• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 60
 • 55
 • 30
 • 27
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 191
 • 191
 • 191
 • 142
 • 66
 • 58
 • 41
 • 37
 • 35
 • 35
 • 33
 • 27
 • 27
 • 25
 • 25
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Analysis and Improvement of Value Stream Mapping for TitanX Engine Cooling AB / Analys och förbättring av Value Stream Mapping för TitanX Engine Cooling AB

Bergsten, Jonas, Lindqvist, Mikaela January 2013 (has links)
Detta examensarbete går ut på att för TitanX Engine Cooling ABs räkning analysera deras användning av Lean-verktyget Value Stream Mapping (VSM). Detta på grund av att verktyget inte levererar all information som företaget efterfrågar. För att hitta potentiella alternativ till VSM har verktyg och ramverk inom Enterprise Architecture studerats (EA). Utöver detta har även Theory of Constraints och Sex Sigma analyserats. För att undersöka om det är möjligt att även skapa en kostnadsdimension i VSM har påläggskalkylering undersökts. Resultatet av jämförelsen av teorin bakom VSM och hur TitanX använder VSM visar att det finns vissa skillnader, dock är skillnaderna inte så stora och tros inte påverka resultatet av själva kartläggningen. Vidare har analysen givit att EA kan ersätta VSM men också att modellerna och ramverken inom EA är avsevärt mer komplexa och omfattande än VSM. Theory of constraints är integrerbart med Lean och innehåller också en serie mätvärden som ger den information som TitanX efterfrågar.
2

Value Stream Mapping of GKN Aerospace Applied Composites production of pressure vessels and radomes / Intern flödeseffektivisering av tryckkärl- och radomproduktionen på GKN Aerospace Applied Composites

Milososka, Katarina, Nylander, Louise January 2015 (has links)
Examensarbete är utfört på GKN Aerospace Applied Composites (ACAB) där produktionsflödet för fyra produkter har kartlagts. Idag upplever företaget svårigheter med att hålla leveranstiden för dessa produkter, dessutom upplevs verkstäderna som ostrukturerade. GKN Aerospace Applied Composites tillverkar idag flertalet produkter i komposit till både den civila och militära marknaden. För detta examensarbete har flödet av tre stycken radomer och en storlek av tryckkärl kartlagts. Tryckkärl är en produkt som tillverkas i större volymer och har ett flödesorganiserat produktionsupplägg. Radomerna är kundorderspecifika produkter som endast tillverkas i enstyck eller mindre volymer. Detta innebär att radomverkstaden är funktionellt organiserad. Med ett varierande och växande produktsortiment ökar kraven på produktionsplaneringen och hantera kombinationen av de två olika produktionsuppläggen. För att kunna ta fram förbättringsförslag för framtiden har en analys genomförts av produktionen. Förbättringsförslagen resulterar i studiens rekommendationer och förbättringsplan till ACAB. Den metod som använts är Value Stream Mapping (VSM), som är en metod i Lean filosofin. Denna metod används för att eliminera alla former av slöseri genom att identifiera värdeskapande och icke värdeskapande tid. För att sammanställa en VSM för respektive produkt genomfördes en datainsamling som bestod av intervjuer, observationer och uppmätningar av flödenas avstånd. För varje produkt identifierades problemområden med tillhörande förbättringsförslag, dessa förslag på åtgärder och rekommendationer resulterade i ett framtida alternativt flöde för produktionen. Historisk data har analyserats av genomloppstider, en medeltid för varje process har beräknats ur äldre order för respektive produkt. Som en riktlinje för dagens produktion har ACAB idag standardtider som de planerar leveransdatum efter. Beräknade medeltider har satts i förhållande till standardtiderna för att kunna urskilja vilka processtider som överstiger eller understiger dagens riktlinjer. I de alternativa flödena presenteras åtgärdsförslag för att kunna förbättra verkstädernas layout genom att förkorta de uppmätta avstånden. Utöver jämförelse av tider och avstånd presenteras övergripande åtgärder som 5S och kontinuerlig utbildning av personal. Generellt för båda produktionerna har jämförelsen mellan medeltider och standardtider visat att standardtiderna behöver korrigeras. Korrigeringen av tider medför inte kortare genomloppstider utan bidrar till en bättre planering av leveransdatum. Däremot förväntas de förändringar av layout och organisering som föreslagits för respektive verkstad reducera genomloppstiderna.
3

Lean Remanufacturing : Material Flows at Volvo Parts Flen

Mähl, Maria, Östlin, Johan January 2007 (has links)
The after market is of great importance of a company’s competitiveness and an increasing part of its revenues can be derived from it. Remanufacturing, in focus of this thesis, is a great business opportunity and the European market has an enormous growth potential. In the USA it is a major business and the automotive industry, targeted in this thesis, sells approximately 60 million remanufactured automotive products compared to 15 million products in Europe for an equivalent stock of vehicles Compared to manufacturing, the remanufacturing environment is a more complex business due to the high degree of uncertainty in the production process, mainly caused by two factors: the quantity and quality of returned cores. Overall, seven characteristics that make the remanufacturing material flow harder to control have been identified. Emerging in the 1990’s the concept of Lean production is a well-known method for improving the manufacturing capabilities of a company. Lean production, which is said to increase productivity, decrease lead-time and costs and enhance quality, is widely adopted. In this thesis, the purpose is to explore what characteristics of the remanufacturing environment that can hinder the implementation of Lean production principles of material flows and how Lean principles can be employed in a remanufacturing environment. In accordance, the theories of Lean production and Remanufacturing are used and the research methodology chosen that of a case study. To assess material flow, the production flows of five major product groups in a car engine are assessed. For the collection of data, Value Stream Mapping (VSM) methodology has been used. The main result about material flows and how Lean principles can be employed in a remanufacturing environment have resulted in eight generic proposals. The main conclusion from these proposals is that the inherent characteristics of variable processing times and uncertainty in materials recovered have major negative impact for implementing a lean production process. Vice versa, given an accurate supply of parts for reassembly, all the principles of Lean production can be fully implemented in the phases of reassembly and testing.
4

Lean Remanufacturing : Material Flows at Volvo Parts Flen

Mähl, Maria, Östlin, Johan January 2007 (has links)
<p>The after market is of great importance of a company’s competitiveness and an increasing part of its revenues can be derived from it. Remanufacturing, in focus of this thesis, is a great business opportunity and the European market has an enormous growth potential. In the USA it is a major business and the automotive industry, targeted in this thesis, sells approximately 60 million remanufactured automotive products compared to 15 million products in Europe for an equivalent stock of vehicles</p><p>Compared to manufacturing, the remanufacturing environment is a more complex business due to the high degree of uncertainty in the production process, mainly caused by two factors: the quantity and quality of returned cores. Overall, seven characteristics that make the remanufacturing material flow harder to control have been identified. Emerging in the 1990’s the concept of Lean production is a well-known method for improving the manufacturing capabilities of a company. Lean production, which is said to increase productivity, decrease lead-time and costs and enhance quality, is widely adopted.</p><p>In this thesis, the purpose is to explore what characteristics of the remanufacturing environment that can hinder the implementation of Lean production principles of material flows and how Lean principles can be employed in a remanufacturing environment.</p><p>In accordance, the theories of Lean production and Remanufacturing are used and the research methodology chosen that of a case study. To assess material flow, the production flows of five major product groups in a car engine are assessed. For the collection of data, Value Stream Mapping (VSM) methodology has been used.</p><p>The main result about material flows and how Lean principles can be employed in a remanufacturing environment have resulted in eight generic proposals. The main conclusion from these proposals is that the inherent characteristics of variable processing times and uncertainty in materials recovered have major negative impact for implementing a lean production process. Vice versa, given an accurate supply of parts for reassembly, all the principles of Lean production can be fully implemented in the phases of reassembly and testing.</p>
5

Value Stream Mapping – Alfa Laval : Kartläggning av produktion- och informationsflödet

Hagob, Sihak January 2014 (has links)
Med utgångspunkten att ständigt förbättras och öka konkurrenskraften arbetar Alfa Laval mot Leanprinciper. Vad som dock är ett problemområde är att se över fabriken ur ett helhetsperspektiv, närfabriken är uppdelad i många avdelningar. Lösningen till detta problem är att via olika metoder ellerverktyg kunna fastställa svaren på problemen.Denna examensrapport redogör för hur metoder inom Lean produktion kan vara lösningen förproblemområdet. Forskningen är huvudsakligen byggd på en bred värdeflödesanalys som syftar till attfånga in ett företags alla aspekter ur ett helhetsperspektiv, med syftet att minska risker försuboptimering och istället optimera produktionen som helhet.För att se gränssnitt mellan informationsflödet har i denna forskning metoden swimlane utgjort enkartläggning över ett företags hela kontorsavdelning, planerings och inköps avdelningar.Resultatet av denna forskning visar att värdeflödesanals är en bra metod för att kunna identifieraslöserier, ojämnheter i produktion, brister vid tillverkningen och flaskhalsar. För att sammankopplaolika avdelningar av ett företags informationsflöde, visas i resultaten att swimlane är en bra metod försyftet.
6

Evaluating Lean Manufacturing Proposals through Discrete Event Simulation – A Case Study at Alfa Laval

Detjens, Sönke, Flores, Erik January 2013 (has links)
In their strive for success in competitive markets companies often turn to Lean philosophy. However, for many companies Lean benefits are hard to substantialize especially when their ventures have met success through traditional manufacturing approaches. Traditional Lean tools analyze current situations or help Lean implementation. Therefore productions facilities require tools that enhance the evaluation of Lean proposals in such a way that decisions are supported by quantitative data and not only on a gut feeling. This thesis proposes how Discrete Event Simulation may be used as an evaluation tool in production process improvement to decide which proposal best suits Lean requirements. Theoretical and empirical studies were carried out. Literature review helped define the problem. A case study was performed at Alfa Laval to investigate through a holistic approach how and why did this tool provide a solution to the research questions. Case study analysis was substantiated with Discrete Event Simulation models for the evaluation of current and future state Lean proposals. Results of this study show that Discrete Event Simulation was not designed and does not function as a Lean specific tool. The use of Discrete Event Simulation in Lean assessment applications requires the organization to understand the principles of Lean and its desired effects. However, the use of traditional static Lean tools such as Value Stream Mapping and dynamic Discrete Event Simulation complement each other in a variety of ways. Discrete Event Simulation provides a unique condition to account for process variability and randomness. Both measurement of and reduction in variability through simulation provide insight to Lean implementation strategies.
7

Metod för identifiering av slöserier samt kostnadseffektiva förbättringsmöjligheter: en fallstudie

Kindmark, Patrik, Gross, David January 2015 (has links)
Bakgrund: Att utveckla och förbättra organisationer genom effektivare användning av de resurser man har till förfogandet har blivit allt mer betydelsefullt under de senaste decennierna. Genom fokusering kring de aktiviteter som tillför värde hos kunden i slutprodukten kan företag reducera och eliminera oönskade slöserier inom tillverkningsprocessen. Ett verktyg som utvecklats och används för att eliminera dessa oönskade aktiviteter så som lagerhållning är Value stream mapping (VSM).   Problemformulering: Hur kan man identifiera slöserier samt dess förbättringsmöjligheter för att möjliggöra en högre produktionskapacitet genom frigörandet av anläggningsyta?¨   Syfte: Genom användandet av VSM som modell, identifiera slöserier och kostnadseffektiva förbättringsmöjligheter.   Metod: Denna fallstudie har utförts på ett företag som arbetar inom metallindustrin. Större delen av datainsamlingen har tagits från företagets egna dokumenterande data samt intervjuer med anställda och observationer under de besök författarna genomförde.   Slutsatser: Genom att använda VSM som en modell har författarna lyckats identifiera fallföretagets största faktorer till slöserier samt ge förslag och underlag till framtida förbättrings implementationer av förbättringsstrategier. Författarna har bevisat utifrån den teoretiska data studien är grundad på gentemot den empiriska att flertal förbättringsmöjligheter utöver den som företaget tänkt sig finns till deras förfogande vid eventuell framtida implementering.   Nyckelord Value stream mapping, VSM, slöseri, materialflöde, materialhantering, tillverkningsindustri, förbättringsstrategi
8

Value Stream Mapping for Waste Reduction in Playing System Components Flow : Case study: Leaning the Value Stream of Origo family components at HAGS Aneby AB

Belova Martinkute, Inesa, Zhu, Yansong January 2008 (has links)
Introduction. Improvement of the product flow by means of applying the lean principles, including the value stream mapping tool has become an important component in the at-tempt of many companies to make transition from traditional production to the lean manu-facturing system. It often implies modernization of organizational structure, relationships with sub-contractors, suppliers and transportation companies. The topic of this master the-sis originates from company HAGS Aneby AB that produces playing systems comprising different components. This report is an attempt to understand and analyze the problems in the product flow on the example of playing system Agito that includes Origo product fam-ily components as the main constructive part. Purpose. The purpose of this case study has been to identify, analyze and propose solu-tions for waste-related problems in the Origo product flow, by applying the lean thinking principles and the data collection methods. Method. The proposed case study methodology combines both theoretical and empirical approach. Data collected in interviews with sub-contractors and suppliers, and observa-tions at the mechanical workshop and warehouse, have constituted the input for the value stream mapping method. The value stream mapping method has been applied to construct the current state map of the Origo value stream and identify the wastes. Furthermore, other methods including the decision point analysis, the postponement theory, and the supplier/buyer dependence grid have been subsequently applied to analyze the company relationships with key business partners and assist in designing a draft of the future state map. Conclusion. It has been concluded from the constructed current state map of Origo value stream that the most critical wastes are waiting, transportation, unnecessary inventory, un-necessary motion and defects. Furthermore, the requirement of minimum quantity of raw material to be purchased from the supplier and the improper workshop layout has been recognized as the main reasons for the wastes. The measures to reduce the identified wastes have been pointed out. It has been proposed to better integrate the key actors into the HAGS supply chain. Adopting the cellular layout in the mechanical workshop has been found beneficial as well as orientation of production on customer orders rather than on forecasting. The mentioned measures to reduce wastes have been summarized in the draft of the future state map. The main advantages of the proposed future state are faster order fulfillment process, gained visibility and control of raw material and reduced costs in the flow of Origo components.
9

Application of Lean Focus onManufacturing Process : A Case Study of an American Furniture Company

ZHAO, QIAN, ZHOU, BOWEN January 2010 (has links)
Introduction: To improvement the target company’s manufacturing process by applyinglean principles, including using and analyzing the internal value stream mapping. Asmore and more companies have paid attention to implement lean thinking in theirmanufacturing process, the value stream mapping played an important role for manycompanies to make a transition from their traditional production systems to lean systems.The content and resources of this master thesis come from an American furniturecompany named KAMA which mainly produces office furniture with different components.Although there are various types of products, the authors merely focus on the officechair products. This research is an attempt to understand and analyze the problemsin the production flow on the example of KAMA’s office chair products that includesPH product family as the target research part.Purpose: The purpose of this research study is to investigate, analyze and find out solutionsfor waste-related problems in the office chair manufacturing flow of KAMA.Method: A single case study will be applied in this study paper. Data should be collectedfrom telephone interviews with company’s managements, the studying ofKAMA’s internal documentation and the secondary data from lean project report collectedby Consultant EIMI. In order to improve the production process, the valuestream mapping method will be applied to build the current value state map of CompanyKAMA and identify the potential wastes during the manufacturing process, andthen analyze and give the solutions for future improvement. Additional, other methodsincluding the order penetration point analysis, make-to-stock theory, and the CONWIPanalysis have been subsequently applied in designing a draft of the future state map.Conclusion: From the constructed current value stream mapping of KAMA officechair manufacturing process, it can be found that the most essential wastes are overproduction,waiting, unnecessary inventory and unnecessary movement. In addition, theimproper workstation arrangement and unnecessary waiting time have been identified asthe critical wasting reasons. Thus, any solutions to reduce or eliminate the identifiedwastes have been considered and would be given in the future state. In order to improvethe efficiency and reduce the unnecessary movements, adopting the appropriate cellularlayout in the mechanical workshop is quite beneficial. The mentioned methods to reducewastes have been summarized in the draft of the future state map of the company.The main benefits of the proposed future state value stream mapping are faster and accurateorder fulfillment process, reduction of unnecessary movements in workshop, lowinventory, high productivity and reduced costs in the flow of KAMA’s manufacturingprocess.
10

Value Stream Mapping for Waste Reduction in Playing System Components Flow : Case study: Leaning the Value Stream of Origo family components at HAGS Aneby AB

Belova Martinkute, Inesa, Zhu, Yansong January 2008 (has links)
<p>Introduction. Improvement of the product flow by means of applying the lean principles, including the value stream mapping tool has become an important component in the at-tempt of many companies to make transition from traditional production to the lean manu-facturing system. It often implies modernization of organizational structure, relationships with sub-contractors, suppliers and transportation companies. The topic of this master the-sis originates from company HAGS Aneby AB that produces playing systems comprising different components. This report is an attempt to understand and analyze the problems in the product flow on the example of playing system Agito that includes Origo product fam-ily components as the main constructive part.</p><p>Purpose. The purpose of this case study has been to identify, analyze and propose solu-tions for waste-related problems in the Origo product flow, by applying the lean thinking principles and the data collection methods.</p><p>Method. The proposed case study methodology combines both theoretical and empirical approach. Data collected in interviews with sub-contractors and suppliers, and observa-tions at the mechanical workshop and warehouse, have constituted the input for the value stream mapping method. The value stream mapping method has been applied to construct the current state map of the Origo value stream and identify the wastes. Furthermore, other methods including the decision point analysis, the postponement theory, and the supplier/buyer dependence grid have been subsequently applied to analyze the company relationships with key business partners and assist in designing a draft of the future state map.</p><p>Conclusion. It has been concluded from the constructed current state map of Origo value stream that the most critical wastes are waiting, transportation, unnecessary inventory, un-necessary motion and defects. Furthermore, the requirement of minimum quantity of raw material to be purchased from the supplier and the improper workshop layout has been recognized as the main reasons for the wastes. The measures to reduce the identified wastes have been pointed out. It has been proposed to better integrate the key actors into the HAGS supply chain. Adopting the cellular layout in the mechanical workshop has been found beneficial as well as orientation of production on customer orders rather than on forecasting. The mentioned measures to reduce wastes have been summarized in the draft of the future state map. The main advantages of the proposed future state are faster order fulfillment process, gained visibility and control of raw material and reduced costs in the flow of Origo components.</p>

Page generated in 0.1557 seconds