• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 97
 • 5
 • Tagged with
 • 102
 • 43
 • 31
 • 29
 • 24
 • 24
 • 23
 • 22
 • 21
 • 17
 • 16
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Boven i det interna samspelet : En uppsats om kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelning på industriföretags påverkan på det interna materialflödet

Larsson, Jakob, Jonsson, Oskar, Mattsson, Oliver January 1900 (has links)
We have left the industrial society, and instead, we live in a post-industrial knowledge and information society. It is often said that industrial production has disappeared or that it has changed greatly. This means that fewer are employed in the manufacturing sector while the service sector is increasing, resulting in that the boundaries between production and administration decreases. The production goes from mass production to more flexible and specialized solutions. This puts greater demands on the logistics chain that continually need to work to meet customer requirements. Logistics has become a contributing factor to create competitiveness and profitability of a company. There are many companies through efficient logistics increased its market competitiveness. Businesses may have difficulty delivering on time, resulting in customers choosing a competitor instead. For companies to rapidly adapt to what the customer wants today requires well-functioning logistics system. These systems are dependent on qualitative planning and if they cant get that right information it might result in tied capital, which means that products have to be sold at a lower price. Most people know that communication is important, but it still exist deficiencies in many large industrial companies.   The purpose of this paper is to describe how communication between the sales and logistics department works on large industrial companies and to create understanding for how this might affect the internal material flow.   In order to work with this purpose the writers used a qualitative study where a case companie where used to get answers. The study is deductive, meaning that the writers used theory in order to produce data. The data was collected through semi-structured interviews with employees of the case company. The authors used an hermeneutic approach, which means that they interpret the data by themselves.   The theoretical approach used in this study is: communication, material flow and communication impact on the flow of material.  The writhers also read up on Internal communication which is about how information is conveyed intern in a company. It is also presented in relation to the material flow which is about how goods move within the company. The material flow is affected and is constantly in need of internal communication.   The communication process between the sales and logistics department on the case company is containing several steps and torque. Communication is about the flow of information between departments which enables the daily work. This communication consists of oral, written and electronic channels. The electronic channels are used more frequently according to the case company. They used this in form of email and intranet. An overview of the company is considered to be important in order to be able of communicate effectively and means that employees are aware of each other's tasks and understand the needs of others. The overview of the case company is currently weak and therefor affects the internal flow of materials. There are many effects of communication that affects the internal flow of materials, to have an overview is one of these. / Vi har lämnat industrisamhället och istället lever vi i ett postindustriellt kunskaps- och informationssamhälle. Det talas ofta om att industritillverkning har försvunnit eller att det har förändrats kraftigt. Detta betyder att färre sysselsätts inom tillverkningsindustrin medan tjänstesektorn ökar, vilket resulterar i att gränserna mellan produktion och administration minskar. Produktionen går från masstillverkning till mer flexibla och specialiserade lösningar. Detta sätter större krav på den logistiska kedjan som ständigt behöver arbeta efter kundens önskemål. Logistik har blivit en bidragande faktor till att skapa konkurrenskraft och lönsamhet i ett företag. Det finns många företag som genom effektiv logistik ökat dess konkurrenskraft på marknaden. Företag kan ha problem med att leverera i tid, vilket resulterar i att kunderna väljer en konkurrent istället. För att företag snabbt ska kunna anpassa sig efter vad kunden vill ha krävs idag välfungerande logistiksystem. Dessa system är beroende av kvalitativ planeringinformation och om inte denna information kommunicera rätt kan det i leda till att kapital binds och att produkter då måste säljas till ett lägre pris. De flesta vet om att detta är viktigt, ändå existerar kommunikationsbrister inom många stora industriföretag. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelning fungerar på stora industriföretag och skapa förståelse för hur denna kommunikation kan tänkas påverka det interna materialflödet.   För att kunna arbeta med detta syfte har skribenterna använt sig av en kvalitativ studie där ett fallföretag används för att få svar. Studien är deduktiv vilket betyder att skribenterna utgår från teori för att sedan ta fram data. Datan samlades in genom semi-strukturerade intervjuer där anställda på fallföretaget deltog. Skribenterna använde sig av ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket gjorde att de själva tolkar den data som samlas in.   Den teoretiska ansats som använts är kommunikation, materialflöde och kommunikationens påverkan på materialflödet. Inom kommunikation diskuteras också intern kommunikation som handlar om hur information förmedlas intern i ett företag. Det presenteras också i relation till materialflöde som handlar om hur varor rör sig internt i företaget. Materialflödet påverkas och är hela tiden i behov av intern kommunikation. Kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelningen på fallföretaget innehåller idag flera olika steg och moment. Kommunikationen handlar om ett informationsflöde mellan avdelningar som möjliggör det dagliga arbetet. Denna kommunikation består av muntliga, skriftliga och elektroniska kanaler. De elektroniska kanalerna är de som används mest på fallföretaget i form av email och intranät. Överblicken i företaget anses vara viktigt för att kunna kommunicera effektivt och innebär att medarbetare är medvetna om varandras arbetsuppgifter och förstår sig på andras behov. Överblicken på fallföretaget är idag svag och påverkar därgenom det interna materialflödet. Det finns många effekter av kommunikation som påverkar det interna materialflödet, att ha en överblick är en av dessa.
2

Planering av material, upplag & flöden / Planning of material, storage and flows

Oskar, Vikström January 2016 (has links)
Byggindustrin står för en betydande del av Sveriges ekonomi, samtidigt blir det allt dyrare att bygga i landet vilket slår tillbaka på företagen inom branschen. Materialhanteringen under ett byggprojekt tar mycket tid och pengar i anspråk, och är ett av de områden som från många håll anses kunna effektiviseras. Detta arbetes ansats grundar sig i utvärderande forskning gjord av andra och har ett primärt förändringsinriktat fokus. Syftet med arbetet var att effektivisera produktionen på byggarbetsplatser genom en utökad planering av arbetsplatslogistik. Målet var att hitta en princip för hur detta skulle gå till. Under arbetet utformades en planeringsmall för att kunna systematisera materialet vid planeringen. Nyttan med mallen blev dels att synliggöra möjligheter och begränsningar vid stora inköp av material men framför allt underlätta skapandet av en funktionell och visuell materialupplagsplan. Denna materialupplagsplan redovisas som lägesindelningar på situationsplanen och är till för att använda vid leveranser av material. Arbetets resultat redovisas som en materialplanering av en reell byggarbetsplats. Slutsatsen från arbetet är att planering av materialupplag och materialhantering är viktigt för att materialflödet ska flyta på optimalt och därmed att slippa dubbelarbete och omstruktureringar. Det är viktigt att det finns bra verktyg för att utföra planeringen och den bör utföras innan byggskedet startar. Bland annat planeringsmallen som tagits fram i detta arbete kan vara ett sådant verktyg, men än mer principen bakom. En bra materialplanering effektiviserar byggprocessen och kan således vara resultatpåverkande. / The construction industry accounts for a significant part of the Swedish economy, while it is becoming more expensive to build in the country which rebounds on companies in the industry. Material handling during a construction project takes a lot of time and money in claim, and is one of the areas many areas considered to be more efficient. This labor approach is based on evaluative research done by others, and has a primary change-oriented focus. The aim of this work was to improve production efficiency at construction sites through an expanded planning of logistics work. The goal was to find a principle for how this should be done. During the work designed a planning template to systematize the material at the planning. The usefulness of the model was partly to identify possibilities and limitations for large purchases of materials but above all facilitate the creation of a functional and visual materials storage plan. This material plans are situated divisions on the situation of the plan and is for use in the delivery of materials. Work results are reported as a material planning of a real construction site. The conclusion is that the planning of material storage and material handling are important to the material flow should flow optimally and to avoid duplication of work and restructuring. It is important that there are good tools to perform planning and should be carried out before the construction phase starts. Including planning model developed in this work can be such a tool, but more the principle behind it. A good material planning more efficient construction process and thus may be affecting earnings.
3

DUKNING AV MATERIAL FÖR HYTTMONTERINGSLINJE

Lalander Lilja, Emil, Lindh, Pontus January 2013 (has links)
No description available.
4

Från BIM-modell till logistik : Möjligheten att digitalisera materialflödet

Bertze, Anna January 2016 (has links)
When all the information for smart building materials orders can be extract from aBIM model it is possible for correct material to be delivered at the right time at theright place. If a flow of material is well planned it leads to a more efficient work on theconstruction site and reduced waste.Overall, the relationship between material supplier and contractor has receivedsurprisingly little attention in research. Especially considering the amount ofcontractor-supplier-relationship there is in each building project. In this bachelorthesis the possibility of using information from a BIM model to a digital material orderis investigated. Furthermore, the need and problems in the digitizing process of thematerial flow and its operators is studied. The results show that a digitalcommunication is possible but requiring a major change in the process of materialflow.
5

Totalkostnadsanalys : En studie av materialflödet på BT Powered Trucks / Total Cost Analysis : A study of the flow of material at BT Powered Trucks

Johansson, Markus, Larsson, Marcus January 2009 (has links)
<p>BT Powered Trucks (BTP) is a company belonging to the Material Handling Division of Toyota Industries Corporation. BTP is located in the town Mjölby where they produce different types of forklifts for indoor use. The year 2008 was for BTP, similar to many other companies, a year with a high turnover. Though, since then the inflow of orders has been drastically reduced, a phenomenon that more than anything else can be said to depend on the worldwide economic turndown. That has in turn brought a higher cost awareness to the company.</p><p>Today BTP believes that its material supply is costing a large amount of money every year and therefore the company wants to investigate if they can reduce these costs. To do that, a complete picture of the material supply costs is needed, and in particular how a changed transport strategy affects this total cost.</p><p>Thus, the purpose with this study has been to perform a total cost analysis of BTP´s raw material flow from suppliers to the own production process and in the next step investigate how this total cost can be reduced with a changed material supply strategy. A basic delimitation that is done is that the study only analyzes the supply from BTP´s Swedish suppliers.</p><p>In the study we have made an analysis model, which we later on follows in order to fulfil the purpose of the study. The first step in the model involved a mapping of the material flow as it is today followed by cost calculations of the flows´ different parts. Finally, a number of different material supply strategies have been evolved. With the theoretical framework and BTPs’ organization as base, we separated the material flow into different parts. The total cost which has calculated in the study can be seen in the following table.</p><p> </p><p><strong>Transport</strong> 10 700 000 kr</p><p><strong>Material planning </strong>3 485 000 kr</p><p><strong>Material handling</strong> 8 545 000 kr</p><p><strong>Inventory carrying </strong>5 180 000 kr</p><p><strong>Total cost                           27 910 000 kr</strong></p><p> </p><p>The biggest contribution by this study is the full scale approach that has been taken involving the whole material supply from the Swedish suppliers. By that we have showed which parts of the flow that stands for the largest costs and, in the next stage, left suggestions of possible improvements and the consequences the suggestions would have on an article level. It has been shown how the four separate costs; Material planning, Transport, Material Handling and Inventory carrying costs is related to each other and how the total cost is affected when you try to reduce one of these costs.  The cost changes that have calculated for the new strategies have been done for number of different articles. If BTP wants to implement these strategies full scale they first have to calculate how a changed strategy would affect a larger amount of articles. The suggestion that where supposed to reduce the largest cost, the transport cost, affected the total cost different for different articles. The result of the suggestion is presented report.</p><p>The study is also supposed to give BTP a method for the company to use when it want calculate costs or analyze effects of changes in the material flow structure.</p>
6

Ett nytt affärssystems påverkan på det interna materialflödet

Persson, Ulrika, Randow, Anna-Lena, Gibson, Annika January 2007 (has links)
<p>Tillverkande företag har ett stort behov av att ett tillförlitligt informationsflöde stödjer det</p><p>interna materialflödet. Det kan ske med hjälp av affärssystem, vilka är komplexa och</p><p>verksamhetsövergripande informationssystem. Denna studie behandlar hur ett nytt</p><p>affärssystem kan påverka det interna materialflödet i ett tillverkande företag. Syftet med</p><p>studien var att undersöka vilka verksamhetsförändringar som sker vid ett</p><p>affärssystemsinförande och vilka förändringar som uppkommer i informations-, arbets- och</p><p>materialflödet i detta samband. Tyngdpunkten ligger i att förklara om informationsflödet, som</p><p>genereras ur affärssystemet, via arbetsflödet, har haft en inverkan på materialflödet. Detta</p><p>leder fram till en presentation av sju riktlinjer, som tillverkande företag bör ha i åtanke vid</p><p>införande av affärssystem, för att effektivisera det interna materialflödet. Undersökningen var</p><p>av kvalitativ karaktär där en fallstudie genomfördes på Tylö AB. Resultatet av studien visar</p><p>att det är tre nyckelfaktorer som påverkar materialflödet i ett tillverkande företag, vilka är</p><p>affärssystemet, grunddata och informationshantering. Affärssystemet kan ses som ett verktyg</p><p>som skapar förutsättningar för att effektivisera verksamheten. Vidare framkommer det att</p><p>korrekt grunddata är en förutsättning för att informationsflödet skall kunna påverka det</p><p>interna materialflödet. Detta kan dock endast fungera till sin fulla potential genom</p><p>arbetsflödet, vilket är länken mellan informations- och materialflödet.</p>
7

Ett nytt affärssystems påverkan på det interna materialflödet

Persson, Ulrika, Randow, Anna-Lena, Gibson, Annika January 2007 (has links)
Tillverkande företag har ett stort behov av att ett tillförlitligt informationsflöde stödjer det interna materialflödet. Det kan ske med hjälp av affärssystem, vilka är komplexa och verksamhetsövergripande informationssystem. Denna studie behandlar hur ett nytt affärssystem kan påverka det interna materialflödet i ett tillverkande företag. Syftet med studien var att undersöka vilka verksamhetsförändringar som sker vid ett affärssystemsinförande och vilka förändringar som uppkommer i informations-, arbets- och materialflödet i detta samband. Tyngdpunkten ligger i att förklara om informationsflödet, som genereras ur affärssystemet, via arbetsflödet, har haft en inverkan på materialflödet. Detta leder fram till en presentation av sju riktlinjer, som tillverkande företag bör ha i åtanke vid införande av affärssystem, för att effektivisera det interna materialflödet. Undersökningen var av kvalitativ karaktär där en fallstudie genomfördes på Tylö AB. Resultatet av studien visar att det är tre nyckelfaktorer som påverkar materialflödet i ett tillverkande företag, vilka är affärssystemet, grunddata och informationshantering. Affärssystemet kan ses som ett verktyg som skapar förutsättningar för att effektivisera verksamheten. Vidare framkommer det att korrekt grunddata är en förutsättning för att informationsflödet skall kunna påverka det interna materialflödet. Detta kan dock endast fungera till sin fulla potential genom arbetsflödet, vilket är länken mellan informations- och materialflödet.
8

Effektivisering av destruktionsprocess : En förstudie om hur Fresenius Kabi kan effektivisera befintlig destruktionsprocess / A pilotstudie of the efficiency of the scrappingprocess

Ohldén, Mikael January 2012 (has links)
This thesis is a feasibility study into how Fresenius Kabi may rationalize their destruction process in regards to cost, recycling, and work environment. The two main objectives are to identify scrap flows and the possibility to improve or replace the equipment that is now carrying out the physical scrapping. The flow has been visualized by a flow chart of the material and communication. A chart of the problem established to visualize where improvements are necessary. Based on the problems proposals are presented on how to improve the flow thru the plant. During analyze of the physical scrapping equipment it was also necessary to take a deeper look at how they are carrying out there work today, how does the procedure look like, working environment and where are the weaknesses. On this basis, the problem where analyzed and suggestions for improvement were created.  As today`s equipment is not effective enough a simplified specification established in order to more easily be able to design new equipment. A number of different solutions have been developed and eventually the two best was compared to visualize who fits best. Fresenius Kabi strives to achieve a high environmental awareness therefore this report also looks in to how they handle their waste today and if this is possible to improve it, especially with regards to the possibility to recycling the waste in the best way. Lean and Supply chain management has been used as a theoretical foundation for this report. This report resulted in proposals of how to change scrapping equipments, working environment and the flow of communication to achieve a more efficiency flow of material trough the plant.
9

Interna flöden och företagskultur i försörjningskedjor - En studie gjord vid Electrolux Laundry Systems AB

Kondić, Rajko January 2008 (has links)
<p>Rapporten beskriver ett projekt utfört på Electrolux Laundry Systems AB i Ljungby. Projektets syfte är att identifiera de grundorsaker till varför den från början planerade monteringsplanen inte kan följas på företaget. Utifrån det resultat som inhämtats genom olika metoder är sedan målet att ta fram rekommendationer som företaget ska kunna använda, för att bättre kunna följa monteringsplanen.</p><p>I arbetets inledande fas genomfördes intervjuer för att få en holistisk syn på varför monteringsplanen inte kan följas. Som komplettering till första fasen genomfördes ytterligare datainsamlingar i form av enkätundersökning, observationer och dokumentgenomgång. Med detta upplägg har objektiviteten kunnat höjas avsevärt eftersom problemet kunde studeras på avstånd i andra fasen. Från datainsamlingen kunde flera orsaker identifieras som direkt påverkar att monteringsplanen inte kan följas. Den störst bidragande orsaken är att saldot i företagets affärssystem inte stämmer överens med verkligheten. Anledningen till att saldot inte stämmer kan främst kopplas till fel inrapporteringar och att rutiner samt instruktioner inte efterlevs. En annan orsak som framkom var att körplanen för egentillverkade artiklar inte följs av operatörer och bidrar också till att monteringsplanen inte kan följas. Återupprepningar under lång tid av de ovan nämnda orsakerna har skapat den solidaritet som råder och de murar som finns inom företaget.</p><p>Rekommendationer som tillhandahålls företaget är att först och främst bygga in en robusthet i material- och informationsflödet. Detta görs genom att visualisera materialet, använda sig av Kanban och anpassa lastbärarna. För visualisering av material föreslås ett användande av supermarket där alla artiklar samlas på ett ställe och på så sätt kan bättre kontroll erhållas på materialet. Genom att använda sig av Kanban minimerar företaget risken att en viss artikel tar slut. Anpassade lastbärare gör det svårare för operatörerna att begå misstag och alla inblandade kan direkt se om lastbäraren innehåller rätt kvantitet eller inte. För att förbättra kulturen på företaget ges förslag om att öka medvetenheten hos operatörerna. Detta är en väldigt komplex uppgift och det är inget som åtgärdas över en natt. Det som företaget rekommenderas göra är att helhjärtat satsa på utbildningar bland medarbetarna som ska leda till att solidariteten höjs och murarna rivs.</p>
10

Totalkostnadsanalys : En studie av materialflödet på BT Powered Trucks / Total Cost Analysis : A study of the flow of material at BT Powered Trucks

Johansson, Markus, Larsson, Marcus January 2009 (has links)
BT Powered Trucks (BTP) is a company belonging to the Material Handling Division of Toyota Industries Corporation. BTP is located in the town Mjölby where they produce different types of forklifts for indoor use. The year 2008 was for BTP, similar to many other companies, a year with a high turnover. Though, since then the inflow of orders has been drastically reduced, a phenomenon that more than anything else can be said to depend on the worldwide economic turndown. That has in turn brought a higher cost awareness to the company. Today BTP believes that its material supply is costing a large amount of money every year and therefore the company wants to investigate if they can reduce these costs. To do that, a complete picture of the material supply costs is needed, and in particular how a changed transport strategy affects this total cost. Thus, the purpose with this study has been to perform a total cost analysis of BTP´s raw material flow from suppliers to the own production process and in the next step investigate how this total cost can be reduced with a changed material supply strategy. A basic delimitation that is done is that the study only analyzes the supply from BTP´s Swedish suppliers. In the study we have made an analysis model, which we later on follows in order to fulfil the purpose of the study. The first step in the model involved a mapping of the material flow as it is today followed by cost calculations of the flows´ different parts. Finally, a number of different material supply strategies have been evolved. With the theoretical framework and BTPs’ organization as base, we separated the material flow into different parts. The total cost which has calculated in the study can be seen in the following table.   Transport 10 700 000 kr Material planning 3 485 000 kr Material handling 8 545 000 kr Inventory carrying 5 180 000 kr Total cost                           27 910 000 kr   The biggest contribution by this study is the full scale approach that has been taken involving the whole material supply from the Swedish suppliers. By that we have showed which parts of the flow that stands for the largest costs and, in the next stage, left suggestions of possible improvements and the consequences the suggestions would have on an article level. It has been shown how the four separate costs; Material planning, Transport, Material Handling and Inventory carrying costs is related to each other and how the total cost is affected when you try to reduce one of these costs.  The cost changes that have calculated for the new strategies have been done for number of different articles. If BTP wants to implement these strategies full scale they first have to calculate how a changed strategy would affect a larger amount of articles. The suggestion that where supposed to reduce the largest cost, the transport cost, affected the total cost different for different articles. The result of the suggestion is presented report. The study is also supposed to give BTP a method for the company to use when it want calculate costs or analyze effects of changes in the material flow structure.

Page generated in 0.0591 seconds