Return to search

Miocene carnivorans from the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula)

Aquesta
tesi
doctoral
proporciona
una
revisió
actualitzada
dels
carnívors
fòssils
(Mammalia:
Carnivora)
del
Miocè
de
la
conca
del
Vallès-­‐Penedès.
Situada
al
NE
de
la
península
Ibèrica,
aquesta
conca
es
caracteritza
per
un
ric
registre
fòssil
de
vertebrats
terrestres.
Mentre
que
alguns
grups,
com
els
primat,
s’han
estudiat
molt
a
fons,
el
registre
fòssil
dels
carnívors
no
s’hi
havia
estudiat
en
detall
durant
les
darreres
dècades.
Després
de
tres
capítols
introductoris
dedicats
a
la
filogènia
i
anatomia
dels
carnívors,
els
mètodes
generals
emprats
en
la
tesi,
i
el
context
geològic
i
biostratigràfic
de
la
conca
del
Vallès-­‐Penedès,
el
cos
principal
de
la
tesi
es
composa
de
cinc
capítols
dedicats
a
la
biostratigrafia
de
l’Euràsia
Occidental
(amb
èmfasi
en
la
conca
del
Vallès-­‐Penedès),
així
com
també
a
la
taxonomia
i
filogènia
de
grups
particulars
de
carnívors.
En
concret,
aquesta
capítols
proporcionen
diagnosis
esmenades
i
anàlisis
cladístiques
de
diversos
tàxons
—Trocharion
albanense
(Mustelidae:
Leptarctinae)
i
Albanosmilus
jourdani
(Barbourofelidae)—
a
partir
de
restes
prèviament
inèdites
provinents
d’aquesta
conca.
Aquests
capítols
també
descriuen
noves
restes
de
diversos
fèlids
dels
gèneres
Styriofelis
(Felidae:
Felinae),
Pseudaelurus
(Felidae:
Felinae)
i
Machairodus
(Felidae:
Machairodontinae),
i
sobre
aquesta
base
se’n
revisa
la
distribució
cronostratigràfica
a
la
conca
del
Vallès-­‐
Penedès.
També
es
proporcionen
contribucions
taxonòmiques
significatives
en
els
apèndixs
d’aquest
treball.
En
un
d’ells,
es
descriu
un
nou
gènere,
Kretzoiarctos
(Ursidae:
Ailuropodinae)
—el
qual
representa
el
membre
més
antic
enregistrat
del
llinatge
del
panda
gegant—,
i
se’n
discuteixen
les
seves
implicacions
per
a
l’evolució
dels
úrsids.
En
l’altre
apèndix,
es
revisa
i
actualitza
tot
el
registre
de
carnívors
del
Miocè
de
la
conca
del
Vallès-­‐Penedès,
a
partir
de
la
revisió
de
les
restes
fòssils
disponibles.
Els
resultats
de
la
tesi
s’integren
i
resumeixen
en
la
discussió
i
conclusions,
on
es
proporciona
una
revisió
resumida
de
la
història
evolutiva
dels
Carnivora
en
la
conca
del
Vallès-­‐Penedès.
En
conjunt,
aquesta
tesi
proporciona
una
actualització
del
registre
fòssil
conegut
dels
carnívors
en
aquesta
conca,
principalment
des
d’una
perspectiva
taxonòmica
i
filogenètica,
però
alhora
tot
explorant-­‐ne
les
implicacions
paleobiogeogràfiques
i
biostratigràfiques.
Es
conclou
que
actualment
hi
ha
representades
55
espècies
de
carnívors,
corresponents
a
11
famílies,
en
el
Miocè
de
la
conca
del
Vallès-­‐Penedès.
També
es
discuteixen
els
canvis
en
la
paleobiodiversitat
dels
carnívors
al
llarg
del
temps
en
aquesta
conca.
A
més
de
les
contribucions
al
coneixement
de
l’evolució
dels
carnívors
en
general,
i
del
registre
fòssil
de
vertebrats
en
la
conca
del
Vallès-­‐Penedès
en
particular,
aquesta
tesi
també
posa
de
manifest
la
necessitat
de
realitzar
estudis
taxonòmics
detallats
abans
d’utilitzar
dades
paleontològiques
publicades
fa
temps
per
tal
de
dur
a
terme
estudis
de
la
dinàmica
de
la
diversitat. / This
doctoral
dissertation
provides
an
updated
review
of
the
fossil
carnivorans
(Mammalia:
Carnivora)
from
the
Miocene
of
the
Vallès-­‐Penedès
Basin.
Situated
in
NE
Iberian
Peninsula,
this
basin
is
characterized
by
a
rich
fossiliferous
record
of
terrestrial
vertebrates.
While
some
groups,
such
as
primates,
have
been
thoroughly
studied,
the
fossil
record
of
carnivorans
had
not
been
studied
in
detail
for
several
decades.
After
three
introductory
chapters
devoted
to
carnivoran
phylogeny
and
anatomy,
the
general
methods
employed
in
the
dissertation,
and
the
geological
and
biostratigraphic
framework
of
the
Vallès-­‐Penedès
Basin,
the
main
body
of
the
dissertation
is
composed
of
five
chapters
devoted
to
the
biostratigraphy
of
Western
Eurasia
(with
emphasis
on
the
Vallès-­‐Penedès
Basin)
as
well
as
to
the
taxonomy
and
phylogeny
of
selected
groups
of
carnivorans.
In
particular,
these
chapters
provide
emended
diagnoses
and
cladistic
analyses
of
various
taxa—
Trocharion
albanense
(Mustelidae:
Leptarctinae)
and
Albanosmilus
jourdani
(Barbourofelidae)—based
on
previously
unpublished
remains
from
this
basin.
These
chapters
further
describe
new
remains
of
various
felids
from
the
genera
Styriofelis
(Felidae:
Felinae),
Pseudaelurus
(Felidae:
Felinae)
and
Machairodus
(Felidae:
Machairodontinae),
and
on
their
basis
they
review
their
chronostratigraphic
distribution
in
the
Vallès-­‐Penedès
Basin.
Significant
taxonomic
contributions
are
also
done
in
the
appendices
of
the
work.
In
one
of
them,
a
new
genus,
Kretzoiarctos
(Ursidae:
Ailuropodinae)—representing
the
earliest
recorded
member
of
the
giant
panda
lineage—is
described,
and
their
implications
for
ursid
evolution
are
discussed.
In
the
other
appendix,
the
whole
carnivoran
record
of
the
Miocene
from
the
Vallès-­‐Penedès
Basin
is
reviewed
and
updated
based
on
the
revision
of
the
available
fossil
remains.
The
results
of
the
dissertation
are
integrated
and
summarized
in
the
discussion
and
conclusions,
which
provide
a
summary
review
of
the
evolutionary
history
of
the
Carnivora
in
the
Vallès-­‐Penedès
Basin.
Overal,
this
dissertation
provides
an
update
of
the
known
fossil
record
of
carnivorans
in
this
basin,
mostly
from
a
taxonomic
and
phylogenetic
viewpoint,
but
further
exploring
its
paleobiogeographic
and
biostratigraphic
implications.
It
is
concluded
that
55
carnivoran
species,
belonging
to
11
families,
are
currently
recorded
in
the
Miocene
of
the
Vallès-­‐Penedès
Basin.
Changes
in
carnivoran
paleobiodiversity
through
time
in
this
basin
are
further
discussed.
Besides
the
contributions
to
the
knowledge
of
carnivoran
evolution
in
general,
and
of
the
vertebrate
fossil
record
of
the
Vallès-­‐
Penedès
Basin
in
particular,
this
dissertaion
further
highlights
the
need
to
perform
detailed
taxonomic
studies
before
using
paleontological
data
published
long
ago
for
performing
studies
of
diversity
dynamics.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UAB/oai:www.tdx.cat:10803/284933
Date21 November 2014
CreatorsRobles Giménez, Josep Maria
ContributorsMartínez Alba, David, Moyà Solà, Salvador, Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
PublisherUniversitat Autònoma de Barcelona
Source SetsUniversitat Autònoma de Barcelona
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format438 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/, info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Page generated in 0.0022 seconds