• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 483
 • 87
 • 62
 • 10
 • 2
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 644
 • 263
 • 260
 • 96
 • 96
 • 79
 • 68
 • 67
 • 53
 • 52
 • 48
 • 46
 • 46
 • 43
 • 42
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Trugschlüsse in der Statistik im Spannungsfeld zwischen Aggregat und Einzelfall : eine Bestandsaufnahme und kritische Evaluation /

Hake, Alexandra. January 2002 (has links) (PDF)
Univ., Diss--Heidelberg, 2000.
2

”Vilka faktorer kan påverka försäljningsmålet inom kartong- och pappersindustrin” : <em>– En fallstudie på Korsnäs AB</em>

Thunberg, Helena January 2007 (has links)
<p><strong>Abstract</strong></p><p>Companies in the Swedish process industry has for a long time spent a lot of capital in high-tech development, which have given them increased ability to compete with high quality and excellent technical knowledge, which has given them greater opportunities to grow on the market. But it’s not enough to achieve success with new products and service; it must also be consistent what market wants and preferably something exceptional.</p><p> </p><p>The purpose of this study was to determine the factors that are predominantly success factors and how they may affect the sales target of a new product, in this case Frövi White. Another objective of the study was to examine how Korsnäs Frövi communicates and transforms information as requests and demands from customers into refined material. To obtain relevant information to the study several interviews with respondents from most of the value chain in Korsnäs Frövi has been carry out. The theoretical basis was created by a literature study, where the material was gathered from books and articles in areas that were relevant to the study's progress. The product Frövi White and its service concept is partly unique, but most of it is similar to other offerings on the market, and then quite easy to plagiarize. Selected timing for the launch of Frövi White was partly right when demand was quite high, but wrong when the product had not achieved all the objectives. A methodical deployment strategy may increase the possibility to do it better.  Success factor is to maintain a high-tech innovation in the enterprise, with the help of knowledge generation and technological expertise to transform desire and demands for products and services. It requires a balanced approach and a simultaneous link between the marketing, development and production department. It’s missing a link between production and marketing department in Korsnäs Frövi and most therefore been strengthened. Korsnäs has enhanced certain features which made the company better understanding of what end consumers wants. By strengthening the interaction between R & D and marketing department can it be easier to transfer the scientific theory into the products. Korsnäs can use the "customer retention" to measure the profitability of the product and its "outer halo".</p>
3

”Vilka faktorer kan påverka försäljningsmålet inom kartong- och pappersindustrin” : – En fallstudie på Korsnäs AB

Thunberg, Helena January 2007 (has links)
Abstract Companies in the Swedish process industry has for a long time spent a lot of capital in high-tech development, which have given them increased ability to compete with high quality and excellent technical knowledge, which has given them greater opportunities to grow on the market. But it’s not enough to achieve success with new products and service; it must also be consistent what market wants and preferably something exceptional.   The purpose of this study was to determine the factors that are predominantly success factors and how they may affect the sales target of a new product, in this case Frövi White. Another objective of the study was to examine how Korsnäs Frövi communicates and transforms information as requests and demands from customers into refined material. To obtain relevant information to the study several interviews with respondents from most of the value chain in Korsnäs Frövi has been carry out. The theoretical basis was created by a literature study, where the material was gathered from books and articles in areas that were relevant to the study's progress. The product Frövi White and its service concept is partly unique, but most of it is similar to other offerings on the market, and then quite easy to plagiarize. Selected timing for the launch of Frövi White was partly right when demand was quite high, but wrong when the product had not achieved all the objectives. A methodical deployment strategy may increase the possibility to do it better.  Success factor is to maintain a high-tech innovation in the enterprise, with the help of knowledge generation and technological expertise to transform desire and demands for products and services. It requires a balanced approach and a simultaneous link between the marketing, development and production department. It’s missing a link between production and marketing department in Korsnäs Frövi and most therefore been strengthened. Korsnäs has enhanced certain features which made the company better understanding of what end consumers wants. By strengthening the interaction between R &amp; D and marketing department can it be easier to transfer the scientific theory into the products. Korsnäs can use the "customer retention" to measure the profitability of the product and its "outer halo".
4

Analys av godssorteringen på DHL Freight AB : En fallstudie om logistik

Agocs, Mathias January 2011 (has links)
Sammanfattning Det här examensarbetet har genomförts på DHL Freight AB i Eskilstuna som transporterar gods över hela Sverige. Där målsättningen varit att analysera den nuvarande sorteringsprocessen, identifiera bristerna runt sorteringsprocesserna och därefter presentera eventuella förbättringsförlag. De metoder som har använts för att utföra examensarbetet är följande. Resultatet grundar sig på den information som har införskaffats via observationer och intervjuer med personalen som är delaktiga i sorteringsprocessen samt olika litteraturstudier. De mest tongivande teorierna som examensarbetet utgått från och som författaren har genomgående haft i åtanke är logistik, distribution, Lean Produktion, kvalitet och processer. Analysen som utfördes resulterade i att ett antal brister som finns i sorteringsprocessen som kunde identifieras. De här bristerna bidrog till att komplikationer uppstod vid sorteringen av gods på DHL Freight AB. Några exempel på brister som identifierats är att efter godset har hanterats sker inte någon kvalitetssäkring innan godset lämnar terminalen. Dessutom är de resurser som finns idag inte så uppdaterade arbetssätten har inte ändrats eller förbättras på länge. Som till exempel förenkling av kodboken och en mycket tydligare platsning i zonerna så att inte godset ställs på fel plats. Ytterligare brister som kunde identifieras var att den mänskliga faktorn som spelar en stor roll i sorteringen av gods. Att man inte är tillräckligt uppmärksam när man kodar, hanterar eller platsar godset. Man är inte motiverad eller engagerad till att godset ska gå rätt till 100 procent eller så handlar det om att metoderna de använder för att hantera godset är otillräckliga. De förbättringsförslag som presenteras i den här rapporten innefattar förändringar som kan leda till att sorteringsprocessen på DHL Freight AB, men även i hela försörjningskedjan, blir mer kontrollerad och exakt jämfört med dagens situation. Förutom en bättre sorterings statistik som uppstår på DHL Freight AB vid sortering av gods, kan dessa förändringar även bidra till kostnadsbesparingar i form av energikostnader och personalkostnader hos DHL Freight i Eskilstuna / Analys av en viss sorteringsprocess på ett av världens största transportföretag
5

Konsten att skapa lojalitet : En undersökning om relationsskapande åtgärder i mindre tjänsteföretag

Diatchenko, Karina, Hillerström, Vanja January 2011 (has links)
No description available.
6

Varumärket inifrån : En fallstudie på Sto Scandinavia / The Brand Within : A case study at Sto Scandinavia

Bäckström, Jon-Erik, Skårner, Hampus January 2012 (has links)
Problemformulering: Företag som agerar på mogna marknader använder ofta sitt företagsvarumärke för att differentiera sig. Ett varumärke byggs inte enbart upp genom kommunikation till kunden i form av annonser, skyltning och kampanjer. Även interaktionen som sker mellan kund och anställd har en stor inverkan på hur kunden uppfattar företagets varumärke (Parment, 2010). Hur de anställda agerar gentemot kunden beror till stor del av deras uppfattning av företagsidentiteten, som agerar ramverk för dagliga beslut och beteenden (Harris, F., de Chernatony, L., 2001). En stark företagsidentitet kan skapa en tydlighet i företaget som ökar medarbetarnas känsla av engagemang, vilket i förlängningen ger mer nöjda kunder. En stark företagsidentitet förutsätter en gemensam syn på densamma mellan företagets olika avdelningar. Ett företag som lyckas bygga samsyn kring en stark företagsidenitet har mycket goda förutsättningar att omsätta identiteten i ett starkt företagsvarumärke. Samspelet mellan företagsidentitet och företagsvarumärke var det som lockade oss till ämnet, och den specifika fallstudien. Syfte &amp; frågeställning: Syftet med rapporten är att studera Sto och klargöra vilka faktorer som inverkar i skapandet av företagsidentiteten hos ledning och anställda.Hur ser uppfattningen om företagsidentiteten ut hos medarbetare och ledning i företaget? Finns skillnader i ledningens uppfattning om företagsidentiteten och medarbetarnas uppfattning, och vilka effekter får dessa skillnader på företagets varumärke? Slutsats: Det finns skillnader i hur företagsidentiteten uppfattas mellan ledning och medarbetare på Sto, och även inom respektive grupp. Dessa olika uppfattningar kan i förlängningen leda till att företagsvarumärket försvagas.
7

Ett sätt att organisera arbetet så att elever med lässvårigheter ska utveckla både läsflyt och läsförståelse : En fallstudie från grundskolan

Faller, Linda January 2014 (has links)
En analys som gjorts av svenska forskare visar att elevers läsförståelse och läshastighet visar en neråtgående trend sedan början av 1990-talet (Westlund, 2009). Studier visar dessutom att många speciallärare är osäkra hur de ska undervisa i läsförståelsestrategier (Klinger et al., 2010). Syftet med studien har därför varit att studera hur speciallärare organiserar arbetet för elever som behöver stöd med sin läsning. Studien är ett exempel på hur speciallärare kan skapa förutsättningar för elever i år F-3 att utveckla sina läsförmågor. Enligt Hoover och Gough (1990) är avkodning och  språkförståelse nödvändiga komponenter för att kunna uppnå god läsning och god läsförståelse. Detta blev därför studiens teoretiska perspektiv, vilket ligger till grund för forskningsfrågorna. Fallstudien som metod har använts och datainsamlingen har skett genom både intervjuer och observationer med två utbildade speciallärare. För att analysera det empiriska materialet har metoden tematisk analys använts och resultatet presenteras under fyra övergripande teman. Resultatet visar att elevernas läsförmågor kartläggs och följs upp genom olika tester och samtal om hur arbetet ska kunna bli ännu bättre. Undervisning inom både avkodning och språkförståelse sker kontinuerligt och speciallärarna följer forskningens rekommendationer kring hur undervisningen bör organiseras inom flera områden. Den förberedande lästräningen innehåller exempelvis fonologiska språklekar och bokstavskännedom. Dessutom får eleverna träna på ordavkodning och läsflyt på olika sätt. Parallellt med detta sker ett aktivt arbete med läsförståelsestrategierna i modellen Reciprocal teaching (RT).
8

Interkulturell förskola : En fallstudie om hur arbetet med olika kulturer kan fungera

Bernhardson, Malin, Mathsson, Gustaf January 2014 (has links)
Syftet med den här fallstudien är att visahur arbetetpå en förskolakan görasför att lyfta barns olika kulturerpå ett sätt som utmanar och utvecklar barns tankar om sin egen såväl som andras kulturer. I studien ses inte bara olika utländska kulturella bakgrunder som betydande utan även sociala och ekonomiska förutsättningar som finns i samhället.Arbetet har utgått från Vygotskijs sociokulturella teori där barn lär i samspel med andraoch utvecklas framåt genom detta.Iresultatet har det kommit framatt det handlar mycket om vilken inställningoch respektlärare har för både barn, föräldrar och de olika kulturersom de möter i förskolan.Det här har också kopplats till Banduras sociala inlärningsteori eftersom det innebär att ”barn gör som du gör”.Studien visar också hur förskolans miljö kan användas för att bemöta olika kulturer. Genom att skapa mötesplatser för barnen i den vardagliga miljön skapas även förutsättningar för till exempel språkutvecklingen hos barnen samt möjligheten att ta tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter.Resultatet visar ocksåhurman kan arbeta inom förskolan med modersmålsstödutan stöd av utbildade modersmålsstödjare.
9

Strukturen und Prozesse von Lehrerteamarbeit im Kontext der Lernfeldumsetzung : Entwicklung eines kategorialen Analysemodells auf der Grundlage einer Fallstudie /

Steinemann, Sandra. January 2008 (has links)
Universiẗat, Diss.--Zugl.: @Hamburg, 2007.
10

Vem får bestämma? : Hur makt i beslutsprocesser uppfattas av medlemmar i en ideell organisation.

Ronnersjö, Tova, Johansson Dahl, Anna January 2017 (has links)
Inom ideella organisationer finns det ofta en idé om att det är egalitära principer som råder vad gäller beslutsfattande, dock kan maktfördelningen i beslutsprocesser uppfattas annorlunda av medlemmarna. De egalitära principerna tar sig alltså inte alltid uttryck i beslutsprocesser då medlemmarna kan uppfatta att alla faktiskt inte har lika mycket makt att uttala sig och påverka beslut i organisationen. Vem är det som egentligen har makt uttala sig när ett beslut ska tas? Varför har just den personen makt i beslutsprocessen? Baserat på teorier och forskning om beslutsfattande och organisationskultur är detta vad uppsatsen ämnar att undersöka. Närmare bestämt, hur medlemmar i en ideell organisation uppfattar att makt erhålls och fördelas i beslutsprocesser. Studien genomfördes med intervjuer av åtta stycken personer i en ideell organisation med 40 medlemmar. Med stöd i Bacharach &amp; Lawlers (1980) teori om hur makt i form av auktoritet och inflytande erhålls i organisationer visade resultatet att medlemmarna uppfattade att makt skilde sig dem emellan i beslutsprocesser. Studiens resultat föreslår att medlemmarna uppfattar att makt erhålls genom tillgång till fyra källor till makt. Dessa källor till makt kommer från teorin och är formella positioner i organisationen, personlighet, expertkunskaper samt tillfälle. Vidare har tre situationer i beslutsprocessen identifierats i vilka källorna till makt analyserats. Dessa situationer är att tillfrågas, att komma med idéer och delta i diskussion. Resultatet föreslår att de intervjuade uppfattar att flera av de olika källorna till makt kan uttryckas i samma situation och då kan kombinationen av dem vara det som ger medlemmar mer eller mindre makt i beslutsprocessen. Resultatet visar att medlemmar uttrycker att alla har samma rätt till makt även fast de samtidigt, genom att förklara hur beslutsprocesser går till, belyser att det inte är så.

Page generated in 0.0917 seconds