• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 35
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 39
 • 12
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Att leva med anorexi : En systematisk litteraturstudie

Meijer, Maria, Lindroos, Jenny January 2010 (has links)
SAMMANFATTNING  Bakgrund: Anorexia Nervosa är en ätstörningssjukdom som drabbar cirka 1 % av befolkningen i Sverige. Sjukdomen orsakar ett stort lidande som för en del blir så outhärdligt att de begår självmord. Tidigare forskning visar att när personer med anorexi söker vård upplever de att de inte får den vård de hade önskat. Syfte: Syftet är att beskriva upplevelser av att leva med anorexi. Metod: En systematisk litteraturstudie där nio artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderats. Artiklarna granskades och resultatet analyserades som slutligen ledde fram till åtta kategorier som föll under ett tema. Resultat: Huvudfyndet i resultat var att personer som lever med anorexi lever i en ambivalens. Resultatet speglas i åtta kategorier; sjukdomsupplevelser, kroppsupplevelser, stolthet, kontrollbehov, upplevelser av negativa känslor, skam, undvikande av känslor och problem samt relationen till andra. Slutsats: Sjuksköterskan bör tillämpa ett livsvärldsperspektiv i mötet med anorexipatienten. Genom att se var person som unik kan hon i mötet gå in med en öppenhet och lättare förstå patienten. Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande. Genom att sjuksköterskan tar sig tid och lyssnar till patientens historia får patienten känna sig sedd och en del av lidandet kan lindras.  Nyckelord: anorexia, lidande, ambivalens
2

Schwefel-Mobilisierung bei Acidianus ambivalens

Lauber, Karin. Unknown Date (has links)
Techn. Universiẗat, Diss., 2006--Darmstadt.
3

Den tunna linjen mellan att leda och att styra : En uppsats om hur människor som jobbar med intellektuellt funktionsnedsatta personer beskriver sociala kategoriseringar / The Thin Line between Guiding and Controlling : A study on the social construction of reality and how it is described by men and women working with persons with intellectual disability

Eriksson, Andreas January 2014 (has links)
Uppsatsen undersöker hur enhetschefer och boendehandledare beskriver de sociala kategoriseringarna: intellektuella funktionshinder, ålder och kön och vilka ramar dessa beskrivningar skapar för brukarna de arbetar med. Materialet samlades in genom fokusgruppsintervjuer med en enhetschefsgrupp och en boendehandledargrupp, där de fick diskutera frågor som relaterade till uppsatsens frågeställningar. Enhetscheferna och boendehandledarna visade att omgivningar skapas i det sociala samspelet mellan människor, där båda grupperna visade att förståelsen av begreppet nivå har väldigt stor påverkan på dem i arbetet med brukarna. Diskussionerna visade på att personer med intellektuella funktionshinder främst ses som individer med en nivå, där andra social kategoriseringsgrunder som kön och ålder inte får lika stor betydelse. Resultatet av detta kunde ses i det enhetscheferna uttryckte som en ”balansgång” i arbetet, där ideologier krockade med varandra och skapade ideologiska dilemman, vilket i förlängningen också ledde till ambivalens hos grupperna i hur de skulle bemöta brukarna. Grupperna gav själva bilden av ett komplext arbete, där balansen mellan att leda och att styra ofta blir en påtaglig faktor vilket skapar problem för dem i hur de ska bemöta och arbeta med brukarna inom sin verksamhet.
4

Stödja eller kontrollera : Om ambivalensen i yrkesrollen för handläggare inom Försäkringskassan

Meuller, Karin January 2016 (has links)
Denna uppsats handlar om att undersöka hur ett antal handläggare på Försäkringskassan upplever sin yrkesroll och arbetssituation. Mitt undersökningsfokus ligger på eventuella motstridigheter i yrkesrollen och hur de hanterar dessa. Studien har en kvalitativ ansats och empirin har samlats in genom intervjuer där en semistrukturerad intervjuguide använts. Mina teoretiska utgångspunkter är Giddens teori om behovet av tillit i det moderna samhället och Webers byråkratiteori. Dessutom inbegrips Halloch Lundquists teorier och tankar om vad som kännetecknar arbetet i offentlig förvaltning, både Hall och Lundquist är inspirerade av Webers teorier. Mitt resultat visar att handläggare inom Försäkringskassan upplever en ambivalens, dels i sin yrkesroll men också i själva beslutsfattandet. För att hantera denna ambivalens söker de stöd i lagar och regler, i tidigare beslut men också hos sina kollegor. Det visar sig också att längre erfarenhet ger ett visst skydd, ger mer distans, till ambivalensen i yrkesroll och beslutsfattande.
5

Lönndörren och nycklarna : En analys av förhållandet till en samhällskritisk dramatradition i Anna Wahlenbergs Lönndörren

Hedén, Manne January 2013 (has links)
No description available.
6

Balansen mellan arbetsrollen och familjerollen : hur några manliga chefer upplever att de förenar dessa roller / The balance between professional role and family role : how some male managers felt about connecting these roles

Sörensen, Birgitta, Harrysson, Pascale January 2012 (has links)
Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur några manliga chefer upplevde att de lyckats förena sin yrkesroll med familjerollen och uppnå balans mellan dessa roller. Studien baserades på följande frågeställningar: Hur har balansen sett ut mellan familjeliv och arbetsliv?  Hur har föräldraledigheten sett ut? Hur har rollfördelningen varit i hemmet? Metodologiskt har en semistrukturerad intervjuform med en förbestämd intervjuguide använts. Urvalet bestod av åtta manliga chefer inom både den kommunala och privata sektorn i Halmstad. Av de åtta intervjudeltagarna blev det ett bortfall. Intervjuernas längd varade mellan 35-50 minuter. Resultatet visade att de manliga cheferna upplevde att de hade en relativt bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, men att det inte var enkelt att uppnå denna balans. De flesta cheferna ansåg att män med höga befattningar hade svårare att kombinera arbete och familj, främst för att de hade högre krav på sig och en större ansvarsbörda än en anställd. Diskussionen berörde följande teman: balans mellan arbetsliv och familjeliv, föräldraledighet, rollkonflikt och rollfördelning. / The aim of this study was to gain a deeper understanding of how some male managers felt about the balance between professional roles and family roles. The study was based on the following questions: How has the balance been like between family life and working life? How has parental leave taken? How has the role division been in the home? Methodological has a semi-structured interview method with a predetermined interview guide been used. The sample consisted of eight male managers in both the municipal and private sectors in Halmstad. Of the eight interviews there was one falling off. The interviews continued between 35-50 minutes. The results shows that the male managers felt that they had a relatively good balance between work and family. They said it was not easy to achieve this balance. Most managers felt that men with higher positions find it more difficult to find this balance between work and family. They have higher demands on there time and a greater burden of responsibility than other employees. The discussion concerned the following topics: Balance between work and family, parental leave, role conflict and role allocation.
7

Erfarenheter av att leva med anorexia nervosa : En litteraturbaserad studie / Experiences of living with anorexia nervosa : A literature based study

Cederqvist, Elin, Karlsson, Julia January 2015 (has links)
Bakgrund: anorexia nervosa har under de senaste decennierna ökat i Sverige och liknande trend ses även i andra länder. Sjukdomens mångfacetterade och ibland svårförstådda natur baseras på dess upplevda för- och nackdelar. Behandling mot ätstörningar har förhållandevis hög andel som avslutar den i förtid och det påvisas att många uppvisar motvilja till att delta. Syfte: Syftet med studien var att belysa erfarenheter av att leva med anorexia nervosa. Metod: En litteraturbaserad studie baserad på nio kvalitativa forskningsartiklar. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier; Ambivalens mellan gott och ont, Ett pendlande känsloliv samt Att andra människor påverkas och påverkar med fyra underkategorier. Slutsats: Att få kunskap om erfarenheter från de som lever med sjukdomen kan öka förståelsen om dess komplexitet. Därmed kan sjuksköterskor förmedla det stöd som behövs för att ge patienten ökad motivation till att bli frisk. / Background: during the last decades anorexia nervosa has had a rising incidence in Sweden as well as in other countries. The disorder may sometimes be difficult to understand due to its multifaceted nature of experienced pros and cons. Furthermore, reluctance toward treatment is frequent among people suffering from anorexia nervosa and treatment for eating disorders have rather high drop-out rates. Aim: The aim of this study was to highlight experiences of living with anorexia nervosa. Method: A literature based study consisting of nine qualitative research articles. Results: Three categories emerged from the analysis; the ambivalence between good and evil, varying emotions and other people are influenced and influences the person with four subcategories. Conclusion: Emphasis on achieving increased knowledge of the lived experiences of anorexia nervosa to enhance understanding for its complexity, might enable nurses’ support-providing to enlarge the patient’s motivation to recovery.
8

Lärares upplevelse av drogförebyggande arbete - en intervjustudie

Svensson, Emma January 2007 (has links)
Syftet med föreliggande studie var att ur ett folkhälsoperspektiv undersöka hur år 6-9-lärare upplever skolans drogförebyggande arbete. Sexton intervjuer genomfördes med år 6-9-lärare som arbetat heltid sedan 2002. Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Tre kategorier som beskrev hur lärare upplevde skolans drogförebyggande arbete framkom: Att bidra till elevers självinsikt, Skilda förutsättningar och Lärares grad av engagemang. Dessa utgör tillsammans det övergripande temat: Ambivalens i stöd, samverkan och struktur. Informanterna beskrev att arbete med värdegrund i skolorna är positivt och att det uppskattas av både elever och personal. En oenighet framkom beträffande hur stort ansvar som bör läggas på lärare i drogförebyggande sammanhang och vilken personlig inställning som är önskvärd. Informanterna beskrev också olika grader av engagemang i det drogförebyggande arbetet. Ingen av informanterna upplevde LAST’N-projektet som negativt utan väntade sig en vidareutveckling av det påbörjade arbetet. Forskning bör fortsättningsvis bevaka hur det drogförebyggande arbetet fortlöper, samt även leda till utformning av en handlingsplan som kan fungera som mall för de olika skolornas handlingsplaner. Riktlinjer bör tas fram för att involvera all skolpersonal samt andra arenor så att ungdomarna får en enhetlig värdering och attityd från samhället.
9

Att vara svensk inuti men inte utanpå. : Adopterades upplevelser och påverkan av fördomar.

Wide, Nina January 2007 (has links)
No description available.
10

Spännande och skrämmande : Om upplevelsen av att leva nära människor från andra kulturer

Hägg, Birgitta January 2009 (has links)
Studien syftar till att undersöka hur mötet med och närvaron av människor från andra kulturer upplevs av majoritetsbefolkningen, bakgrunden är att migrationsfrågorna diskuteras både på politisk nivå och i vardagslag mellan människor i Sverige. År 2001 öppnades en flyktingförläggning på den ort där studien är genomförd, och då platsen är liten blev de asylsökande ett märkbart inslag i samhället. Då lokalbefolkningens upplevelse av att leva i ett mångkulturellt samhälle undersöktes användes Grundad teori som metod. Fem djupintervjuer genomfördes, men även anteckningar från en samling om de asylsökandes situation i samhället, samt insändare i lokaltidningen, användes som data. Resultatet blev att en kärnkategori har utkristalliserats; en ambivalens mellan ett positivt intresse för och misstänksamhet emot de asylsökande har uppdagats. Ambivalensen mellan dessa två poler finns, med skiftande balans, inom alla informanterna. Positivt intresse, nyfikenhet, positiva erfarenheter, förståelse och respekt för, och en önskan om samhörighet med, de asylsökande, medlidande samt en insikt i och tacksamhet för den egna situationen märks bland de positiva aspekterna. Till misstänksamheten hör negativa erfarenheter, brist på respekt, ett ansvarsöverlämnande, åsikten att det annorlunda är störande samt ett avstånd till de nytillkomna. Resultatet visar även att majoritetsbefolkningen blivit van vid att leva nära människor från andra kulturer.

Page generated in 0.0952 seconds