• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 198
 • 12
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 218
 • 104
 • 62
 • 44
 • 40
 • 39
 • 39
 • 36
 • 32
 • 31
 • 30
 • 30
 • 26
 • 20
 • 19
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Menstruationscykelns påverkan på postural kontroll : En systematisk litteraturöversikt

Hedin, Oda, Strömbom, Emma January 2022 (has links)
Introduktion: Tidigare forskning gällande menstruationcykelns påverkan på kvinnor har framförallt undersökt korsbandsrelaterade skador. Desto mindre evidens finns för menstruationscykelns påverkan på postural kontroll. Inför och under menstruation är det ett återkommande fenomen att kvinnor upplever bland annat nedsatt balans och instabilitet. Annan forskning har visat på en förändrad ledlaxitet och neuromuskulär kontroll vilket i sin tur kan påverka postural kontroll. Det finns viss evidens för att detta har ett samband med de fluktuerande hormonnivåerna.   Syfte: Att undersöka vilken påverkan menstruationscykeln har på postural kontroll, och om det skiljer sig mellan de olika menstruationsfaserna.   Metod: Litteratursökning utfördes på PubMed och Cinahl för artiklar publicerade 2000-2021. Artiklar som undersökte balans, antingen statisk, dynamisk eller båda, inkluderades i litteraturöversikten. Urvalsprocessen har utförts och presenteras i enlighet med PRISMA.   Resultat: Sökningen resulterade i elva inkluderade artiklar, samtliga icke-randomiserade longitudinella studier. Nio stycken undersökte delvis/endast statisk balans och fyra undersökte delvis/endast dynamisk balans. Endast en av studierna fann ingen evidens för menstruationscykelns påverkan på postural kontroll. Majoriteten av de övriga fann att postural kontroll var som sämst vid ägglossning och ett fåtal fick motsägande resultat, framförallt de som undersökte dynamisk balans.   Konklusion: Det finns ett samband mellan nedsatt postural kontroll och ägglossning i majoriteten av studierna. Ägglossningen påverkar även nedsatt neuromuskulär aktivitet och ökad ledlaxitet. Resultatet gällande dynamisk balans är inte tillräckligt för att kunna dra några slutsatser. Framtida forskning bör fokusera på dynamisk balans och använda sig av standardiserade undersökningstester och mätmetoder för identifiering av mensturationsfaser.
2

Vila i förskolan - en kvalitativ intervjustudie av pedagoger i förskolan

Björkman, Kristina January 2014 (has links)
Den här studien tar upp fenomenet vila i förskolan. Det är vila ur ett omsorgsperspektiv och vilans betydelse för hälsa och lärande i förskolan. Studien belyser hur vilan är en viktig del av omsorgen men även av lärandet, faktorer som enligt Läroplanen i förskolan (98, rev 10) ska bilda en helhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger på förskolan uppfattar fenomenet vila, men även synliggöra hur de uppfattar förutsättningarna och uttrycken för vila på förskolan.  De tre frågeställningarna är ”Hur uppfattar pedagoger i förskolan fenomenet vila?”, ”Hur uppfattar pedagoger i förskolan förutsättningarna för att barn ska kunna vila?” och ”Hur vilar barnen på förskolan?”. Datainsamlingsmetoden var kvalitativa intervjuer, där sex pedagoger på två förskolor intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Resultatet från intervjuerna är indelade i fem teman: fenomenet vila, hur barn vilar på förskolan, förutsättningar för att barn ska kunna vila, hur det ges utrymme för barnen att vila och barn som inte vilar. Det som diskuteras är pedagogens roll och den pedagogiska miljöns roll för barnens vila. Balansen mellan vila och icke-vila tas upp som en avgörande faktor för hälsa och inlärning. Till sist är fokus på det specialpedagogiska perspektivet. Brist på vila kan visa sig genom okoncentration, trötthet och olust, vilket gör att vila bör tas i beaktan då t ex utredningar görs.
3

Karaktärsdesign och spelbalans i actionstrategispel : Skapandet av karaktärer med fokus på balansering i spelet Bloodline Champions

Ilves, Peter January 2009 (has links)
Detta arbete är en reflexiv rapport som beskriver det praktiska arbetet bakom skapandet av nya karaktärer med fokus på balansering i spelet Bloodline Champions. Inledningsvis presenteras problemen och de teorier som finns kring ämnet. Vidare presenteras spelet och en detaljerad beskrivning ges av spelmekaniken. Avslutningsvis presenteras arbetsprocessen och en diskussion kring arbetets utförande och resultat.   Arbetet resulterade i fyra spelbara karaktärer till spelet Bloodline Champions, en uppsättning riktlinjer för hur utvecklingen av karaktärer går till i Bloodline Champions samt ett balanseringsverktyg som går under namnet Statsviewer.
4

Kan daglig motorisk träning förbättra elevers balans- och koordinationsförmåga? : - Ett kvantitativt kvasiexperiment i förskoleklass.

Hugosson, Jill January 2009 (has links)
Syftet för examensarbetet var att undersöka om elevers balans- och koordinationsförmåga går att förbättra genom daglig motorisk träning, samt om träningen resulterar i någon påverkan på en samlingssituation i klassrummet. Med utgångspunkt från det angivna syftet genomfördes ett kvasiexperiment med före- efter design, där två förskoleklasser, med åtta elever i varje grupp, från två olika skolor deltog. Den ena klassen var experimentgrupp och genomförde daglig träning medan den andra klassen var kontrollgrupp och inte genomförde någon extra motorisk träning. Elevernas balans- och koordinationsförmåga mättes före och efter träningsperioden hos båda grupperna, samt att experimentgruppen observerades både före och efter perioden vid samlingssituationer. Resultatet visade att fler eleverna i experimentgruppen förbättrade sin balansförmåga än eleverna i kontrollgruppen. Även koordinationsförmågan förbättrades hos fler i experimentgruppen än kontrollgruppen. I samlingstillfällena visade några elever ett lugnare beteende efter träningsperioden. Några slutsatser om att det är just den motoriska träningen som påverkat förbättringen hos elevernas resultat kan dock inte dras, då tidsperioden var för kort, eleverna för få, samt att sambandet mellan koncentrationssvårigheterna och den motoriskförmågan är oklara.
5

Kan daglig motorisk träning förbättra elevers balans- och koordinationsförmåga? : - Ett kvantitativt kvasiexperiment i förskoleklass.

Hugosson, Jill January 2009 (has links)
<p>Syftet för examensarbetet var att undersöka om elevers balans- och koordinationsförmåga går att förbättra genom daglig motorisk träning, samt om träningen resulterar i någon påverkan på en samlingssituation i klassrummet. Med utgångspunkt från det angivna syftet genomfördes ett kvasiexperiment med före- efter design, där två förskoleklasser, med åtta elever i varje grupp, från två olika skolor deltog. Den ena klassen var experimentgrupp och genomförde daglig träning medan den andra klassen var kontrollgrupp och inte genomförde någon extra motorisk träning. Elevernas balans- och koordinationsförmåga mättes före och efter träningsperioden hos båda grupperna, samt att experimentgruppen observerades både före och efter perioden vid samlingssituationer. Resultatet visade att fler eleverna i experimentgruppen förbättrade sin balansförmåga än eleverna i kontrollgruppen. Även koordinationsförmågan förbättrades hos fler i experimentgruppen än kontrollgruppen. I samlingstillfällena visade några elever ett lugnare beteende efter träningsperioden. Några slutsatser om att det är just den motoriska träningen som påverkat förbättringen hos elevernas resultat kan dock inte dras, då tidsperioden var för kort, eleverna för få, samt att sambandet mellan koncentrationssvårigheterna och den motoriskförmågan är oklara.</p>
6

Karaktärsdesign och spelbalans i actionstrategispel : Skapandet av karaktärer med fokus på balansering i spelet Bloodline Champions

Ilves, Peter January 2009 (has links)
<p> </p><p> </p><p>Detta arbete är en reflexiv rapport som beskriver det praktiska arbetet bakom skapandet av nya karaktärer med fokus på balansering i spelet <em>Bloodline Champions</em>. Inledningsvis presenteras problemen och de teorier som finns kring ämnet. Vidare presenteras spelet och en detaljerad beskrivning ges av spelmekaniken. Avslutningsvis presenteras arbetsprocessen och en diskussion kring arbetets utförande och resultat.</p><p> </p><p>Arbetet resulterade i fyra spelbara karaktärer till spelet <em>Bloodline Champions</em>, en uppsättning riktlinjer för hur utvecklingen av karaktärer går till i <em>Bloodline Champions </em>samt ett balanseringsverktyg som går under namnet Statsviewer.</p><p> </p>
7

Gränsen mellan arbete och övrigt liv : En kvalitativ intervjustudie med personal på Fryshuset

Nicole, Borg January 2013 (has links)
No description available.
8

Tryckfördelning i olika skotyper i stående skytte i vila och efter fysisk ansträngning - en skidskyttestudie

Wredenberg, Agnes January 2011 (has links)
Skidskytteträning bedrivs med varierande utrustning på och under fötterna beroende på säsong och typ av träningspass. Syftet med studien var att i skidskyttets stående skjutmoment undersöka joggingskor (JOGG), skatepjäxor på skidor (SKID) och på rullskidor (RULL) vid vila samt efter fysisk ansträngning med avseende på förändringar i tryck och dess area under fötterna samt skjutprestation. Åtta aktiva skidskyttejuniorer testades i skyttehall där tre sko- och skidkombinationer, JOGG, SKID och RULL, undersöktes i vila samt efter fysiskt arbete. I vila sköts 10 skott med respektive utrustning i randomiserad följd därefter arm- och bencyklade försökspersonen 6x4min på 90% av maximal hjärtfrekvens och sköt fem skott i varje intervallpaus och efter två serier byttes sko- och skidutrustning. Tryckfördelningsarean minskade efter fysisk ansträngning jämfört med i vila för samtliga undersökta skotyper däremot fanns inga skillnader i tryck. Skjutrestultatet tenderade att försämras efter fysisk ansträngning. För rullskidor korrelerade den minskade tryckfördelningsarean efter fysisk ansträngning med ett sämre skjutresultat. Rullskidor, med liten kontaktyta mot underlaget, hade tendens att påverka skjutmomentet negativt efter fysisk aktivitet jämfört med joggingskor och skidor. Det kan därmed vara fördelaktigt att träna skytte i kombination med fysisk ansträngning och gärna på rullskidor för att därigenom erhålla positiv träningseffekt när skidor används i samband med skytte.
9

Att vara allsidig och saklig : En intervjustudie om samhällskunskapslärare

Denninger, Gustav January 2011 (has links)
Jag har i den här uppsatsen beskrivit hur det råder en otydlighet i vad begreppen saklighet och allsidighet innebär inom skolans värld. Jag har framfört ett intresse för hur samhällskunskapslärare ser på begreppen och hur de tolkar dem. Jag har sen presenterat tidigare forskning om lärares uppfattningar och visat att intervjustudier, fenomenografi och grounded theory är vanligt inom denna typ av forskning. Min frågeställning berörde således huruvida lärarnas uppfattningar om saklighet och allsidighet gick att kategorisera. Med min utgångspunkt i fenomenografi och grounded theory har jag försökt att samla in en bredd av information för att sedan via en fenomenografisk analys försöka att kategorisera det lärarna berättat i sina utsagor. I min analys fann jag att likheterna mellan de sju intervjuade lärarna var mest framträdande. Lärarna definierar saklighet utifrån vad som är vetenskapligt och faktamässigt korrekt och allsidighet som närvaron av en frågas olika perspektiv i klassrummet. Framförallt framträder en balans mellan olika åsikter och presentationer av åsikter när de pratar om saklighet och allsidighet.
10

Balansens betydelse mellan struktur och frihet för ett kompetent ledarskap : En kvalitativ studie beträffande tre ledares uppfattningar om fenomenet.

Karlsson, Samuel, Wallin, Olof January 2012 (has links)
Karlsson, S., Wallin, O. (2012) Balansens betydelse mellan struktur och frihet för organisationer. En kvalitativ studie beträffande tre ledares uppfattningar om fenomenet. C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och ekonomi.    I takt med samhällets utveckling bör även ledarskapet förändras, detta anses nödvändigt för organisationers konkurrenskraft på den nationella och globala marknaden. Utvecklingen går mot ett mer självständigt inflytande vilket samtidigt ställer högre krav på individen även i organisationer. Syftet var att undersöka tre ledares syn på de faktorer i ledarskapet som kan skapa balans mellan struktur och frihet hos gruppen. Studien hade som utgångspunkt en induktiv metod och en narrativ analys där kvalitativa intervjuer inhämtar vår empiri. Resultatet visar bland annat att balansen mellan struktur och frihet ses som en motsträvig metod vad gäller att främja kreativitet i framför allt akademiska arbetsgrupper. Vår slutsats är att strukturen och friheten har en dynamisk relation snarare än balanserad, då balansen inte gynnar rörligheten i strukturen som krävs för utvecklingen.

Page generated in 0.0757 seconds