• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 198
 • 17
 • Tagged with
 • 215
 • 115
 • 92
 • 83
 • 53
 • 41
 • 41
 • 34
 • 32
 • 28
 • 28
 • 27
 • 25
 • 20
 • 19
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

KUNDRELATIONER : - En fallstudie på Nyby Torshälla Ridklubb

Ericsson, Linn, Flodin, Elenor, Jakobsson, Emma January 2012 (has links)
Abstract – “Customer relationships – A case study on Nyby Torshälla Riding Club” Date: December 20th 2011 Level: Bachelor thesis, 15 ECTS Institution: School of Sustainable development of society and technology, Mälardalen University Authors: Linn Ericsson, Elenor Flodin, Emma Jakobsson 22nd June 1987 24th April 1987 24th May 1989 Title: Customer relationships – A case study about Nyby Torshälla Riding Club Tutor: Daniel Tolstoy Keywords: Relationship marketing, customer relationships, customer loyalty. Purpose: The purpose of this thesis is to analyze how Nyby Torshälla Riding Club maintains their customer relationships. This is to get a deeper insight into how small service companies, in a business to consumer market on a local basis, strategically can work with their customer care. Method: The study was qualitative in its nature and was based on an inductive approach. The primary data has been collected through personal interviews and since the respondents were selected strategically, this means that a non-probability sampling was used. The secondary data that has been used for this thesis was based largely on literature, articles and the Nyby Torshälla Riding Club website. Conclusion: This study indicates how small size service companies can benefit from nurturing their customer relationships. We have identified the connection between customer care, customer loyalty and well established customer relationships. These theories are connected to the case study of Nyby Torshälla Riding Club. / Sammanfattning – ” Kundrelationer – En fallstudie på Nyby Torshälla Ridklubb” Datum: 20 december, 2011 Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning motmarknadsföring, 15 hp Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST Mälardalens Högskola Författare: Linn Ericsson Elenor Flodin Emma Jakobsson 22 juni 1987 24 april 1987 24 maj 1989 Titel: Kundrelationer – En fallstudie om Nyby Torshälla Ridklubb Handledare: Daniel Tolstoy Nyckelord: Relationsmarknadsföring, kundrelationer, kundlojalitet. Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur Nyby Torshälla Ridklubb arbetar för att upprätthålla sina kundrelationer. Detta för att få en djupare inblick i hur mindre tjänsteföretag som driver en verksamhet riktad mot privatkunder på en lokal marknad, strategiskt kan arbeta med sin kundvård. Metod: Denna studie var av kvalitativ karaktär och utgick från den induktiva ansatsen. Primärdatan samlades in genom kvalitativa personliga intervjuer och eftersom att respondenterna valdes ut strategiskt, innebär det att ett icke-sannolikhetsurval användes. Den sekundärdata som har använts i uppsatsen baseras till störst del på litteratur, artiklar samt information från ridklubbens hemsida. Slutsats: Studien som har genomförts påvisar hur mindre tjänsteföretag som är aktiva på en lokal marknad gynnas av att vårda sina kundrelationer. I uppsatsen har sambandet identifierats mellan kundvård, kundlojalitet och goda kundrelationer i koppling till Nyby Torshälla Ridklubb. / Kompetens för Tillväxt
2

Hur överlever e-handelsföretag i modebranschens djungel? : En studie om e-handelsföretag internationalisering och dess kundrelationer

Andersson, Jonna, Nguyen, Stephanie January 2014 (has links)
SammanfattningKandidatuppsats, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i KalmarKurs: International business and Global marketing VT14Titel: Hur överlever mikroföretag i modebranshens djungel - En studie om e-handelsföretags internationalisering och dess kundrelationerFörfattare: Jonna Andersson och Stephanie NguyenHandledare: Susanne SandbergBakgrund: E-handeln är en växande trend som fler och fler upptäcker som ett bekvämt sätt att utföra sina ärenden på. Under 1990-talet, slog konsument e-handeln slog igenom och idag fortsätter den att växa allt starkare. En av de mest framgångsrika branscherna av e-handeln idag är kläder. Modebranschen ses som en väldigt betydelsefull bransch för den växande upplevelseindustrin i Sverige.Frågeställningar: Vad krävs för att skapa ett konkurrenskraftigt e-handelsbolag internationellt? Hur arbetar e-handelsbolag för att bygga upp och bevara kundrelationer?Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka faktorer som är grundläggande för återförsäljande e-handelsföretag inom klädesindustrin för att vara konkurrenskraftiga internationellt. Vidare ska det undersökas hur e-handelsbolag inom denna bransch hanterar kundrelationer och hur de arbetar med kundvärde.Metod: Den valda undersökningsmetoden för uppsatsen är en kvalitativ metod utifrån en deduktiv ansats där fyra semistrukturerade telefonintervjuer har gjorts.Resultat och slutsats: Det som krävs för mikroföretag för att vara konkurrenskraftig är resurser, vilket mikroföretag ofta har brist på. Att ha ett internationellt nätverk är också en konkurrensfördel och att tillhandahålla kunderna det de efterfrågar leder till ett omtyckt företag som lättare kan skapa sig en kundkrets. För att vidare kunna bygga upp relationer med sina kunder, är förtroende en viktig faktor. Genom att minimera risker och hålla sina löften kan ett högt förtroende skapas, som är en bra grund till att långvariga relationer kan utvecklas. För att sedan kunna bevara kundrelationerna, är det viktigt att företagen förser sina kunder med värde som en bonus för att kunderna ska känna sig tillfredsställda.
3

Kundlojalitet : en studie som handlar om strategiska val i syfte att uppnå aktiv kundlojalitet

Tengvall, Daniel, Nyman, Daniel January 2004 (has links)
No description available.
4

Plan för en förbättrad kundrelation

Kristiansson, Ann-Kristin January 2005 (has links)
No description available.
5

Hantering och användning av kundinformation

Glamheden, Niklas, Wemminger, Viktor January 2004 (has links)
No description available.
6

Kundlojalitet : en studie som handlar om strategiska val i syfte att uppnå aktiv kundlojalitet

Tengvall, Daniel, Nyman, Daniel January 2004 (has links)
No description available.
7

Plan för en förbättrad kundrelation

Kristiansson, Ann-Kristin January 2005 (has links)
No description available.
8

Hantering och användning av kundinformation

Glamheden, Niklas, Wemminger, Viktor January 2004 (has links)
No description available.
9

Konsten att skapa lojalitet : En undersökning om relationsskapande åtgärder i mindre tjänsteföretag

Diatchenko, Karina, Hillerström, Vanja January 2011 (has links)
No description available.
10

Kundlojalitet : en studie om vad banker gör för att optimalt uppnå lojalitet via kundrelationer

Regjepaj, Zyka, Selmani, Qendresa January 2012 (has links)
Banksektorn har en betydande inverkan i vårt vardagsliv, då den uppfyller viktiga funktioner för oss individer. Teknik- samt marknadsföringsutveckling har bidragit till en situation med ökad konkurrens mellan banker där kundens val av bank baseras på tillfredsställelse. Kundlojalitet är ett välkänt nyckelbegrepp med flera definitioner. Uppsatsen kommer att ge läsaren en övergripande bild av vad banker gör för att optimalt uppnå kundlojalitet. Även om ambitionen för alla analyser är att ha en stor inklusionsbas har utformning av denna studie ställt krav på stoleken av analysen, vilket medfört att studien begränsats till två banker; Svenska Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) i Malmö, som är etablerade och bedöms vara representativa banker för sektorn. Syftet med uppsatsen är att via modellen "Customer Relationship Management" identifiera på vilket sätt effekterna av bankens fokus och nerlagda vikt på kundrelationer leder till kundlojalitet. Undersökningen genomförs via den kvalitativa metoden och har avsikt att öka kunskapen inom gränserna för ovannämnda ämne. Rapporten består av två modeller som utformats av tidigare forskning. Analys har genererat ett förslag av en ny modell som speglar empirin. I korthet visar resultatet att en stark kundrelation skapar förtroende för banken och därmed genererar kundlojalitet.

Page generated in 0.1108 seconds