• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 333
 • 38
 • 1
 • Tagged with
 • 372
 • 200
 • 165
 • 159
 • 118
 • 97
 • 69
 • 57
 • 41
 • 40
 • 40
 • 36
 • 35
 • 31
 • 29
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

En studie kring cross-shopping, lojalitet och värdeskapande : Examensarbete

Kaspersson, Julia, Olsson, Isabella January 2016 (has links)
Vi har gjort en kvalitativ uppsats för att undersöka vilka drivkrafter och värden som påverkar konsumenters beteende avseende cross-shopping inom livsmedelshandeln. Vår avsikt var att få insikt i hur företag kan möta konsumenters preferenser för att påverka deras lojalitet.  Vår slutsats blir att det finns samband mellan värde och lojalitet och att butiker har stora möjligheter att påverka detta genom sina värdeförslag och butikskoncept. Värde kan upplevas i exempelvis butikslayout, märkning av varor och personalens bemötande. Vi har observerat att konsumenter kan cross-shoppa och samtidigt vara lojala.
2

Värdeskapande av en energitjänsteplattform : En studie av fyra segments behov av digitala energitjänster

Nyström, Joakim, Stensson, Cecilia January 2016 (has links)
The world’s need for energy increases every day while the high use of energy causes environmental issues and the energy prices are expected to raise. Instead of finding new energy sources the population should try to lower the use of energy to minimize for example the global warming. At the same time the society is getting more digital and the use of big data, data generated by users of different services, is getting more popular. On daily basis humans are using lots of devices that use energy to function and data is created for that use. It is for example easy to see when a person is awake or asleep by studying the use of energy. This thesis concerns how this energy data can create value with digital energy services for four potential user segment; real estates, industries, chain stores and municipalities. The thesis also examines what services that suits the segments and which segment that are most likely to adopt energy services the best. The segments that are best suited seem to be chain stores and municipalities. These segments are valuing energy services highly and are in need for big and complex services to make their energy work more efficient.
3

We Built This City : Värdeskapande i en stadskärna

Martinsson, Catrin, Nilsson, Linnéa January 2013 (has links)
Inledning: En ökad etablering av externa köpcentrum utanför stadskärnan har lett till att inblandade aktörer i stadskärnan bör sträva efter att tillgodose konsumenternas önskemål och behov för att öka sin attraktionskraft. För att värde för konsumenten ska uppstå bör dock aktörerna veta vad konsumenter och besökare värdesätter i stadskärnan. Om aktörerna baserar sin profil på vad de tror att kunderna efterfrågar kan ett gap mellan det önskade och erbjudna värdet uppstå. Vår huvudfråga är: Hur skapas överensstämmelse mellan vad invånare värdesätter och hur aktörer samverkar för att skapa värde? Syfte: Syftet är att skapa en förståelse och ge kunskap om hur inblandade aktörer kan skapa ett ökat upplevt värde och attraktionskraft av och för en stadskärna. Metod: Vi har valt att använda oss av både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod för att uppnå studiens syfte. Med hjälp av en flermetodsforskning har vi samlat in empirisk data genom enkäter och semi-strukturerade intervjuer. Vi har valt att rikta oss mot ett fallföretag, nämligen Växjö Citysamverkan. I den teoretiska referensramen har vi huvudsakligen inriktat oss på ämnen vilka berör samverkan, värdeskapande, varumärkets funktion samt differentiering. Slutsats: Vår slutsats visar att värde är tämligen subjektivt då det, i mångt och mycket, beror på individens specifika önskemål, behov och förväntningar. Dock finns det vissa generella aspekter vilka konsumenter värdesätter vilket är mångfald, service, tillgänglighet och en gatukultur. I vår undersökning tydliggörs att ett differentierande mervärde kan skapa en unik konkurrensfördel för en stadskärna. I slutet av vår uppsats kommer vi att presentera rekommendationer kring hur involverade aktörer kan samverka för att stärka stadskärnans attraktionskraft.
4

Innebörden av en värdeskapande tredje part : Åskådarkonsumtion i dataspelsbranschen

Rheborg, Victor, Ekman, Elias January 2013 (has links)
Förändrade konsumtionsmönster som går företagen förbi kan i längden visa sig ödesdigert och det är därför viktigt att identifiera dessa förändringar och analysera vad de innebär för de inblandade. I dataspelsbranschen har ett nytt konsumtionsmönster växt fram där människor i allt större utsträckning intar en åskådarroll istället för att själva delta i spelandet. Elektronisk sport eller e-sport som det har kommit att kallas lockar miljontals tittare världen över och har börjat få en betydande roll inom dataspelsbranschen. Evenemangen som ordnas följs på plats, via direktsänd TV eller via streamingtjänster från datorn. Åskådarna blir här en värdeskapande tredje part som är distanserad från det traditionella värdeskapande utbytet mellan företag och kund. Genom att besöka ett av dessa e-sportevenemang samlades kvalitativ data in för att studera tredje parts värdeskapande och vad det innebär för de inblandade aktörerna. Resultatet av undersökningen visade att kunden, eller användaren, av dataspelet intar en företagslik roll gentemot åskådaren. Detta belyste samtidigt vikten av att klargöra vems värdeskapande som står i fokus, hur det avgränsas samt vems perspektiv man utgår ifrån vid appliceringen av Grönroos och Voimas (2013) definition av värde som kundens skapande av bruksvärde.
5

Musikbranschen och värdeskapande

Gustafsson, Niclas, Hansson, Daniel January 2012 (has links)
No description available.
6

Utveckling av en modell för att minimera icke värdeskapande tid : En fallstudie vid Aven Sandby AB

Mårtensson, Emil January 2014 (has links)
Värdeskapande tid är något som skapar ett mervärde för kunden, något som förädlar produkten. Tyvärr är stora delar av ledtiden för en produkt icke värdeskapande. Det finns undersökningar som visar att den siffran kan vara så hög som 90 % av den totala tiden. Aktiviteter som inte bör ses som värdeskapande är interntransporter, lager och alla kostnader förknippade med det. De kostnaderna kan vara administration, godsmottagning, inkurans och själva kostnaden för lagerlokalen. Kostnaden för att lagra en produkt i ett år kan i vissa fall uppgå till en fjärdedel av produktens totala värde. En annan stor kostnad är internlogistiken med alla materialförflyttningar mellan olika produktionslokaler och maskiner. För att bli konkurrenskraftiga på den globala marknaden i dagsläget bör företag arbeta med att minimera icke värdeskapande tid. Att aktivt arbeta med ständiga förbättringar och införa olika typer av standarder har visat sig vara effektivt i just det avseendet. Lean är ett uttrycke som härstammar från den japanska biltillverkaren Toyota och dess produktionssystem TPS. Grundtanken inom lean är att undvika allt slöseri och för att göra det finns ett antal olika verktyg. Genom att implementera vissa av dessa verktyg i produktion och i lagerlokaler har stora förbättringar upplevets, främst genom minskat transportarbete men också genom annat minskat icke värdeskapande tid.Företaget Aven Sandby AB tillverkar olika typer av emballage i trä, allt från lastpallar till avancerade lådkonstruktionerna. Företaget har under senare år implementerat att antal olika lean verktyg som har förbättrat arbetsmiljön och vissa delar inom produktionen. Ett problem som de dock inte arbetat aktivt med under åren är att effektivisera internlogistiken. Vissa lager har nu nått den höga nivån att det tar betydande tid att söka igenom lagret för att finna rätt råvara. Andra problem är att mycket truckkörning sker i onödan vilket är en följd av att det saknas en tydlig struktur på lagerhållningen.Syftet med den här studien är att utveckla en modell för hur tillverkande företag kan minimera den icke värdeskapande tiden för artiklar. Intervjuer och observationer på företget tillsammans med en omfattande litteraturstudie utgör grunden till modellen. Efter besöket på företaget har modellen justerats en aning med flera underkategorier.Under studien framkom bland annat att företaget blivit mycket bättre inom många delar och den struktur som skapats kan kopplas till affärssystemet Monitor. Monitor implementerades på företget för ett antal år sedan och har i underlättat att kontrollera lagernivåer samt att övervaka produktionen. Just implementationen av ett affärssystem är en viktig del för att underlätta arbetet med att minska icke värdeskapande tid. Andra faktorer som anses viktiga vid arbete med att minska icke värdeskapande tid är att följa ett förutbestämt arbetsmönster likt en standard. Dels genom standardiserade mått på artiklar och råvaror, där den som utvecklar en ritning bör veta vilka som är de tidigare mest använda dimensionerna. Även arbeta med metodstandarder vilket är en enkel beskrivning på hur ett visst arbete ska utföras. Företaget har även arbetat med lean och några av verktygen inom filosofin, bland annat att tillverka några typer av lådor på linje. Linjetillverkningen och verktygen har höjt produktionstakten på företaget och bör därför anses bidra till att minska den icke värdeskapande tiden. Genom att följa någon av ovanstående förslag bör företag ha en god möjlighet att med hjälp av teori samt praktik minska sin icke värdeskapande tid.Förslag till fortsatta studier är att undersöka hur arbetet med metodstandarder fungerar och hur ledningen kan engagera de anställda att ständigt förbättra dem.
7

Budpliktens påverkan på långsiktigt värdeskapande i svenska aktiemarknadsbolag / The impact of the mandatory bid rule on long-term value creation in Swedish stock market companies

Fällström, Annie January 2020 (has links)
No description available.
8

Ledtidsreducering ur ett värdeflödes-perspektiv

Olsson, Jesper January 2013 (has links)
This case study is performed within the production of Sherwin-Williams, Bellö. The purpose is to increase the understanding how a value stream can function more efficient, from a lead time perspective. With the analytical model that is build up on known theories, the purpose have been fulfilled. Mapping of value and non value time for four products thru their respectively process reveals wastes, which is, waiting, transport and movement, incorrect processing and set-up time that in it self create transport and movement. Thru identified wastes that causes loss in lead time suggestions of improvement has been proposed. This to show solutions that can create a more effective flow with reduced non value time.
9

Företag på sociala medier : En studie om konsumentens deltagande i värdeskapande och varumärkets uppbyggnad

Pantzar, Jacob January 2016 (has links)
Denna studie tog sin bakgrund i att sociala medier och internet har blivit en allt större del av våra liv och påverkat hur vi kommunicerar med varandra och företag. Ytterligare en grundläggande aspekt av arbetet var den service-dominanta logikens efterfrågan på ett större kundfokus från företagen. Därmed var det intressant enligt mig att studera konsumenters inflytande på företags varumärken och deras värdeskapande. Studien har sedan genomförts kvalitativt genom intervjuer med producerande företag. Företagen är aktiva inom friluftssektorn med inriktning mot skidåkning. En intevju genomfördes även med en konsult som jobbar med sociala medier. Referensramen som har använts innehåller de teoretiska områdena sociala medier, värdeskapande och varumärket. Slutsatsen i arbetet är att konsumenterna kan påverka företagets varumärke och värdeskapande. Dock kräver det att konsumenten inleder interaktionen med företaget. Däremot framkom det även att företagen inte ser SM som en trovärdig källa och uppvisar tendenser på en uppdelning mellan våra digitala liv och de liv vi lever i verkligheten. Det leder i sin tur till begränsningar på konsumentens grad av inflytande på företagen.
10

Värdet av lojalitet : Vad är lojalitet egentligen värd för en mediaplaneringsbyrå i Singapore?

Vestin, Johan, Ericsson, Magnus January 2007 (has links)
<p>Marketing in a business-to-business environment differs from its counterpart in the business-to-consumer market. Where the latter focuses on customer satisfaction, the former is all about value. This value creates loyalty between seller and buyer. Creating loyalty is becoming more and more important in the media planning industry as fierce competition reduces profit margins. Value is created through selling what a client wants at an acceptable price. What the client wants can be divided in three categories using the Kano model: Must-have features, which are the basic requirements of a product, onedimensional features, which increase the value of a product proportionally, and attractive features, which if they are available increase the value of a product without diminishing it if they are not. Mindshare Singapore, a local office of a global media planning agency, and their prospective clients do not always share views on which category different features fit into. Personal relationships and honesty are key features that can overshadow many other aspects of the business situation.</p>

Page generated in 0.0874 seconds