• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 200
 • 18
 • Tagged with
 • 218
 • 123
 • 116
 • 81
 • 81
 • 64
 • 52
 • 50
 • 43
 • 33
 • 27
 • 26
 • 26
 • 24
 • 23
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Vad innebär kundlojalitet mer än att kunden gör återköp?

Bengtsson, Johan January 2007 (has links)
Begreppet kundlojalitet förknippas oftast med att ett företag har skaffat sig återköpare. En återköpare kan fås på många olika sätt. I uppsatsen behandlas fem kategorier som alla har gemensamt att de leder till just återköp från kunden. Dessa är Bytesbarriärer, Kundlojalitetsprogram, Informationssamlande om kunden, Samarbete med kunden samt Villkorslöst bemötande av kundens krav. Författaren har konstruerat en bild av hur kategorierna teoretiskt påverkar varandra. Utgångspunkten för kundlojalitet är bytesbarriärer som endast definierar återköpare. Därefter menar författaren att kundlojalitet blir en fråga om antingen belöningar för återköp eller att kunden aktivt får vara med och påverka företagens beslut. Frågan som ställs är huruvida denna uppdelning är riktig och, om så är fallet, undersöka vilka kategorier som de undersökta företagen anser leder till kundlojalitet. Empiriinsamlingen skedde genom en kvantitativ enkät som ifylldes på plats av 50 detaljhandelsföretag. Resultatet visar att detaljhandelsföretagen ser Bytesbarriärer, Kundlojalitetsprogram samt Villkorslöst bemötande som de kategorier där återköpare kan bli lojala kunder. Kategorierna Informationssamlande och Samarbete rangordnas lågt och anses därmed inte leda till kundlojalitet. Därmed visar undersökningen att företagen ser samma skillnader som författaren såg. Uppdelningen anses därför relevant. Det framkommer dessutom att detaljhandeln ser lojala kunder som något mer än bara en kund som gör återköp. Tidigare har detta beskrivits enbart med bytesbarriärer men resultatet från uppsatsen innebär att författaren kan förtydliga det till: ”Kundlojalitet innebär att kunden belönas för sina återköp och på grund av detta blir lojal mot företaget”
2

Vad innebär kundlojalitet mer än att kunden gör återköp?

Bengtsson, Johan January 2007 (has links)
<p>Begreppet kundlojalitet förknippas oftast med att ett företag har skaffat sig återköpare. En återköpare kan fås på många olika sätt. I uppsatsen behandlas fem kategorier som alla har gemensamt att de leder till just återköp från kunden. Dessa är Bytesbarriärer, Kundlojalitetsprogram, Informationssamlande om kunden, Samarbete med kunden samt Villkorslöst bemötande av kundens krav. Författaren har konstruerat en bild av hur kategorierna teoretiskt påverkar varandra. </p><p>Utgångspunkten för kundlojalitet är bytesbarriärer som endast definierar återköpare. Därefter menar författaren att kundlojalitet blir en fråga om antingen belöningar för återköp eller att kunden aktivt får vara med och påverka företagens beslut. Frågan som ställs är huruvida denna uppdelning är riktig och, om så är fallet, undersöka vilka kategorier som de undersökta företagen anser leder till kundlojalitet.</p><p>Empiriinsamlingen skedde genom en kvantitativ enkät som ifylldes på plats av 50 detaljhandelsföretag. Resultatet visar att detaljhandelsföretagen ser Bytesbarriärer, Kundlojalitetsprogram samt Villkorslöst bemötande som de kategorier där återköpare kan bli lojala kunder. Kategorierna Informationssamlande och Samarbete rangordnas lågt och anses därmed inte leda till kundlojalitet. </p><p>Därmed visar undersökningen att företagen ser samma skillnader som författaren såg. Uppdelningen anses därför relevant. Det framkommer dessutom att detaljhandeln ser lojala kunder som något mer än bara en kund som gör återköp. Tidigare har detta beskrivits enbart med bytesbarriärer men resultatet från uppsatsen innebär att författaren kan förtydliga det till:</p><p>”Kundlojalitet innebär att kunden belönas för sina återköp och på grund av detta blir lojal mot företaget”</p>
3

Anställdas Engagemang + Kundlojalitet = Finansiell Tillväxt? : En studie om interna och externa variablers samband för en organisations tillväxt

Johan, Bernander January 2015 (has links)
No description available.
4

Kundlojalitet : en studie om vad banker gör för att optimalt uppnå lojalitet via kundrelationer

Regjepaj, Zyka, Selmani, Qendresa January 2012 (has links)
Banksektorn har en betydande inverkan i vårt vardagsliv, då den uppfyller viktiga funktioner för oss individer. Teknik- samt marknadsföringsutveckling har bidragit till en situation med ökad konkurrens mellan banker där kundens val av bank baseras på tillfredsställelse. Kundlojalitet är ett välkänt nyckelbegrepp med flera definitioner. Uppsatsen kommer att ge läsaren en övergripande bild av vad banker gör för att optimalt uppnå kundlojalitet. Även om ambitionen för alla analyser är att ha en stor inklusionsbas har utformning av denna studie ställt krav på stoleken av analysen, vilket medfört att studien begränsats till två banker; Svenska Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) i Malmö, som är etablerade och bedöms vara representativa banker för sektorn. Syftet med uppsatsen är att via modellen "Customer Relationship Management" identifiera på vilket sätt effekterna av bankens fokus och nerlagda vikt på kundrelationer leder till kundlojalitet. Undersökningen genomförs via den kvalitativa metoden och har avsikt att öka kunskapen inom gränserna för ovannämnda ämne. Rapporten består av två modeller som utformats av tidigare forskning. Analys har genererat ett förslag av en ny modell som speglar empirin. I korthet visar resultatet att en stark kundrelation skapar förtroende för banken och därmed genererar kundlojalitet.
5

Hur påverkas cityhandeln i Västerås av en växande externhandel? : En studie med utgångspunkt i kunslojalitet

Blomqvist, Emelie January 2013 (has links)
Uppsatsen undersöker hur externhandeln påverkar cityhandeln i Västerås utifrån både ett handlarperspektiv och ett konsumentperspektiv. Detta utförs med grund i en övergripande teori om platsens betydelse. En lojalitetsteori används för att kategorisera konsumenterna utifrån fyra olika lojalitetsbegrepp beroende på om de anses ha hög eller låg relativ attityd och besöksfrekvens. Handlarnas syn på kunderna kategoriseras utifrån en stege med fem olika lojalitetsnivåer. Undersökningen består av en kvantitativ undersökning i form av en konsumentenkät samt en kvalitativ undersökning där intervjuer med två handlare har utförts. Enkätundersökningen visar på att externhandeln är mest populär hos konsumenterna och att detta beror på bekvämlighet samt parkeringsmöjligheter. Handlarna upplever att de konkurrerar om kunderna specifika dagar och arbetar på olika sätt för att få återkommande kunder. Resultatet av undersökningen blev i stort att externhandeln har en påverkan på cityhandeln genom ett förmodat bättre koncept, men att city också väljs som handelsplats utifrån en trevlig atmosfär. Alltså att kundens upplevelse kring handelsplatsen har stor betydelse.
6

Tjänstekvalitetens inverkan på kundlojalitet : när en tjänst går från att vara avgiftsfri till att bli avgiftsbelagd

Karlsson, Victor, Olsson, Carl Johan, Johansson, Marcus January 2013 (has links)
Title: The impact of service quality on customer loyalty - when a service changes from being free to become surcharged Authors: Carl Johan Olsson, Marcus Johansson and Victor Carlsson Supervisor: Hans Lundberg Course: Bachelor thesis in business administration, 15 Credits (15 ECTS) Keywords: Service quality, customer loyalty, price movement Purpose The purpose of this essay is to increase the understanding if the perceived quality by the service users correlates with a future loyalty to a service when it cease from being free, to become charged. • Does the perceived quality of a service by the service users affect a future loyalty to a service, when it cease from being free, to become charged? Method In this essay we have chosen to implement a quantitative research method based on a survey. This choice was made in order to reach a sufficient large amount of service users and empirical data to answer our problem. Conclusions According to the theory, customer satisfaction can be expressed through a comparison between customer’s expectations and the experience of using a service, and there are also positive correlations between service quality and customer satisfaction. Additionally, loyalty is based on service quality and customer satisfaction. The result of our survey indicates that the service has good service quality as the users have shown great satisfaction and reliability to it. They have also indicated to be loyal hence a majority will continue to use the service even after the introduction of the fee, since a continued usage is a clear indication of loyalty. Furthermore, we conclude that a high perceived service quality leads to a continued loyalty to a service, even after a transition from free to fee.
7

Kundlojalitet : en studie som handlar om strategiska val i syfte att uppnå aktiv kundlojalitet

Tengvall, Daniel, Nyman, Daniel January 2004 (has links)
No description available.
8

Konsten att skapa lojalitet : En undersökning om relationsskapande åtgärder i mindre tjänsteföretag

Diatchenko, Karina, Hillerström, Vanja January 2011 (has links)
No description available.
9

Kundlojalitet : Kundnöjdhet och kundlojalitet i researrangörsbranschen

Nordin, Christina, Rasilainen, Katja January 2010 (has links)
No description available.
10

Lojalitet genom kundinvolvering : En kvalitativ studie om hur företag kan integrera kundinvolvering i sin verksamhet

Robbert, Emma, Burman, Liv January 2012 (has links)
Sammanfattning Problemformulering Det vi ville undersöka med denna studie var hur kan företag använda sig av kundinvolvering för att stärka sin kundlojalitet? och det var således den problemformuleringen som vi utgick ifrån. Bakgrunden till vårt val att gå djupare in på ämnena kundinvolvering och lojalitet utvecklades allteftersom vi såg fler och fler faktorer som indikerade på att det idag har blivit allt viktigare att bry sig om kunden. Kundinvolvering fann vi då var ytterligare ett sätt att skapa en god kundrelation och således även stärka lojaliteten, och därför ansåg vi att det var intressant att vidare undersöka hur detta kan integreras i ett företags verksamhet. Syfte Huvudsyftet för vår studie var att identifiera vilka faktorer som kan påverka företagens val och användning av kundinvolvering för att stärka lojaliteten. Detta ämnade vi att uppfylla genom att urskilja vilka aktiviteter företag kan involvera sina kunder i, samt hur involveringen kan integreras i verksamheten. Syftet var även att bidra med en djupare förståelse för vad som motiverar kunder att involvera sig, samt hur företag kan följa upp involveringen. Metod I vår studie antog vi en hermeneutisk kunskapssyn då vi ämnade att tolka och förstå hur företag kan arbeta med kundinvolvering och lojalitet. Vi valde även att utgå från en iterativ forskningsmetod vilket innebar att undersökningen byggde på våra teorier men utan testa vårt resultat genom hypoteser som en deduktiv ansats antyder. Dessa vetenskapliga utgångspunkter gjorde att vi valde att genomföra en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer. Detta gjorde att vi kunde ställa följdfrågor för att komma djupare in på ämnet men ändå utgå ifrån vår intervjuguide så att vi kunde jämföra företagen sinsemellan. Genom samarbetsföretaget MarketDirection fick vi kontaktuppgifter till tio av deras kunder, varav nio stycken ställde upp på vars en 30 minuters intervju. Teori De teorier som vi utgick ifrån i studien grundade vi på en litteraturstudie som vi gjorde för att erhålla information om vad som tidigare var forskat inom vårt ämnesområde. De ord vi fann som var ständigt återkommande under litteraturstudien var samproduktion, kommunikation, engagemang, involvering, relationer samt lojalitet. Utifrån detta valde vi således att bygga upp en teoretisk grund med fokus på de tidigare nämnda områdena. Slutsatser Utifrån studiens resultat och analys har vi kunnat bekräfta tidigare studiers resultat att kundinvolvering innebär ett gemensamt värdeskapande mellan företagen och deras kunder. Vidare har vi sett att vilken aktivitet som är bäst lämpad att involvera kunden i beror på storleken på företaget, dess produkt- och tjänsteutbud samt syftet med kundinvolveringen. Kundernas motivation att engagera sig, hur företaget kommunicerar med kunderna samt vilken relation de har med dem är ytterligare faktorer som påverkar valet av aktivitet.

Page generated in 0.0751 seconds