Return to search

Intern marknadsföring ur fastighetsmäklarföretagets perspektiv

Uppsatsen ämnar beskriva och förklara nyttan av att arbeta med intern marknadsföring för fastighetsmäklarfirmor. Personalens kunnande, tjänstvillighet och kundorientering är av stor betydelse för hur konsumenterna uppfattar ett tjänsteföretag och dess tjänster. Den interna marknadsföringen ska få personalen engagerad och motiverad vilket gör att det blir lättare att hålla en hög servicenivå. Ledningens roll är att utrusta de anställda med de rätta verktygen för att de ska kunna leverera bästa möjliga service till kunderna. Forskningsfrågorna är: 1.) Hur arbetar fastighetsmäklarföretag idag med intern marknadsföring för att få nöjdare kunder som på sikt ger fler kunder i form av rekommendationer? 2.) Hur kan fastighetsmäklarföretag öka kundtillfredsställelsen genom att arbeta med intern marknadsföring? Denna uppsats bidrar till att utveckla forskningen inom området intern marknadsföring. Studien beskriver hur fastighetsmäklarföretag arbetar med intern marknadsföring idag och hur fastighetsmäklarföretag kan utveckla sin interna marknadsföring. Undersökningen strävar efter att identifiera den interna marknadsföringens beståndsdelar och relationsfrämjande åtgärder.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hig-12355
Date January 2012
CreatorsPettersson, Sofie, Blomstedt, Malin
PublisherHögskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi, Högskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0018 seconds