• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 37
 • 34
 • 9
 • 6
 • 6
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 105
 • 59
 • 40
 • 33
 • 32
 • 31
 • 25
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 13
 • 13
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

En mixers väg genom produktionsflödet : En Value Stream Mapping på OPX Xylem Emmaboda

Eklund, Malin, Steenari, Fanny January 2014 (has links)
Bakgrund: Den svenska produktionsindustrin hotas utav så kallade låglöneländer som kanerbjuda samma tillverkning med en högre lönsamhet. Detta gör att verksamheten måste varaattraktiv för såväl investerare som kunder vilket gör att företaget måste genomföra ständigaförbättringar för att klara konkurrensen. Detta är något som även Xylem i Emmaboda kännerav. Xylem tillverkar ett brett utbud av dränkbara vattenpumpar men även annan utrustningsom krävs för att leverera vattenteknologi. Tidigare studier på en utav Xylems verkstäderOPX har visat att produktionen lägger mycket tid på aktiviteter som inte är värdeskapande såsom materialhantering och andra förflyttningar genom fabriken. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera var det kan finnas slöserier genom att utföra enValue stream mapping på en utav Xylems verkstäder i Emmaboda. Metod: Arbetet består av en fallstudie med explorativt syfte som utförs genom en Valuestream mapping. En kvalitativ forskningsmetod med insamling av såväl kvalitativa somkvantitativa data, genom observationer, intervjuer, litteraturstudier och tidsstudier hargenomförts. Resultat, slutsatser: Uppsatsen resulterade i en nutidskarta över bana 102 på OPX som i vilken en del mindre slöserier identifierades. Dock gav inte den valda metoden Value stream mapping önskat resultat då de upplevda slöserierna ifrån fallföretagets sida inte kunde identifieras. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att en annan metod med utgångspunktifrån de upplevda problemen borde ha valts eller att de upplevda slöserierna inte grundar sig iden utvalda tillverkningsbanan.
2

Värdeflödesanalys och Data Envelopment Analysis : En fallstudie för att värdera effektiviteten hos ett logistikföretag

Hjalmarsson, Victoria January 2016 (has links)
Companies face new challenges almost every day. In order to stay competitive, it is important that companies strive for continuous development and improvement. By describing companies through their processes it is possible to get a clear overview of the entire operation, which can contribute, to a well-established overall understanding of the company. This is a case study based on Stort AB which is a small logistics company specialized in international transportation and logistics solutions. The purpose of this study is to perform value stream mapping in order to create a more efficient production process and propose possible improvements in order to reduce processing time. After performing value stream mapping, data envelopment analysis is used to calculate how lean Stort AB is today and how lean the company can become by implementing the proposed improvements. The results show that the production process can improve efficiency by minimizing waste produced by a bad workplace layout and over-processing. The authors suggested solution is to introduce standardized processes and invest in technical instruments in order to automate the process to reduce process time. According to data envelopment analysis the business is 41 percent lean at present and may soon become 55 percent lean and finally reach an optimum 100 percent lean mode if the process is automated. / Företag står idag inför ständigt nya utmaningar. För att behålla sin konkurrenskraft är det viktigt att företag ständigt utvecklas och förbättras. Att beskriva företag genom deras processer och kartlägga alla flöden som genomströmmar företaget så uppstår en tydlig överblick över hela verksamheten som bidrar till en bra helhetsförståelse av företaget. Denna studie baseras på en fallstudie hos Stort AB som är ett mindre logistikföretag med specialisering på internationella transporter och logistiklösningar. Syftet med studien är att utföra en värdeflödesanalys med mål att effektivisera pakethanteringen och föreslå möjliga förändringsalternativ hur Stort AB kan effektivisera den befintliga pakethanteringen med fokus på tidsreducering. Efter värdeflödesanalysen användes data envelopment analysis för att beräkna hur lean verksamheten är idag och hur lean verksamheten kan bli genom förbättringsförslagen. Resultaten visar att pakethanteringen kan effektiviseras genom att minimera slöseri i form av onödiga rörelser och överbearbetning, införa standardiserade processer och genom att investera i teknik för att automatisera processen. Enligt beräkningar är verksamheten 41 procent lean i nuläget och kan inom kort framtid bli 55 procent lean och slutligen nå ett optimalt 100 procentigt lean-läge om pakethanteringen automatiseras.
3

Preparação e Caracterização de Arranjos Magnéticos Extensos Obtidos por Litografia Óptica de Escrita Direta

FRANÇA, Claudio Abreu de 31 January 2013 (has links)
Submitted by Etelvina Domingos (etelvina.domingos@ufpe.br) on 2015-03-11T19:31:40Z No. of bitstreams: 2 Dissertação Claudio Abreu de França.pdf: 3819638 bytes, checksum: 413f5bcc9410ea751cef2da4d08b9966 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-11T19:31:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação Claudio Abreu de França.pdf: 3819638 bytes, checksum: 413f5bcc9410ea751cef2da4d08b9966 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013 / CNPq / Este trabalho teve como principais objetivos a exploração e o controle da técnica de Litografia Óptica de Escrita Direta na preparação de arranjos magnéticos extensos e de boa qualidade. Foram preparadas microestruturas à base de Permalloy e realizamos a caracterização morfologia e magnética desses sistemas. Os objetos obtidos pela técnica de microlitografia foram círculos e elipsóides cujas dimensões se restringiram a alguns micrômetros e foram dispostos em uma matriz quadrada contendo milhares destes elementos. Além de utilizar o DWL66 da HEIDELBERG instruments para a fabricação das máscaras de fotoresina, também foi utilizado o plasma etching para a limpeza do substrato antes e depois do processo de escrita. A deposição do material magnético foi utilizando magnetron sputtering DC. Ainda na preparação, foi confeccionada uma câmara para iluminação das amostras, com o intuito de aperfeiçoar o processo de sensibilização da fotoresina e assim minimizar a presença de resíduos decorrentes da etapa de remoção pelo revelador. Para a caracterização estrutural das amostras foram feitas análises por microscopia óptica, microscopia de Força Atômica e microscopia eletrônica de varredura. As imagens obtidas por essas técnicas revelaram arranjos extensos de boa qualidade e estruturas cujas dimensões e formas obedeciam à regularidade desejada, indicando a aplicabilidade da técnica e a confiabilidade em reproduzir estruturas. No que diz respeito à caracterização magnética, utilizou-se um Magnetômetro de Amostra Vibrante para obtenção de curvas de magnetização em função do campo aplicado.
4

Propuesta de mejora para el proceso multipicking de e-commerce de una empresa retail

Montoya Vega, Greisy Milagros 25 October 2018 (has links)
En la actualidad el mundo Retail ha tenido que diversificar y explorar diferentes propuestas de formatos en base a las necesidades de los clientes. Se han ido desarrollando tiendas físicas para clientes tradicionales pero existe un mercado online que en el mundo ha ido tomando una importante participación y que en el Perú está en crecimiento. Por este motivo el presente trabajo de investigación se busca proponer mejoras en el negocio Ecommerce o venta online en el proceso de multipicking, asegurando un proceso que agregue valor al cliente y a la empresa eliminando los desperdicios o mudas que se presenten utilizando la metodología de Lean Service y las herramientas de análisis necesarias para identificar las causas que generan las problemáticas identificadas como pedidos incompletos, demora en la entrega de los pedidos o las demoras en las reversiones de los cliente. El primer capítulo abordará los antecedentes, la teoría y la metodología de mejora seleccionada. El segundo capítulo presenta la situación actual de la empresa, el diagnóstico de la problemática en el proceso multipicking. En el tercer capítulo se determina la asignación de cada herramienta para la solución a las problemáticas detectadas y se presenta propuestas de mejora. El cuarto capítulo se muestra los resultados de la implementación de las mejoras y el análisis del impacto de la implementación aplicando la matriz de Leopold. Asimismo se muestra un análisis financiero del despliegue del proyecto en la empresa. / Currently, the Retail world has had to diversify and explore different proposals based on the needs of customers. Physical stores have been developed for traditional customers but there is an online market that in the world has been taking an important participation and that in Peru is growing. For this reason, the present research seeks to propose improvements in the Ecommerce business in the multipicking process, ensuring a process that adds value to the client and the company, eliminating the waste that are presented using Lean Service methodology and the necessary analysis tools to identify the causes that generate the problems identified as incomplete orders, delay in the delivery of orders or delays in customer reversals. The first chapter will deal with the background, the theory and the selected improvement methodology. The second chapter presents the current situation of the company, the diagnosis of the problem in the multipicking process. In the third chapter, the application of each tool for the solution to the problems detected is determined and proposals for improvement are presented. The fourth chapter shows the results of the implementation of the improvements and the analysis of the impact of the implementation applying the Leopold matrix. It also shows a financial analysis of the deployment of the project in the company. / Tesis
5

Propuesta de mejora del proceso de reparación de equipos para la construcción de carreteras en un taller central de mantenimiento

Guerrero Silverio, Junior Kener 15 April 2019 (has links)
En el presente trabajo se ha mejorado el lead time de reparación de equipos de construcción a través de la selección de una metodología de ingeniería denominada Six Sigma, para lo cual se utilizó la matriz multicriterio PJA (proceso de jerarquía analítica). Asimismo, logramos identificar los tiempos muertos por sub proceso, con la finalidad de medir los tiempos muertos en cada etapa del proceso. Por otro lado, planteamos las mejoras a través de técnicas de ingeniería de métodos, análisis de informe de capacidad six pack, gráficas MFV (mapeo de flujo de valor), entre otras, las cuales soportaron nuestra mejora de tiempo de hasta un 50 %. Asimismo, validamos el proceso con los cambios planteados en el software BIZAGI, el cual nos mostró un incremento de nuestra productividad en poco más del 40%. Finalmente, el análisis de sensibilidad con Montecarlo nos emitió una probabilidad mayor al 90% de que nuestro VAN (valor actual neto) sería mayor a MMUSD 3.00, lo cual demostraba que el proyecto era viable. / In this work it has been improved lead time equipment repair of construction machinery through the selection of an engineering methodology called Six Sigma, for which the multi matrix AHP (Analytic Hierarchy Process) was used. Also, we identify downtime by sub process, in order to measure dead times at each stage of the process. Furthermore, we propose improvements through methods engineering techniques, analysis capability report six pack, graphic VSM (Value Stream Mapping), among others, which endured our time improvement up to 50%. Also, we validate the process with the changes proposed in the BIZAGI software, which showed an increase in our productivity by just over 40%. Finally, the sensitivity analysis montercalo gave us greater than 90% probability that our NPV (net present value) would be higher than MMUSD 3.00, which showed that the project was viable. / Tesis
6

Förhöjt kundvärde i tjänsteprocesser : En studie av Scania Finans AB ur ett leanperspektiv

Rost, Emma January 2012 (has links)
Leanproduction börjar i allt större utsträckning appliceras inom olika verksamheter. Filosofins fokus på kundvärde samt dess skapade av effektiva och felförebyggande processer lockar mängder av aktörer inom olika sektorer av marknaden. Då kundvärde bör vara fokus för samtliga verksamheter och effektiva, kvalitetssäkra processer är något att eftersträva bör filosofin lämpa sig inom fler områden än just produktion. Tjänsteverksamhet är ett marknadssegment där kundvärde är särskilt viktigt. Då målet med tjänsteverksamhet vanligen är att skapa en bra service och på så sätt addera kundvärde bör leankonceptet framgångsrikt kunna appliceras inom verksamheten. Dock är leanfilosofin huvudsakligen utformad för produktionsverksamhet och få konkreta riktlinjer finns om hur den kan appliceras inom andra verksamheter. Scania Finans är ett företag som nyligen påbörjat ett initiativ att införa lean i sin organisation.Det här examensarbetet syftar till att analysera möjligheten att applicera lean inom tjänsteverksamhet genom att använda Scania Finans som fallföretag. Företagets kreditprocess har analyserats med hjälp av värdeflödesanalyser för att finna slöseri i processen. För att finna problem och slöseri i Scania Finans kreditprocess utfördes processkartläggningar i workshops med medarbetarna samt tidstudier för att mäta ledtid och processtid. Därefter kunde värdeflödesanalyser av processen utföras.En anpassning av värdeflödesanalyser för tjänsteprocesser har utformats i examensarbetet. Dessa är inte helt i enlighet med de traditionella värdeflödeskartorna som upprättats inom produktionsverksamhet men mer applicerbara för tjänsteföretag. Värdeflödesanalyserna pekade ut tydliga problem samt allokerade slöseri i processen och visade sig därav vara ett mycket användbart verktyg inom tjänsteverksamhet. En ny definition av slöseri, gällande inom tjänsteverksamhet, har framtagits i examensarbetet. Dåflera av de problemområden som identifierats hos Scania Finans är kännetecknande för tjänsteföretag är dessa mer representativa slöserier inom tjänsteverksamhet än de som tidigare definierats. Bland annat lider företaget av instabila processer med mycket defekter och bristfällig information.Företaget har också en mycket hög variation i ledtid. Just variation är ett svårt problem i tjänsteprocesser då det råder en variation i efterfrågan, som inte kan elimineras. Därför är det viktigare för tjänsteföretag att hantera den rådande variationen snarare än att eliminera den. En bidragande orsak till de varierande ledtiderna är frekventa avbrott av processen som leder till förlorad koncentration. Avbrotten beror i huvudsak på kundens närvarande i processen, vilket även det är karakteristiskt för tjänsteverksamhet. Då avbrotten i många fall kan vara värdeskapande för kunden går de inte att helt eliminera. Ett annat huvudsakligt problem är det abstrakta flödet som gör det svårt att arbeta flödesorienterat i en tjänsteprocess. På grund av medarbetarnas arbete i parallella processer, de frekventa avbrotten samt det abstrakta flödet är det svårt för tjänsteföretag att ha ett fokus på flödeseffektivitet. Flera åtgärder har föreslagits i examensarbetet med syfte att förbättra kreditprocessen ur ett leanperspektiv och reducera de identifierade problemen. Examensarbetet visar hur leankonceptet kan användas för att förbättra en tjänsteprocess genom att reducera slöseri och på så sätt öka det adderade värdet till kunden. Det belyser även den problematik som råder vid en introduktion av lean inom tjänsteverksamhet. En anpassad modell för värdeflödesanalyser inom tjänsteprocesser finns redovisad i examensarbetet vilken har visat sig vara framgångsrik. Arbetet definierar även slöseri inom tjänsteverksamhet och visar problemområden som är representativa för tjänsteföretag, vilka inte är helt i enlighet med de slöserityper som tidigare definierats för produktionsverksamhet. / Different business sectors are increasingly applying lean production. The philosophys focus on customer value and its establishment of efficient and defect preventing processes appeals multitude actors in different market sectors. Since customer value should be a general focus for all organizations and efficient, quality proofed processes are main objectives, the lean philosophy should be suitable for more areas than just production. In particular, customer value is vital in the market segment of service business. Since the objective of service business is to create good service and thereby add customer value, a successful application of the lean concept in this particular segment should be possible. However, the lean philosophy is mainly designed to suit manufacturing companies and there are few concrete guidelines on its applications in other areas. The company ScaniaFinans AB has recently introduced an initiative to apply lean in their organization. This master thesis aims to analyze the possibility of applying lean in service business with ScaniaFinans as model. The sales process of the company has been analyzed with the use of value stream mapping in order to identify waste. Process mapping was conducted at workshops held with employees, in order to identify obstacles and waste in the sales process. Subsequently, a time study, where waiting times and process times were measured, was conducted. The mapped processes along with the time studys result were converted to value stream maps to enable value stream analysis. These analyses pointed out legible obstacles and allocated waste in the processes. They therefore proved to be a useful tool in service business. Some adjustments of the most common metrics and symbols were necessary but the value stream analyses still fulfilled their purpose; identifying waste in the process. Several identified obstacles at ScaniaFinans are characteristic in service business. For instance, the company suffers from unstable processes with several defects and inadequate information. It is possible for service companies to make tremendous improvements by increasing their process focus, which also was illustrated at ScaniaFinans. High variation in total lead time is also a main obstacle at ScaniaFinans. Standardization is a common lean tool in order to eliminate variation, although not applicable in service companies. Since handling a fluctuating demand is vital to service companies the standardization application is not suitable in that area.ScaniaFinans is therefore recommended to handle the variation with use of process control in order to attain a stable process. A factor increasing lead times at ScaniaFinans is frequent disruptions causing loss of concentration. The disruptions are mainly due to the participation of the customer in the process, which also is characteristic in service business. To attend the disruptions, ScaniaFinans are recommended to change the distribution of employees and accordingly make one individual responsible for all disruptions every day. This allows the remaining employees to execute tasks undisturbed and waste consisting loss of concentration is reduced. This master thesis illustrates how the lean concept can improve a service process by reducing waste and therefore increase the added customer value. The report implies how application of lean enables allocation and elimination of waste using value stream mapping in service companies. Since the main identified obstacles are characteristic to service companies the problem is general and is of interest for several actors in the service business.
7

Analysis and Improvement of Value Stream Mapping for TitanX Engine Cooling AB / Analys och förbättring av Value Stream Mapping för TitanX Engine Cooling AB

Bergsten, Jonas, Lindqvist, Mikaela January 2013 (has links)
Detta examensarbete går ut på att för TitanX Engine Cooling ABs räkning analysera deras användning av Lean-verktyget Value Stream Mapping (VSM). Detta på grund av att verktyget inte levererar all information som företaget efterfrågar. För att hitta potentiella alternativ till VSM har verktyg och ramverk inom Enterprise Architecture studerats (EA). Utöver detta har även Theory of Constraints och Sex Sigma analyserats. För att undersöka om det är möjligt att även skapa en kostnadsdimension i VSM har påläggskalkylering undersökts. Resultatet av jämförelsen av teorin bakom VSM och hur TitanX använder VSM visar att det finns vissa skillnader, dock är skillnaderna inte så stora och tros inte påverka resultatet av själva kartläggningen. Vidare har analysen givit att EA kan ersätta VSM men också att modellerna och ramverken inom EA är avsevärt mer komplexa och omfattande än VSM. Theory of constraints är integrerbart med Lean och innehåller också en serie mätvärden som ger den information som TitanX efterfrågar.
8

Kartläggning och förbättringar av värdeflöden genom värdeflödesanalys : En empirisk fallstudie / Improving of value stream by using value stream mapping : An emperical case study

Palmqvist, Erik January 2014 (has links)
På Kongsberg Automotive (KA) i Mullsjö tillverkas bland annat växelföringssystem till en gemensam plattform av personbilar. Företaget ser idag potential i att förbättra flödet av produkterna och dess ingående komponenter genom fabriken. KA tillverkar dessutom många av komponenterna i samma fabrik som slutmonteringen sker vilket skapar goda förutsättningar till att upprätthålla effektiva flöden. Idag körs treskift i produktionen samt extra helgskift vid behov. Ett av målen med studien är att utreda möjligheterna till ett kontinuerligt treskift och eliminera extrainsatta helgskift då dessa är kostsamma för företaget. Syftet med studien är att kartlägga flödet för två av de ingående komponenterna i slutprodukten med hjälp av metoden värdeflödesanalys (VSM) och utifrån detta läge sedan skapa ett önskvärt framtida tillstånd där olika slöserier i flödet eliminerats. Målet är slutligen att upprätta en konkret handlingsplan för hur det framtida önskvärda tillståndet ska uppnås. Studien avser även att pröva huruvida metoden produktionssimulering kan användas som komplement till värdeflödesanalys för att kvantifiera identifierade förbättringar. Som ett första steg i studien behövde data samlas in för att kunna fastställa nuläget. Detta utfördes med olika metoder för att skapa en så bred och korrekt bild av verkligheten som möjligt. Dels genomfördes tidsstudier för att kartlägga eller verifiera redan given data. Även genomgång av olika dokument, leveranslistor och uppföljningslistor ligger till grund för det nuläge som tagits fram. Projektet har genomsyrats av en nära kontakt med personalen på företaget för att få fram så mycket och trovärdig information som möjligt. Deltagande observationer har skett löpande under studien för att få tillgång till förstahandsdata. Med hjälp av värdeflödesanalys har först ett nuläge och sedan ett önskvärt framtida läge kunnat fastslås. Som en del av projektet har även en produktionssimuleringsmodell skapats över det aktuella flödet i syfte att testa hypotesen att föreslagna förbättringar med hjälp av simulering kan stärkas och kvantifieras. Under arbetet med att skapa det framtida önskvärda läget genomfördes en workshop på företaget där personer med olika funktioner på olika avdelningar deltog. De förbättringsförslag som kunnat identifieras under arbetets gång och som ligger till grund för det framtida tillståndet resulterade slutligen i en konkret handlingsplan. Resultaten av studien visar på stor förbättringspotential i de kartlagda flödena. De teoretiska beräkningar som gjorts visar att ledtiderna för komponenterna kan reduceras med upp till 2/3 och att antalet produkter i arbete kan reduceras med upp till 50 %. Även en stor potential till förbättring av tillgängligheten i flaskhalsen har identifierats. Skulle tillgängligheten öka med omkring 9 % skulle också ett kontinuerligt treskift kunna tillämpas med nuvarande kundbehov. Studien har även resulterat i en slutsats om att produktionssimulering inte lämpar sig som metod i denna fallstudie. Istället har analyser och experiment kunnat utföras med mindre avancerade analytiska verktyg. Studien föreslår även att företaget investerar i utbildning då bristande kunskaper inom Lean production idag medför en begränsad förståelse för arbetet med att bli effektivare och mer flexibla. / Kongsberg Automotive (KA) in Mullsjö manufactures gear transmission systems to a common platform of passenger cars. The company does see a potential to improve the flow of products and its components by the factory. KA also manufactures many of the components in the same factory as the final assembly is done, creating good prospects for maintaining efficient value streams. Today, production is running three shifts supplemented with extra weekend shifts as needed. One objective of this study is to investigate the possibilities of a continuous three-shift and eliminate weekend shifts as these are extra costly for the company. The main objective of this study is to map the flow of two of the components in the final product using value stream mapping (VSM) method. From this position a future desired state is created in which different types of waste in the flow has been eliminated. The goal is finally to set up a concrete action plan to achieve the desired future state. The study also intends to examine whether the method of production simulation can be used as complement to value stream mapping and to quantify the identified improvements. As a first step in the study, data had to be collected to determine the current situation. This was performed with different methods to create a broad and accurate picture of the situation. Time studies were used to either identify or verify given data. Also a review of various documents, supply lists, and tracking lists are the basis for development of the present state. The entire project has been permeated by a close contact with the staff of the company to obtain as much and credible information as possible. Participant observation has been made continuously during the study to get access to primary data. The use of value stream mapping has resulted in a current state and a desirable future state of the components flow. As part of the project, a production simulation model has been created over the current flow in order to test the hypothesis that the proposed enhancements can be strengthened and quantified by using production simulation. During the process of creating the desired future state, a workshop was held at the company where people with different functions in different departments participated. The proposed improvement that has been identified during the work has resulted in a concrete action plan to reach the future state. The results of the study demonstrate a great potential for improvement in the identified value streams. Theoretical calculations show that the lead time for components can be reduced by up to 2/3 and the number of products in process can be reduced by up to 50%. Also a great potential to improve the accessibility in the bottleneck has been identified. Would this availability increase about 9%, three-shift production can be applied to satisfy the current customer needs. This would result in that weekend shifts are no longer needed. The study also resulted in a conclusion that simulation is not suitable as a method for this case study. Instead, the analysis and experiments have been performed with less advanced analytical tools in agreement with the literature. Finally, the study suggests the company to invest in training when the lack of knowledge in Lean production offers a limited understanding of the work to become more efficient and flexible.
9

Uplatnění LEAN managementu ve zdravotním zařízení / Application of LEAN management in healthcare centre

Pešková, Jana January 2014 (has links)
The Master's Thesis reviews the application of Lean management methods in the healthcare sector. The theoretical section describes the background of Lean process management - its history, principles, methods and tools. The methods currently used to manage processes in the healthcare sector are then described. The practical section of the thesis tests whether these processes could be improved by implementing a Lean methodology. A project was undertaken in a healthcare centre where the principles, tools and methods described in the theoretical section were applied. The project consisted of five phases, according to DMAIC cycle. The conclusion of the Master Thesis summarises the findings and results which evidence the improvement of the processes in this specific healthcare centre after the implementation of a Lean methodology.
10

Process optimization using lean manufacturing to reduce downtime: Case study of a manufacturing SME in Peru

Henríquez-Alvarado, Francisco, Luque-Ojeda, Victor, Macassi-Jauregui, Iliana, Alvarez, Jose Maria, Raymundo-Ibañez, Carlos 27 September 2019 (has links)
El texto completo de este trabajo no está disponible en el Repositorio Académico UPC por restricciones de la casa editorial donde ha sido publicado. / The sector of small industrial companies has a problem with not being able to satisfy total market demand, mainly due to factories not capitalizing on their production capacity. Consequently, a method to solve downtime related problems has been proposed, which consists of applying 5S to reduce dead time stemming from disorder and uncleanliness, while simultaneously applying value stream mapping (VSM) to find the most efficient method to conduct processes. In conclusion, by implementing these tools in this manner, it was proven that businesses in this sector could operate with up to 73% efficiency.

Page generated in 0.0356 seconds