Return to search

En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean / A qualitative case study research on companies attitude towards the gap between the operational and the strategic part of Lean

Titel En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean Nivå Kandidatuppsats   Författare Igor Jovanović och Linnea Juhlin   Handledare Stig Sörling och Tomas Källquist   Datum Maj 2014   Problem Tidigare forskning har påvisat att det finns ett gap i företagens användning av styrverktyget, där företagen i stor utsträckning förbiser vikten av den strategiska delen av Lean. Detta har gjort att företag har haft svårigheter att uppnå sina mål med användandet av styrverktyget.   Syfte Syftet är att skapa förståelse för hur tillverkande företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean, samt belysa de beståndsdelar gapet består av.   Metod Studien har antagit ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv där tematisering och ett deduktivt tillvägagångssätt har använts. Studien har genom kvalitativ metod med fallstudiedesign studerat fyra stora företag med hjälp av semistrukturerade intervjuer.   Teori En genomgång av Lean-konceptet görs för att skapa förståelse för styrverktyget sedan fördjupar vi oss på den strategiska delen av Lean för att kartlägga de olika beståndsdelarna som kan överbrygga gapet.   Bidrag Gapet framträder inte lika tydligt i vår studie, fallföretagen har i sitt tankesätt störst fokus på den strategiska delen av Lean. Kultur och ledarskap är huvudbeståndsdelar i jobbet med att överbrygga gapet där den strategiska delen ämnar skapa positiv energi hos medarbetarna. Studien indikerar på att svårigheter med att införliva de teoretiska kunskaperna i praktiken ökar risken för att gapet ska uppstå.               Nyckelord: Lean Production, Lean Thinking, Lean kultur, Gap, operativ, strategisk, Dualism. / Title A qualitative case study research on companies attitude towards the gap between the operational and the strategic part of Lean Level Bachelor thesis   Authors Igor Jovanović and Linnea Juhlin   Supervisor Stig Sörling and Tomas Källquist   Date May 2014   Problem Earlier research has shown that there is a gap in how companies work with Lean where they largely overlook the importance of the strategic part of Lean. Due to this, companies have difficulties to achieve their goals with the use of the management tool.   Purpose The purpose of this report is to create an understanding of manufacturing companies’ attitude towards the gap between the operational and the strategic part of Lean, and to highlight the components that the gap might consist of.   Method The study adopts a hermeneutic and social constructionist perspective where thematisation and a deductive approach have been used. A qualitative approach with case study design has been used to study four large companies using semi-structured interviews.     Theoretic frame A review of the Lean concept has been conducted to create an understanding of the management tool. The study has then focused on the strategic part of Lean to identify the different components that may help to bridge the gap.   Contribution The gap is not as evident in our empirical study as in our theoretical framework. It appears as companies do have their focus on the strategic parts of Lean, at least in their way of thinking. Culture and leadership are essential components in the efforts towards bridging the gap. The strategic part of Lean intends to create positive energy among employees. The study indicates that a difficulty in incorporating the theoretical knowledge in practice increases the risk of creating the gap. Key words: Lean Production, Lean Thinking, Lean Culture, Gap, Operational, Strategic, Dualism

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hig-16933
Date January 2014
CreatorsJuhlin, Linnea, Jovanović, Igor
PublisherHögskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi, Högskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds