• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 95
 • 5
 • Tagged with
 • 100
 • 44
 • 32
 • 32
 • 24
 • 24
 • 22
 • 21
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 15
 • 13
 • 13
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Ökad informationskvalitet på Nils Hansson Åkeri AB

Bartoll, Caroline, Karlsson, Marie January 2007 (has links)
<p>This report is a study of information quality that has been carried out at Nils Hanssons Åkeri Ltd. The objective was to focus on the information flow at the firm. This was done by three case studies where two departments, the market department and the traffic management department, were studied. These departments were chosen because there is a natural flow of information between them that has not been evident for everybody involved before.</p><p>Today, the information flow has a difficulty to contribute to the value creation process. The case studies were analyzed by means of an information quality model where the flaws were made visible. A scale model was designed in order to visualise the balance between the material and the immaterial flow. The scale model visualized that the current focus is the material part. The importance of a well functioning information flow is not prioritized. This makes the scale unbalanced and it weighs over to the material side. In order to restore the balance, it is required that everyone concerned sees the information as a product and not as a by-product.</p><p>The case studies led to three improvement suggestions. The first is that NHAB should designate one person that is responsible for the whole information quality process. The next suggestion is to have annual meetings involving the two departments. The third suggestion is to have a central place were the departments can share information. It was also required to have a checklist that can increase the information quality.</p>
2

Kvalitetssäkring av informationsflöde för att förebygga arbetsskador

Kesetovic, Zlatan January 2007 (has links)
<p>Den här uppsatsen har genomförts i samarbete med Zinkgruvan Mining AB. Gruvan</p><p>tillhör Lundin Mining Corporation som är en snabbväxande zinkkoncern. Företaget satsar</p><p>mycket på säkerhet som resulterade i att Zinkgruvan hade en bra arbetsskadeutveckling</p><p>t.o.m. 2004 som var det bästa året någonsin. Men tyvärr 2005 bröts fallande tendens och</p><p>arbetsskadorna steg två år i rad och har fördubblats i slutet av 2006 jämfört med 2004. En</p><p>av de möjliga orsakerna för detta är störningar under informationsöverföring inom</p><p>företaget. Det här projektet är ett försök att kvalitetssäkra informationsflöden som i sin tur</p><p>skulle bidra till mindre arbetsskador.</p><p>En genomgång av kända teorier och metoder har gjorts och valts de mest lämpliga</p><p>teorierna och metoderna. Informationssamling ägde rum med hjälp av enkät, intervjuer,</p><p>observationer samt informella samtal. Valda metoder gav tillfredställande resultat som</p><p>senare analyserades med hjälp av vissa statistiska metoder. Till hjälp var författarens egen</p><p>erfarenhet som anställd i Zinkgruvan.</p><p>Analysen gav tips om målgrupper och åtgärder som skulle genomföras. Tydligen har</p><p>entreprenörer men även yngre och mindre erfarna arbetare vissa svårigheter vid</p><p>informationsmottagning. Därför behöver de här grupperna mer uppmärksamhet, men</p><p>samtidigt får man inte glömma andra grupper. Rekommendationer ges i en lista vars</p><p>genomförande skulle eliminera kommunikationsrelaterade arbetsskador.</p><p>Projektet kan bli ett bra underlag för kommande aktiviteter och ett steg till mot slutmålet</p><p>– skadefri arbetsmiljö.</p>
3

Ett nytt affärssystems påverkan på det interna materialflödet

Persson, Ulrika, Randow, Anna-Lena, Gibson, Annika January 2007 (has links)
<p>Tillverkande företag har ett stort behov av att ett tillförlitligt informationsflöde stödjer det</p><p>interna materialflödet. Det kan ske med hjälp av affärssystem, vilka är komplexa och</p><p>verksamhetsövergripande informationssystem. Denna studie behandlar hur ett nytt</p><p>affärssystem kan påverka det interna materialflödet i ett tillverkande företag. Syftet med</p><p>studien var att undersöka vilka verksamhetsförändringar som sker vid ett</p><p>affärssystemsinförande och vilka förändringar som uppkommer i informations-, arbets- och</p><p>materialflödet i detta samband. Tyngdpunkten ligger i att förklara om informationsflödet, som</p><p>genereras ur affärssystemet, via arbetsflödet, har haft en inverkan på materialflödet. Detta</p><p>leder fram till en presentation av sju riktlinjer, som tillverkande företag bör ha i åtanke vid</p><p>införande av affärssystem, för att effektivisera det interna materialflödet. Undersökningen var</p><p>av kvalitativ karaktär där en fallstudie genomfördes på Tylö AB. Resultatet av studien visar</p><p>att det är tre nyckelfaktorer som påverkar materialflödet i ett tillverkande företag, vilka är</p><p>affärssystemet, grunddata och informationshantering. Affärssystemet kan ses som ett verktyg</p><p>som skapar förutsättningar för att effektivisera verksamheten. Vidare framkommer det att</p><p>korrekt grunddata är en förutsättning för att informationsflödet skall kunna påverka det</p><p>interna materialflödet. Detta kan dock endast fungera till sin fulla potential genom</p><p>arbetsflödet, vilket är länken mellan informations- och materialflödet.</p>
4

Ett nytt affärssystems påverkan på det interna materialflödet

Persson, Ulrika, Randow, Anna-Lena, Gibson, Annika January 2007 (has links)
Tillverkande företag har ett stort behov av att ett tillförlitligt informationsflöde stödjer det interna materialflödet. Det kan ske med hjälp av affärssystem, vilka är komplexa och verksamhetsövergripande informationssystem. Denna studie behandlar hur ett nytt affärssystem kan påverka det interna materialflödet i ett tillverkande företag. Syftet med studien var att undersöka vilka verksamhetsförändringar som sker vid ett affärssystemsinförande och vilka förändringar som uppkommer i informations-, arbets- och materialflödet i detta samband. Tyngdpunkten ligger i att förklara om informationsflödet, som genereras ur affärssystemet, via arbetsflödet, har haft en inverkan på materialflödet. Detta leder fram till en presentation av sju riktlinjer, som tillverkande företag bör ha i åtanke vid införande av affärssystem, för att effektivisera det interna materialflödet. Undersökningen var av kvalitativ karaktär där en fallstudie genomfördes på Tylö AB. Resultatet av studien visar att det är tre nyckelfaktorer som påverkar materialflödet i ett tillverkande företag, vilka är affärssystemet, grunddata och informationshantering. Affärssystemet kan ses som ett verktyg som skapar förutsättningar för att effektivisera verksamheten. Vidare framkommer det att korrekt grunddata är en förutsättning för att informationsflödet skall kunna påverka det interna materialflödet. Detta kan dock endast fungera till sin fulla potential genom arbetsflödet, vilket är länken mellan informations- och materialflödet.
5

Ökad informationskvalitet på Nils Hansson Åkeri AB

Bartoll, Caroline, Karlsson, Marie January 2007 (has links)
This report is a study of information quality that has been carried out at Nils Hanssons Åkeri Ltd. The objective was to focus on the information flow at the firm. This was done by three case studies where two departments, the market department and the traffic management department, were studied. These departments were chosen because there is a natural flow of information between them that has not been evident for everybody involved before. Today, the information flow has a difficulty to contribute to the value creation process. The case studies were analyzed by means of an information quality model where the flaws were made visible. A scale model was designed in order to visualise the balance between the material and the immaterial flow. The scale model visualized that the current focus is the material part. The importance of a well functioning information flow is not prioritized. This makes the scale unbalanced and it weighs over to the material side. In order to restore the balance, it is required that everyone concerned sees the information as a product and not as a by-product. The case studies led to three improvement suggestions. The first is that NHAB should designate one person that is responsible for the whole information quality process. The next suggestion is to have annual meetings involving the two departments. The third suggestion is to have a central place were the departments can share information. It was also required to have a checklist that can increase the information quality.
6

Kvalitetssäkring av informationsflöde för att förebygga arbetsskador

Kesetovic, Zlatan January 2007 (has links)
Den här uppsatsen har genomförts i samarbete med Zinkgruvan Mining AB. Gruvan tillhör Lundin Mining Corporation som är en snabbväxande zinkkoncern. Företaget satsar mycket på säkerhet som resulterade i att Zinkgruvan hade en bra arbetsskadeutveckling t.o.m. 2004 som var det bästa året någonsin. Men tyvärr 2005 bröts fallande tendens och arbetsskadorna steg två år i rad och har fördubblats i slutet av 2006 jämfört med 2004. En av de möjliga orsakerna för detta är störningar under informationsöverföring inom företaget. Det här projektet är ett försök att kvalitetssäkra informationsflöden som i sin tur skulle bidra till mindre arbetsskador. En genomgång av kända teorier och metoder har gjorts och valts de mest lämpliga teorierna och metoderna. Informationssamling ägde rum med hjälp av enkät, intervjuer, observationer samt informella samtal. Valda metoder gav tillfredställande resultat som senare analyserades med hjälp av vissa statistiska metoder. Till hjälp var författarens egen erfarenhet som anställd i Zinkgruvan. Analysen gav tips om målgrupper och åtgärder som skulle genomföras. Tydligen har entreprenörer men även yngre och mindre erfarna arbetare vissa svårigheter vid informationsmottagning. Därför behöver de här grupperna mer uppmärksamhet, men samtidigt får man inte glömma andra grupper. Rekommendationer ges i en lista vars genomförande skulle eliminera kommunikationsrelaterade arbetsskador. Projektet kan bli ett bra underlag för kommande aktiviteter och ett steg till mot slutmålet – skadefri arbetsmiljö.
7

Interna flöden och företagskultur i försörjningskedjor - En studie gjord vid Electrolux Laundry Systems AB

Kondić, Rajko January 2008 (has links)
<p>Rapporten beskriver ett projekt utfört på Electrolux Laundry Systems AB i Ljungby. Projektets syfte är att identifiera de grundorsaker till varför den från början planerade monteringsplanen inte kan följas på företaget. Utifrån det resultat som inhämtats genom olika metoder är sedan målet att ta fram rekommendationer som företaget ska kunna använda, för att bättre kunna följa monteringsplanen.</p><p>I arbetets inledande fas genomfördes intervjuer för att få en holistisk syn på varför monteringsplanen inte kan följas. Som komplettering till första fasen genomfördes ytterligare datainsamlingar i form av enkätundersökning, observationer och dokumentgenomgång. Med detta upplägg har objektiviteten kunnat höjas avsevärt eftersom problemet kunde studeras på avstånd i andra fasen. Från datainsamlingen kunde flera orsaker identifieras som direkt påverkar att monteringsplanen inte kan följas. Den störst bidragande orsaken är att saldot i företagets affärssystem inte stämmer överens med verkligheten. Anledningen till att saldot inte stämmer kan främst kopplas till fel inrapporteringar och att rutiner samt instruktioner inte efterlevs. En annan orsak som framkom var att körplanen för egentillverkade artiklar inte följs av operatörer och bidrar också till att monteringsplanen inte kan följas. Återupprepningar under lång tid av de ovan nämnda orsakerna har skapat den solidaritet som råder och de murar som finns inom företaget.</p><p>Rekommendationer som tillhandahålls företaget är att först och främst bygga in en robusthet i material- och informationsflödet. Detta görs genom att visualisera materialet, använda sig av Kanban och anpassa lastbärarna. För visualisering av material föreslås ett användande av supermarket där alla artiklar samlas på ett ställe och på så sätt kan bättre kontroll erhållas på materialet. Genom att använda sig av Kanban minimerar företaget risken att en viss artikel tar slut. Anpassade lastbärare gör det svårare för operatörerna att begå misstag och alla inblandade kan direkt se om lastbäraren innehåller rätt kvantitet eller inte. För att förbättra kulturen på företaget ges förslag om att öka medvetenheten hos operatörerna. Detta är en väldigt komplex uppgift och det är inget som åtgärdas över en natt. Det som företaget rekommenderas göra är att helhjärtat satsa på utbildningar bland medarbetarna som ska leda till att solidariteten höjs och murarna rivs.</p>
8

Webbaserad informationskanal vid stamrenoveringsprojekt : Ett verktyg för informationsflöde från entreprenör till boende? / Web-based information channel for pipe replacement projects

Lindqvist, Sofia January 2011 (has links)
Pipe replacements with bathroom renovations are complex construction projectshighly dependent on the construction work carried out in the residents’ homes whilethe residents still live there. This fact makes the flow of information from contractorsto the residents of an important success factor. In the current situation thecontractor, Aros Bygg &amp; Förvaltning AB, notifies the residents’ information throughpaper notification, which gives managing the work involves a lot of paper work.This thesis examines whether and to what extent the contractor may replace thepaper notification with a web-based information channel. The investigation was madewith an existing tenant, Brf Jupiter 1 in Täby, as the reference object. The inquiry wasconducted with respect to an understanding of labor management’s attitude to aWeb-based computer support for the provision of information as well as to get anidea of the opportunity the residents have to absorb information through thecomputer and internet.Work Management’s approach to computer support is not negative but rathercautious. This is because all respondents agree that it is too early to implement a toollike this due to the fact that all residents will not be able to benefit from a Web-basedinformation channel. The survey made in the housing association indicates that manyof the residents are positive to receiving information via the internet. While surveyresults indicate that there are residents who do not have computer or internet whichis consistent with labor management’s discussion.My recommendation to the contractor will be to continue with paper alert, becauseafter all it works. If the database is in use the supervisory staff is required to providepaper notification to residents who do not have computer or internet as and at thesame time maintain and provide the database for the residents who want informationthrough this channel. In short, it means duplication of work management and thus willnot down the workload. Possibly, the paper information may be complemented withan informative website if the contractor wants to offer Internet-based information aswell.
9

Skomakarens barn : En fallstudie av Landstinget i Värmlands interna kommunikation om dess företagshälsovård / The shoemaker´s children : The County Council of Värmland and their internal communication  about the occupational safety and health department

Wessling, Chatarina, Lindholm, Rebecca January 2012 (has links)
Sammanfattning  Denna uppsats handlar om informationens resa från ledning ner till anställda i de yttersta leden inom en stor offentlig och byråkratisk organisation. Studiens syfte är att undersöka kommunikationsprocessen där informationen går vertikalt genom flera olika led samt att se om det finns några eventuella hinder längs vägen. Studien har genom tre frågeställningar lagt vikt på de eventuella hindren, vilka kanaler som är mest effektiva samt var ansvaret för informationen hamnar under resans gång.  Som exempel på en offentlig byråkratisk organisation har vi valt att undersöka Landstinget i Värmland som fallstudie. Den specifika information som har undersökts handlar om organisationens företagshälsovård, Landstingshälsan, med motiveringen att det är information som vänder sig till alla verksamheter och anställda inom organisationen.  Som metod har en triangulering valts med två professionsintervjuer en postenkät och en telefonenkät. På det viset har vi nått alla led i informationsflödet i form av Landstingshälsan, informationsstaben, chefer och anställda i de yttersta leden. Intervjuerna med informationschefen samt biträdande verksamhetschef vid Landstingshälsan var väldigt intressanta att jämföra.  Det visade sig att kommunikationsflödet inom Landstinget fungerade relativt bra men med vissa hinder längs vägen. Ett hinder som upptäcktes var främst informationsstabens inställning till informationen från Landstingshälsan där av namnet på uppsatsen. Ordspråket Skomakarens barn går oftast barfota syftar på vår slutsats om att information om förebyggande vård inte prioriteras inom Landstinget i Värmland egna organisation. Kommunikationen var även påverkad av hur informationen var utformad. Informationsöverflöd var även det ett tydligt problem bland chefsleden och de anställda. Ansvarsfrågan i sig var även det ett hinder i kommunikationsflödet då det inte var helt klart var ansvaret ligger. Eftersom Landstingshälsan inte är kommunikativt utbildade kan det inte krävas att de ska ha ansvaret för att informationens utformning är duglig. Nyckelord: Informationsflöde, internkommunikation, kommunikationskanaler, kommunikationsprocessen, organisationsstruktur.
10

Interna flöden och företagskultur i försörjningskedjor - En studie gjord vid Electrolux Laundry Systems AB

Kondić, Rajko January 2008 (has links)
Rapporten beskriver ett projekt utfört på Electrolux Laundry Systems AB i Ljungby. Projektets syfte är att identifiera de grundorsaker till varför den från början planerade monteringsplanen inte kan följas på företaget. Utifrån det resultat som inhämtats genom olika metoder är sedan målet att ta fram rekommendationer som företaget ska kunna använda, för att bättre kunna följa monteringsplanen. I arbetets inledande fas genomfördes intervjuer för att få en holistisk syn på varför monteringsplanen inte kan följas. Som komplettering till första fasen genomfördes ytterligare datainsamlingar i form av enkätundersökning, observationer och dokumentgenomgång. Med detta upplägg har objektiviteten kunnat höjas avsevärt eftersom problemet kunde studeras på avstånd i andra fasen. Från datainsamlingen kunde flera orsaker identifieras som direkt påverkar att monteringsplanen inte kan följas. Den störst bidragande orsaken är att saldot i företagets affärssystem inte stämmer överens med verkligheten. Anledningen till att saldot inte stämmer kan främst kopplas till fel inrapporteringar och att rutiner samt instruktioner inte efterlevs. En annan orsak som framkom var att körplanen för egentillverkade artiklar inte följs av operatörer och bidrar också till att monteringsplanen inte kan följas. Återupprepningar under lång tid av de ovan nämnda orsakerna har skapat den solidaritet som råder och de murar som finns inom företaget. Rekommendationer som tillhandahålls företaget är att först och främst bygga in en robusthet i material- och informationsflödet. Detta görs genom att visualisera materialet, använda sig av Kanban och anpassa lastbärarna. För visualisering av material föreslås ett användande av supermarket där alla artiklar samlas på ett ställe och på så sätt kan bättre kontroll erhållas på materialet. Genom att använda sig av Kanban minimerar företaget risken att en viss artikel tar slut. Anpassade lastbärare gör det svårare för operatörerna att begå misstag och alla inblandade kan direkt se om lastbäraren innehåller rätt kvantitet eller inte. För att förbättra kulturen på företaget ges förslag om att öka medvetenheten hos operatörerna. Detta är en väldigt komplex uppgift och det är inget som åtgärdas över en natt. Det som företaget rekommenderas göra är att helhjärtat satsa på utbildningar bland medarbetarna som ska leda till att solidariteten höjs och murarna rivs.

Page generated in 0.219 seconds