• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 24
 • 7
 • Tagged with
 • 31
 • 11
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Ett nytt affärssystems påverkan på det interna materialflödet

Persson, Ulrika, Randow, Anna-Lena, Gibson, Annika January 2007 (has links)
<p>Tillverkande företag har ett stort behov av att ett tillförlitligt informationsflöde stödjer det</p><p>interna materialflödet. Det kan ske med hjälp av affärssystem, vilka är komplexa och</p><p>verksamhetsövergripande informationssystem. Denna studie behandlar hur ett nytt</p><p>affärssystem kan påverka det interna materialflödet i ett tillverkande företag. Syftet med</p><p>studien var att undersöka vilka verksamhetsförändringar som sker vid ett</p><p>affärssystemsinförande och vilka förändringar som uppkommer i informations-, arbets- och</p><p>materialflödet i detta samband. Tyngdpunkten ligger i att förklara om informationsflödet, som</p><p>genereras ur affärssystemet, via arbetsflödet, har haft en inverkan på materialflödet. Detta</p><p>leder fram till en presentation av sju riktlinjer, som tillverkande företag bör ha i åtanke vid</p><p>införande av affärssystem, för att effektivisera det interna materialflödet. Undersökningen var</p><p>av kvalitativ karaktär där en fallstudie genomfördes på Tylö AB. Resultatet av studien visar</p><p>att det är tre nyckelfaktorer som påverkar materialflödet i ett tillverkande företag, vilka är</p><p>affärssystemet, grunddata och informationshantering. Affärssystemet kan ses som ett verktyg</p><p>som skapar förutsättningar för att effektivisera verksamheten. Vidare framkommer det att</p><p>korrekt grunddata är en förutsättning för att informationsflödet skall kunna påverka det</p><p>interna materialflödet. Detta kan dock endast fungera till sin fulla potential genom</p><p>arbetsflödet, vilket är länken mellan informations- och materialflödet.</p>
2

Ett nytt affärssystems påverkan på det interna materialflödet

Persson, Ulrika, Randow, Anna-Lena, Gibson, Annika January 2007 (has links)
Tillverkande företag har ett stort behov av att ett tillförlitligt informationsflöde stödjer det interna materialflödet. Det kan ske med hjälp av affärssystem, vilka är komplexa och verksamhetsövergripande informationssystem. Denna studie behandlar hur ett nytt affärssystem kan påverka det interna materialflödet i ett tillverkande företag. Syftet med studien var att undersöka vilka verksamhetsförändringar som sker vid ett affärssystemsinförande och vilka förändringar som uppkommer i informations-, arbets- och materialflödet i detta samband. Tyngdpunkten ligger i att förklara om informationsflödet, som genereras ur affärssystemet, via arbetsflödet, har haft en inverkan på materialflödet. Detta leder fram till en presentation av sju riktlinjer, som tillverkande företag bör ha i åtanke vid införande av affärssystem, för att effektivisera det interna materialflödet. Undersökningen var av kvalitativ karaktär där en fallstudie genomfördes på Tylö AB. Resultatet av studien visar att det är tre nyckelfaktorer som påverkar materialflödet i ett tillverkande företag, vilka är affärssystemet, grunddata och informationshantering. Affärssystemet kan ses som ett verktyg som skapar förutsättningar för att effektivisera verksamheten. Vidare framkommer det att korrekt grunddata är en förutsättning för att informationsflödet skall kunna påverka det interna materialflödet. Detta kan dock endast fungera till sin fulla potential genom arbetsflödet, vilket är länken mellan informations- och materialflödet.
3

Arbetsflöden som informationsstöd

Argården, Linda January 2011 (has links)
Syftet med mitt arbete är att undersöka om ett informationsstöd med arbetsflöden kan underlätta förståelsen och inlärningen av ett informationssystem som används i verksamheten. Som fallstudie studeras avdelning ReEko och de anställdas användning av programmet Procapita. Under arbetets gång har jag växlat mellan empiri och teori, vilket medfört att jag lättare har kunnat se och förstå helheten av mitt problemområde. Ett informationsstöd har utvecklats och implementerats i syfte att undersöka om ett informationsstöd med ett klart beskrivet arbetsflöde underlättar förståelsen och inlärningen samtidigt som det kan ge användaren "hjälp till självhjälp". Jag har gjort en kvalitativundersökning där jag i min faktainsamling har använt mig av enkäter med öppna svarsalternativ. Resultatet av det implementerade informationsstödet utvärderades efter tre månader och visar att arbetsflöden som informationsstöd underlättar inlärning och förståelse av ett informationssystem som används i verksamheten.
4

Digitalisering av arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material : En fallstudie utförd på Nolato Cerbo AB i Trollhättan / Digitalization of a workflow for deviation handling for purchased material : A case study performed at Nolato Cerbo AB in Trollhättan

Abbas, Tabassom, Sandblom, Sofia January 2020 (has links)
Ett examensarbete genomfördes på Nolato Cerbo AB i Trollhättan, med målet att utforma ett förslag på ett digitalt arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material. De frågeställningar som arbetet skulle besvara var: • Kan ett arbetsflöde för avvikelser på inköpt material digitaliseras för att underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information? • Hur ska arbetsflödet utformas för att uppnå de interna intressenternas krav och behov? • Vilka fördelar respektive nackdelar kan uppstå vid införandet av ett digitalt arbetsflöde? För att kartlägga hur flödet ser ut i nuläget samt problem med flödet, genomfördes intervjuer med de berörda avdelningarna. Intervjuerna tog också upp de anställdas åsikter om ett digitalt flöde. Ett flödesschema skapades och därefter identifierades slöseri i flödet. En benchmarking genomfördes också på Varner Retail Logistics AB, för att se hur ett annat företag arbetar med ett digitalt flöde för avvikelsehantering. Ett nytt flödesschema togs fram för avvikelsehantering på inköpt material, där de manuella delarna digitaliserades. Efter att ett test genomförts med berörd personal kunde det konstateras att det digitala flödet kommer underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information. De interna intressenternas krav och behov uppfylldes också. Fördelar som respondenterna anser kan uppnås med det digitala flödet var tidsbesparing, ingen manuell pappershantering, snabbare spridning av informationoch att rätt information fylls i från början. Nackdelar som anses kan uppstå är att det kommer ta tid för personalen att lära sig och vänja sig vid det nya arbetssättet, samt begränsningar i mobilapplikationen. Slutsatserna som drogs var att det digitala flödet kommer att kunna användas om det utformas enligt författarnas förslag, men förändringar kan komma att ske i flödet i framtiden. Det kan också finnas personal på Nolato Cerbo AB som känner en osäkerhet inför digitalisering och förändringar. För att implementeringen ska bli lyckad kommer därför utbildning och information om digitaliseringens möjligheter krävas. / A case study was performed at Nolato Cerbo AB in Trollhättan, with the objective to design a suggestion of a digital workflow for deviation handlingfor purchased material. The following questions were issued to fulfil the objective of the case study: • Is a workflow for deviation handling for purchased material possible to digitalize in order to facilitate documentation, traceability and information handling? • How should the workflow be designed in order to reach the involved personnel's requirements and needs? • Which advantages and disadvantages could emerge from the implementation of a digital workflow? To be able to map the current workflow and its issues, interviews with the involved departments were conducted. The interviews also brought up the employees' opinions of a digital workflow. A flowchart was created and waste in the workflow was identified. A benchmarking was performed at Varner Retail Logistics AB, to get an insight of how another company uses a digital workflow for deviation handling. A new flowchart for deviation handling for purchased material was created, where the manual parts of the flow were digitalized. After a test had been performed with concerned employees, it could be stated that the digital workflow will facilitate documentation, traceability and information handling. The requirements and needs for the involved personnel were also fulfilled. Advantages that the respondents consider can be achieved with the digital workflow was time save, no manual handling of paper, a faster distribution of information and that the correct information will be filled in from the beginning. Disadvantages that the respondents consider can emerge is that it will take some time for the employees to learn and adapt to the new way of working and the limitations of the mobileapplication. The conclusions that were drawn was that the digital workflow will be able to be used if it's designed according to the suggestion, although changes to the workflow might be performed in the future. There might also be employees at Nolato CerboAB which afraid of digitalization and changes. For the implementation to be successful, an education and information about the possibilities that digitalization brings will be required.
5

Implementering av dokumenthantering i Medius Flow

Löfgren, Peter January 2007 (has links)
<p>IT-företaget Medius tillhandahåller en produkt för ärendehantering, Medius Flow. I denna produkt finns ett visst stöd för dokumenthantering, närmare bestämt en möjlighet att klassificera dokument och lagra dem via Medius Flow. En av Medius kunder har efterfrågat mer funktionalitet och möjligheter att kunna sätta rättigheter på dokument, alltså bestämma vem som ska ha tillgång till ett specifikt dokument.</p><p>Examensarbetet har gått ut på att undersöka olika lösningar för att implementera dokumenthantering i Medius Flow, utvärdera dessa och sedan implementera den lösning som verkar vara bäst.</p><p>Efter att en kundintervju utförts framkom krav på systemet i form av bland annat utökade rättighetsfunktioner, möjlighet att skapa arbetsflöden och att man lätt ska kunna hitta dokumenten.</p><p>Tre olika lösningsförslag togs fram. Det första gick ut på att vidareutveckla den dokumenthantering som finns i Medius Flow idag. Det andra gick ut på att använda sig av ett tredjepartsdokumenthanteringssystem och sedan bygga en integration mellan Medius Flow och detta system. Det tredje lösningsförslaget var att använda sig av Microsoft SharePoint, en webbplatsmotor som ingår i Windows Server 2003.</p><p>Sharepointlösningen var den lösning som efter utvärdering valdes eftersom mycket av den önskade funktionaliteten redan fanns i produkten. Dessutom finns det utvecklingsverktyg där resterande funktionalitet kan utvecklas. Att sätta sig in i hur sharepoint fungerar och konfigureras har tagit en del tid i anspråk och detta kan till viss del bero på att sharepoint V3 endast funnits tillgängligt som en beta-version under tiden för examensarbetet.</p><p>En dokumenthanteringswebbplats har skapats och på denna har experimentella studier utförts. Detta har mynnat ut i en portal med ett antal dokumentbibliotek och ett generellt arbetsflöde som jag har skapat för godkännande av dokument.</p><p>Dokumenthanteringswebbplatsen som har byggts tillhandahåller en generell plattform som i framtiden kan konfigureras för att fungera för alla kunder Medius har. Framtida arbete kan vara att byta ut arbetsflödesmotorn i Medius Flow mot Windows Workflow Foundation för att i framtiden kunna utveckla nya arbetsflöden med stöd av programvara från Microsoft.</p>
6

Aktörer och ansvarsområden i en hjälpcentral

Olsson, Reine January 1999 (has links)
<p>Arbetet i denna rapport är gjort inom området ärende- och problemhantering i en hjälpcentral och syftar till att beskriva typiska aktörer och ansvarsområden i och utanför en hjälpcentral samt de typiska problem som kan uppstå mellan dessa aktörer.</p><p>I arbetet belyses hjälpcentralens perspektiv på de aktörer som är involverade i arbets-flödena i och utanför en hjälpcentral. Skillnader mellan det som beskrivs i litteratur och hur det är i verkligheten studeras också. Detta uppnås genom att göra en litteratur-studie samt en fallstudie av en hjälpcentral.</p><p>Det framkommer i rapporten att det finns ett antal typiska aktörer inom och utanför en hjälpcentral samt ett antal typiska problem varav det mest framträdande är bristande samarbete och kommunikation mellan olika aktörer.</p>
7

Implementering av dokumenthantering i Medius Flow

Löfgren, Peter January 2007 (has links)
IT-företaget Medius tillhandahåller en produkt för ärendehantering, Medius Flow. I denna produkt finns ett visst stöd för dokumenthantering, närmare bestämt en möjlighet att klassificera dokument och lagra dem via Medius Flow. En av Medius kunder har efterfrågat mer funktionalitet och möjligheter att kunna sätta rättigheter på dokument, alltså bestämma vem som ska ha tillgång till ett specifikt dokument. Examensarbetet har gått ut på att undersöka olika lösningar för att implementera dokumenthantering i Medius Flow, utvärdera dessa och sedan implementera den lösning som verkar vara bäst. Efter att en kundintervju utförts framkom krav på systemet i form av bland annat utökade rättighetsfunktioner, möjlighet att skapa arbetsflöden och att man lätt ska kunna hitta dokumenten. Tre olika lösningsförslag togs fram. Det första gick ut på att vidareutveckla den dokumenthantering som finns i Medius Flow idag. Det andra gick ut på att använda sig av ett tredjepartsdokumenthanteringssystem och sedan bygga en integration mellan Medius Flow och detta system. Det tredje lösningsförslaget var att använda sig av Microsoft SharePoint, en webbplatsmotor som ingår i Windows Server 2003. Sharepointlösningen var den lösning som efter utvärdering valdes eftersom mycket av den önskade funktionaliteten redan fanns i produkten. Dessutom finns det utvecklingsverktyg där resterande funktionalitet kan utvecklas. Att sätta sig in i hur sharepoint fungerar och konfigureras har tagit en del tid i anspråk och detta kan till viss del bero på att sharepoint V3 endast funnits tillgängligt som en beta-version under tiden för examensarbetet. En dokumenthanteringswebbplats har skapats och på denna har experimentella studier utförts. Detta har mynnat ut i en portal med ett antal dokumentbibliotek och ett generellt arbetsflöde som jag har skapat för godkännande av dokument. Dokumenthanteringswebbplatsen som har byggts tillhandahåller en generell plattform som i framtiden kan konfigureras för att fungera för alla kunder Medius har. Framtida arbete kan vara att byta ut arbetsflödesmotorn i Medius Flow mot Windows Workflow Foundation för att i framtiden kunna utveckla nya arbetsflöden med stöd av programvara från Microsoft.
8

Aktörer och ansvarsområden i en hjälpcentral

Olsson, Reine January 1999 (has links)
Arbetet i denna rapport är gjort inom området ärende- och problemhantering i en hjälpcentral och syftar till att beskriva typiska aktörer och ansvarsområden i och utanför en hjälpcentral samt de typiska problem som kan uppstå mellan dessa aktörer. I arbetet belyses hjälpcentralens perspektiv på de aktörer som är involverade i arbets-flödena i och utanför en hjälpcentral. Skillnader mellan det som beskrivs i litteratur och hur det är i verkligheten studeras också. Detta uppnås genom att göra en litteratur-studie samt en fallstudie av en hjälpcentral. Det framkommer i rapporten att det finns ett antal typiska aktörer inom och utanför en hjälpcentral samt ett antal typiska problem varav det mest framträdande är bristande samarbete och kommunikation mellan olika aktörer.
9

Effektivisering av arbetsflöde för artikeln Front plate / Optimization of Workflow for Front Plate Article

Rydell, Stefan, Asotic, Emil January 2014 (has links)
Detta examensarbete har genomförts på Linde Maskiner AB i Lindesberg. Syftet med arbetet var att effektivisera arbetsflödet för en av Linde Maskiner viktigaste produkter, Front plate. Man vill effektivisera flödet med avseende på aspekter som att minska olika former av slöserier samt att se över kvalitetsäkring över monteringsprocessen. Lean har studerats djupgående och ligger som en teoretisk grund för projektet. Lean anser vi dessutom ligga till grund för en modernisering av ett traditionellt företag. Grundliga analyser har gjorts i form av tidsanalyser, observationer och löpande samtal. Dessa analyser har skett vid monteringstationen som är den centrala processen i Front plates arbetsflöde. Analyserna visar att en effektivisering av Front plates flöde är genomförbar och förbättringsförslag har tagits fram utefter detta. / This thesis has been carried out at Linde Maskiner AB in Lindesberg. The aim of this work was to streamline the workflow for one of Linde Maskiner major products, Front plate. You want to streamline the flow with regard to aspects such as reducing various forms of wastage and to review the quality assurance of the assembly process. Lean has been studied in depth, and is as a theoretical basis for the project. Lean is according to us the basis for the modernization of a traditional company. Thorough analysis has been done in form of time analysis, observations and ongoing conversations. These analyses have been made in the assembly station which is the central process in Front plates workflow. The analyzes show that the efficiency of front plates flow is feasible and suggestions for improvement have been developed along this.
10

Låtskapande med olika förutsättningar : En konstnärlig undersökning i hur olika tillvägagångssätt påverkar den kreativa processen / Song creation with different conditions : An artistic research about how different approaches affect the creative process

Alexandersson Frick, Ella January 2023 (has links)
Det här arbetet handlar om att - med hjälp av att ändra mina förutsättningar för att skriva och producera låtar - se hur min kreativa process påverkas. Syftet med arbetet har varit att prova tre olika tillvägagångssätt för att skriva och producera låtar och sedan utvärdera resultatet. Utgångspunkterna har varit vad som påverkar min skriv och produktionsprocess samt vad som skapar bäst arbetsflöde. Jag har skrivit tre låtar totalt. I den första låten gjorde jag klart produktionen innan jag skrev texten, i den andra låten skrev jag texten innan jag började på produktionen och i den sista låten så började jag fritt, en slags hybridversion mellan de två tidigare tillvägagångssätten. Under arbetets gång har jag i en loggbok skrivit ner hur jag gått till väga samt antecknat problem och känslor kring processen. I mitt resultat har jag kommit fram till att det tillvägagångssätt som fungerat bäst för mig har varit det där jag skrivit texten först då jag kände mig fri från press och stress som påverkar mitt arbetsflöde. Att ha texten klar innan jag påbörjade produktionen gjorde det enkelt för mig att bygga upp en låtstruktur och skapa ett arrangemang.

Page generated in 0.0734 seconds