• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1359
 • 561
 • 209
 • 100
 • 39
 • 16
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2292
 • 1453
 • 487
 • 257
 • 256
 • 254
 • 248
 • 235
 • 232
 • 210
 • 188
 • 187
 • 187
 • 175
 • 166
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Viktiga faktorer för Kommunikations- och Informationsflöden inom projekt

Geiborg, Victoria January 2007 (has links)
iii Abstract ”We are living in a time of project. Everything becomes project. All development, all efficient, all changes are running as project”. (Wenell, 2001). To succeed with a project it is very important that the communication- and information flow is working in the project. In Ericsson´s project model PROPS and Wenell´s project model there is a communication plan as a part in the model. This communication plan is guidelines how to handle the communication and information in the project, and also who are in charge of that the project members stick to the plan. The most important factors to succeed with the communications- and information’s flow in a project are the communication plan. There are also other factors that are very important to think about. Some factors to mention are the individual and the teamwork, the leadership and how we understand information. To get a well functioned communication- and information flow in the project it is very important to see the over all picture, that all the factors have to function.
2

Ekonomistyrning i projekt : Redovisning, Styrning och uppföljning av långa projekt

Ekholm, Magnus, Plars, Carina January 2012 (has links)
Denna rapport avser att behandla ekonomistyrning explicit i långa projekt och lyfta ut och granska de problem som kan uppkomma. Vi har valt att avgränsa undersökningen till långa projekt då dessa inte med automatik fungerar i verksamhetens normala budgeterings och bokslutsprocess. Vi undersöker om det finns specifika problem med att projektets löptid sträcker sig över flera år och över årsbokslut. Vi har valt att genomföra undersökningen genom en fallstudie där vi har valt ut ett företag som arbetar med väldigt långa projekt. Vi tittar på hur budgetering och uppföljning fungerar och vilka problem som kan uppstå. Företaget har erbjudit total insyn i hur projekt hanteras och vi har också haft möjligheter att intervjua ett antal personer som arbetar med och har erfarenheter från ledning och styrning av projekt. Vi kan konstatera att den problematik som uppstår, inte nämnvärt skiljer sig från den problematik som ryms inom ekonomistyrning i stort. Nyckeltalen måste följa som ett led av verksamhetens övergripande strategi och förankras inom organisationen för att vinna validitet och förtroende. Resultatet måste kommuniceras regelbundet så att utfallet kan värderas mot uppsatta mål och förbättras. Vi har funnit att problematiken för ekonomistyrningen i långa projekt ligger främst i att de systemstöd som finns på marknaden i första hand stödjer de legala bokslutsperioderna och inte alltid erbjuder den flexibilitet som behövs i långa projekt. Det finns system på marknaden som stödjer planering och ledning men kopplingen mot redovisning och ekonomistyrning är fortfarande svag. Genom att generalisera finns dock möjligheter att få en fullgod uppföljning och ekonomistyrning även av långa projekt.
3

Viktiga faktorer för Kommunikations- och Informationsflöden inom projekt

Geiborg, Victoria January 2007 (has links)
<p> </p><p> </p><p>iii</p><p><strong><p>Abstract</p></strong></p><p>”We are living in a time of project. Everything becomes project. All development, all efficient,</p><p>all changes are running as project”. (Wenell, 2001).</p><p>To succeed with a project it is very important that the communication- and information</p><p>flow is working in the project. In Ericsson´s project model PROPS and Wenell´s project</p><p>model there is a communication plan as a part in the model. This communication plan is</p><p>guidelines how to handle the communication and information in the project, and also who</p><p>are in charge of that the project members stick to the plan.</p><p>The most important factors to succeed with the communications- and information’s flow</p><p>in a project are the communication plan. There are also other factors that are very important</p><p>to think about. Some factors to mention are the individual and the teamwork, the leadership</p><p>and how we understand information. To get a well functioned communication- and</p><p>information flow in the project it is very important to see the over all picture, that all the</p><p>factors have to function.</p><p> </p>
4

Samordning och optimering av en diversifierad projektverksamhet / Coordination and optimization of a diverse project organization

Elisabeth, Böhmer, Sundholm, Ann-Sofie January 2011 (has links)
No description available.
5

Trafikverket : Kritiska faktorer i projekt inom avdelningen Nationella Projekt

Bäckman, Malin, Jonasson, Frida January 2013 (has links)
This study has been made on behalf of the Swedish Transport Administration to study the work of the department National Projects. The Swedish construction industry has for many years been characterized by low productivity. By being the largest purchaser of contracts in the industry the Swedish Transport Administration has a unique opportunity to influence the productivity. In order to improve in productivity The Swedish Transport Administration is adopting a new role in which they will order more turnkey projects. In our study, we will focus on how one department within the Swedish Transport Administration, National Projects, can perform successful turnkey projects. To clarify how the department National Projects can perform successful projects, this study identifies critical factors for projects and their links to different phases of the project. Existing theory regarding projects presents a large number of critical factors but there is a lack of connection between the factors and specific project phases. Linking factors to phases facilitates focus on and control of the different phases, as it highlights the factors that are important in each phase for project success. The method of the study is qualitative, five project managers were interviewed, in two sets of interviews, on various projects. Also information has been collected from different project documents. The result of the study shows a number of critical factors, both specific for National Projects and also more general factors that can be used in other projects of a similar nature. All factors are linked to the phases identified in the analysis. The result also contains a definition of project success in the department National Projects. This study is a contribution in regards to theoretical knowledge to existing theory regarding projects and practical knowledge for National Projects to use for improvements of their turnkey projects. Knowledge which we believe is useful for National Projects and their future work with turnkey projects.
6

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans : En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Sjölund, Emma, Mikaelsson, Fannie January 2012 (has links)
Bakgrund Projekt är en arbetsform som idag ofta används i alla typer av organisationer. Projekt är dock komplexa och så är även människor. Att få en grupp att arbeta mot ett och samma mål är inte en lätt uppgift. Om gruppen dessutom befinner sig i olika delar av landet blir det än mer komplext. Projektledaren står därmed inför utmaningen att vägleda och motivera sina projektmedlemmar som befinner sig i helt olika miljöer, har olika drivkrafter och preferenser samt kanske sällan eller aldrig träffats fysiskt. Med bakgrund i detta har vi i denna studie undersökt: “Hur upplever projektledare att deras möjlighet att motivera påverkas av geografisk distans mellan projektledare och medlemmar?”. Syfte Syftet med studien är att främst utöka den befintliga forskningen inom projektledarskap i virtuella gruppsammansättningar. Vi vill även skapa en förståelse för hur distansen mellan projektledare och dess medlemmar påverkar arbetet gällande motivation. Genomförande Genom en kvalitativ studie har vi genomfört sju stycken intervjuer med personer som på något sätt har ledaransvar för projekt som sker på distans. I studien har vi använt oss utav en deduktiv ansats genom att bland annat utgå från teorin vid skapandet av vår intervjuguide. Slutsatser och resultat Vår studie har visat att det finns flertalet faktorer som påverkar motivationen i virtuella projekt. Under arbetets gång har vi identifierat sju olika kategorier som är kopplade till en projektledares möjlighet att motivera. Dessa kategorier är: projektgruppens sammansättning, kommunikation, relationer och samarbete, ledaregenskaper, leda traditionellt/distans, feedback och mål. Utifrån dessa kategorier har sedan vi identifierat flertalet ståndpunkter som influerar motivationen. Resultatet visar att i virtuella projektgrupper är relationerna generellt sett svaga och fokuserar mer på arbetsrelaterade aspekter än socialt samspel. Relationer och sammanhållning påverkar motivationen till hög grad. Med grund i detta är det därför av stor vikt att projektgruppen regelbundet träffas fysiskt och att dessa träffar fokuserar på relationsskapande aktiviteter. Den virtuella miljön gör kommunikationen komplex och att den med lätthet kan hämmas. Vilket än en gång framhäver vikten av fysiska träffar. Vidare har vår studie indikerat att ett delegerande ledarskap är fördelaktigt samt att projektledaren har kompetens inom projektets ämnesområde. För att upprätthålla en hög motivation är det även viktigt att ledaren har en större mängd struktur och ordning än i ett traditionellt ledarskap.   Nyckelord Motivation, Projekt, Projektledarskap, Virtuella projekt, Virtuella projektteam
7

Hur designföretag organiserar sin verksamhet : Projektprocesser och motivation

Lindqvist, Sandra, Talomaa, Minna January 2013 (has links)
Projektformen har funnits länge och har förändrats med tiden. Idag har den ökat i popularitet vilket man tror kan bero på att den stimulerat flexibilitet och kreativitet. Kreativitet handlar om en förmåga att se annorlunda orsakssamband, att lämna gamla rutiner och finna nya bättre lösningar. Men som motvikt till kreativitet krävs stabilitet och förutsägbarhet annars är risken att kreativiteten går till överstyr och orsakar kaos. Det krävs även rätt balans mellan frihet och planering för att ge motivation till kreativitet. Designföretag består av kreativa individer och de arbetar oftast i projektform. Trots denna brist på struktur verkar de motiverade att vara kreativa. Därför var syftet med denna studie att kartlägga hur fyra designföretag hade organiserat sin verksamhet. Vidare var syftet att baserat på kartläggningen diskutera hur dessa designföretag hade utformat sina projektprocesser och vad som i deras organisering kunde ge upphov till motivation. För att kunna besvara syftet har vi studerat fyra designföretag i Stockholms län och intervjuat totalt 11 personer fördelade mellan dessa företag. Vi jämförde resultaten från intervjuerna med våra teoretiska utgångspunkter som bland annat är: den klassiska projektstrukturen, den övergripande designprocessen och Maslows behovshierarki. Vi fann att de designföretag vi studerade baserade sina projektprocesser på befintliga projektmodeller för att sedan anpassa dessa till sina unika verksamheter. Det verkar dessutom finnas ett samband mellan att ha en tydlig projektprocess och storleken på företag; storleken på projekt; mängden projekt; relationerna mellan de anställda. Vi fann även att individerna på designföretag kan motiveras av att ha ett högt arbetstempo och ambitiösa mål. Vidare verkar designföretag ha en arbetsmiljö som gör att flera steg i Maslows behovshierarki kan nås.
8

Hantverk för utvecklande samarbeten : Om processen att leda hantverksprojekt med biståndssyfte tillsammans med utvecklingsländer

Rydmark, Linda January 2010 (has links)
No description available.
9

Projekt som arbetsform : en studie i att arbeta i projekt

Ringholm, Annika, Tegnborg, Annelie January 2002 (has links)
No description available.
10

Fortsättningskurs i Mikrodatorteknik : kartläggning av befintliga kurser samt ett genomfört projekt

Edqvist, Carina January 2002 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0572 seconds