• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 4
 • 1
 • Tagged with
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Strategisk ekonomistyrning i små bioteknikbolag : En praktikfallsstudie / Strategisk ekonomistyrning i små bioteknikbolag : En praktikfallsstudie

Vågesjö, Evelina, Bergman, Ingrid January 2013 (has links)
Branschen för bioteknik har länge varit stark i Sverige men har under de senaste åren utsatts för större konkurrens både vad gäller fler utländska satsningar och konkurrens om kapital nödvändigt för utveckling. Branschen karakteriseras av många små företag, innovationshöjd, höga tröskelkostnader för produktgodkännande samt stark reglering av produkter på marknaden. Företagen konkurrerar med olika strategier baserat på produkt och dess marknad. Det är tydligt att små företag i branschen inte själva täcker en hel värdekedja utan fokuserar sin kompetens på en del av kedjan. Företagen är i hög grad beroende av externa intressenter så som partners, distributörer och myndigheter. Arbetet syftar till att förstå om och hur dessa företag använder ekonomistyrning som stöd för strategiutveckling. Två praktikfall med tydligt olika strategier men liknande historia och storlek har studerats empiriskt och analyserats utifrån litteraturen. I båda fallen ses ett tydligt externt fokus och en kontinuerlig strategiutveckling. Externa parametrar viktiga för företagens strategiutveckling visade sig framförallt vara de direkt vetenskapliga men också hur marknaden förändras med avseende på reglering av licenser, patent och attityder till produkten. En viss systematik sågs i insamling av externa parametrar men på grund av osäkerheten i dess betydelse för företagens produkter samt företagens storlek saknades en plattform för behandling och systematisk analys av dessa. Klassisk ekonomistyrning användes som styrverktyg endast för korta perspektiv och var fokuserat på operationella mått. Sammanfattningsvis kan små bioteknikbolag med fördel använda strategisk ekonomistyrning i högre utsträckning för att säkrare och mer systematiskt behandla, analysera och integrera extern information som stöd för strategiutveckling.
2

Strategy for developing digital services : EHRIS digitization project

Ruth Cimpa, Barbara January 2012 (has links)
This master's thesis focuses on the development of a strategy for aninformation service in the area of digitization of cultural heritage andresearch, with a web based platform as implementation of the strategy. Viathe platform, digital collections and research are presented and shared.Services around the platform are provided. Support activities comprise thewhole chain of digitization, from digitization to archival of the digitizedobjects. The information service aims for a new approach to combine ICT andestablished research; research and industrial practice were combined andcooperation of participants from various backgrounds was enabled. Thestrategy and organization of such information service was described using a“quality management system”, standard ISO 9001. The development of theplatform followed engineering practices. A guideline for the platform wasestablished as part of the quality management system. On the platform, initialcollections were encoded by the humanities' text encoding standard TEI, thatbases on XML, and analysis with them were done. / Program: Masters programme: Library and Information Science, Digital Library and Information Services
3

Att utveckla IS/IT-strategi för offentlig verksamhet

Holmgren, Anna January 2003 (has links)
<p>IS- och IT-strategier är ett koncept som idag är av stor betydelse för verksamheter, både inom den privata och offentliga sektorn. Problemställningen i detta arbete syftar till att undersöka vad som bör ingå i en IS/IT-strategi för att den ska vara ett bra styrdokument för en offentlig verksamhet. Informationen från studien syftar även till att finna ett tillvägagångssätt som är lämpligt vid utvecklandet av en IS/IT-strategi.</p><p>De slutsatser som drogs från studien påvisar att IS/IT-strategier bör vara heltäckande för verksamheter och att strategin har tydliga kopplingar till verksamhetens övriga mål. En IS/IT-strategi bör vara ett måldokument där detaljrikedomen är lång och verksamhetstiden är mellan 3 och 5 år.</p><p>Studien påvisar även att det kan fungera bra att utveckla en IS/IT-strategi internt inom kommuner, men att ett bra resultat även kan uppnås med extern hjälp. En viktig faktor för att skapa en framgångsrik strategi är att ha delaktighet vid utvecklandet. Det anses inte behövas några metoder vid utvecklingen utan diskussioner leder fram till ett bra resultat.</p>
4

Att utveckla IS/IT-strategi för offentlig verksamhet

Holmgren, Anna January 2003 (has links)
IS- och IT-strategier är ett koncept som idag är av stor betydelse för verksamheter, både inom den privata och offentliga sektorn. Problemställningen i detta arbete syftar till att undersöka vad som bör ingå i en IS/IT-strategi för att den ska vara ett bra styrdokument för en offentlig verksamhet. Informationen från studien syftar även till att finna ett tillvägagångssätt som är lämpligt vid utvecklandet av en IS/IT-strategi. De slutsatser som drogs från studien påvisar att IS/IT-strategier bör vara heltäckande för verksamheter och att strategin har tydliga kopplingar till verksamhetens övriga mål. En IS/IT-strategi bör vara ett måldokument där detaljrikedomen är lång och verksamhetstiden är mellan 3 och 5 år. Studien påvisar även att det kan fungera bra att utveckla en IS/IT-strategi internt inom kommuner, men att ett bra resultat även kan uppnås med extern hjälp. En viktig faktor för att skapa en framgångsrik strategi är att ha delaktighet vid utvecklandet. Det anses inte behövas några metoder vid utvecklingen utan diskussioner leder fram till ett bra resultat.
5

What’s the Problem? Reformulating the Problem for Balanced-Strategy Creation

Jørgensen, Sveinung January 2011 (has links)
By asking “What’s the problem?” this thesis addresses the crucial relationship between how strategic decision-makers formulate organizational problems and how the relevant actors attempt to solve these problems. This thesis holds that the creation of strategy can be conceived of as a decision-making process in which the strategists find, formulate and attempt to solve problems by choosing a set of means to reduce the perceived gap between the current state and the desired state of the organization. The thesis particularly explores and postulates what is refered to as the means-end fallacy in which end-problems are treated as means-problems. In effect the decision-makers take the ends of the organization for granted and only ask “How can we fix it?” instead of critically examining the purpose of the organization by asking “What should we fix and why?” The purpose of this thesis is twofold. First, it is to explore the dysfunctional consequences of the means-end fallacy in organizational decision-making and creation of strategy. Secondly, it is to illuminate the implications of applying the problem-formulation perspective in the creation of organizational strategies. To achieve these purposes the problem-formulation phenomenon is explored in five appended papers. Paper I discusses the paradox of profitability and responsibility and the means-end fallacy in the context of strategic theory and practice. Papers II, III and IV explore the relationship between how a problem is formulated and how different actors attempt to solve it. This is done with a comprehensive case study of the substance-abuse problem and the different organizational strategies that are implemented to resolve it. Paper V offers a concrete discussion of how inappropriate formulations of organizational problems undermine the intended ends, particularly with regard to the paradox of profitability and responsibility. This thesis argues that the strategic decision-makers need both to be more problem-oriented; that they should balance the different dimensions of the problem; and, thus, that they should recognize that decision-making is an art of balance. Moreover, it suggests that the problem-formulation perspective can contribute with an insight into the black box of strategy creation, and that this can be achieved by looking back or rewinding from the organization’s strategy to the initial formulation of the organization’s problems. As a mirror image it suggests that strategic decision-makers can avoid the means-end fallacy by forwarding from an appropriate formulation of the problem to a balanced strategy.

Page generated in 0.1198 seconds