• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 85
 • 13
 • Tagged with
 • 98
 • 61
 • 49
 • 42
 • 28
 • 27
 • 21
 • 19
 • 19
 • 19
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Skadereglering med fokus på kund : Försäkringsbolag arbetar med ständiga förbättringar

Stenquist, Lars January 2012 (has links)
I en värld där organisationer fokuserar allt mer på att vårda kunden blir kundservice allt viktigare för organisationer. För att säkerställa att organisationen inte förbrukar onödiga resurser på aktiviteter som inte tillför värde för kunden är lean och kaizen värdefulla filosofier. Lean samt kaizen härstammar från den japanska bilproduktionen och har utvecklats till värdefulla verktyg för att effektivisera organisationer. Slöserier bland annat i form av väntan, onödiga förflyttningar, omarbete och transporter finns definierade som inte värdeadderande för kund. Syftet med examensarbetet har varit att studera ett försäkringsbolag arbete med att leverera mesta värde för kunden och hur slöseri kan identifieras och elimineras. Försäkringsbolaget erbjuder ett flertal olika privatförsäkringar och företagsförsäkringar. Examensarbetet har avgränsats till att inkludera sex avdelningar vid ett kontor och nio system. Den metod som har använts är en kvalitativ fallstudie med intervjuer och observationer men även en kvantitativ enkätundersökning har genomförts för att identifiera problemområden. Resultatet är i form av dokumenterade intervjuer, observationer och svar från enkätundersökningen men också i processbeskrivningar som visade på ett flertal områden för förbättring. Försäkringsbolaget arbetar redan med flera av dessa. Försäkringsbolaget har redan en klar plan för förbättringsarbetet och en samstämmig syn på vad som inte är värdeadderande för kund, definierat som tid skadereglerare lägger på att utföra onödigt arbete. Försäkringsbolaget har också en strategi för att standardisera till ett system. Slöserier som kan minimeras identifierades i form av onödigt arbete vid skapandet av brev, osynliga köer, avsaknad av statusuppdateringar, informationsutbyte med kunder. En allmän negativ attityd mot det nya skadestödssystemet uppdagades i examensarbetet. Slutsatser återges via förbättringar som kan komma till nytta för försäkringsbolaget i form av automatisering av inkommande kommunikation och bekräftelse- samt avböjandebrev, tydliggörande av osynliga köer och förslag på förbättringsåtgärder för kommunikationen mellan skadeavdelningen och IT-avdelningen.
2

En mixers väg genom produktionsflödet : En Value Stream Mapping på OPX Xylem Emmaboda

Eklund, Malin, Steenari, Fanny January 2014 (has links)
Bakgrund: Den svenska produktionsindustrin hotas utav så kallade låglöneländer som kanerbjuda samma tillverkning med en högre lönsamhet. Detta gör att verksamheten måste varaattraktiv för såväl investerare som kunder vilket gör att företaget måste genomföra ständigaförbättringar för att klara konkurrensen. Detta är något som även Xylem i Emmaboda kännerav. Xylem tillverkar ett brett utbud av dränkbara vattenpumpar men även annan utrustningsom krävs för att leverera vattenteknologi. Tidigare studier på en utav Xylems verkstäderOPX har visat att produktionen lägger mycket tid på aktiviteter som inte är värdeskapande såsom materialhantering och andra förflyttningar genom fabriken. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera var det kan finnas slöserier genom att utföra enValue stream mapping på en utav Xylems verkstäder i Emmaboda. Metod: Arbetet består av en fallstudie med explorativt syfte som utförs genom en Valuestream mapping. En kvalitativ forskningsmetod med insamling av såväl kvalitativa somkvantitativa data, genom observationer, intervjuer, litteraturstudier och tidsstudier hargenomförts. Resultat, slutsatser: Uppsatsen resulterade i en nutidskarta över bana 102 på OPX som i vilken en del mindre slöserier identifierades. Dock gav inte den valda metoden Value stream mapping önskat resultat då de upplevda slöserierna ifrån fallföretagets sida inte kunde identifieras. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att en annan metod med utgångspunktifrån de upplevda problemen borde ha valts eller att de upplevda slöserierna inte grundar sig iden utvalda tillverkningsbanan.
3

Effektivisering av en tjänsteleverantörs processer : Genomfört som en fallstudie på köksprojekt / The efficiency of a service provider's processes : Implemented as a case study on kitchen projects

Almén, Christofer, Samzelius, Olof January 2015 (has links)
Produktionskostnaderna i byggbranschen ökar ständigt och i en rapport utgiven av Sveriges byggindustrier kartläggs att uppemot 30-35 % av den totala produktionskostnaden i ett byggprojekt kan betraktas som slöseri. Slöseri kan beskrivas som de förbrukade resurser som inte skapar något värde för kunden, såsom förflyttning av material, väntan, avbrott, lagerhållning och överproduktion. Studien är genomförd på köksprojekt där Peab byggservice agerar tjänsteleverantör och bistår Ikea med monteringstjänster. Studien baseras på ett rikstäckande avtal som rör all typ av montering av Ikeas sortiment, dock har i denna studie endast monteringen av kök studerats. De förbättringsområden som har identifierats i rapporten har sedan analyserats och diskuterats med hjälp av verktyg från Lean. I rapporten benämns Peab byggservice som tjänsteleverantör och Ikea som leverantör. Syfte: Syftet med arbetet är att effektivisera en byggtjänsteleverantörs processer för att uppnå en ökad lönsamhet. Metod: För att uppnå målet och besvara frågeställningarna har arbetet utförts som en fallstudie av köksprojekt. Kvalitativa intervjuer och dokumentinsamling har använts som metoder och har varit en del av fallstudien. För att inhämta stöd i teorin och metoder som lämpar sig i det aktuella fallet har en litteraturstudie gjorts. För att identifiera slöseri i den befintliga processen har en värdeflödesanalys uppförts, det är ett verktyg från Lean med syfte att synliggöra köer, och andra icke värdeskapande aktiviteter. Resultat: I rapporten har: ● Processen gällande ett köksprojekt kartlagts. ● Olika former av slöseri identifierats. ● Verktyg från Lean analyserats för att minimera slöseri. Detta har lett till förslag på: ● Reducerade ledtider genom kombinerade aktiviteter. ● Kortare processtider genom effektivisering. ● Metoder för långsiktiga lösningar för att på sikt uppnå en effektivare process. Konsekvenser: Utifrån rapportens resultat konstateras möjlighet till förbättring. Slöseri har identifierats och förbättringsåtgärder med hjälp av framtagna teorier bedöms vara möjligt. Begränsningar: Resultatet är kopplat till generella problem och ger förslag på förbättringsarbete i de fall där en entreprenör agerar tjänsteleverantör åt en leverantör. Nyckelord: Processeffektivisering, Lean Production, Slöseri, Värdeflödesanalys.
4

En anpassad monteringslayout baserad på teorier inom produktionsutveckling och ergonomi

Lindell, Simon January 2014 (has links)
No description available.
5

Processmätning av kapsåg vid husfabrik : Fallstudie vid Svensk Husproduktion AB / Process measurement at a house producer : Case study at Svensk Husproduktion AB

Magnusson, Martin January 2016 (has links)
Syftet med studien är att undersöka hur en process i en tillverkningsindustri kan effektiviseras och få en ökad förståelse kring produktionsutveckling. Studien ska utvärdera utnyttjandegraden för en process hos en svensk träshustillverkare och undersöka processen för att kunna ge förslag på förbättringsåtgärder. Examensarbetet utfördes på Svensk Husproduktion AB som ligger i Bromölla och tillverkar prefabricerade småhus i trä. Tidsstudier har utförts dels på en operatör vid en arbetsstation, dels på maskinen som operatören arbetar vid. Syftet med tidsstudien är att få fram utnyttjandegraden på maskinen, samt att räkna ut operationstider för olika produktvarianter. När nuläget analyserades kunde forskaren konstatera att vid ökad produktion är den undersökta processen en flaskhals. Baserat på mätningar, observationer och intervjuer analyserades data och genom olika förbättringsförslag kan utnyttjandegraden vid processen öka till önskad nivå och flaskhalsen elimineras. Förbättringsförslagen utgår från att eliminera slöseri och öka andelen värdeskapande tid. Förslagen presenterades i två olika scenarier beroende på om företaget väljer att investera i robotautomation eller att förändra arbetsmetod och bemanning vid arbetsstationen.
6

Vad kom först, ägget eller förpackningen? : En studie om lagerstyrning hos Gotlandsägg AB.

Otterheim, Gustav, Rosenquist, Sarah January 2016 (has links)
Bakgrund: Företag söker ständigt nya sätt att designa effektivare flödeskedjor och för att säkerställa lönsamhet eftersträvas en minskning av kostnader inom produktion, transport och lager. Då lagerrelaterade kostnader står för en stor del av företags totala logistikkostnader har det kommit att stå i fokus för kostnadsminskande aktiviteter. Att minska kostnaderna relaterade till lager och samtidigt erhålla en önskad servicegrad benämns lagerstyrning. Ett sätt att uppnå bättre lagerstyrning är att lokalisera slöseri som kan finnas inom dagens styrning. Detta kan göras genom att upprätta en processkartläggning för att därigenom lokalisera och minimera eller eliminera det slöseri som identifieras genom olika förbättringsåtgärder. Syfte: Syftet med denna avhandling är att beskriva Gotlandsäggs nuvarande lagerstyrning av äggförpackningar och vilka kostnader det leder till för företaget. Därefter kommer eventuella slöserier i den nuvarande lagerstyrningen av äggförpackningar att identifieras för att sedan lägga fram förslag för hur lagerstyrningen kan förbättras med målet att minska kostnaderna för företaget samtidigt som önskad servicenivå uppnås. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie på företaget Gotlandsägg ABs förpackningsanläggning i Ruda. Denna har antagit en deduktiv forskningsansats med ett positivistiskt synsätt. Datainsamling har gjorts av både primärdata i form av strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer med personal på Gotlandsägg samt sekundärdata som samlats in från Gotlandsäggs system, Linnéuniversitetets databas och tillgänglig litteratur. Slutsats: Studien har beskrivit Gotlandsäggs nuvarande påfyllningsprocess av äggförpackningar genom att upprätta en processkartläggning och fastställt den definierbara årliga kostnaden för lagerstyrningen. Den nuvarande styrningen innebär att förpackningar lagerhålls länge och därmed binder kapital vilket ökar lagerföringskostnaderna. Genom kartläggningen identifierades slöseri i form av en aktivitet som inte var värdeskapande, nyttjandet av ett manuellt lagersaldo, samt slöseri i form av väntan på digitalt lagersaldo och väntan på manuella beräkningar inför beordring. Gotlandsäggs onödiga lagerhållning fastställdes även som ett slöseri och orsakerna till de olika slöserierna identifierades och presenterades i olika Ishikawadiagram. Förbättringsförslagen som studien resulterade i innebar att avskaffa det manuella lagersaldot och att möjliggöra direkt tillgång av det digitala lagersaldot på förpackningsanläggningen i Ruda. Genom att investera i ett system kopplat till det digitala lagersaldot där beräkningarna inför beordring görs automatiskt skulle slöseriet i form av väntan minska. En excelmodell togs även fram som en förbättringsåtgärd till dess att en investering i ett automatiskt system kan göras. För påfyllningar rekommenderades Gotlandsägg att fortsätta beordra fulla transporter men med lägre kvantiteter för varje enskild artikel. En ABC-klassificering genomfördes därför för att underlätta styrningen genom att fokusera på de artiklar som binder mest kapital. Vidare rekommenderades tillämpningen av en högre lagerränta för att undvika onödig lagerhållning i framtiden. / Background: Companies are constantly seeking new ways to design more efficient supply chains and, to ensure profitability, seeks to reduce the costs of production, transportation and inventory. Because inventory related costs account for a large part of the company's total logistics costs, it has come to be the focus of many cost reduction activities. To reduce costs related to inventory while obtaining a desired service level is referred to as inventory control. One way to achieve better inventory control is to locate waste that may exist in the current control. This can be done by establishing a process mapping in order to identify and minimize or eliminate the waste that was identified by giving suggestions of improvement. Purpose: The purpose of this study is to describe Gotlandsägg’s current inventory control of packages for eggs and what costs it results in. Possible waste is then identified in the current inventory control of packages to further on present suggestions on how the inventory control can improve with the goal of reducing costs while still achieve a desired service level. Method: The following essay is a qualitative case study, performed on the company Gotlandsägg AB's packaging plant in Ruda. The study has adopted a deductive standpoint with a positivistic approach. The collection of data contains both primary data, which have been collected through unstructured, structured and semi-structured interviews with staff of Gotlandägg, and secondary data that have been collected from Gotlandsäggs intern systems, Linnaeus University's database and other available literature. v Conclusion: The study has described Gotlandsäggs current replenishment process of their packages for eggs by establishing a process mapping and determined the definable annual cost of inventory management. The current inventory control leads to that the packages are stored for a long time and therefore results in large amounts of tied up capital which increases inventory carrying costs. The process mapping further defined waste in a form of activity that did not create any value to the process, the use of manual inventory levels, as well as waste in the form of waiting for the digital inventory balance and manual calculations to be made before ordering could be performed. Gotlandsägg’s excessive inventory was also identified as a type of waste and the reasons for the types of waste was presented in different Ishikawa-diagrams. The suggestions for improvements concluded to eliminate the manual inventory levels and to allow direct access of the digital inventory levels at the packaging plant in Ruda. By investing in a system that is linked to the inventory levels, where calculations for ordering are made automatically, the waste of waiting could be minimized. An excel model was developed as an improvement until investments in an automated system can be made. For the refills of items, its recommended to control the packaging types in different ways but that all articles should be ordered in minimum order quantity as far as possible. As regarding transport, Gotlandsägg should continue to order full transports but with lower quantities of each article. An ABC-classification was therefore carried out to facilitate the control and to focus on the articles responsible for the most tied up capital. It was also recommended to adopt a higher inventory rate to avoid excessive inventory in the future.
7

Förhöjt kundvärde i tjänsteprocesser : En studie av Scania Finans AB ur ett leanperspektiv

Rost, Emma January 2012 (has links)
Leanproduction börjar i allt större utsträckning appliceras inom olika verksamheter. Filosofins fokus på kundvärde samt dess skapade av effektiva och felförebyggande processer lockar mängder av aktörer inom olika sektorer av marknaden. Då kundvärde bör vara fokus för samtliga verksamheter och effektiva, kvalitetssäkra processer är något att eftersträva bör filosofin lämpa sig inom fler områden än just produktion. Tjänsteverksamhet är ett marknadssegment där kundvärde är särskilt viktigt. Då målet med tjänsteverksamhet vanligen är att skapa en bra service och på så sätt addera kundvärde bör leankonceptet framgångsrikt kunna appliceras inom verksamheten. Dock är leanfilosofin huvudsakligen utformad för produktionsverksamhet och få konkreta riktlinjer finns om hur den kan appliceras inom andra verksamheter. Scania Finans är ett företag som nyligen påbörjat ett initiativ att införa lean i sin organisation.Det här examensarbetet syftar till att analysera möjligheten att applicera lean inom tjänsteverksamhet genom att använda Scania Finans som fallföretag. Företagets kreditprocess har analyserats med hjälp av värdeflödesanalyser för att finna slöseri i processen. För att finna problem och slöseri i Scania Finans kreditprocess utfördes processkartläggningar i workshops med medarbetarna samt tidstudier för att mäta ledtid och processtid. Därefter kunde värdeflödesanalyser av processen utföras.En anpassning av värdeflödesanalyser för tjänsteprocesser har utformats i examensarbetet. Dessa är inte helt i enlighet med de traditionella värdeflödeskartorna som upprättats inom produktionsverksamhet men mer applicerbara för tjänsteföretag. Värdeflödesanalyserna pekade ut tydliga problem samt allokerade slöseri i processen och visade sig därav vara ett mycket användbart verktyg inom tjänsteverksamhet. En ny definition av slöseri, gällande inom tjänsteverksamhet, har framtagits i examensarbetet. Dåflera av de problemområden som identifierats hos Scania Finans är kännetecknande för tjänsteföretag är dessa mer representativa slöserier inom tjänsteverksamhet än de som tidigare definierats. Bland annat lider företaget av instabila processer med mycket defekter och bristfällig information.Företaget har också en mycket hög variation i ledtid. Just variation är ett svårt problem i tjänsteprocesser då det råder en variation i efterfrågan, som inte kan elimineras. Därför är det viktigare för tjänsteföretag att hantera den rådande variationen snarare än att eliminera den. En bidragande orsak till de varierande ledtiderna är frekventa avbrott av processen som leder till förlorad koncentration. Avbrotten beror i huvudsak på kundens närvarande i processen, vilket även det är karakteristiskt för tjänsteverksamhet. Då avbrotten i många fall kan vara värdeskapande för kunden går de inte att helt eliminera. Ett annat huvudsakligt problem är det abstrakta flödet som gör det svårt att arbeta flödesorienterat i en tjänsteprocess. På grund av medarbetarnas arbete i parallella processer, de frekventa avbrotten samt det abstrakta flödet är det svårt för tjänsteföretag att ha ett fokus på flödeseffektivitet. Flera åtgärder har föreslagits i examensarbetet med syfte att förbättra kreditprocessen ur ett leanperspektiv och reducera de identifierade problemen. Examensarbetet visar hur leankonceptet kan användas för att förbättra en tjänsteprocess genom att reducera slöseri och på så sätt öka det adderade värdet till kunden. Det belyser även den problematik som råder vid en introduktion av lean inom tjänsteverksamhet. En anpassad modell för värdeflödesanalyser inom tjänsteprocesser finns redovisad i examensarbetet vilken har visat sig vara framgångsrik. Arbetet definierar även slöseri inom tjänsteverksamhet och visar problemområden som är representativa för tjänsteföretag, vilka inte är helt i enlighet med de slöserityper som tidigare definierats för produktionsverksamhet. / Different business sectors are increasingly applying lean production. The philosophys focus on customer value and its establishment of efficient and defect preventing processes appeals multitude actors in different market sectors. Since customer value should be a general focus for all organizations and efficient, quality proofed processes are main objectives, the lean philosophy should be suitable for more areas than just production. In particular, customer value is vital in the market segment of service business. Since the objective of service business is to create good service and thereby add customer value, a successful application of the lean concept in this particular segment should be possible. However, the lean philosophy is mainly designed to suit manufacturing companies and there are few concrete guidelines on its applications in other areas. The company ScaniaFinans AB has recently introduced an initiative to apply lean in their organization. This master thesis aims to analyze the possibility of applying lean in service business with ScaniaFinans as model. The sales process of the company has been analyzed with the use of value stream mapping in order to identify waste. Process mapping was conducted at workshops held with employees, in order to identify obstacles and waste in the sales process. Subsequently, a time study, where waiting times and process times were measured, was conducted. The mapped processes along with the time studys result were converted to value stream maps to enable value stream analysis. These analyses pointed out legible obstacles and allocated waste in the processes. They therefore proved to be a useful tool in service business. Some adjustments of the most common metrics and symbols were necessary but the value stream analyses still fulfilled their purpose; identifying waste in the process. Several identified obstacles at ScaniaFinans are characteristic in service business. For instance, the company suffers from unstable processes with several defects and inadequate information. It is possible for service companies to make tremendous improvements by increasing their process focus, which also was illustrated at ScaniaFinans. High variation in total lead time is also a main obstacle at ScaniaFinans. Standardization is a common lean tool in order to eliminate variation, although not applicable in service companies. Since handling a fluctuating demand is vital to service companies the standardization application is not suitable in that area.ScaniaFinans is therefore recommended to handle the variation with use of process control in order to attain a stable process. A factor increasing lead times at ScaniaFinans is frequent disruptions causing loss of concentration. The disruptions are mainly due to the participation of the customer in the process, which also is characteristic in service business. To attend the disruptions, ScaniaFinans are recommended to change the distribution of employees and accordingly make one individual responsible for all disruptions every day. This allows the remaining employees to execute tasks undisturbed and waste consisting loss of concentration is reduced. This master thesis illustrates how the lean concept can improve a service process by reducing waste and therefore increase the added customer value. The report implies how application of lean enables allocation and elimination of waste using value stream mapping in service companies. Since the main identified obstacles are characteristic to service companies the problem is general and is of interest for several actors in the service business.
8

Designing the construction site - A study of the construction site layout plan with focus on positioning and synergy / Utformning av byggarbetsplatsen - En studie av APD-planen med fokus på placering och samverkan

Persson, Anton, Thunholm, Anton January 2013 (has links)
Svenska städer har det senaste århundradet växt sig täta vilket medfört utmaningar både konstruktions-, planerings- och logistikmässigt. Slöseri på byggarbetsplatser är väsentligt högre än på andra arbetsplatser och undersökningen Slöseri i byggprojekt visar att det uppgår i så mycket som 30-35% av projektets produktionskostnad. Produktionsprocessen är det som tillför värde till objektet och enligt rapporten Planering i svensk byggproduktion påverkas produktionen till stor del av planering och styrning. Med hjälp av en arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) och ett genomtänkt system för leveranser och godsmottagning kan detta behjälpas. Syftet med denna rapport var att identifiera styrande faktorer som påverkar upprättandet av APD-planer. Detta mynnade ut i ett antal råd som ska vara till hjälp och bidra till ett kostnadseffektivt och produktivt utförande. Arbetet inleddes med litteraturstudie som följdes av intervjuundersökning. Målgruppen för intervjuerna var en konsult inom bygglogistik och yrkeserfarna från byggbranschen. En fallstudie genomfördes för att undersöka data från teori och intervjuer. Att ha en bra APD-plan genererar en rad fördelar. Den främsta av dessa är att den säkerställer att flödet på arbetsplatsen fungerar på ett tillfredställande sätt. Undersökningen visar att byggbranschens aktörer är medvetna om APD-planens roll i byggprocessen men har olika uppfattning om dess betydelse, hur den bör användas samt hur och när den tas fram. Genom att i ett tidigt skede analysera samverkan mellan arbetsplatsinrättningar med avseende på både generaliserbara och projektspecifika faktorer kan en väl fungerande arbetsplats etableras.
9

Pappersmakulatur vid Bobergs Tryckeri AB - orsaker och förbättringsförslag

Andersson, Anette, Streitlien, Kerstin January 2003 (has links)
Pappersmakulatur uppstår i tryckpressarna, men orsakerna finns i företagets alla funktioner. För ett framgångsrikt förbättringsarbete med att minska makulaturen krävs därför att all personal är engagerad.Examensarbetet utfördes på Bobergs Tryckeri AB i Falun, ett familjeägt företag med 60 anställda, som producerar personifierad direktreklam och blanketter. Syftet var att undersöka hur pappersmakulaturen kan minska och målet var att hitta orsaker samt ge förslag på åtgärder för att minska den.Genom intervjuer med personalen kartlades produktionssprocessen och utifrån det utarbetades förbättringsförslag. Exempel på förbättringsförslag är att kontinuerligt mäta och rapportera makulaturen, förbättra kommunikationen mellan avdelningarna och utveckla färgstyrningen. Litteraturstudier och kontakter med nyckelpersoner inom branschorganisationer och andra liknande företag, var till stor hjälp i arbetet. Fördjupningsdelen i projektet har sin grund i boken The Printer’s Guide to Waste Reduction av Tim Dalton.
10

Logistic costs when calculating construction work contracts / Logistikkostnader vid kalkylering av byggentreprenader

Persson, Viktor, Strindlund, Daniel January 2014 (has links)
Byggindustrin är idag en av Sveriges största industrier med en omsättning som under 2012 uppgick till hela 309 miljarder kronor. Studier har dock visat att cirka 35% av den totala kostnaden vid ett byggprojekt är vad som i andra industrier betraktas som slöseri. I detta innefattas aktiviteter som materialhantering, höga lagernivåer och onödiga väntetider. För att förbättra sin logistik kan byggentreprenörer välja att lägga ut vissa aktiviteter på en tredjepartslogistiker. Denna studie har fokuserat på hur logistikkostnader som skapas på byggarbetsplatsen tas i beaktande under kalkyleringsskedet i ett byggprojekt. Målet har varit att illustrera hur en anpassning kan göras i dagens kalkyleringsmetoder för att visa effekterna av en logistikentreprenad. Kalkylering av byggentreprenader sker till stor del på erfarenhetsbasis med vedertagna enhetstider. Dessa enhetstider är uppbyggda av aktiviteter som bland annat materialhantering, förberedande arbete och produktion. En totalkostnadsmodell har utifrån tidigare studier och intervjuer skapats för fungera mer anpassat till byggindustrin. Genom en kartläggning har det varit möjligt att identifiera vilka logistikkostnader som är synliga och dolda i dagens kalkyler samt att placera in dem under respektive kostnadspost i modellen. En uppskattning är att en ökning av det värdeskapande arbetet med 10% skulle innebära en kostnadsreducering omkring 7% då tredjepartslogistik används.

Page generated in 0.088 seconds