Return to search

Så kan man också göra men det är inte rätt : Om Bloggens trovärdighet som kommunikationskanal

<p><strong><p>Titel</p><p>bloggens trovärdighet som kommunikationskanal</p>Så kan man också göra men det är inte rätt – <em>Om<strong><p>Författare</p>Ulrika Lång & Emelie Överdahl<strong><p>Handledare</p><p>Pia Arborelius<strong> </strong></p><p>Nivå</p>Kandidatuppsats, marknadsföring (15 hp), VT 2010<strong><p>Nyckelord</p><p>kommunikationskanal, blogg.</p>Bloggar som kommunikationskanal, marknadsföring,<strong><p>Problemformulering</p><p>konsumenten? Under vilka förutsättningar är bloggen en trovärdig</p><p>kommunikationskanal?</p>Kan företag strategiskt använda sig av bloggar för att nå<strong><p>Syfte</p><p>trovärdig kommunikationskanal respektive inte blir det, ur ett</p><p>företagsperspektiv.</p>Syftet är att förklara under vilka förutsättningar bloggen blir en<strong><p>Metod</p><p>bloggare samt fyra läsare av bloggar har intervjuats inom ämnet,</p><p>under vilka förutsättningar bloggen är en trovärdig</p><p>kommunikationskanal.</p>Uppsatsen är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Tre<strong><p>Teoretiskt perspektiv</p><p>som ligger till grund för uppsatsen. Teorin inleds med en</p><p>grundläggande beskrivning av kommunikation samt Internet som</p><p>kommunikationskanal, för att sedan smalna av mot ämnet blogg</p><p>och bloggen som kommunikationskanal.</p>I den teoretiska referensramen presenteras de teorier och modeller<strong><p>Empiriskt perspektiv</p><p>djupintervjuer med bloggare samt läsare av bloggar.</p>I det empiriska kapitlet presenterar vi insamlad fakta från<strong><p>Slutsats</p><p>Studien visar att företag kan använda bloggen för att strategiskt nå</p><p>konsumenten. Utifrån studien kan konstateras att bloggen blir en</p><p>trovärdig kommunikationskanal under vissa specifika</p><p>förutsättningar. Det framkommer av studien att företag bör vara</p><p>selektiva i sitt val av blogg som kommunikationskanal.</p></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></em></strong></p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:hh-4995
Date January 2010
CreatorsLång, Ulrika, Överdahl, Emelie
PublisherHalmstad University, School of Business and Engineering (SET), Halmstad University, School of Business and Engineering (SET)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0015 seconds