• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 646
 • 29
 • 3
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 679
 • 183
 • 99
 • 93
 • 80
 • 78
 • 75
 • 65
 • 65
 • 63
 • 62
 • 58
 • 55
 • 54
 • 54
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Upplevelsen av kreativitet hos individer med konstnärligt kreativa yrken : en fenomenologisk studie

Petersson Lundgren, Helén January 2013 (has links)
I studien gjordes djupintervjuer med sex personer med konstnärligt kreativa yrken. Syftet var att undersöka den personliga upplevelsen av kreativitet hos individer som dagligen möter kreativitet i sitt yrke. Undersökningen var kvalitativ och en fenomenologisk infallsvinkel antogs. Frågeställningarna berörde de intervjuades känslomässiga och tankemässiga upplevelse av kreativitet, en kartläggning av de förutsättningar och begränsningar respondenterna uppfattade, samt deras syn på den kreativa processen. Resultatet i studien visade på en känslomässig dualism gällande skapandet, en upplevelse av plötslig helhet och ett flöde. Några tankemässiga teman togs upp av respondenterna gällande bland annat definitionen av begreppet kreativitet, fokus, inspiration, drivkrafter, identitet och kontroll. Publikens/kundens roll, yrkets ramar och samarbete var tre aspekter på kreativa förutsättningar och begränsningar. Slutligen framkom att den kreativa processen upplevdes bestå av hårt arbete, någon sorts aha-upplevelse, samt att förloppet snarare verkade vara spiral- eller vågformigt än linjärt.
2

Rådgivning - et mulighetsrom : En kvalitativ studie av rådgiveres opplevelse av egen kreativitet i møte med klient

Buø, Ruth January 2012 (has links)
The topic of this study is creativity within counseling. The purpose has been to look closer at how counselors experience themselves as creative in meeting with clients. The term counselor refers to a person who works with non-clinical clients, but who supports individuals in an inquiry into a problem, as in career counseling. The methodological basis for this study has been a qualitative approach, inspired by phenomenological research. The data gathering consisted of individual interviews with four informants. In the analysis features from The Constant Comparative Method have been used. The results from the analysis consist of five main categories or themes: ”Presence”,”Looking for possibilities”, ” Variations in approach and method”, ”Experiences that inspire or challenge oneself”, and ”Persons in relation”. Furthermore, ”To use oneself” is a subcategory of ”Presence”. The study draws mainly on theories by Joseph Zinker, Rollo May, Carl Rogers and Allgood og Kvalsund. Additional theorists are presented within the paper. Theory from the Gestalt orientation is central. The study points to how counselors’ creativity is an interesting and important theme to further investigate, a theme that has seldom been explored in scientific literature. Central results are how counselors experience their creativity as closely interchanged with the meeting with a client, and how the nature of the meeting is essential. Furthermore, the counselor’s attitudes emerge as an important theme, in which the ability to create an approach or method in meeting with the client is important. Additionally, presence is seen as a key to opening up one’s own creativity. / Temaet for denne studien er rådgiveres kreativitet. Hensikten har vært å se nærmere på hvordan rådgivere opplever seg selv som kreative i møte med klient. Med rådgivere siktes det til en som arbeider med friske mennesker, og som støtter dem i en utviklings- eller bevisstgjøringsprosess, som for eksempel karriererådgiving. I studien er det benyttet en kvalitativ tilnærming inspirert av fenomenologisk forskning. Datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av intervju, av til sammen fire informanter. I analysearbeidet er karakteristikker fra den konstant komparative metode brukt. Resultatene fra analysen består av fem hovedkategorier som utgjør hovedtemaene i studien: ”Tilstedeværelse”, ”Å søke etter muligheter”, ”Varierte tilnærminger og metoder”, ”Opplevelser som inspirerer og utfordrer”, og ”Personer i relasjon”. Videre er ”Å bruke seg selv” en delkategori under tilstedeværelse. I studien er det hovedsakelig benyttet teori fra Joseph Zinker, Rollo May, Carl Rogers og Allgood og Kvalsund. Flere teoretikere er presentert i studien. Teori innenfor gestalttradisjonen er sentralt. Studien peker mot at rådgiveres kreativitet er et interessant og viktig tema å se nærmere på for fremtidig forskning. Et tema som kan sies å være lite utforsket. Sentralt er hvordan rådgivere opplever kreativitet som nært forbundet med et møte, og at møtets art er av betydning. Videre fremstår rådgiveres holdninger som en viktig faktor, der det å kunne skape en tilnærming eller metode i møte med klient er vektlagt. Videre er også tilstedeværelse pekt på som en nøkkel til egen kreativitet.
3

Skaparlust och inspiration i slöjden : Vad inspirerar elever och hur arbetar lärare för att inspirera eleverna?

Henning Bernmyr, Helena January 2013 (has links)
Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer i grupp med elever ur årskurs 6 och 8, samt individuella intervjuer med lärare i textil och träslöjd. Jag undersöker inspirationens betydelse i slöjden och om det finns något specifikt som kan öka lusten att skapa, och som lärare - öka möjligheterna att inspirera. Jag finner att inspirationen ur elevperspektiv i stort är platsbunden och att den förväntas infinna sig i slöjdsalens miljö och genom lärarens engagemang. Andra faktorer som påverkar inspirationen är uppgifternas utformning och innehåll samt existensen av förlagor. Lärarna förväntar sig att eleverna själva till större del ska finna inspiration och lust från sin omgivning utanför skolan. Genom intervjuer synliggörs skillnader i elevers och lärares förväntningar på varandra vad gäller att inspireras och inspirera. Den röda tråden verkar svag mellan samhället, marknaden och skolan, samt att kunskapen om sakers tillverkning är bristfällig.
4

Komponera för piano : resultat från en ovan kompositör

Andersson, Ann-Sofi January 2013 (has links)
Jag har tidigare skrivit för fyrhändigt pianospel och vill nu fortsätta att komponera för piano. Jag är inte van vid att komponera och har alltid haft svårt att ta fram min kreativitet och hitta inspiration. Om man inte använt sig av kreativiteten så mycket under sitt liv kan det vara så att man inte har tillgång till den i den utsträckning man skulle behöva. Syftet var att komma igång att skriva eget material till piano, utveckla min egen förmåga att skriva och min kreativitet samt utmana mig själv. Jag har använt mig av notskrivningsprogrammet Sibelius för att notera mina stycken. Jag har improviserat fram melodier vid pianot och sökt inspiration i min vardag och genom att lyssna till tidigare skriven musik. Projektet har resulterat i två färdigskrivna stycken. Kreativitet kan inte tvingas fram, men det är bra om man väntar aktivt på den. / <p>Bilaga: 1 CD</p>
5

Komposition och arrangering för sologitarr

Nilsson, Robin January 2013 (has links)
Syftet med detta självständiga arbete var att utveckla mina kunskaper inom komposition och arrangering för solospel på gitarr. I studiesyfte har jag undersökt traditionellt solospel för gitarr, så kallad chord melody och hämtat inspiration och idéer från inspelningar av tongivande gitarrister. Med den utgångspunkten har jag tittat på hur man vanligtvis harmoniserar för gitarr i jazzgenren och experimenterat för att hitta ett eget uttryck. Den största kreativa delen av arbetet har varit att, efter eget tycke, komponera, experimentera och arrangera för att hitta ett spelsätt som uttrycker min musik så som jag vill att det ska låta. En strävan har varit försöka frigöra mig från normer kring låtuppbyggnad, genretypiska spelsätt och teoretiskt tänk i syfte att försöka skapa något eget och personligt. Arbetet resulterade i en studioinspelning av fyra låtar där tre är egenkomponerade och en är en komposition av Bill Evans som jag arrangerat för sologitarr. / <p>Bilaga: 1 CD</p>
6

Hur designföretag organiserar sin verksamhet : Projektprocesser och motivation

Lindqvist, Sandra, Talomaa, Minna January 2013 (has links)
Projektformen har funnits länge och har förändrats med tiden. Idag har den ökat i popularitet vilket man tror kan bero på att den stimulerat flexibilitet och kreativitet. Kreativitet handlar om en förmåga att se annorlunda orsakssamband, att lämna gamla rutiner och finna nya bättre lösningar. Men som motvikt till kreativitet krävs stabilitet och förutsägbarhet annars är risken att kreativiteten går till överstyr och orsakar kaos. Det krävs även rätt balans mellan frihet och planering för att ge motivation till kreativitet. Designföretag består av kreativa individer och de arbetar oftast i projektform. Trots denna brist på struktur verkar de motiverade att vara kreativa. Därför var syftet med denna studie att kartlägga hur fyra designföretag hade organiserat sin verksamhet. Vidare var syftet att baserat på kartläggningen diskutera hur dessa designföretag hade utformat sina projektprocesser och vad som i deras organisering kunde ge upphov till motivation. För att kunna besvara syftet har vi studerat fyra designföretag i Stockholms län och intervjuat totalt 11 personer fördelade mellan dessa företag. Vi jämförde resultaten från intervjuerna med våra teoretiska utgångspunkter som bland annat är: den klassiska projektstrukturen, den övergripande designprocessen och Maslows behovshierarki. Vi fann att de designföretag vi studerade baserade sina projektprocesser på befintliga projektmodeller för att sedan anpassa dessa till sina unika verksamheter. Det verkar dessutom finnas ett samband mellan att ha en tydlig projektprocess och storleken på företag; storleken på projekt; mängden projekt; relationerna mellan de anställda. Vi fann även att individerna på designföretag kan motiveras av att ha ett högt arbetstempo och ambitiösa mål. Vidare verkar designföretag ha en arbetsmiljö som gör att flera steg i Maslows behovshierarki kan nås.
7

Barns visioner om framtidens mat : Ett utvecklingsarbete

Wahlström, Therese, Bengtsson, Malin January 2014 (has links)
No description available.
8

Ledarskap inom bioteknikbranschen : En jämförande fallstudie om arbetet med att skapa en kreativ arbetsmiljö

Börjesson, Josefin, Löwe, Theodor January 2014 (has links)
Innovation är i dagens företagsklimat bland det viktigaste man har, inte minst inom forskning och utveckling. Ledarskap är en kritisk del för att skapa en kreativ miljö och företagskultur som möjliggör att snabb och flexibel forskning kan bedrivas. Denna studie har undersökt hur ledare för FoU-avdelningar arbetar för att skapa denna kreativa miljö samt om detta skiljer sig mellan företag i olika utvecklingsstadier. För att studera detta har en modell med fem kategorier av faktorer för kreativt ledarskap tagits fram; Strukturella-, finansiella- och hierarkiska faktorer samt arbetsklimat och kommunikation. Vi har funnit belägg för att samtliga faktorer påverkar kreativiteten på arbetsplatsen, dock har skillnader gentemot teorin funnits i huruvida faktorerna främjar eller hämmar kreativiteten. På det större företaget var den största faktorn avståndet till beslutsfattning och företagets ledning, något som speglades negativt inom flera kategorier. På det mindre företaget var faktorerna främst kopplade till företagets expandering, vilket inneburit att utveckling av processer ej hunnits med. Sammanfattningsvis finns tydliga skillnader mellan företag i olika utvecklingsfaser gällande vilka faktorer som påverkar kreativiteten och arbetet. Arbetet med faktorerna genomsyras av en ständig balansgång mellan nödvändig struktur och hämmande kontroll.
9

Från memo till inspelning : kreativitet och effektivitet i låtskrivandeprocessen

Alm, Jacob January 2014 (has links)
<p>Bilaga: 1 CD</p>
10

"Sinsemellan" : Ett intersubjektivt perspektiv på kreativitet i en terapisituation

Kyppö, Soila January 2014 (has links)
Denna studie syftar till att belysa hur erfarna psykoterapeuter ser på kreativitet och kreativa processer i psykoterapi samt vilka erfarenheter de har av den psykoterapeutiska relationens betydelse för kreativiteten. Studien baseras på kvalitativ deskriptiv forskningsmetod med fenomenologisk och hermeneutiskt perspektiv. Resultatetet framtogs genom en strukturell fenomenologisk analys av åtta semistrukturerade intervjuer. I studien framkommer att flexibilitet och öppenhet i att bemöta klienter utifrån ett personligt och samtidigt professionellt sätt bidrar till att ett kreativt klimat kan skapas. Vidare betydelsefullt för en kreativ terapisituation är att en tillitsfull relation skapas mellan klienten och psykoterapeuten. Psykiska låsningar hos klienten p.g.a. bristande tillit eller tidigare trauma upplevs vara blockerande för kreativiteten.

Page generated in 0.0949 seconds