• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 8
 • 2
 • Tagged with
 • 10
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Intern marknadsföring ur fastighetsmäklarföretagets perspektiv

Pettersson, Sofie, Blomstedt, Malin January 2012 (has links)
Uppsatsen ämnar beskriva och förklara nyttan av att arbeta med intern marknadsföring för fastighetsmäklarfirmor. Personalens kunnande, tjänstvillighet och kundorientering är av stor betydelse för hur konsumenterna uppfattar ett tjänsteföretag och dess tjänster. Den interna marknadsföringen ska få personalen engagerad och motiverad vilket gör att det blir lättare att hålla en hög servicenivå. Ledningens roll är att utrusta de anställda med de rätta verktygen för att de ska kunna leverera bästa möjliga service till kunderna. Forskningsfrågorna är: 1.) Hur arbetar fastighetsmäklarföretag idag med intern marknadsföring för att få nöjdare kunder som på sikt ger fler kunder i form av rekommendationer? 2.) Hur kan fastighetsmäklarföretag öka kundtillfredsställelsen genom att arbeta med intern marknadsföring? Denna uppsats bidrar till att utveckla forskningen inom området intern marknadsföring. Studien beskriver hur fastighetsmäklarföretag arbetar med intern marknadsföring idag och hur fastighetsmäklarföretag kan utveckla sin interna marknadsföring. Undersökningen strävar efter att identifiera den interna marknadsföringens beståndsdelar och relationsfrämjande åtgärder.
2

Framgång på Internet : Finns det specifika recept? / Success on the Internet : Are there any specific recipes?

Hägg, Nadja, Sjögren, Kim January 2008 (has links)
Internet är världens största datornätverk och har skapat nya möjligheter för kommunikation,men även för handeln. E-handel står för elektronisk handel och syftar till processen av attköpa, sälja och utväxla produkter och tjänster via Internet. De första webbutikerna i Sverigeöppnade år 1997 och ansågs ha en stor tillväxtpotential. Branschen drabbades dock avproblem och kallas idag för ”IT bubblan”. Idag är situationen annorlunda och e-handelnutvecklas konstant positivt. E-handelns omsättning har stigit från 4,9 miljarder kronor år 2003till 17,7 miljarder år 2007. Då e-handeln breder ut sig och det finns otaliga aktörer påmarknaden ökar konkurrensen. Frågeställningen i vår uppsats är att se om det finns specifikastrategier för att nå framgång inom e-handel oavsett bransch. Men även vilka faktorer som ärav vikt för upplevd kundtillfredställelse. Vårt syfte med uppsatsen är att försöka finnagemensamma specifika framgångsstrategier för e-handelsföretag, men även till att se vadkunderna anser vara viktiga komponenter för kundtillfredställelse.Vi har valt att intervjua tre olika e-handels företag som är verksamma i olika branscher.Nelly.com är verksamma inom klädbranschen, Skype inom Internettelefoni samt Kindo somär en familjecommunity. Vidare har vi valt att använda oss av fokusgrupper för att se tillkundernas uppfattning om vad som är värdeskapande för dem. Vi som författare haruteslutande använt oss av en kvalitativ metod. Vi använder oss av ett hermeneutiskförhållningssätt, det vill säga att tolka och förstå och detta utifrån en induktiv ansats.Från våra slutsatser framgår det att de tre undersökta företagen alla erbjuder en produkter somappellerar på människans grundläggande behov. Vidare står det klart att företagen förståttvikten av att bygga sitt företag ur ett kundperspektiv. Denna förståelse har resulterat i enfokusering på enkelhet, tydlighet och snabbhet. Kunderna erbjuds därmed en paketlösningmed stor kundnytta. Vidare förefaller okonventionella marknadsföringsmetoder, så som, PRvara effektivt, då detta håller nere kostnaderna samtidigt som genomslagskraften är hög.Efter våra intervjuer och analys av fokusgrupperna kunde vi dra slutsatsen att det var någrafaktorer som var av vikt för deras kundtillfredställelse. Dessa utgörs av webbsidan, logistiken,kundtjänst samt säkerheten. De vill att webbsidan skall vara tydlig, enkel och lättnavigerad.Att få snabba leveranser inom utsatt tid vara en annan faktor som ansågs viktig, men även attdet skall vara enkelt att kontakta kundtjänst för frågor och returer. Säkerhetsfaktorn syftar tillatt känna trygghet till företaget samt att produkten lever upp till förväntningarna. De slutsatservi kommit fram till överrenstämmer mycket väl med det som teorin förespråkar. / Uppsatsnivå: C
3

Bergslagens Sparbank : En marknadsundersökning av bankens företagskunders attityder

Lindberg, Mathias, Efimov, Bogdan January 2010 (has links)
<p><strong>Title: </strong>Bergslagens Sparbank – A market survey of the bank’s corporate customer’s attitudes</p><p><strong>Seminar</strong><strong> date: </strong>2010-02-05</p><p><strong>Course: </strong>Individual essay, 30 higher education credits</p><p><strong>Authors: </strong>Mathias Lindberg, Bogdan Efimov</p><p><strong>Advisor: </strong>Pia Lindell</p><p><strong>Key Words: </strong>relationship marketing, finance industry,  customer satisfaction, customer loyalty</p><p><strong>Purpose: </strong>The purpose of this essay is to try to identify those factors that lead to customer satisfaction and customer loyalty among the corporate customers to Bergslagens Sparbank. The purpose is also to find out what the corporate customer think about Bergslagens Sparbank and why they think as they do.</p><p><strong>Method: </strong>For this essay the authors have chosen to use a combination of qualitative and quantitative methods. The reason for that a combination of these methods have been chosen is because the authors thought that it was a proper way to answer the essays main questions since these questions are of both qualitative and quantitative nature. Further the essay is built on an abductive approach.</p><p><strong>Conclusions: </strong>We have identified several factors that create customer satisfaction and customer loyalty among the corporate customers to Bergslagens Sparbank.<strong> </strong>Mainly the corporate customer wants that Bergslagens Sparbank acts more like a partner and that the bank is more engage in the corporate customers businesses. There are also other factors that create customer satisfaction and customer loyalty, an example is that the bank should create a total experience around their core services. Other examples are the importance of personnel in the creation of customer satisfaction and loyalty and that the bank can provide all the available services in the market and that these services work without any problems.</p>
4

Bergslagens Sparbank : En marknadsundersökning av bankens företagskunders attityder

Lindberg, Mathias, Efimov, Bogdan January 2010 (has links)
Title: Bergslagens Sparbank – A market survey of the bank’s corporate customer’s attitudes Seminar date: 2010-02-05 Course: Individual essay, 30 higher education credits Authors: Mathias Lindberg, Bogdan Efimov Advisor: Pia Lindell Key Words: relationship marketing, finance industry,  customer satisfaction, customer loyalty Purpose: The purpose of this essay is to try to identify those factors that lead to customer satisfaction and customer loyalty among the corporate customers to Bergslagens Sparbank. The purpose is also to find out what the corporate customer think about Bergslagens Sparbank and why they think as they do. Method: For this essay the authors have chosen to use a combination of qualitative and quantitative methods. The reason for that a combination of these methods have been chosen is because the authors thought that it was a proper way to answer the essays main questions since these questions are of both qualitative and quantitative nature. Further the essay is built on an abductive approach. Conclusions: We have identified several factors that create customer satisfaction and customer loyalty among the corporate customers to Bergslagens Sparbank. Mainly the corporate customer wants that Bergslagens Sparbank acts more like a partner and that the bank is more engage in the corporate customers businesses. There are also other factors that create customer satisfaction and customer loyalty, an example is that the bank should create a total experience around their core services. Other examples are the importance of personnel in the creation of customer satisfaction and loyalty and that the bank can provide all the available services in the market and that these services work without any problems.
5

ServaNet Experience: - En marknadsundersökning av bredbandstjänster och upplevd kundnytta i Sundsvall, Timrå & Ånge med avseende på ServaNets tjänsteportfölj för privatmarknaden

Hallberg, Annika, Persson, Helén January 2008 (has links)
<p>Sammanfattning</p><p>Författare: Annika Hallberg & Helén Persson</p><p>Handledare: Leif Andersson</p><p>Titel: ServaNet Experience:</p><p>- En marknadsundersökning av bredbandstjänster och upplevd kundnytta i Sundsvall, Timrå & Ånge med avseende på ServaNets tjänsteportfölj för privatmarknaden</p><p>Nyckelord: ServaNet Experience, kärntjänst, stödtjänst, tilläggstjänst, kundbehov, kundtillfredsställelse, kundnöjdhet</p><p>Bakgrund, syfte & problem: ServaNet är ett affärsområde inom Sundsvall Elnät AB och ägs av Sundsvalls Kommun. ServaNet har introducerat sitt nya koncept ”Servanet Experience” som fokuserar på upplevelser. I detta koncept har kunden möjlighet att kombinera sitt upplevelsepaket inom internet, TV och telefoni och möjlighet att när som helst byta till annan leverantör eller hastighet.</p><p>Syftet med uppsatsen/studien är att på ett så bra sätt som möjligt få fram ett underlag till planering för ServaNets etablering i Härnösand och i framtiden andra intressanta marknader.</p><p>Med denna uppsats försöker vi ta reda på vad ServaNets kunder inom Sundsvall, Timrå och Ånge området tycker om företaget som leverantör av sitt bredband. Vi vill också med uppsatsen ta reda på om kunderna vet vilka tjänster som företaget erbjuder via sina tjänsteleverantörer och om de tycker att de är prisvärda.</p><p>I uppsatsen undersöks hur kunderna kom i kontakt med ServaNet första gången och vad företaget gör för att marknadsföra sig och om de är tydliga.</p><p>Uppsatsen visar också vilka egenskaper ServaNets befintliga kunder prioriterar när det gäller pris, hastighet, driftsäkerhet, tillgänglighet och service när det gäller bredbandstjänster.</p><p>Avgränsning: I arbetet har vi avgränsat oss till att skicka ut enkäter till 200 slumpvist utvalda villakunder av cirka 4 500, inom Sundsvall, Timrå och Ånge området. Detta urval är gjort efter överenskommelse med ServaNet för att begränsa undersökningen i dess omfattning.</p><p>Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av intervju samt en del öppna frågor i enkäten. Den kvantitativa metoden har vi använt i form av bundna frågor där kunderna kunna svarat ”ja” eller ”nej” samt använt oss av likertskalor med en skala från 1 – 10.</p><p>Resultat & slutsatser:</p><p>De slutsatser vi kan dra efter genomfört arbete är att ServaNet som leverantör av bredband, telefoni och tv har en bra position på marknaden med god potential för framtiden. De flesta av villakunderna som var med i undersökningen var nöjda med ServaNet som leverantör. Då ServaNet fokuserar på sin kärntjänst tillsammans med stöd- och tilläggstjänster utifrån ett kvalitetsperspektiv, borde det ge företaget goda möjligheter att lyckas med att erbjuda sina nuvarande och framtida kunder en ”ServaNet Experience”.</p> / <p>Abstract</p><p>Authors: Annika Hallberg & Helén Persson</p><p>Tutor: Leif Andersson</p><p>Title: ServaNet Experience:</p><p>- A marketing survey about services within broadband and experienced costumer value for the costumers in Sundsvall, Timrå & Ånge regarding ServaNets serviceportfoolio for the private market.</p><p>Keywords: ServaNet Experience, coreservice, supportservice, additional services, costumer demand, costumer satisfaction, costumer content</p><p>Background, purpose & problem: ServaNet is a business department in Sundsvall Elnät AB and are owned by Sundsvalls Kommun. ServaNet has introduced a new concept ”Servanet Experience” which focuses on experiences. In this concept the costumer has the opportunity to combine their package of experience within internet, television and telephony and the opportunity to change suppliers and speed at any time.</p><p>The purpose with this paper/study is to collect as reliable data as possible for ServaNets further establishment in Härnösand and other markets.</p><p>The paper will present what the costumers of ServaNet in Sundsvall, Timrå and Ånge thinks about the company as the supplier of their broadband services.</p><p>We will try to find out if the costumers know what services the company offers through their service suppliers and if they think that they are price worthy.</p><p>The paper examines how the costumers first came in contact with Servanet and what they do to market themselves and if they are clear in their marketing.</p><p>We will also show what features ServaNets current costumers of broadband prioritises regarding price, speed, operational reliability, availability and service.</p><p>Delimitation: In this work we have made the delimitation to send out the survey to 200 of approximately 4 500 randomly chosen respondents within the area in Sundsvall, Timrå and Ånge. This delimitation is made after an agreement with ServaNet in order to limit the extent of the survey.</p><p>Method: In this paper we have used a qualitative method of an interview and some open questions in the survey. The quantitative method in the paper are used by defined questions when the costumers could answer ”yes” or ”no” and we have also used licker scales from</p><p>1 – 10.</p><p>Result & Conclusions: Our conclusions after completing the work is that ServaNet as a supplier of Internet connections, telephony and television has a good position and great potential on the market for future business. Most of the homeowners that participated in the survey were satisfied with ServaNet as a supplier. Since ServaNet focus on core business with support and additional services from a quality point of view, it will give them a good opportunity to succeed to offer current and potential costumer a ”ServaNet Experience”.</p>
6

Tennis for Everyone? Identifying the Core and Aligning the Competencies : A Smashing Study of Bankeryds Tennisklubb

Mannerfelt, Katarina, Fält, Terese, Widell, Johanna January 2008 (has links)
Abstract In 1974 - 81 Björn Borg conquered the tennis courts and his opponents around the world (International Tennis Hall of Fame, 2006). Today Jonas Björkman, Robin Söderling and Joachim "Pim-Pim" Johansson are the most successful Swedish tennis players according to the ATP ranking (2007). Svenska Tennisförbundet (2007) has a vision, that through the engagement of tennis clubs around Sweden secure the position as a world leading tennis nation. Bankeryd Tennisklubb is one of those engaged tennis clubs and is situated in Bankeryd, a smaller village in the outskirts of Jönköping. The organization was established in 1958 and has 230 members. They are striving to achieve a feeling of “we” among its members (Bankeryds Tennisklubb, 2007). Bankeryd’s Tennisklubb wants to find out what their core activity is and if this is clear to their members. Therefore the purpose of this thesis is to examine the core activity of Bankeryd’s Tennisklubb to improve and strengthen the organization’s brand. Core activity within business and organizations is the inner core of importance, the main thing about a service or a product according to Eagan and Harker (2005). This is in turn dependent on the core competencies discovered within the organization (Beech &amp; Chadwick, 2004). The theoretical framework also includes brand management and since the core activity of BTK is interrelated with the brand BTK the two concepts are not separated. To answer the purpose a questionnaire was distributed among the members of Bankeryd’s Tennisklubb. To get a deeper understanding about the feelings of the members, four focus groups were carried out. The data collected was then analyzed with the support of the theoretical framework. From the analysis it was found that the members thought the core activity of BTK should be the tennis practice and that the feeling of “we” at the club and that surrounding activities are less important. The deciding factor of whether or not to stay as members within the club was the quality level of the tennis practice. Conclusions drawn are that BTK should focus more on tennis practice but not be a professionalized club striving to reach the elite by themselves. With the “we” feeling and the corporate culture combined with knowledge about customer expectations on high-quality tennis practice they can build a stronger brand. / Sammanfattning Björn Borg, svensk tennis spelare som blev en av världens främsta tennis spelare, erövrade tennisbanor världen över 1974 -81 (International Tennis Hall of Fame, 2006). Idag är Jonas Björkman, Robin Söderling och Joachim ”Pim-Pim” Johansson de mest framgångsrika svenska tennisspelarna enligt ATP rankingen (2007). Svenska Tennisförbundet (2007) har en vision att genom engagemang från tennisklubbar runt om i Sverige kunna säkra positionen som världsledande tennisnation inom en snar framtid. Bankeryds Tennisklubb är en av de klubbarna och finns i Bankeryd, en ort strax utanför Jönköping. Organisationen grundades 1958 och har idag 230 medlemmar. De strävar efter en ”vi” känsla bland medlemmarna och inom klubben (Bankeryds Tennisklubb, 2007). Bankeryds Tennisklubb vill gärna ta reda på vad deras kärnverksamhet är och om den är tydlig för deras medlemmar. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka och förtydliga Bankeryds Tennisklubbs kärnverksamhet för att stärka organisationens varumärke. Kärnverksamheten inom företag och organisationer är den innersta kärnan; den huvudsakliga servicen eller produkten enligt Eagan och Harker (2005), som i sin tur är beroende av kärnkompetens som finns inom organisationen (Beech &amp; Chadwick, 2004). Den teoretiska referensramen förklarar även konceptet brand management och eftersom kärnverksamheten på Bankeryds Tennisklubb står i så pass nära relation till varumärket BTK separeras inte de två koncepten. För att kunna besvara syftet med uppsatsen gjordes en datainsamling genom en enkätundersökning bland medlemmarna på Bankeryds Tennisklubb. Fyra fokusgrupper genomfördes sedan för att få en djupare förståelse för medlemmarnas tankar och känslor. Den insamlade informationen analyserades sedan utifrån och med stöd av den teoretiska referensramen. Analysen visade att medlemmarna ansåg att kärnverksamheten inom BTK skulle vara tennisträning och att “vi”-känslan framstod som mindre viktig. Faktorn som avgör om medlemmarna stannar inom klubben eller ej är nivån på tennisträningen. Slutsatserna blev att BTK ska fokusera mer på tennisträning som främsta aktivitet, men inte bli en klubb som satsar på professionell tennis på egen hand. ”Vi”-känslan och den interna kulturen i kombination med kännedom om medlemars förväntningar på tennisträningens kvalité kan bygga ett starkt varumärke.
7

Tennis for Everyone? Identifying the Core and Aligning the Competencies : A Smashing Study of Bankeryds Tennisklubb

Mannerfelt, Katarina, Fält, Terese, Widell, Johanna January 2008 (has links)
<p>Abstract</p><p>In 1974 - 81 Björn Borg conquered the tennis courts and his opponents around the world (International Tennis Hall of Fame, 2006). Today Jonas Björkman, Robin Söderling and Joachim "Pim-Pim" Johansson are the most successful Swedish tennis players according to the ATP ranking (2007). Svenska Tennisförbundet (2007) has a vision, that through the engagement of tennis clubs around Sweden secure the position as a world leading tennis nation. Bankeryd Tennisklubb is one of those engaged tennis clubs and is situated in Bankeryd, a smaller village in the outskirts of Jönköping. The organization was established in 1958 and has 230 members. They are striving to achieve a feeling of “we” among its members (Bankeryds Tennisklubb, 2007).</p><p>Bankeryd’s Tennisklubb wants to find out what their core activity is and if this is clear to their members. Therefore the purpose of this thesis is to examine the core activity of Bankeryd’s Tennisklubb to improve and strengthen the organization’s brand. Core activity within business and organizations is the inner core of importance, the main thing about a service or a product according to Eagan and Harker (2005). This is in turn dependent on the core competencies discovered within the organization (Beech & Chadwick, 2004). The theoretical framework also includes brand management and since the core activity of BTK is interrelated with the brand BTK the two concepts are not separated.</p><p>To answer the purpose a questionnaire was distributed among the members of Bankeryd’s Tennisklubb. To get a deeper understanding about the feelings of the members, four focus groups were carried out. The data collected was then analyzed with the support of the theoretical framework.</p><p>From the analysis it was found that the members thought the core activity of BTK should be the tennis practice and that the feeling of “we” at the club and that surrounding activities are less important. The deciding factor of whether or not to stay as members within the club was the quality level of the tennis practice. Conclusions drawn are that BTK should focus more on tennis practice but not be a professionalized club striving to reach the elite by themselves. With the “we” feeling and the corporate culture combined with knowledge about customer expectations on high-quality tennis practice they can build a stronger brand.</p> / <p>Sammanfattning</p><p>Björn Borg, svensk tennis spelare som blev en av världens främsta tennis spelare, erövrade tennisbanor världen över 1974 -81 (International Tennis Hall of Fame, 2006). Idag är Jonas Björkman, Robin Söderling och Joachim ”Pim-Pim” Johansson de mest framgångsrika svenska tennisspelarna enligt ATP rankingen (2007). Svenska Tennisförbundet (2007) har en vision att genom engagemang från tennisklubbar runt om i Sverige kunna säkra positionen som världsledande tennisnation inom en snar framtid. Bankeryds Tennisklubb är en av de klubbarna och finns i Bankeryd, en ort strax utanför Jönköping. Organisationen grundades 1958 och har idag 230 medlemmar. De strävar efter en ”vi” känsla bland medlemmarna och inom klubben (Bankeryds Tennisklubb, 2007).</p><p>Bankeryds Tennisklubb vill gärna ta reda på vad deras kärnverksamhet är och om den är tydlig för deras medlemmar. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka och förtydliga Bankeryds Tennisklubbs kärnverksamhet för att stärka organisationens varumärke. Kärnverksamheten inom företag och organisationer är den innersta kärnan; den huvudsakliga servicen eller produkten enligt Eagan och Harker (2005), som i sin tur är beroende av kärnkompetens som finns inom organisationen (Beech & Chadwick, 2004). Den teoretiska referensramen förklarar även konceptet brand management och eftersom kärnverksamheten på Bankeryds Tennisklubb står i så pass nära relation till varumärket BTK separeras inte de två koncepten.</p><p>För att kunna besvara syftet med uppsatsen gjordes en datainsamling genom en enkätundersökning bland medlemmarna på Bankeryds Tennisklubb. Fyra fokusgrupper genomfördes sedan för att få en djupare förståelse för medlemmarnas tankar och känslor. Den insamlade informationen analyserades sedan utifrån och med stöd av den teoretiska referensramen.</p><p>Analysen visade att medlemmarna ansåg att kärnverksamheten inom BTK skulle vara tennisträning och att “vi”-känslan framstod som mindre viktig. Faktorn som avgör om medlemmarna stannar inom klubben eller ej är nivån på tennisträningen. Slutsatserna blev att BTK ska fokusera mer på tennisträning som främsta aktivitet, men inte bli en klubb som satsar på professionell tennis på egen hand. ”Vi”-känslan och den interna kulturen i kombination med kännedom om medlemars förväntningar på tennisträningens kvalité kan bygga ett starkt varumärke.</p>
8

ServaNet Experience: - En marknadsundersökning av bredbandstjänster och upplevd kundnytta i Sundsvall, Timrå &amp; Ånge med avseende på ServaNets tjänsteportfölj för privatmarknaden

Hallberg, Annika, Persson, Helén January 2008 (has links)
Sammanfattning Författare: Annika Hallberg &amp; Helén Persson Handledare: Leif Andersson Titel: ServaNet Experience: - En marknadsundersökning av bredbandstjänster och upplevd kundnytta i Sundsvall, Timrå &amp; Ånge med avseende på ServaNets tjänsteportfölj för privatmarknaden Nyckelord: ServaNet Experience, kärntjänst, stödtjänst, tilläggstjänst, kundbehov, kundtillfredsställelse, kundnöjdhet Bakgrund, syfte &amp; problem: ServaNet är ett affärsområde inom Sundsvall Elnät AB och ägs av Sundsvalls Kommun. ServaNet har introducerat sitt nya koncept ”Servanet Experience” som fokuserar på upplevelser. I detta koncept har kunden möjlighet att kombinera sitt upplevelsepaket inom internet, TV och telefoni och möjlighet att när som helst byta till annan leverantör eller hastighet. Syftet med uppsatsen/studien är att på ett så bra sätt som möjligt få fram ett underlag till planering för ServaNets etablering i Härnösand och i framtiden andra intressanta marknader. Med denna uppsats försöker vi ta reda på vad ServaNets kunder inom Sundsvall, Timrå och Ånge området tycker om företaget som leverantör av sitt bredband. Vi vill också med uppsatsen ta reda på om kunderna vet vilka tjänster som företaget erbjuder via sina tjänsteleverantörer och om de tycker att de är prisvärda. I uppsatsen undersöks hur kunderna kom i kontakt med ServaNet första gången och vad företaget gör för att marknadsföra sig och om de är tydliga. Uppsatsen visar också vilka egenskaper ServaNets befintliga kunder prioriterar när det gäller pris, hastighet, driftsäkerhet, tillgänglighet och service när det gäller bredbandstjänster. Avgränsning: I arbetet har vi avgränsat oss till att skicka ut enkäter till 200 slumpvist utvalda villakunder av cirka 4 500, inom Sundsvall, Timrå och Ånge området. Detta urval är gjort efter överenskommelse med ServaNet för att begränsa undersökningen i dess omfattning. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av intervju samt en del öppna frågor i enkäten. Den kvantitativa metoden har vi använt i form av bundna frågor där kunderna kunna svarat ”ja” eller ”nej” samt använt oss av likertskalor med en skala från 1 – 10. Resultat &amp; slutsatser: De slutsatser vi kan dra efter genomfört arbete är att ServaNet som leverantör av bredband, telefoni och tv har en bra position på marknaden med god potential för framtiden. De flesta av villakunderna som var med i undersökningen var nöjda med ServaNet som leverantör. Då ServaNet fokuserar på sin kärntjänst tillsammans med stöd- och tilläggstjänster utifrån ett kvalitetsperspektiv, borde det ge företaget goda möjligheter att lyckas med att erbjuda sina nuvarande och framtida kunder en ”ServaNet Experience”. / Abstract Authors: Annika Hallberg &amp; Helén Persson Tutor: Leif Andersson Title: ServaNet Experience: - A marketing survey about services within broadband and experienced costumer value for the costumers in Sundsvall, Timrå &amp; Ånge regarding ServaNets serviceportfoolio for the private market. Keywords: ServaNet Experience, coreservice, supportservice, additional services, costumer demand, costumer satisfaction, costumer content Background, purpose &amp; problem: ServaNet is a business department in Sundsvall Elnät AB and are owned by Sundsvalls Kommun. ServaNet has introduced a new concept ”Servanet Experience” which focuses on experiences. In this concept the costumer has the opportunity to combine their package of experience within internet, television and telephony and the opportunity to change suppliers and speed at any time. The purpose with this paper/study is to collect as reliable data as possible for ServaNets further establishment in Härnösand and other markets. The paper will present what the costumers of ServaNet in Sundsvall, Timrå and Ånge thinks about the company as the supplier of their broadband services. We will try to find out if the costumers know what services the company offers through their service suppliers and if they think that they are price worthy. The paper examines how the costumers first came in contact with Servanet and what they do to market themselves and if they are clear in their marketing. We will also show what features ServaNets current costumers of broadband prioritises regarding price, speed, operational reliability, availability and service. Delimitation: In this work we have made the delimitation to send out the survey to 200 of approximately 4 500 randomly chosen respondents within the area in Sundsvall, Timrå and Ånge. This delimitation is made after an agreement with ServaNet in order to limit the extent of the survey. Method: In this paper we have used a qualitative method of an interview and some open questions in the survey. The quantitative method in the paper are used by defined questions when the costumers could answer ”yes” or ”no” and we have also used licker scales from 1 – 10. Result &amp; Conclusions: Our conclusions after completing the work is that ServaNet as a supplier of Internet connections, telephony and television has a good position and great potential on the market for future business. Most of the homeowners that participated in the survey were satisfied with ServaNet as a supplier. Since ServaNet focus on core business with support and additional services from a quality point of view, it will give them a good opportunity to succeed to offer current and potential costumer a ”ServaNet Experience”.
9

Kundstrategier för reklambyråer

Persson, Erika January 2011 (has links)
Reklambranschen är ett typiskt exempel på en bransch där kundrelationer ofta är långvariga ochpersonliga. Att skapa strategier och metoder för hur dessa relationer ska vårdas kan vara avgörandeför en reklambyrås överlevnad.Syftet med denna uppsats är att utifrån kvalitativa intervjuer och teori undersöka vilka strategieroch metoder som reklambyråer använder för att vårda sina kundrelationer.Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem personer som arbetar på olika reklambyråer.De personer som intervjuats är väl insatta i respektive byrås kundstrategier. Resultatet avintervjuerna presenteras och diskuteras i förhållande till utvald teori.De slutsatser författaren drar utifrån teori och resultat är att samtliga av de tillfrågade byråernaverkar arbeta med liknande metoder för att skapa god kundvård. Man individanpassar kundvårdenefter vem kunden är och vad den behöver. Överlag var kundens lönsamhet en påverkande faktor förhur viktig kunden är för byrån. Faktorerna som ligger bakom byråernas val av strategier ochmetoder har varit svårt att fastställa. Antagande görs att det finns flera faktorer varav några kanvara erfarenhet, antagande och teori. / The advertising business is an typical example of a business where customer relations often arelong-lasting and personal. To create strategies and methods for how this relationship should behandled can be determent for a advertising agency’s survival.The purpose of this paper is that based on qualitative interviews and theory examine the strategiesand methods that advertising agencies use to nurture their customer relationships.Semi-structured interviews were conducted with five people working at various advertisingagencies. The people interviewed were very familiar with each agency's customer strategies. Theresults of the interviews are presented and discussed in relation to the selected theory.The author draws conclusions based on theory and the result is that all of the surveyed agenciesappear to work with similar methods for creating good customer care. The customer care ispersonalized after who the customer is and what it needs. Generally, the customers profitabilityseems to be an influencing factor in how important the customer is for the Agency. The factorsunderlying the agencies' choice of strategies and methods have been difficult to identify.Assumption is made that there are several factors some of which can be experienced, adoption, andtheories.
10

Studenters kollektivtrafik : Studenters preferenser och önskemål på ett nytt biljett- och informationssystem inom kollektivtrafiken i Värmland / Students public transport : Students preferences and desires for a new ticket and information system for public transport in Värmland

Kask Ogenblad, Oscar, Sabaro, Hamid January 2012 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0704 seconds