• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1615
 • 126
 • 2
 • Tagged with
 • 1743
 • 463
 • 458
 • 421
 • 378
 • 362
 • 320
 • 289
 • 280
 • 268
 • 242
 • 219
 • 218
 • 213
 • 207
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Från BIM-modell till logistik : Möjligheten att digitalisera materialflödet

Bertze, Anna January 2016 (has links)
When all the information for smart building materials orders can be extract from aBIM model it is possible for correct material to be delivered at the right time at theright place. If a flow of material is well planned it leads to a more efficient work on theconstruction site and reduced waste.Overall, the relationship between material supplier and contractor has receivedsurprisingly little attention in research. Especially considering the amount ofcontractor-supplier-relationship there is in each building project. In this bachelorthesis the possibility of using information from a BIM model to a digital material orderis investigated. Furthermore, the need and problems in the digitizing process of thematerial flow and its operators is studied. The results show that a digitalcommunication is possible but requiring a major change in the process of materialflow.
2

Erfarenheter från kreativa branschers anpassning till digitaliseringen : Problem och möjligheter / Creative Industries Adaptation to Digitization : Problems and Opportunities

Laninge, Eva January 2016 (has links)
Det var inte länge sedan man såg på IT som en del av något enskilt och avskilt. Nu pratar vi om digitalisering, en våg av förändring som, enligt en rapport från Kansliet förstrategisk analys (2014), kommer vara den enskilt största förändringsfaktorn för detsamhälle vi lever i till år 2025. Tempot för digitaliseringen ökar för varje år som går och den förändrar hur vi konsumerar och skapar nya diskussioner. Enligt Matt, Hess & Benlian (2015) finns det stora fördelar för företag att ta till sig digitaliseringen, men statistiken visar att företagen i Sverige halkar efter jämfört med våra grannländer (Accenture, 2015). Digitaliseringen har gått hårt åt företag i kreativa branscher. Medan den inom andra branscher öppnade upp för nya innovativa produkter och affärsmodeller har många olika företag inom kreativa branscher inte lyckats utnyttja digitaliseringen på samma sätt (Rothmann & Koch, 2014). Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter och problem företag inom kreativa branscher upplevde under sin anpassning till digitaliseringen och om dessa erfarenheter kan vara till nytta för företag i andra branscher. Studien har genomförts med en abduktiv forskningsansats och empirin har samlats in från en litteraturstudie och kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Från den här studien kan följande slutsatser dras; Det måste finnas en flexibilitet och kreativitet i hur man gör affärer för att hänga med i digitaliseringen och att vara värdecentrerad snarare än produktcentrerad kan ge en fördel. När ett företag försöker förändra sig kan kognitiva låsningar uppstå och ett sätt att komma ur låsningarna är att hitta gynnsamma samarbeten med andra företag. Oavsett innovativa värdestrategier finns det en vikt i att hela tiden gå tillbaka till vad som är företagets kärna och att vänta på en stabilisering kommer inte underlätta ett företags anpassning till digitaliseringen.
3

Digitala tidningar i skolan : En studie om elevers förhållningssätt och lärares didaktik

Grönqvist, Johan January 2012 (has links)
Syftet med studien har varit att beskriva och analysera elevers och lärares förhållningssätt till digitala tidningar på internet i en tid då skolor alltmer använder sig av digitala informationsverktyg. En enkätstudie har gjorts med elever i en gymnasieklass och en kvalitativ intervju har gjorts med läraren i klassen. Resultatet visar att den sociala, samhälleliga och mediesituationen påverkar elevernas förhållningssätt till digitala tidningar på nätet. Eleverna hade med sig olika vanor hemifrån och upplevelser av tidningen på nätet och framförallt spelade tidningens innehåll roll för om eleverna skulle läsa tidningen. I samhällssituationen hade läraren olika didaktiska infallsvinklar för användningen av tidningen i undervisningssituationer där tidningen användes såväl som mål och medel. Den dagsaktuella informationen från den digitala tidningen var en styrka medan språkbruket kunde utgöra ett visst hinder för eleverna.
4

Digitalisering - hot eller möjlighet? : En kvalitativ studie om redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan.

Johansson, Matilda, Brindsjö, Anna January 2015 (has links)
Tidigare forskning har sett att utvecklingen av teknologi har påverkat revisionsprocessen med både för- och nackdelar. Större delen av den tidigare forskningen fokuserar på revisorer men i och med lagförändringen om slopad revisionsplikt och redovisningskonsulternas starkare ställning har vi valt att studera redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan på redovisningsprocessen. Vi har valt att fokusera på två centrala begrepp som länge studerats inom revisionsprocessen, dessa är struktur och bedömningar. I vår studie är även IT med sin förberedda struktur ett viktigt begrepp. Syftet med studien är att beskriva och analysera redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan på arbetet och hur digitaliseringen har förändrat tyngdpunkten i arbetssättet mellan struktur och bedömningar i redovisningsprocessen. För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ studie genomförts och tio redovisningskonsulter har intervjuats. För att få en djupare förståelse presenteras viktiga begrepp i en teoretisk referensram, dessa är digitalisering, informationsteknologi, strukturperspektivet, omdömesperspektivet och byråkultur. Analysen bygger sedan på teori och på citat från respondenterna. Utifrån respondenternas uppfattningar är vår slutsats att digitaliseringen har påverkat arbetet i redovisningsbranschen genom enorm effektivisering. Vi har till skillnad från tidigare forskning inom revisionsprocessen sett att det inom redovisningsprocessen finns en balans mellan struktur och bedömningar vilket är positivt. / Earlier research has seen that the development of information technology has affected the auditing process with both positive and negative outcomes. A great part of earlier research is focusing on auditors but due to the law changing which have created a new situation according mandate for accounting managers we have decided to apply our essay on accounting managers. In the audit process there are two central conceptions that we have chosen to focus on, these are structure and judgment. In our essay we have also chosen to focus on information technology that seem to be a prepared structure.   The purpose with this study is to increase the understanding of how acting accounting managers experience the digitalization effect on their working methods. We will examine the digitalization on two perspective, structure and judgment. To reach the purpose of this study we have made ten interviews. To gain a deeper understanding important concepts and theories are presented in the theoretical background and frame of reference, the most important concepts for the analyse are digitalization, information technology, structure, judgment and agency culture. The analysis is based on quotes from the respondents and based on respondents' perceptions, our conclusion is that digitization has affected the accounting industry and that the work has been more efficient. Unlike previous research in the audit process we have seen that there is a balance between structure and judgment in the accounting process.
5

Livet i den digitaliserade världen : Generation frihet

Sirkel, Annes January 2013 (has links)
No description available.
6

Reproduktion av politiska ideologier i datorspel : Fallstudie av Democracy 3 / Reproduction of political ideologies in computer games : Case study of Democracy 3

Hoff, Anders, Pålsson, Kristian January 2014 (has links)
Bakgrund: I den svenska skolan har det under en längre tid funnits olika pedagogiska, beslutsbaserade rollspel i undervisningen. Nu har skolan digitaliserats, vilket har öppnat upp för datorspel i undervisningen, främst inom matematik och språkliga ämnen. Samhällskunskapen är ett mer komplext ämne att reproducera och därför har inte dataspel i undervisningen använts i lika stor utsträckning. I och med den tekniska utvecklingen, kan spel återskapa mer komplexa företeelser och har därför möjligheten att inkluderas i fler skolämnen än tidigare. Spelindustrin är idag i en position, grafiskt och tekniskt, där det går att simulera hela länder, historiska händelser och hela ekonomier med varierande komplexitet. För att kunna använda spel i undervisning är det av stor vikt att undersöka spelets dolda grundantaganden och axiom om politiska ideologier. Dessa är intressanta eftersom de får elever att fatta politiska beslut och skolar dem i politiskt tänkande. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hur politiska ideologier reproduceras i datorspelet Democracy 3, samt vilka föreställningar om politik, politiker och medborgare som manifesteras. Metod: Utifrån Balls (2011) definition av frihetsbegreppet inom de politiska ideologierna, arbetades en ideologisk ram fram för att använda som grund till analysen av datorspelet Democracy 3. Det skapades dessutom en metod med tre delar: genomspelning, textanalys och bildanalys att utföra på datorspelet, för att kunna analysera spelets explicita och implicita ideologiska referensram. Denna kombination var viktig för att kunna nå den implicita ideologiska referensram som är dold för spelaren, medan den explicita ideologiska referensramen mer faktiskt visas för spelaren. Resultat: Analysen visar att datorspelet Democracy 3:s reproduktion av den konservativa och den liberala politiska ideologin inte skapar några renodlade versioner av dessa. Istället innehåller ideologierna som reproduceras i spelet, blandningar av de stora ideologiska inriktningarna som existerar på det tidiga 2000-talet. Detta genom att spelet bland annat reproducerar både den neo-klassiska liberalismen och välfärdsliberalismen som en enhetlig ideologi.
7

Yrkesarbetares upplevelser av digitala verktyg i byggbranchen. : Proffessionals´ experiences of digital tools in the construction industry.

Eriksson, Sara January 2020 (has links)
Digitization has changed society a lot in recent years. To digitize a company and implementing digital tools means a change in working methods. How successful a company is with an implementation depends on another person's willingness to change. Willingness to change is a concept closely linked to attitudes and motivation. Attitudes are based on an individual's real experiences. Motivation can be seen as an individual's driving engine in change. However, an individual's motivation cannot be influenced but what can be influenced are factors that affect an individual's motivation.   The knowledge of using digital tools can be seen as a "digital language". Being born into a digital world means learning the language from an early age. If you learn the language at a later stage in life, the language skills are put in another part of the memory, which does not provide the same basis for learning the language equally well.   The purpose of this work is to investigate which digital tools are used today and how well the use of digital tools works. The survey also aims to investigate the advantages / disadvantages experienced by professional workers with the digital tool. As well as examine the attitudes of professional workers today and for the future use of digital tools. The study is carried out with the help of a case study / observation to form a true perception. Attitudes are studied with the help of a Likert survey. The Likert survey is the survey that ten professional workers have participated in. The advantages and disadvantages experienced as well as the professionals' future belief in digital tools are studied in two interview surveys, in total fifteen interviews have been conducted. The result and the conclusion of the work shows that the disadvantage that most professional workers experience with digital tools is technical difficulties with the digital tools. The advantage most professional workers experience is the flexibility. The study also showed that age was related to attitudes. Although many older people have participated, there is for the most part a positive attitude to the use of digital tools today and in the future.
8

Digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomen : En kvalitativ undersökning om effekterna digitaliseringen har på redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav

Kaya, Marcel, Ihsan, Kerim, Al Remawi, Abd Al Aziz January 2022 (has links)
SammanfattningDatum: 2022-06-01 Nivå: Kandidatuppsats 15 HPAkademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitetFörfattare: Abd Alaziz Al Remawi, Kerim, Ihsan, Marcel Kaya. Titel: Digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomen - En kvalitativ undersökning om effekterna digitaliseringen har på redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskravHandledare: Leanne JohnstoneNyckelord: Digitalisering och redovisning, bokföring, redovisningsekonom,Institutionell teori, Digitalisering Forskningsfrågor:- Hur har redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav förändrats på grund av digitaliseringen?Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur digitaliseringen har förändrat redovisningsekonomens kompetens och arbetssätt kopplat till institutionellt perspektiv. Fokus kommer ligga på hur arbetssättet har förändrats för redovisningsekonomen samt hurdigitaliseringen har förändrat den kompetens redovisningsekonomens bör besitta. Genom att undersöka detta kan vi komma fram till de möjligheter och utmaningar digitaliseringen harskapat för redovisningsekonomerna. Metod: Denna studies empiriska material har samlats in via en kvalitativ metod i form av sex semistrukturerade intervjuer. Urvalet av respondenter bestod av sex redovisningsekonomer från olika företag. Slutsats: Studiens slutsats är att digitaliseringen har förändrat redovisningsekonomensarbetssätt genom att det har blivit mer kostnads- och tidseffektivt och flexibelt genom att arbetekan utföras hemifrån och inte enbart på kontor. Ytterligare finns det delade meningar om huruvida digitaliseringen har förändrat redovisningsekonomens kompetenskrav. Å ena sidan finns det åsikterom att kompetenskraven har blivit högre, å andra sidan finns det åsikter om att de har blivit lägre. / ABSTRACTDate: 2022-06-01 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen university Authors: Marcel Kaya Kerim Ihsan Al Remawi, Abd Alaziz(98/09/12) (96/03/23) (98/04/06) Title: The impact of digitalization on the accounting economist-A qualitative study of digitalization’s effects on the accounting economist`s working methods and competence requirementsSupervisor: Leanne JohnstoneKeywords: Digitization and accounting, Accounting, Accountant, Institutional theory, Digitalization Researchquestion:- How has the working methods and competence needs of accountants changed due to digitalization?Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of how digitalization has changed the accounting economist's competence and working methods linked to an institutional theory. Focus will be on how the working methods has changed for the accountingeconomist and how digitization has changed the skills that the accounting economist should possess. By examining this, we can come to a conclusion of which opportunities and challenges digitalization has created for the accounting economist.Method: The empirical material of this study has been collected via a qualitative method in the form ofsix semi-structured interviews. The sample of respondents consisted of six accounting economists from sixdifferent companies.Conclusion: The conclusion of this study is that digitalization has changed the accountant economist working methods by becoming more cost and time efficient and flexible because they have the ability towork at home and not only at the office. Furthermore, there are shared opinions about whether digitalizationhas changed the competence needs of accountant economics or not. On the one hand, there are opinions about the competence needs becoming higher and on the other hand there are opinions about it becominglower.
9

Relationsmarknadsföring : En studie om bankernas kundrelationer och hur digitaliseringen har påverkat kundernas lojalitet och förtroende

Blasiusson, Therese, Nyquist, Frida January 2016 (has links)
No description available.
10

Samhällsutvecklingens bröd, bokläsningens död? : En kvalitativ undersökning av lärares tillvägagångssätt för att motivera litteraturläsning / Book readings loss is the social developments gain? : A qualitative study of teachers approach to motivate reading of literature

Nyström, Linus January 2019 (has links)
The study examines how teachers motivate pupils to read literature and how teachers utilize fiction literature and the narrative of other media to motivate pupils. The study’s method is qualitative interviews of four teachers and the result is formed by a thematic analysis and grounded theory. To motivate pupils to read literature, the result shows that all the respondents conducts a democratic education where the pupils in some way have influence on their education. Despite what is mentioned above, the respondents’ methods and strategies differ. The foremost providential implications are to schedule reading, highlight its benefits and cooperate with the school library. All the respondents utilize fiction literature and the narrative of other media to motivate pupils in some way, inter alia by digital technology on the basis of the new curriculums. Two respondents are more conservative, and the others are more innovative in terms of using the technology to make stops in the text and process the reading in an aesthetic and efferent approach.

Page generated in 0.1276 seconds