarna har en tillräcklig kompetens och personliga egenskaper för att leda sig själva samt att motivera ett säljteam till framgång. Hur motiverar Mediamakarna säljarna till att prestera det yttersta och hur gör man för att få självmotiverade säljare? Anser cheferna att de har de egenskaper som gör dem till bra ledare som nyttjar varje ledares positiva egenskaper på rätt sätt? Dessutom ska jag granska företagets rollfördelning. Syftet med uppsatsen är att förstå vilka metoder cheferna använder för att skapa och framförallt bibehålla hög motivation hos säljpersonalen. För att förstå relationen mellan ledning och säljare är min avsikt också att studera ledarstruktur och roller. Jag har intervjuat tre personer. För att intervjuerna skulle bli så bra som möjligt intervjuades den person med mest kunskap och ansvar inom det ämne jag skriver om. Det hermeneutiska förhållningssättet kommer att användas därför att de lämpar sig mer gentemot min forskning. Jag tolkar respondenternas åsikter med hjälp av min förståelse. Jag skall använda mig av en mer kvalitativ metod gentemot kvantitativ eftersom jag kommer att söka förståelse samt meningen med företeelsen av rapportens syfte. Efter avslutande studier där jag främst granskat olika motivationsfaktorer hos Mediamakarna anser jag att de har en god struktur men att de bör fokusera på vissa specifika områden som kan skapa eventuella framtida problem. Jag tycker att de har en god syn på motivation där de främst vill bevara inre motivationsintressen kontra yttre sådana. Vad man däremot kan göra är att belöna de säljare som verkligen presterar bra med sådana ”belöningar som främjar den inre företagskulturen” i högre utsträckning så att de i sin tur är trogna gentemot företaget och på sikt kan bli viktiga aktörer när företaget expanderar. När det gäller huvuduppgifterna som en ledare bör ha så tycker jag att Mediamakarna uppfyller kraven. Visionerna och målen som är uppsatta tillsammans med säljarna betyder att den största pressen inte kommer från ledarna utan från säljarna själva. En säljare känner då att han kan utgå från sin egen förmåga och inte hela tiden bli jämförd med andra vilket bidrar till en ökad positiv energi istället för ett ökande tryck på axlarna. Synsättet ökar, enligt mig, förståelsen gentemot varandra och underlättar för ledarna att förmedla en gemensam vision som ska finnas hos respektive säljare. Jag tycker att Fredrik och Rickard klarar av att vara ett föredöme utåt. De har, med tanke på sin ringa erfarenhet som ledare, lyckats etablera sig i en hård bransch där det gäller att synas och att skapa kontakter. Det Fredrik dock bör tänka på är att fortsätta med att sätta upp klara riktlinjer vad som är ledare kontra kamrat, vara rättvis och undvika favoriseringar. När det gäller rollfördelningen inom organisation ser jag i nuläget att det inte är några större problem. För att tillsätta en analytiker samt en riktig verkställare så måste Mediamakarna börja att fokusera mer på grupptänkandet. Ledningen har en viktig fråga framför sig, hur man ska bli ”bredare” i sitt urvalsmönster av säljare. De får inte vara rädda för att anställa ”udda” säljare som skiljer sig från den nuvarande säljgruppen. Ju större karaktärsbredd desto lättare är det att hitta den saknade ”pusselbiten” och göra gruppen mer dynamisk. / Motivated and absorbed co-workers is today considered as one of the most important factors in creating good results within companies and organisations. A leaders aim has always been, throughout the whole history, to concentrate human instinct of self-preservation towards common interests, to express and defend a vision which enhance co-workers with believe. Mediamakarna i Sverige AB, founded by Richard Ehlesjö, Fredrik Sandblad and Sammy Jeridi wants to emphasise open communication as something significant within their organisation. Considered their relative inexperienced qualities of leadership, I’m making inquiries about their qualifications and characteristics managing themselves and motivating a sales team to success. How is Mediamakarna motivating salesmen to perform their outmost and how to receive self- motivated members? Considering the management, are they of that opinion having sufficient quality of being good leaders and do they use each others skills in a right, positive manner? Furthermore, I will revise the company’s role of structure. The purpose with this article is to understand what kind of methods the management are using to create and above all preserve a high level of motivation among the salesmen. To understand the relationship between management and salesman my purpose is also to study management structure and roles. I have had interviews with three persons. To receive maximum extent, I interviewed the person with the greatest knowledge and responsibility within each field. The hermeneutic approach will be used because it suits my study field. I interpret the respondents opinions with my comprehension. I’m using a more qualitative approach compare to a quantitative one seeing that I will be in search of comprehension and intention of the purpose of the report. After completed studies at Mediamakarna, I consider the company having a good structure but also that the management must focus on certain specific fields that may lead to future complex of problems. My opinion is that they have an agreeable view regarding motivation where they foremost want to preserve internal motivation versus external ones. What the company can do is to reward those salesmen that perform on a constant high basis with ”such rewards that encourage the inner culture of company” in a higher extent that they in return are faithful towards the company and in the future can be major assets when the company expands. Regarding the main tasks a manager must have, I think that Mediamakarna fulfils the requirements. The vision and goals that are constructed together means that the great amount of pressure are not from the management but from the salesmen themselves. One salesman might then feel that he can emanate from his own capacity and not be judged on a constant basis which create a positive energy instead of a increasing pressure on the shoulders. In my point of view it increases the understanding towards each other and make it easier for the management to supply a common vision that must be found in each salesperson. I’m finding Fredrik and Rickard being good examples of external acting. They have, in regard to their slight experience, manage to establish themselves in a tough line of business where you have to be visible and create contacts. Fredrik must however continue to follow his guiding principles – manager versus friend, to be impartial and avoid favouritism. Concerning the role division within the organisation I can’t in this moment see any major problems. To appoint an analysts and a performer, Mediamakarna must focused and intensify more on how to create dynamic groups. The management has an important task how to become more wider in the recruiting of salesperson. They can’t be afraid of appointing ”odd” salesmen that are separate from the current sales group. The more traits of character in a group the easier it might be to find the missing piece of a puzzle and accordingly make the group more dynamic.

Page generated in 0.1064 seconds