Return to search

Įmonių socialinės atsakomybės įtakos įmonės vertei tyrimas / Impact of social responsibility on the company’s market value

Šiuolaikinės įmonės, suvokdamos, kad negali toliau vykdyti savo veiklos neatsižvelgdamos į aplinkosauginius, etinius bei socialinius klausimus, vis dažniau deklaruoja socialiai atsakingo verslo idėjas. Tačiau vien to nepakanka, nes socialiai atsakingos įmonės savanoriškai privalo prisidėti sprendžiant opias aplinkosaugines, socialines problemas. 1. Remiantis mokslinės literatūros analize, pateikti tiksliausią įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) termino reikšmę. 2. Supažindinti su ĮSA padėtimi Lietuvoje; 3. Sukurti ĮSA įtakos įmonei vertinimo modelį. 4. Pasirinkti ir ištirti Lietuvos įmones, sugebėjusias sėkmingai įdiegti ĮSA principus savo veiklos srityse. / Modern companies, awaring of disability to carry out their activities without taking into account environmental, ethical and social issues, increasingly declare some socially responsible business ideas. However, this is not enough, because socially responsible companies should voluntarily contribute trying to resolve outstanding environmental, social problems.

Identiferoai:union.ndltd.org:LABT_ETD/oai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20140626_201253-79401
Date26 June 2014
CreatorsVaičiukėnas, Marius
ContributorsŠtreimikienė, Dalia, Vilnius University
PublisherLithuanian Academic Libraries Network (LABT), Vilnius University
Source SetsLithuanian ETD submission system
LanguageLithuanian
Detected LanguageUnknown
TypeMaster thesis
Formatapplication/pdf
Sourcehttp://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20140626_201253-79401
RightsUnrestricted

Page generated in 0.0016 seconds