• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 23
 • 1
 • Tagged with
 • 24
 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Skyltfönstret - en kommunikationskanal? : Upplever dagens konsumenter att butikens skyltfönster används som en kommunikationskanal? / The display window - a communication channel? : Do today’s consumers think that the store´s display windows are used as a communication channel?

Lindervik, Carl-Johan, Karlsson, Lisa January 2010 (has links)
Skyltfönstret är butikens ansikte utåt och ett sätt för dagens butiker att marknadsföra sig och sina produkter. Inom handeln idag finns en uppsjö av olika butiker och företag som alla konkurrerar om konsumenternas ekonomiska medel och uppmärksamhet, med hjälp av olika produkter och varumärken. Därför blir det extremt viktigt för en butik att de i sitt skyltfönster exponerar sina varor på ett kommunicerande och säljande sätt, som uppmärksammas av dagens alltmer stressade konsumenter. Ett genomtänkt och väl utformat skyltfönster bibehåller även konsumenternas intresse för butikens produkter och leder med största sannolikhet även till att konsumenterna tar steget in i butiken för att genomföra sina köp. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på om butikens skyltfönster används som en kommunikationskanal enligt dagens konsumenter. För att utreda den här frågan har 40 intervjuer med konsumenter av varierande kön och ålder genomförts. Detta för att se om det finns några likheter/skillnader i hur olika konsumenter ser på skyltfönstret som kommunikationskanal. Det finns idag en rad olika kommunikationskanaler som dagens butiker kan använda sig av för att marknadsföra sig och sina produkter, för att på det här viset nå ut med sitt budskap sin aktuella kundgrupp. En av dessa effektiva kanaler är butikens skyltfönster. Andra exempel på mycket användbara kommunikationskanaler är tv och radio där olika reklambudskap kan sändas ut, samt direktreklam i form av reklamblad som skickas hem till konsumenterna. Butikerna kan också använda sig av olika knep för att dra konsumenternas blickar till just sitt specifika skyltfönster och de reklambudskap och produkter som exponeras här. Några av dessa knep är bland annat att exponera produkter med starka färger, samt att visa upp stora och rörliga reklambudskap. Efter att ha genomfört själva konsumentundersökningen kan det konstateras att majoriteten av de tillfrågade konsumenterna är överens om vad ett attraktivt, säljande och välkommunicerande skyltfönster bör innehålla. Här nämndes bland annat starka färger och produkter som sticker ut och skiljer sig från andra konkurrerande butikers skyltfönster. En annan intressant aspekt som uppkom i samband med undersökningen var att skyltfönstret ifråga inte genererade en speciellt märkbar ökning av antalet impulsköp. Butikens skyltfönsterbör enligt de tillfrågade konsumenterna också förmedla en känsla, ge inspiration och väcka enköplust hos dem som kunder.
2

Skyltfönstret - en kommunikationskanal? : Upplever dagens konsumenter att butikens skyltfönster används som en kommunikationskanal? / The display window - a communication channel? : Do today’s consumers think that the store´s display windows are used as a communication channel?

Lindervik, Carl-Johan, Karlsson, Lisa January 2010 (has links)
<p>Skyltfönstret är butikens ansikte utåt och ett sätt för dagens butiker att marknadsföra sig och sina produkter. Inom handeln idag finns en uppsjö av olika butiker och företag som alla konkurrerar om konsumenternas ekonomiska medel och uppmärksamhet, med hjälp av olika produkter och varumärken. Därför blir det extremt viktigt för en butik att de i sitt skyltfönster exponerar sina varor på ett kommunicerande och säljande sätt, som uppmärksammas av dagens alltmer stressade konsumenter. Ett genomtänkt och väl utformat skyltfönster bibehåller även konsumenternas intresse för butikens produkter och leder med största sannolikhet även till att konsumenterna tar steget in i butiken för att genomföra sina köp. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på om butikens skyltfönster används som en kommunikationskanal enligt dagens konsumenter. För att utreda den här frågan har 40 intervjuer med konsumenter av varierande kön och ålder genomförts. Detta för att se om det finns några likheter/skillnader i hur olika konsumenter ser på skyltfönstret som kommunikationskanal. Det finns idag en rad olika kommunikationskanaler som dagens butiker kan använda sig av för att marknadsföra sig och sina produkter, för att på det här viset nå ut med sitt budskap sin aktuella kundgrupp. En av dessa effektiva kanaler är butikens skyltfönster. Andra exempel på mycket användbara kommunikationskanaler är tv och radio där olika reklambudskap kan sändas ut, samt direktreklam i form av reklamblad som skickas hem till konsumenterna. Butikerna kan också använda sig av olika knep för att dra konsumenternas blickar till just sitt specifika skyltfönster och de reklambudskap och produkter som exponeras här. Några av dessa knep är bland annat att exponera produkter med starka färger, samt att visa upp stora och rörliga reklambudskap. Efter att ha genomfört själva konsumentundersökningen kan det konstateras att majoriteten av de tillfrågade konsumenterna är överens om vad ett attraktivt, säljande och välkommunicerande skyltfönster bör innehålla. Här nämndes bland annat starka färger och produkter som sticker ut och skiljer sig från andra konkurrerande butikers skyltfönster. En annan intressant aspekt som uppkom i samband med undersökningen var att skyltfönstret ifråga inte genererade en speciellt märkbar ökning av antalet impulsköp. Butikens skyltfönsterbör enligt de tillfrågade konsumenterna också förmedla en känsla, ge inspiration och väcka enköplust hos dem som kunder.</p>
3

Så kan man också göra men det är inte rätt : Om Bloggens trovärdighet som kommunikationskanal

Lång, Ulrika, Överdahl, Emelie January 2010 (has links)
<p><strong><p>Titel</p><p>bloggens trovärdighet som kommunikationskanal</p>Så kan man också göra men det är inte rätt – <em>Om<strong><p>Författare</p>Ulrika Lång & Emelie Överdahl<strong><p>Handledare</p><p>Pia Arborelius<strong> </strong></p><p>Nivå</p>Kandidatuppsats, marknadsföring (15 hp), VT 2010<strong><p>Nyckelord</p><p>kommunikationskanal, blogg.</p>Bloggar som kommunikationskanal, marknadsföring,<strong><p>Problemformulering</p><p>konsumenten? Under vilka förutsättningar är bloggen en trovärdig</p><p>kommunikationskanal?</p>Kan företag strategiskt använda sig av bloggar för att nå<strong><p>Syfte</p><p>trovärdig kommunikationskanal respektive inte blir det, ur ett</p><p>företagsperspektiv.</p>Syftet är att förklara under vilka förutsättningar bloggen blir en<strong><p>Metod</p><p>bloggare samt fyra läsare av bloggar har intervjuats inom ämnet,</p><p>under vilka förutsättningar bloggen är en trovärdig</p><p>kommunikationskanal.</p>Uppsatsen är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Tre<strong><p>Teoretiskt perspektiv</p><p>som ligger till grund för uppsatsen. Teorin inleds med en</p><p>grundläggande beskrivning av kommunikation samt Internet som</p><p>kommunikationskanal, för att sedan smalna av mot ämnet blogg</p><p>och bloggen som kommunikationskanal.</p>I den teoretiska referensramen presenteras de teorier och modeller<strong><p>Empiriskt perspektiv</p><p>djupintervjuer med bloggare samt läsare av bloggar.</p>I det empiriska kapitlet presenterar vi insamlad fakta från<strong><p>Slutsats</p><p>Studien visar att företag kan använda bloggen för att strategiskt nå</p><p>konsumenten. Utifrån studien kan konstateras att bloggen blir en</p><p>trovärdig kommunikationskanal under vissa specifika</p><p>förutsättningar. Det framkommer av studien att företag bör vara</p><p>selektiva i sitt val av blogg som kommunikationskanal.</p></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></em></strong></p>
4

Så kan man också göra men det är inte rätt : Om Bloggens trovärdighet som kommunikationskanal

Lång, Ulrika, Överdahl, Emelie January 2010 (has links)
Titel bloggens trovärdighet som kommunikationskanal Så kan man också göra men det är inte rätt – OmFörfattare Ulrika Lång &amp; Emelie ÖverdahlHandledare Pia Arborelius Nivå Kandidatuppsats, marknadsföring (15 hp), VT 2010Nyckelord kommunikationskanal, blogg. Bloggar som kommunikationskanal, marknadsföring,Problemformulering konsumenten? Under vilka förutsättningar är bloggen en trovärdig kommunikationskanal? Kan företag strategiskt använda sig av bloggar för att nåSyfte trovärdig kommunikationskanal respektive inte blir det, ur ett företagsperspektiv. Syftet är att förklara under vilka förutsättningar bloggen blir enMetod bloggare samt fyra läsare av bloggar har intervjuats inom ämnet, under vilka förutsättningar bloggen är en trovärdig kommunikationskanal. Uppsatsen är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. TreTeoretiskt perspektiv som ligger till grund för uppsatsen. Teorin inleds med en grundläggande beskrivning av kommunikation samt Internet som kommunikationskanal, för att sedan smalna av mot ämnet blogg och bloggen som kommunikationskanal. I den teoretiska referensramen presenteras de teorier och modellerEmpiriskt perspektiv djupintervjuer med bloggare samt läsare av bloggar. I det empiriska kapitlet presenterar vi insamlad fakta frånSlutsats Studien visar att företag kan använda bloggen för att strategiskt nå konsumenten. Utifrån studien kan konstateras att bloggen blir en trovärdig kommunikationskanal under vissa specifika förutsättningar. Det framkommer av studien att företag bör vara selektiva i sitt val av blogg som kommunikationskanal.
5

Kommunikation vid produktlansering på en ny marknad : Sociala media som kommunikationskanal inom paintballbranschen / Communication at a product launch in a new market : Social meida as a communication channel within the paintball industry

Hellström, Therese, Jonsson, John-Anders January 2013 (has links)
No description available.
6

Attityder till annonser på Instagram : En kvalitativ studie om hur konsumenter uppfattar innehållet i annonser på Instagram

Bojackly, Rosalia, Eriksson, Sofia January 2017 (has links)
Social media is increasing constantly, which led to new communication and marketing channels have evolved, it has helped businesses and consumers to integrate and communicate with each other. One of the fastest growing communication and marketing channels is Instagram. The purpose of this study is to gain a deeper understanding of consumer attitudes to the content of the ads on Instagram. The study was based on a qualitative research approach with a selection of ten people, aged 18-28 years, who use Instagram. Previous research has shown that most people who use Instagram are between 12-35 years, therefore this study chose to combine the people who were available and were in the age frame. Semi-structured interviews were used as a method of study and consisted of eleven questions, which were in two distinct themes. The study's empirical data were analyzed using theories of social media as a communication- and marketing channel and attitudes to advertising. The study results showed that all respondents perceive the content of the ads on Instagram as both positive and negative, depending on how the company shapes the content of the ads on Instagram.
7

Swisha varandra : Förtroendet för kommunikationskanaler och dess påverkan på användandet av Swish

Hederstedt Lövenheim, Fanny, Grapne, Jonathan January 2013 (has links)
Utvecklingen av teknologin har lett till att mobiltelefoner har fått ett utökat användningsområde, och ett av dessa är mobila betaltjänster. En av de mobila betaltjänsterna på marknaden är Swish, som skapad genom ett samarbete mellan de svenska storbankerna. För att konsumenter ska acceptera och börja använda en ny tjänst krävs det ett förtroende hos konsumenterna för tjänsten, och detta förtroende byggs med hjälp av det som kommuniceras om företaget. Denna studie har undersökt de olika kommunikationskanalernas påverkan på konsumenters beslut att använda Swish och hur detta är kopplat till förtroende. Studien har utförts i form av en enkätundersökning och resultatet av undersökningen visade att de kommunikationskanaler som konsumenter har förtroende för är även de som påverkar deras beslut i störst utsträckning. Relationell word of mouth var den kommunikationskanal som bidrog till förtroende i högst grad och visade även sig ha störst påverkan på beslutet att börja använda Swish. Dock tyder resultatet på att påverkan av relationell WOM på användandet inte är lika kraftig om det inte stöttas av användningen av direkta kommunikationskanaler, så som annonsering och information på hemsidor.
8

Modeföretag på Instagram

Rodriguez Mardones, Alejandra January 2015 (has links)
År 2010 lanserades applikationen Instagram och har öppnat upp dörrarna till en ny personligare kommunikationsstrategi för företag. Den mycket visuella och snabba modebranschen är en av de industrier som dominerar med sin närvaro på Instagram. Denna studie ämnar skapa förståelse kring hur företag inom modebranschen använder Instagram som en kommunikationskanal, samt vilken påverkan användningen av Instagram har på företaget. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien är samvärdeskapande som sker genom interaktion av fyra centrala byggstenar – dialog, tillgång, riskbedömning, och transparens. Författaren har utfört tre kvalitativa telefonintervjuer med företag inom olika delar av modebranschen. Författaren kom fram till att Instagram är en användbar kommunikationskanal som möjliggör att företag kan sprida sitt varumärke, skapa hållbara relationer med kunderna, och öppnar upp för en dialog mellan företag och konsument. Instagram hjälper företaget med produktion, service och marknadsföring. De aktiviteter de använder sig av är tävlingar, hashtags citat, igenkänningsfaktorer, inspirationsbilder, miljöbilder och samarbeten med bloggare.
9

Talar vi samma språk? / Do we speak the same language? : a study of the

Andrasevic, Misel, Dzihic, Amir January 2007 (has links)
Idag är marknadskommunikationen troligtvis det enklaste, snabbast och kanskedet viktigaste sättet att påverka ett företags lönsamhet på. Därmed blirmarknadskommunikation företagens främsta resurs i kampen om att vinnakunderna på marknaden samt förmedla sina budskap. För att kunna påverkakonsumenterna krävs det att marknadsföraren bygger upp kunskap ommålgruppen och sedan kodar budskapet på ett sätt som målgruppen är kapablaatt förstå. Risken är annars stor att budskapet inte avkodas enligt företagetsavsikt då olämplig information kan kodas i budskapet.Då marknadskommunikationen spelar en viktig roll för företagen är syftetmed studien att undersöka om mottagarna avkodar företagets reklambudskappå det sätt som företaget har avsett.För att besvara studiens problemområde har vi använt oss av en kvalitativstudie med två kvalitativa intervjuer. Vår första kvalitativa intervju var medinformationschefen på Högskolan i Borås i syfte att ta reda på vilket budskapHögskolan vill förmedla genom sin reklamkampanj ”Sorry Handels ochChalmers”. För att sedan besvara frågan hur mottagarna uppfattarHögskolans budskap använde vi oss av en kvalitativ intervju med enfokusgrupp på åtta personer.De slutsatser vi kom fram till är att majoriteten av mottagarna inte avkodarHögskolan i Borås budskap på det sätt som sändaren har avsett att det skallavkodas. / Uppsatsnivå: C
10

Intern kommunikation kring hållbarhet - En fallstudie vid Swedbank och Länsförsäkringar Bank

Boström, Oscar, Lundgren, Sofia January 2018 (has links)
Hållbarhet är aktuellt för den enskilde individen och för företag. Företag kommunicerar sina hållbarhetsarbeten externt på olika sätt men för att effektivisera hållbarhetsarbetet behöver samtliga medarbetare involveras. Genom en tydlig intern- och tvåvägskommunikation kan företag dra större nytta av deras hållbarhetsarbete. Denna kvalitativa undersökning har syftat till att undersöka hur hållbarhetsarbetet kommuniceras internt i Swedbank och Länsförsäkringar Bank samt i vilken utsträckning företagen uppvisar likheter och skillnader. Forskningsfrågorna har besvarats genom intervjuer med personer i chefsbefattning och kundrådgivare. Teorier om intern kommunikation samt kommunikationsmodell ligger till grund för analysen av den empiriska undersökningen. Trots företagens storleksmässiga och strukturella skillnader uppvisar företagen många likheter. En stor skillnad är var i organisationen en hållbarhetsansvarig är stationerad och hur det påverkar medarbetare på kontoren. Ett förekommande problem som visat sig är mängden information som kommuniceras inom företaget vilket chefer är medvetna om och försöker därför sålla och anpassa informationen.

Page generated in 0.3067 seconds