• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 354
 • 75
 • 72
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 585
 • 104
 • 87
 • 71
 • 51
 • 51
 • 43
 • 36
 • 34
 • 32
 • 31
 • 30
 • 29
 • 29
 • 29
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Fault detection of rolling element bearings /

Liu, Chao-Shih. January 2005 (has links)
Thesis (Ph. D.)--University of Washington, 2005. / Vita. Includes bibliographical references (leaves 166-177).
2

Dynamics of roller bearings considering elastohydrodynamic forces

Molina Combita, Manuel Antonia 08 1900 (has links)
No description available.
3

Numerical Simulation of Impact Rollers for Estimating the Influence Depth of Soil Compaction

Kim, Kukjoo 2010 August 1900 (has links)
The use of impact rollers has increased for many decades over a wide variety of applications in various parts of the world. Many manufacturers have made claims that impact compaction rollers could have an effect to 1 m or more. In addition, other positive features such as greater depth of influence and faster travel speed than conventional rollers are being reported from the field. However, there is a lack of theoretical explanations or scientific research information for how to operate these rollers. Hence, this study will focus on a geotechnical modeling that describes the behavior of soils during ground compaction using various impact rollers (e.g., triangular, Landpac 3-sided, Landpac 5-sided, and octagonal shapes). In addition, this study will estimate more precisely the depth of influence for impact rollers. To do so, the general purpose finite element computer program LS-DYNA is used for numerical predictions. The finite element study is carried out with three-dimensional models. A simplified elastic perfectly plastic model with the Druker-Prager yield criterion is used for soil modeling and rollers are treated as a rigid body (i.e., incompressible material). The result of this study compares well with existing field experiment data for estimating vertical stress profile and compaction features, and demonstrates that the impact rollers are appropriate for thick layers.
4

Contrasting perspectives on the subjective managerial role /

Nyström, Monica E., January 2005 (has links)
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2005.
5

Modeling of the transmissibility through rolling-element bearings under radial and moment loads/

Rajab, Mohammad Dawod, January 1900 (has links)
Thesis (Ph. D.)--Ohio State University, 1982. / Includes bibliographical references. Available online via OhioLINK's ETD Center
6

Kärt barn har många namn : Om HR-funktionens många roller

Arvidsson, Hanna, Cronholm, Lisa, Melander, Matilda January 2012 (has links)
Inledning: Flertalet organisationer har idag kommit att identifiera sina medarbetare som den viktigaste resursen, detta har lett till att allt högre krav ställs på HR-funktioner/personalavdelningar. Att de ska tillfredsställa både medarbetarna och organisationernas behov för att på så vis bidra till att organisationen når framgång. Under de senare åren har många personalavdelningar förändrats till HR-funktioner med mer strategiska inriktningar, övergången har medfört oklarheter kring HR-funktionens roller, vilket i många fall har lett till att HR-funktionens fulla potential inte nyttjas samt att deras arbete begränsas. <img src="file:///page2image8968" />Syfte: Att öka kunskapen kring HR-funktionen och dess tillskrivna roller, skapa en medvetenhet och förståelse för de oklarheter som existerar kring dessa. Vi vill synliggöra de effekter och konsekvenser misstolkningar kan generera, vilket i sin tur kan möjliggöra för förbättringar. Metod: Studien genomförs i form av en fallstudie bland ledning och mellanchefer på ett medelstort företag inom tillverkningsindustrin. Den har en kvalitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats, där datainsamling sker genom kvalitativa intervjuer. Resultat: Studien har påvisat att det finns olika uppfattningar kring HR- funktionens roller samt att dessa uppfattningar och värderingar skiljer sig åt mellan ledning och mellanchefer. Trots att en del miss- uppfattningar verkar begränsa HR-funktionens egentliga syfte, så har studien visat på att HR-funktionen både efterfrågas och har kapacitet att kunna hantera flera varierade arbetsmoment för att möta olika behov. Studien inspirerade även till en ny roll, Profil- och Kulturbärare. En tydligare profilering av HR-funktionen och vad de faktiskt kan bidra med till organisationen rekommenderas.
7

Från medarbetare till chef : En studie av mellanchefers rollförändring och rollkonflikt. / From the employee to manager : A study of middle managers role change and role conflicts.

Haracic, Amela, Agovic, Rejhan January 2021 (has links)
Tidigare studier visar att rollen som mellanchef är komplex. Vi vill med vår uppsats undersöka komplexiteten och komplettera med kunskap utifrån vår empiri och Goffmans dramaturgiska rollteori samt de fyra stegen i en rollförändring som Ebaugh talar om. Vårt fokus ligger endast på chefsroller vilket innebär att vi valt att inte lägga fokus på könsperspektivet utan endast förhålla oss till rollen som chef. Syftet med vår undersökning var att få en större förståelse för mellanchefens roll inom ett lärosäte. Vi vill med den här studien bidra till ökad kunskap och förståelse om processen att gå från medarbetare till chef, samt identifiera eventuella problem/svårigheter som upplevs under processen. Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt i vår undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. Totalt har vi intervjuat åtta mellanchefer på ett lärosäte. I vår intervjuguide valde vi att utgå från fem olika teman som följer med i vår analys och som vi sedan kopplar samman med teori. Vi har under arbetet skapat oss förståelse för hur processen kan se ut stegvis från att ha varit medarbetare till att träda in i rollen som mellanchef på ett lärosäte. Det började med att man som medarbetare tog på sig ett större ledarskapsansvar, som då ledde till att man slutligen fick rollen som mellanchef. Det svåraste i processen har varit när man väl tagit sig an den rollen, har man då stött på en del problem. Vår empiriska undersökning om att mellanchefens roll är komplex stämmer väl överens med tidigare forskning och teori. Utifrån vår empiri har vi fått det bekräftat att mellanchefen ofta hamnar i kläm och en rollkonflikt kan uppstå då det ställs krav både uppifrån och nerifrån.
8

Konsultrollen / Konsultrollen

Borgström, Rasmus January 2012 (has links)
Den här undersökningen handlar om managementkonsulter och deras yrkesroll. Undersökningen bygger på empiri insamlad på ett managementkonsultföretag i Sverige. Empirin består av samtalsbaserade intervjuer med managementkonsulter samt en intervju med en representant för en av de organisationer som anlitat konsultföretaget. Syftet med undersökningen är att undersöka under vilka förutsättningar konsulterna utför sitt arbete tillsammans med de grupper de utbildar. För att besvara denna fråga har jag tagit hjälp av teorier rörande, Koncept &amp; översättning, rollteori och interaktionsritualer. Resultatet av studien visar att konsulterna uppfattar sin egen prestation tillsammans med gruppen som den viktigaste faktorn för framgången i deras arbete. Då de menar att om de inte lyckas med att på ett medryckande och övertygande vis förmedla de budskap de har så kommer dessa budskap inte att vinna mark hos kunden. / This thesis examines the professional role of management consultants. The thesis is based on empirical data gathered from interviews with management consultants froma consultant agency in Sweden as well as an interview with a representative from oneof the agency’s customers. The purpose of this study is to examine the professionalrole of the management consultants in their relations with the customer groups theyare hired to educate. To answer the purpose I have used theory’s concerning,Concepts &amp; translation, role theory, and interaction ritual theory. The result of thestudy shows that the consultants view their own performance as vital for the successof their work together with the customer groups. If the consultants fail to beconvincing and inspiring they see a little chance for their methods to be implementedin their costumer’s organisation.Keywords: consultant, management consultant, roles, translation, concept.
9

Vän eller Vänskaplig : Ett dilemma i rollen som chef

Johansson, Tobias, Jeffery, Christian January 2013 (has links)
No description available.
10

Vad gör en informatör? : en studie kring rollförväntningar, rollutformning och rollproblem

Carlström, Charlotte, Strandberg, Jennie January 2003 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0895 seconds