• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 521
 • 61
 • 3
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 587
 • 223
 • 199
 • 138
 • 131
 • 107
 • 107
 • 99
 • 90
 • 90
 • 84
 • 83
 • 81
 • 80
 • 80
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Digitala plattformar – strategisk marknadsföring och värdeskapande processer : En kvalitativ studie om utveckling och tillväxt av SVT recept i sociala medier / Digital platforms – value creating processes and strategic marketing : A qualitative study on the development and growth of SVT recept in social media

Persson, Yrla January 2016 (has links)
I hela världen har förändrade konsumtionsmönster och den tekniska utvecklingen lett till omställning för olika medier. Mängden av information har ökat och utbudet har globaliserats. Denna utveckling har därför medfört möjligheter och utmaningar för såväl nya aktörer som mer etablerade medier. Idag beskrivs sociala medier som en ny plattform för marknadsföring, där det finns obegränsat med olika kommunikationskanaler, där svårigheter uppstår i hur nyetablerade varumärken ska förhålla och anpassa sitt innehåll efter de nya kanalerna.   Följande examensarbete redogör för hur ett mediaföretag anpassar sig till nya format och digitala plattformar i takt med den digitala utvecklingen. Examensarbetet har baserats på hur en webbredaktion på företaget SVT arbetar och hur framväxten av en den nya plattformen SVT recept har påverkat deras arbetssätt. Examensarbetet har formats och angripits utefter kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer, deltagande observationer och litteraturstudier. Ämnet som avhandlas har redogjorts i form av en vetenskaplig teori och studiens utfall presenteras i form av ett resultat och en slutsats. Under dessa redovisas påföljden av de semistrukturerade intervjuerna och slutligen jämförs teori samt resultat, med en analys av studiens utfall. Kontentan av arbetet sammanfattas under kapitlet för slutsatser, där potentiella utvecklingsmöjligheter för SVT.se/recepts digitala plattformar presenteras.   Studien har gett svar på hur ett företags marknadsföring och digitala strategier förändras utefter det föränderliga medielandskapet och hur dessa måste anpassa sig efter de regelverk som innefattas av public service. Vidare har studien gett konkreta råd för fortsatt vidareutveckling av SVT recepts digitala plattformar. Studien visar även på relevansen av att i ett tidigt skede deklarera en tydlig strategi, genomföra en konkurrens- och omvärldsanalys, samt få en tydlig bild av användarnas behov och beteendemönster på plattformarna. / The consumption patterns have changed in the whole world and the technological evolvement has led to a reform of different kinds of media in peoples everyday lives. The amount of information has increased and the supply has become globalized. This development have brought opportunities and challenges for both newcomers in the media industries, but also to more established ones. Today social media is described as a new platform for marketing. Where there is an unlimited variation of channels for communication. Difficulties arise when the newly-established brands need to respond and adapt their content and strategies to the new platforms.   The following thesis describes how a media company adapts to new formats and digital platforms, in pace with digital development. The thesis is based on how the organisation SVT is adapting to the new platforms that emergence. And how these platforms have changed SVT’s way of working at the editorial office that represents the trademark SVT recept. The thesis has been formed and engaged with a qualitative method along with semi-structured interviews, participating observations, and literature studies. The head topic has been described with a scientific theory based on literature and studies in the field. During these chapters the outcome of the semi-structured interviews are compared with the theory, including an analysis based on the results throughout the study. The potential development opportunities for SVT recepts digital platforms, will also be presented under the last chapter. Where the thesis will be summarized along with several conclusions for development processes.   The study has provided answers to how a company's marketing and digital strategies must evolve along the changing media landscape. And how SVT must adapt to the rules contained in the public service. Furthermore, the study has provided practical advice for continued developments of SVT recepts digital platforms. The study also demonstrates the values and the importance of declaring a strategy, implement a competitive and business analysis. As well as getting a clear perspective of the needs and behaviour patterns on the digital platforms.
2

Affärsstrategiskt ledarskap : en studie av samband mellan ledarskap, konkurrensstrategi och prestation i logistikintensiva handelsföretag /

Skaug, Jan Edvard, January 1900 (has links)
Diss. Göteborg : University.
3

Strategisk ekonomistyrning i små bioteknikbolag : En praktikfallsstudie / Strategisk ekonomistyrning i små bioteknikbolag : En praktikfallsstudie

Vågesjö, Evelina, Bergman, Ingrid January 2013 (has links)
Branschen för bioteknik har länge varit stark i Sverige men har under de senaste åren utsatts för större konkurrens både vad gäller fler utländska satsningar och konkurrens om kapital nödvändigt för utveckling. Branschen karakteriseras av många små företag, innovationshöjd, höga tröskelkostnader för produktgodkännande samt stark reglering av produkter på marknaden. Företagen konkurrerar med olika strategier baserat på produkt och dess marknad. Det är tydligt att små företag i branschen inte själva täcker en hel värdekedja utan fokuserar sin kompetens på en del av kedjan. Företagen är i hög grad beroende av externa intressenter så som partners, distributörer och myndigheter. Arbetet syftar till att förstå om och hur dessa företag använder ekonomistyrning som stöd för strategiutveckling. Två praktikfall med tydligt olika strategier men liknande historia och storlek har studerats empiriskt och analyserats utifrån litteraturen. I båda fallen ses ett tydligt externt fokus och en kontinuerlig strategiutveckling. Externa parametrar viktiga för företagens strategiutveckling visade sig framförallt vara de direkt vetenskapliga men också hur marknaden förändras med avseende på reglering av licenser, patent och attityder till produkten. En viss systematik sågs i insamling av externa parametrar men på grund av osäkerheten i dess betydelse för företagens produkter samt företagens storlek saknades en plattform för behandling och systematisk analys av dessa. Klassisk ekonomistyrning användes som styrverktyg endast för korta perspektiv och var fokuserat på operationella mått. Sammanfattningsvis kan små bioteknikbolag med fördel använda strategisk ekonomistyrning i högre utsträckning för att säkrare och mer systematiskt behandla, analysera och integrera extern information som stöd för strategiutveckling.
4

Kartläggning och analys av livslängdsstyrande faktorer för dragbrotschverktyg / Survey and analysis of factors affecting lifetime of broaching tools

Svärd, Petra January 2015 (has links)
Detta examensarbete utfördes vid Uppsala universitet i samarbete med Scania CV AB. Scania Commercial Vehicle Aktiebolag, Scania CV AB, är en tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. På Scania transmission i Södertälje finns ett av företagets största och dyraste verktyg. I dragbrotschningsprocesser används dragbrotschverktyg som per styck kostar allt från 50 000kr och upp till strax över 1 miljon kronor beroende på storlek och utformning. Uppdragets syfte är att kartlägga faktorer som styr ett dragbrotschverktygs livslängd och undersöka alternativ som bidrar till att sänka dragbrotschningsprocessens kostnad per producerad artikel. Mål är att göra en beskrivning av nuvarande system och processer samt kartlägga vilka faktorer som styr dragbrotschverktygens livslängd. Dessa faktorer skall sedan viktas efter kostnadsreduceringspotential och ligga till grund för förslag på kostnadsreducerande åtgärder. Vidare skall rekommendation ges på strategi för hur Scania kontinuerligt ska arbeta med processen framöver. Genom rotorsaksanalys kartlades åtta livslängdspåverkande faktorer som delades upp i stor, medel och liten kostnadsreduceringspotential där kostnadsreduceringspotentialen beror på Scania transmissions möjlighet att påverka, det vill säga en sammanvägning av potentiellt resultat och potentialen för att det ska kunna uppnås. Analys av verktygslivslängden gjordes från insamlad data för dragbrotschverktyg i Scania transmissions produktion som jämfördes med insamlad information genom benchmarking hos fem externa företag som utför dragbrotschning i sin verksamhet. Analysen visade att skärolja ger en avsevärd längre verktygslivslängd i jämförelse med emulsion men även att stora skillnader kan finnas mellan olika typer av skäroljor. Skärhastighet var näst efter skärvätska den faktorn med tydlig påverkan, ett helt tydligt samband kunde dock inte fastställas. På grund av tidsbrist för vidare test av skärvätskors och skärhastigheters påverkan beslutades i samråd med personal på Scania transmission att arbete med kostnadsreducerande åtgärder skulle läggas på områden med större möjlighet till att hinna ta fram förbättringsförslag. Fokus lades på den bristande dokumentationen kring dragbrotschverktygens användning. Lösningsförslag arbetades fram som säkerställer att rätt information dokumenteras och att den blir ifylld. Det andra fokusområdet var slipningsutförandet vid verktygsskärpning. Lösningsförslag arbetades fram för att möjliggöra att lönsammaste skärpningsintervallet kan bestämmas. Även lösningsförslag har tagits fram för att utvärdera den slipade formen och ytan så att möjlighet ges till att verktygets skär bra med minsta möjliga slitage och med en minimerad risk för verktygsskador på grund av spånstockning. Inom detta område testades även gradning av ett verktyg efter slipning som visade en stor förbättring på artikelkvalitet som man tidigare haft problem med på de första bearbetade detaljerna efter verktygsskärpning. Med gradning kan god kvalitet uppnås från första bearbetade detalj vilket ger Scania en kostnadsbesparing då dessa detaljer inte behöver kasseras. / This thesis was carried out for Uppsala University at Scania CV AB. Scania Commercial Vehicle Aktiebolag, Scania CV AB, is a manufacturer of heavy vehicles, busses and engines for industry and marine environments. Scania transmissions in Södertälje possess one of the company’s largest and most expensive tools. Depending on size and design these broaching tools cost from 50 000 SEK to more than 1 million SEK. The purpose of this thesis is to identify factors that affect the lifetime of a broaching tool and to investigate possibilities to decrease cost per produced part for the broaching process. Eight different factors that affect the lifetime of a broaching tool were identified by a root cause analysis. Data was collected from the using of broaching tools at Scania transmissions and also by benchmarking with five external production units. Analysis of the data showed that tools used in cutting oil has a much longer lifetime than tools used in emulsion. The analysis also showed that different cutting speeds had a direct impact on tool lifetime, but a specific correlation could not be defined. Due to lack of time, tests regarding different cutting oils and cutting speeds were not possible. In consultation with coworkers at Scania transmissions it was decided that my continuous focus would be on investigating solutions for the flawed documentation regarding the using of the tools and also the sharpening operation where the wear on the tool is removed by grinding. A solution to ensure correct information over time regarding tool performance and re-sharpening was carried out in form of an ordering system. Also solutions for how to grind the broaches in order to obtain optimal cutting performance have been put together. Re-sharpened broaching tools have tended to give the first broached parts measurement out of tolerance. After a certain amount of broached parts the measurements tend to get better which created the idea that the bad measurements was caused by grinding burrs that got removed when the tool had been used for a while. A test on removing grinding burrs were performed and resulted in much better quality results, were even the first broached part after re-sharpening was within tolerance. Thus saving Scania a lot of money in form of scraped parts.
5

Models, methodology and challenges within strategic information security for senior managements /

Lindström, John, January 2009 (has links)
Diss. Luleå : Luleå tekniska universitet, 2009.
6

Strategic management of intrafirm R&D in process industry : six essays on technology strategic planning /

Larsson, Andreas, January 2007 (has links)
Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2007. / Härtill 6 uppsatser.
7

Strategists - free or bound? : on individuality and typicality among CEOs /

Larsson, Anna, January 2008 (has links) (PDF)
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008.
8

Visioner och verkligheter : kommunikationen om företagets strategi /

Johansson, Catrin, January 2003 (has links)
Diss. Uppsala : Univ., 2003.
9

Medelstora företags reaktion på coronapandemin : En kvalitativ studie om hur aktörer inom klädbranschen har reagerat på covid-19 och hur de anpassar sina strategier under pandemin

Pepelar, Benjamin, Yatsyshyn, Ivan January 2021 (has links)
Världen befinner sig i nuläget i en svår pandemikris och majoriteten av Sveriges företag har drabbats hårt ekonomiskt av pandemins spår. Det finns inte tillräcklig forskning om medelstora företag i klädbranschen förändrar strategier under krissituationer och hur de gör det. Använder de sig av strategisk process eller strategisk planering?  Syftet med denna studien är att analysera om medelstora klädföretag i Sverige förändrar sin strategi men även hur de gör det på grund av av covid-19 pandemin. Vi fokuserade på hur företagen hanterar sin strategi i kris jämfört med vilka strategier de hade innan coronakrisen inträffade. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer för att besvara studiens syfte. Slutsatsen visade att de tre företagen använder sig mer av strategi som process än strategi som plan för att flexibelt anpassa sig efter rådande omständigheter. Utveckling av strategi hos dessa företag under pandemin har varit genom att vara flexibla, innovativa och konkurrenskraftiga.
10

Viskleken : En fallstudie av Polisens interna förändringskommunikation

Rubinstein, Cécilia, Strömberg, Elvira January 2016 (has links)
The previously 21 Swedish police departments have merged into one united police authority divided into 7 regions. This is the biggest reorganisation within the police since 1965. Communication plays a critical role when it comes to the implementation of planned changes, and the reorganization of the Police requires well structured communication strategies. This study aims to investigate how the internal change communication regarding the reorganization of the Police authority has been designed and perceived by managers and employees within the Police in region Mitt and Uppsala. For this purpose, two research questions have been formulated: How has the internal change communication been designed in Uppsala? and How has the communication been perceived by management and employees in Uppsala? Six interviews have been executed with a strategic communicator, two managers and four employees within the Police in region Mitt and Uppsala. The empirical results have been analyzed in the light of Clampitt, DeKoch and Cashman’s communication strategies, The Change Weel, theories about sensemaking and the terms uncertainty and serial reproduction errors. The study shows that the internal change communication has been designed partly with a focus on the organization’s managers. The change communication has also been designed with a responsiveness towards the employees. The importance of making sense of information has also been accentuated. The employees that were interviewed for this study have both positive and negative perceptions of the change communication while the managers only have positive perceptions.

Page generated in 0.063 seconds