• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 33
 • 3
 • Tagged with
 • 36
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Fördelning av hemarbete - förväntningar och realitet

Lindblom, Johanna January 2014 (has links)
No description available.
2

ROLLFÖRDELNING MELLAN FÖRSKOLLÄRARE OCH BARNSKÖTARE I PRAKTIKEN : - En studie utifrån ett förskollärar-, barnskötar- och förskolechefs perspektiv.

Jansson, Therese, Sjöholm, Petra January 2016 (has links)
Syftet med vår studie är att undersöka vilka synsätt som förekommer kring rollfördelningen mellan förskollärare och barnskötare. Vi kommer även undersöka hur dessa yrkeskategoriers kompetenser tas tillvara i praktiken. I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och intervjua fyra förskollärare, fyra barnskötare och deras förskolechef. Resultatet visar på att det både finns likheter och olikheter i synen på en tydligare rollfördelning och även hur kompetensen kan tas tillvara i ett arbetslag. Vår slutsats är att rollfördelning och ansvar mellan förskollärare och barnskötare upplevs tydligt på en diskursiv nivå som i förskolans läroplan och även i Skollagen men att denna skillnad inte blir lika tydligt i praktiken.
3

Grundskollärare och psykosocial (o)hälsa : En kvalitativ fallstudie om relationen mellan arbetsliv och privatliv

Diavati, Angelica January 2014 (has links)
No description available.
4

Shared Service Center : En fallstudie i arbetsfördelningen mellan redovisare och controllers

Sivertsson, Jakob January 2014 (has links)
Bakgrund: En åtgärd för att effektivisera stödfunktioner i organisationer är att etablera och använda sig av så kallade SSC. Det innebär att spridda stödfunktionerna flyttas till ett separat och ansvarigt bolag inom koncernen. Där redovisarna arbetar på SSC medan controllers arbetar ute i organisationen. Det är vanligt förekommande att arbetsfördelningen aldrig når fullt ut mellan redovisarna och controllers, vilket har påvisats på det studerade företaget. Syfte: Det övergripande syftet för studien är att öka kunskapen om hur arbetsförhållandet kan organiseras mellan redovisare och controllers när yrkesrollerna utvecklas och förändras i en global organisation. Metod: Studien innefattar en fallstudie av en globalorganisation inom detaljhandel. Datainsamling för studien har skett genom semi-strukturerade intervjuer och företagsdokumentation. Slutsatser: I studien har det påvisats att bolagsansvarig (redovisaren) har en specialistoch konsulteranderoll, som hanterar redovisning och utför viss transaktionshantering. Business navigators (controllers) har en affärsparterroll och ”navigerar” verksamheter. En rad problemområden samt åtgärder för arbetsfördelningen har identifierats och är presenterade i tabell 14. En ny konceptuell modell, figur 12 presenteras i slutsatsen.
5

Behålla eller förändra? : – organisera arbete.Medarbetares och chefers subjektiva syn på fördelar och nackdelar med olika sätt att

Uddman, Johan, Videll, Emanuel January 2010 (has links)
Uppsatsens syfte är att undersöka medarbetare och chefers subjektiva syn på för- och nackdelar med behovsarbetsrotation och det nuvarande arbetssättet på ett bildelslager. Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där det empiriska resultatet baseras på tio semistrukturerade intervjuer med medarbetare och chefer på ett bildelslager om deras syn på för- och nackdelar med sitt nuvarande sätt att organisera arbete samt arbetsrotation. Resultatet visar att medarbetare och chefers subjektiva uppfattningar om de två arbetssätten ofta skiljer sig åt, men att en viss samstämmighet kan urskiljas inom flera områden. Det blev också tydligt att medarbetares inställningar till förändring skiljde sig åt mellan och inom olika arbetsgrupperna. Intervjupersonerna ser bland annat trygghet för medarbetaren och ensidighet i arbetet som för- och nackdel med det nuvarande arbetssättet. En fördel respektive nackdel med arbetsrotation är enligt chefer och medarbetare ökad flexibilitet och att medarbetare kan få rotera till mer slitsamma uppgifter än tidigare. Utifrån teori och resultat kunde tendenser till att organisationen skulle gynnas av att införa behovsarbetsrotation urskönjas. Främst på grund av att medarbetare då kan få bättre insikt i helhetsprocessen, utöka sin kompetens och bli mer motiverade samt för att organisationen kan lära sig mer om de anställda. Om organisationen blir effektivare av förändringen är dock svårt att uttala sig om
6

Att Organisera Processer : semesterrekrytering på Sandvik Materials Technology

Rudbäck, Heidi, Taskila, Jonna January 2008 (has links)
Bakgrunden till studien är de förändringar i form av minskade produktionsstopp som Sandvik Materials Technology (SMT) infört från och med sommaren 2005. Detta har inneburit att vissa produktionsområden stänger ner sin tillverkning från fyra veckor till inga produktionsstopp under sommaren. Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur arbetsfördelning, kommunikation och samordning har skett mellan nyckelaktörer på SMT inför rekryteringen av semesterersättare år 2007. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi genomfört åtta stycken halvstrukturerade intervjuer och granskat dokument, såsom processbeskrivning och rekryteringspolicy för semesterprocessen. Resultatet har visat på svårigheter i kommunikation och samverkan som vi främst tror har grundat sig i otydliga roller i arbetsfördelning inom processen, då kontaktmannen både har agerat som personalman och kontaktman till de berörda första linjens chefer vi har intervjuat.
7

Utförsäkrade : Och de nya reglerna

Mehmeti, Blerta, Jashari, Fatmire January 2010 (has links)
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur människor upplever de nya lagarna angående utförsäkring. Där vi vill undersöka hur försäkringskassan, arbetsförmedlingen och de utförsäkrade beskriver situationen.  Metoden som vi har valt att utföra vår C-uppsats på, är kvalitativundersökning. Där vi valt att intervjua individer på de olika områden som vi är intresserade av. Vi har intervjuat två personer från försäkringskassan, två personer från arbetsförmedlingen och fyra personer som är utförsäkrade. Sammanlagt har vi utfört åtta intervjuer. Reglerna kring de utförsäkrade har dem olika parterna beskrivit olika. Vi har belyst vårt problemområde med hjälp av några relevanta teorier och begrepp, viktiga begrepp är empowerment, makt, emotioner, stigma, risksamhället och kasam. Vi kom fram till att både försäkringskassan och arbetsförmedlingen har det tuffare arbetsmässigt sen de nya reglerna kom. De nya reglerna upplevs som positiva både av försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Bland annat för att många får en ny chans till att börja jobba. Däremot kom vi fram till att de personer som hade blivit utförsäkrade tyckte inte att de blev rätt behandlade, på grund av att deras arbetsförmåga var begränsad och för att det inte fanns något passande jobb för dem.
8

Förskollärares syn på sitt uppdrag : Vem ansvarar för förskolans undervisning?

Lindgren, Frida January 2016 (has links)
Syftet med detta självständiga arbete är att belysa hur förskollärare ser på sitt uppdrag för barns utveckling och lärande i förhållande till rådande styrdokument och hur de ser på begreppet undervisning. Den här studien utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv och från sex intervjuer med förskollärare. Resultatet visar att fem av de sex förskollärarna inte använder begreppet undervisning, men att begreppet ändå hör hemma i förskolan. Den förskollärare som använder begreppet undervisning reflekterar över att begreppet inte används då det finns en rädsla för att förskolan ska bli mer lik grundskolan, vilket de andra förskollärarna och litteraturöversikten bekräftar. Förskollärarna som deltagit i studien är alla överens om att de som förskollärare har det övergripande ansvaret för barns utveckling och lärande, men att det är av stor vikt att ta till vara på kompetensen hos alla i arbetslaget. Förskollärares arbetsuppgifter skiljer sig inte märkvärt från de andra som verkar inom förskolan och resultatet visar på en önskan om att arbetsuppgifterna skulle skilja mer. Alla förskollärare i studien påpekar, i linje med litteraturöversikten, att diskussionen kring arbetsfördelning är ett känsloladdat ämne och därför undviks p.g.a. rädslan att kränka någons profession. Studien visar på hur komplext det kan vara att arbeta i ett heterogent arbetslag där en grupp lyfts ut att ta ett större ansvar än de andra. Både positiva och negativa aspekter lyfts fram och analysen av resultatet visar tendenser på att samarbete i arbetslaget och tydliga riktlinjer från förskolechefer påverkar kvaliteten i den undervisning som bedrivs på förskolan.
9

“Vi gör ju samma som förskollärarna” : Barnskötare och förskollärares syn på yrkesroller i arbetslaget

Söderlind, Kelly, Molin, Madelene January 2020 (has links)
Professional roles in preschool have long been unclear and the child minders and preschool teachers have long had much the same tasks. The following study deals with this area and with the views of the child minders and preschool teachers, we want to find out and highlight their views and what reflects the two professional roles. The survey also sheds light on the perceptions of each other's professional roles in relation to their different backgrounds, policy documents and the changes that have taken place over the years in preschool. Since teaching in preschool is an important area where preschool teachers have a clear responsibility, we want to find out how the professionals perceive the assignment. To obtain the material, we have used qualitative interviews that we transcribed. The interviewees consist of 8 professionals in preschool divided into child minders, preschool teachers and students in pre-school teacher education. In our survey it appears that most preschool teachers/students that we interviewed also had many years in the childcare profession. This is something that we find interesting because the preschool teachers/students have seen the professional roles from different perspectives and with different experiences. Even the child minders in the survey have many years in the profession and great experience. The results show, among other things, that preschool teachers felt pushed away in certain situations when they worked as child minders. At the same time, they also stress the importance of education changing their vision and from that they can understand more why they felt pushed away during the time they were working as child minders. Two of the child minders we interviewed claimed that they do at least as much as preschool teachers and stress that their development is also important because they are equally keen to negotiate and develop, they argue.
10

Behålla eller förändra? : – organisera arbete.Medarbetares och chefers subjektiva syn på fördelar och nackdelar med olika sätt att

Uddman, Johan, Videll, Emanuel January 2010 (has links)
<p>Uppsatsens syfte är att undersöka medarbetare och chefers</p><p>subjektiva syn på för- och nackdelar med behovsarbetsrotation och</p><p>det nuvarande arbetssättet på ett bildelslager.</p><p>Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där det empiriska</p><p>resultatet baseras på tio semistrukturerade intervjuer med</p><p>medarbetare och chefer på ett bildelslager om deras syn på för- och</p><p>nackdelar med sitt nuvarande sätt att organisera arbete samt</p><p>arbetsrotation.</p><p>Resultatet visar att medarbetare och chefers subjektiva</p><p>uppfattningar om de två arbetssätten ofta skiljer sig åt, men att en</p><p>viss samstämmighet kan urskiljas inom flera områden. Det blev</p><p>också tydligt att medarbetares inställningar till förändring skiljde</p><p>sig åt mellan och inom olika arbetsgrupperna. Intervjupersonerna</p><p>ser bland annat trygghet för medarbetaren och ensidighet i arbetet</p><p>som för- och nackdel med det nuvarande arbetssättet. En fördel</p><p>respektive nackdel med arbetsrotation är enligt chefer och</p><p>medarbetare ökad flexibilitet och att medarbetare kan få rotera till</p><p>mer slitsamma uppgifter än tidigare.</p><p>Utifrån teori och resultat kunde tendenser till att organisationen</p><p>skulle gynnas av att införa behovsarbetsrotation urskönjas. Främst</p><p>på grund av att medarbetare då kan få bättre insikt i</p><p>helhetsprocessen, utöka sin kompetens och bli mer motiverade</p><p>samt för att organisationen kan lära sig mer om de anställda. Om</p><p>organisationen blir effektivare av förändringen är dock svårt att</p><p>uttala sig om</p>

Page generated in 0.1315 seconds