Return to search

Undervisningen i friluftsliv - En utmaning för idrottsläraren : En kvalitativ studie av idrottslärares inställning till friluftsliv i skolan

Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att undersöka idrottslärares inställning till friluftsliv i skolan och vilka faktorer som spelar in i planeringen av undervisningen. Frågeställningarna är: Vad har idrottslärare för tankar kring friluftsliv i skolan och hur speglas detta i deras undervisning? Vilka möjligheter och hinder påverkar hur idrottslärarna planerar och genomför undervisningen i friluftsliv? Stämmer den bedrivna friluftslivsundervisningen överens med läroplanen? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa intervjuer använts. Intervjuerna är halvstrukturerade. I analysen av intervjuerna används meningskoncentrering, meningskategorisering och meningstolkning. Resultat Resultatet visar att lärarnas eget intresse för friluftsliv har en stor påverkan på hur de bedriver undervisningen i friluftsliv. De faktorer som främst påverkar hur undervisningen planeras och genomförs är kollegornas acceptans, de ekonomiska förutsättningarna, och slutligen närliggande naturområde. Lärarnas syn på undervisningen i friluftsliv överens-stämmer i stort med läroplanen och någon avgörande diskrepans har inte kunnat påvisas. Slutsats Lärarnas syn på friluftsliv stämmer till stor del överens med den officiella definitionen av friluftsliv. Den faktor som främst påverkar lärarnas planering är kollegornas acceptans och villighet att hjälpa till vid undervisningen i friluftsliv. Utan viss hjälp från övriga lärare är det svårt att genomföra en bra undervisning i friluftsliv. Läroplan 2011 innebär ett steg i rätt riktning och lärarna upplever att den ger ett bättre stöd än tidigare läroplan vid planeringen av undervisningen i friluftsliv.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:gih-2215
Date January 2012
CreatorsLennerman, Malin
PublisherGymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationExamensarbete, ; 2011:151

Page generated in 0.0019 seconds