• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 60
 • 1
 • Tagged with
 • 61
 • 44
 • 38
 • 37
 • 16
 • 14
 • 11
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Tjänstemarknadsföring i eventföretaget Chaos Paintball : Sambanden mellan företagets marknadsföring och antal kundbesök

Olesen, Peter, Nilsson, Petter January 2008 (has links)
<p>Denna uppsats är skapad åt företaget Chaos Paintball som är ett eventföretag som bedriver verksamhet i fem olika städer i Värmland och i Örebro.</p><p>Företaget har under de senaste åren växt kraftigt och behöver nu svar på vilken marknadsföring som är den bästa för just detta företag. Syftet med uppsatsen är således att konkret ge råd om vilken sorts marknadsföring Chaos Paintball bör använda sig av för att nå ut till de målgrupper som företaget önskar att ha. Men även att visa på vilka förändringar företaget bör göra i sin organisation på grund av detta.</p><p>För att kunna få svar på detta har vi använt oss av enkätundersökningar med tidigare kunder, insamlad kvantitativ data från företaget som analyserats på ett mer djupgående och kvalitativt sätt och intervjuer med företagets ledning. Detta tillsammans med de befintliga teorierna som vi använder oss av är grunden i denna uppsats.</p><p>Våra slutsatser är bland annat att företaget bör ändra sin nuvarande traditionellamarknadsföring mot mer tjänsteinriktad marknadsföring. Men även att företaget bör särskilja marknadsföringen beroende på vilka kundgrupper de marknadsför sig mot. För att detta ska kunna genomföras behöver företaget göra en del organisatoriska ändringar så att marknadskommunikationen ska fungera på et tillfredsställande sätt.</p>
2

Tjänstemarknadsföring i eventföretaget Chaos Paintball : Sambanden mellan företagets marknadsföring och antal kundbesök

Olesen, Peter, Nilsson, Petter January 2008 (has links)
Denna uppsats är skapad åt företaget Chaos Paintball som är ett eventföretag som bedriver verksamhet i fem olika städer i Värmland och i Örebro. Företaget har under de senaste åren växt kraftigt och behöver nu svar på vilken marknadsföring som är den bästa för just detta företag. Syftet med uppsatsen är således att konkret ge råd om vilken sorts marknadsföring Chaos Paintball bör använda sig av för att nå ut till de målgrupper som företaget önskar att ha. Men även att visa på vilka förändringar företaget bör göra i sin organisation på grund av detta. För att kunna få svar på detta har vi använt oss av enkätundersökningar med tidigare kunder, insamlad kvantitativ data från företaget som analyserats på ett mer djupgående och kvalitativt sätt och intervjuer med företagets ledning. Detta tillsammans med de befintliga teorierna som vi använder oss av är grunden i denna uppsats. Våra slutsatser är bland annat att företaget bör ändra sin nuvarande traditionellamarknadsföring mot mer tjänsteinriktad marknadsföring. Men även att företaget bör särskilja marknadsföringen beroende på vilka kundgrupper de marknadsför sig mot. För att detta ska kunna genomföras behöver företaget göra en del organisatoriska ändringar så att marknadskommunikationen ska fungera på et tillfredsställande sätt.
3

Att sälja svenska gymnasieutbildningar : En kvalitativ studie av fyra skolledares tankar kring gymnasiemarknadsföring.

Lindholm, Seth January 2007 (has links)
HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen    Arbetets art:                   C-uppsats, 15 högskolepoäng                                       Lärarprogrammet                                       Bildpedagogik och media 41- 60 p   Titel:                              Att sälja svenska gymnasieutbildningar En kvalitativ studie av fyra skolledares tankar kring gymnasiemarknadsföring.   Författare:                                   Seth Lindholm   Handledare:                   Lars Fager                     Abstract   Undersökningen handlar om hur fyra skolledare från gymnasiet ser på sin marknadsföring. Mycket av bakgrunden i mitt arbete består av teorier kring tjänstemarknadsföring då skolledares profilering av sin skola hamnar inom detta fält. En redogörelse över vad det var som hände när det blev fritt att välja vilken skola man ville 1994 finns med i bakgrunden för att ge en förståelse för varför skolor började marknadsföra sig. Undersökningen består av fyra intervjuer som jag har transkriberat och kategoriserat. Utifrån en hermeneutisk ansats utkristalliseras och diskuteras begreppen intention, orsaker och kvalitet. Jag kommer i min undersökning fram till att de kommunala skolledarna har en tydligare uttryckt intention kring att vara informativ medan ledarna för friskolornas främsta intention är att överleva ekonomiskt. Friskolornas ledare ser att deras unika kvaliteter blir mer accepterad på marknaden genom att de synliggör sig själva för både konkurrenter och blivande elever genom marknadsföring. Att skolmarknaden öppnades för konkurrens 1994 gjorde att de kommunala skolornas utbildningar kvalitetssäkrades. Arbetet visar även att kommunala skolledare tror att marknadsföringen påverkar verksamheten i mindre utsträckning än vad de privata skolledarna gör.      Nyckelorden för min undersökning är tjänstemarknadsföring, utbildningstjänster och skolledare.
4

Intern marknadsföring ur fastighetsmäklarföretagets perspektiv

Pettersson, Sofie, Blomstedt, Malin January 2012 (has links)
Uppsatsen ämnar beskriva och förklara nyttan av att arbeta med intern marknadsföring för fastighetsmäklarfirmor. Personalens kunnande, tjänstvillighet och kundorientering är av stor betydelse för hur konsumenterna uppfattar ett tjänsteföretag och dess tjänster. Den interna marknadsföringen ska få personalen engagerad och motiverad vilket gör att det blir lättare att hålla en hög servicenivå. Ledningens roll är att utrusta de anställda med de rätta verktygen för att de ska kunna leverera bästa möjliga service till kunderna. Forskningsfrågorna är: 1.) Hur arbetar fastighetsmäklarföretag idag med intern marknadsföring för att få nöjdare kunder som på sikt ger fler kunder i form av rekommendationer? 2.) Hur kan fastighetsmäklarföretag öka kundtillfredsställelsen genom att arbeta med intern marknadsföring? Denna uppsats bidrar till att utveckla forskningen inom området intern marknadsföring. Studien beskriver hur fastighetsmäklarföretag arbetar med intern marknadsföring idag och hur fastighetsmäklarföretag kan utveckla sin interna marknadsföring. Undersökningen strävar efter att identifiera den interna marknadsföringens beståndsdelar och relationsfrämjande åtgärder.
5

Musikbranschen och värdeskapande

Gustafsson, Niclas, Hansson, Daniel January 2012 (has links)
No description available.
6

Val av revisor : Vad revisorer kan tänka på vid marknadsföring av sin tjänster till mindre aktiebolag

Cederlöf, Sofie, Hagström, Mikael, Jonsson, Dennis January 2010 (has links)
<p><strong>Titel</strong>: Val av revisor - Vad revisionsbyråer kan tänka på vid marknadsföring av sina tjänster till mindre aktiebolag</p><p><strong>Bakgrund:</strong> Revisionsmarknaden är under förändring i dag, framförallt hos de mindre aktiebolagen. I och med förändringen kommer troligtvis konkurrensen öka bland revisionsbyråerna och klienterna får ett högre värde. Utifrån det här är det av intresse att ta reda på vad mindre aktiebolag har för preferenser vid val av revisor och hur revisionsbyråer kan tilltala och behålla klienter.</p><p><strong>Syfte:</strong> Syftet med studien är att få en bild av hur revisionsbyråer kan marknadsföra sig för att tilltala de mindre klienterna. För att kunna gör det kommer vi presentera resultatet av undersökningen om varför mindre aktiebolag väljer den revisor de gör. Vi kommer även undersöka hur mindre aktiebolag ser på en revisors arbetsuppgifter i framtiden.</p><p><strong>Avgränsningar: </strong>Studien riktar sig mot aktiebolag i Eskilstunaområdet med en omsättning på mellan 10-25 miljoner.</p><p><strong>Metod:</strong> Metoden som använts är en kvalitativ metod där fem personliga intervjuer har genomförts.</p><p><strong>Slutsatser: </strong>Det revisionsbyråer bör tänka på vid marknadsföring är att fokusera på en bra image och relation genom <em>word of mouth</em>. Undersökningen visar att de attribut som har störst påverkan vid val av revisor är personkemi, övrig kompetens och rådgivning. Företagen har uppfattningen att en revisors arbetsuppgifter består av granskning av bokföringen och rådgivning. Företagen framhöll att deras revisor kommer ha samma roll i företagen i framtiden som den har idag.</p><p><strong>Nyckelord: </strong>Revisor, revisionsbyrå, marknadsföring, framtiden</p>
7

Val av revisor : Vad revisorer kan tänka på vid marknadsföring av sin tjänster till mindre aktiebolag

Cederlöf, Sofie, Hagström, Mikael, Jonsson, Dennis January 2010 (has links)
Titel: Val av revisor - Vad revisionsbyråer kan tänka på vid marknadsföring av sina tjänster till mindre aktiebolag Bakgrund: Revisionsmarknaden är under förändring i dag, framförallt hos de mindre aktiebolagen. I och med förändringen kommer troligtvis konkurrensen öka bland revisionsbyråerna och klienterna får ett högre värde. Utifrån det här är det av intresse att ta reda på vad mindre aktiebolag har för preferenser vid val av revisor och hur revisionsbyråer kan tilltala och behålla klienter. Syfte: Syftet med studien är att få en bild av hur revisionsbyråer kan marknadsföra sig för att tilltala de mindre klienterna. För att kunna gör det kommer vi presentera resultatet av undersökningen om varför mindre aktiebolag väljer den revisor de gör. Vi kommer även undersöka hur mindre aktiebolag ser på en revisors arbetsuppgifter i framtiden. Avgränsningar: Studien riktar sig mot aktiebolag i Eskilstunaområdet med en omsättning på mellan 10-25 miljoner. Metod: Metoden som använts är en kvalitativ metod där fem personliga intervjuer har genomförts. Slutsatser: Det revisionsbyråer bör tänka på vid marknadsföring är att fokusera på en bra image och relation genom word of mouth. Undersökningen visar att de attribut som har störst påverkan vid val av revisor är personkemi, övrig kompetens och rådgivning. Företagen har uppfattningen att en revisors arbetsuppgifter består av granskning av bokföringen och rådgivning. Företagen framhöll att deras revisor kommer ha samma roll i företagen i framtiden som den har idag. Nyckelord: Revisor, revisionsbyrå, marknadsföring, framtiden
8

Vad sägs i den digitala världen? : En studie om eWOMs påverkan inom restaurangbranschen

Duong, Sandra, Andersson, Josefine January 2016 (has links)
Syftet med denna studie var att undersöka hur restauranger påverkades av recensioner och ratings gjorda av konsumenter online. De valda recensionssidorna var Tripadvisor och Yelp, samt Facebook som ett socialt nätverk. Detta undersöktes genom en kvalitativ och kvantitativ studie, i form av två intervjuer och statistisk analys av data som vi samlades in från 89 restauranger i Stockholm.  Vi konstaterade att det inte fanns någon stark koppling mellan recensioner, ratings och ett företags nettoresultat. Trots detta var elektronisk word-of-mouth (eWOM) en viktig del av en restaurangs marknadsföring och recensioner var en stor del i beslutsprocessen om kunder valde att gå till restaurangen eller inte. För restauranger var det viktigt kunna bemöta och kompensera missnöjda kunder, även om det inte direkt syntes på deras resultat så kan det få konsekvensen att restaurangen fick dåligt rykte online. Vi kunde se vissa skillnader på synsättet mellan en restaurang med hög rating respektive låg rating på områden så som interaktivitet online. Synen på vilket av WOM och eWOM som är mest effektivt skiljde sig även mellan företagen. Överlag kunde stora skillnader dock inte påvisas.
9

Tjänstemarknadsföring : En studie av frisörmarknaden

Rolander, Peter, Wennerdal, Marcus January 2008 (has links)
<p>Den här uppsatsen har undersökt hur tjänsteföretag i form av frisörsalonger från olika prissegment, med hjälp av marknadsföring positionerar sig mot olika kundgrupper, och frågar vilka möjligheter och risker som är inbegripna i den position på marknaden tjänsteföretagen genom sin marknadsföring väljer att ta. Genom att använda både den för tjänsteföretag utvecklade marknadsföringsmixen tillsammans med relationsmarknadsföringsteorin, kunde vi med hjälp av att göra intervjuer med nio frisörsalonger ge en noggrann beskrivning av frisörsalongernas marknadsföringsarbete. Resultaten visar att de företag som gör det mesta av marknadsföringsmixen olika delar har bättre möjligheter att på olika sätt differentiera sina tjänster och konkurrera på marknaden. Vi kan också visa att relationsmarknadsföring är frisörföretagens mest grundläggande marknadsföringsverktyg. Relationerna som är kopplade till den enskilda frisören innebär dock en risk genom att kunden följer frisören om denne byter arbetsplats.</p>
10

Vardagsgäst får vardagshälsning : En kvalitativ studie om hur mindre svenska fjällhotell uppmärksammar sina stamgäster

Johansson, Sofia, Nilsson, Sara January 2014 (has links)
Sedan år 1970 har det forskats mycket om relationsbaserad marknadsföringsstrategi som ett substitut för det transaktionsbaserade perspektivet som länge har dominerat marknadsföringen. Nyttan med en relationsbaserad strategi är att den sätter kunden i fokus och arbetar för att behålla de befintliga relationerna istället för att enbart fokusera på det utbyte som sker mellan kund och företag och att skaffa nya kunder. Då fjällturismen i Sverige förväntas öka de kommande åren och det satsas stort på svensk besöksnäring är det intressant att undersöka om mindre svenska fjällhotell ser till detta skifte och arbetar för att bevara sina befintliga relationer. För mindre fjällhotell finns utmaningar som större hotell inte har i samma utsträckning, till exempel mindre resurser till utvecklade datasystem som kan stödja uppmärksammandet av stamgäster samt säsongsbetoningen som kan leda till ökad personalomsättning.   Den teoretiska referensramen ligger inom relations- och tjänstemarknadsföring med The gaps model of service quality som utgångspunkt för att kartlägga strategier och utmaningar som hotellen uttrycker sig ha. Studien har genom en kvalitativ metod undersökt Hur mindre svenska fjällhotell arbetar med att uppmärksamma stamgäster. Specifikt studeras, enligt Grönroos (2008) definition på relationsmarknadsföring, de olika faser som innebär att Identifiera, bibehålla och utveckla relationen. 10 intervjuer med respondenter från Dalafjällen till Lapplandsfjällen visar att mindre svenska fjällhotell är måna om sina stamgäster och ser ett värde i dem utöver enbart ekonomiska vinster. Hotellens definition av stamgäster är generellt vag, vilket gör det svårt för både personalen och gästerna att identifiera relationen, vilket påverkar bibehållandet och utvecklingen av relationen. Bibehållande av relationen sker till stor del “på känn” utan uttalade rutiner och standarder för hur uppmärksammandet ska göras. Det innebär en risk för att stamgästerna inte får tjänsten levererad enhetligt utefter deras förväntningar. Dock finns det en utbredd medvetenhet om stamgästernas förväntningar.   En av de mest påtagliga utmaningar som identifierades ligger i tjänsteutförandets heterogenitet, vilket rutiner till viss del kan vara lösningen på. Det lyfts även fram etiska aspekter som diskuteras utifrån personuppgiftslagen och möjlig diskriminering. Det framkommer att det generellt finns brister i tjänsteprocessen som kan åtgärdas för att utveckla relationen. Därav avslutas studien med rekommendationer som kan bidra till ett mer strukturerat arbetssätt för att gynna uppmärksammandet av stamgäster hos mindre svenska fjällhotell. Studiens bidrag kan även generaliseras till andra mindre hotell och tjänsteverksamheter.

Page generated in 0.0957 seconds