• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 976
 • 41
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1019
 • 355
 • 172
 • 169
 • 167
 • 156
 • 125
 • 104
 • 89
 • 87
 • 78
 • 75
 • 68
 • 67
 • 57
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Barn till psykiskt sjuka mammor : ”. . . hur skulle jag kunna bli en bra mamma?” - två vuxna barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk mamma och hur detta har påverkat dem i deras egen föräldraroll

Strand, Cecilia, Jonsson, Carin January 2008 (has links)
Uppsatsens syfte var att beskriva två vuxna barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk mamma och hur detta har påverkat dem i deras egen föräldraroll. Studien är kvalitativ och den har genomförts med halvstrukturerade intervjuer. Empirin organiserades i meningskategorier och analyserades utifrån en fenomenologisk ansats. Resultatet analyserades utifrån tidigare forskning, vetenskapliga artiklar samt litteratur. Den teoretiska begreppsram som användes innefattade salutogent perspektiv: skyddande faktorer, resiliens, coping samt socialpsykologiskt perspektiv: rollteori. Hur vuxna barn till psykiskt sjuka föräldrar upplever sin egen föräldraroll är ett hittills outforskat område. Resultatet visade att båda respondenterna hade liknande erfarenheter av att växa upp med en psykiskt sjuk mamma och de hade antagit liknande roller i sin uppväxt. Trots svårigheter i barndomen med en betydande andel riskfaktorer återfanns dock flertalet skyddande faktorer. Dessa har gynnat dem positivt och varit av mycket stor betydelse i deras uppväxt och senare i deras egen föräldraroll.
2

Utomhuspedagogik i förskolan : en intervjustudie om olika faktorers betydelse vid utomhuspedagogisk undervisning

Johansson, Karin, Knutson, Linda January 2012 (has links)
Bakgrund: Utomhuspedagogik kan vara all slags verksamhet som sker utanför förskolans lokaler. Synen i skolan och förskolan på vad utomhuspedagogiken innebär är bred och förskolor och skolor har inrättat verksamheter med olika inriktningar utifrån de förutsättningar och behov som finns. Utomhuspedagogik har blivit både ett ämnesområde och ett arbetssätt. Utomhuspedagogik har även blivit fokuserat i diskussionen teori – praktik och blivit ett populärt inslag inom didaktik och pedagogik som anses vara gynnande för kunskapsutvecklingen. Att lära sig med hjälp av naturmiljö bidrar inte bara till ren kunskap utan det medverkar även till hälsogynnande effekter. Det kan även ge ett miljöengagemang när barnen blir vuxna. Det finns många faktorer som påverkar hur och i vilken omfattning pedagoger bedriver utomhuspedagogik.   Syfte: Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur pedagoger i förskolan genomför utomhuspedagogiska aktiviteter ur ett lärarperspektiv samt ta reda på anledningar till varför man bedriver den form av utomhuspedagogik som man gör.   Metod: Vi har genomfört 18 intervjuer på tre olika förskolor. Två av förskolorna är traditionella förskolor som inte har utomhusundervisning som profilering medan den tredje förskolan har en tydlig utomhuspedagogisk inriktning.   Resultat: Resultatet har visat att pedagogerna på de två traditionella förskolorna som vi studerade har få planerade utomhuspedagogiska aktiviteter. Det mest förekommande på dessa förskolor är fri lek när de vistas utomhus. Alla faktorer som hindrar pedagogerna från att bedriva utomhuspedagogik verkar leda till att den fria leken används i så stor utsträckning. På de traditionella förskolorna förekommer vistelse i naturen sporadiskt och man talar mest om vad som utförs på gården som utomhuspedagogik. Pedagogerna på naturförskolan skiljer sig åt i sitt arbetssätt eftersom den största delen av utomhuspedagogiken är planerad. Nästan alla pedagoger på de tre förskolorna anger att den viktigaste faktorn för att kunna bedriva kvalitativ utomhuspedagogik är engagemang och intresse.
3

Barn till psykiskt sjuka mammor : <em>”. . . hur skulle jag kunna bli en bra mamma?” - </em>två vuxna barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk mamma och hur detta har påverkat dem i deras egen föräldraroll

Strand, Cecilia, Jonsson, Carin January 2008 (has links)
<p>Uppsatsens syfte var att beskriva två vuxna barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk mamma och hur detta har påverkat dem i deras egen föräldraroll. Studien är kvalitativ och den har genomförts med halvstrukturerade intervjuer. Empirin organiserades i meningskategorier och analyserades utifrån en fenomenologisk ansats. Resultatet analyserades utifrån tidigare forskning, vetenskapliga artiklar samt litteratur. Den teoretiska begreppsram som användes innefattade salutogent perspektiv: skyddande faktorer, resiliens, coping samt socialpsykologiskt perspektiv: rollteori. Hur vuxna barn till psykiskt sjuka föräldrar upplever sin egen föräldraroll är ett hittills outforskat område. Resultatet visade att båda respondenterna hade liknande erfarenheter av att växa upp med en psykiskt sjuk mamma och de hade antagit liknande roller i sin uppväxt. Trots svårigheter i barndomen med en betydande andel riskfaktorer återfanns dock flertalet skyddande faktorer. Dessa har gynnat dem positivt och varit av mycket stor betydelse i deras uppväxt och senare i deras egen föräldraroll.</p>
4

Svenska kvinnors alkoholanvändning före och under graviditet i relation till demografiska och socioekonomiska förhållanden : En deskriptiv tvärsnittsstudie

Edstam, Kristina, Boijsen, Josefin January 2014 (has links)
Bakgrund: Alkoholkonsumtion under graviditet är skadligt för fostret. De flesta kvinnor i Sverige dricker alkohol året innan de blir gravida. Under graviditet drar de flesta kvinnor ner på sin alkoholkonsumtion men svenska studier har visat att 6-30% fortsatte att dricka alkohol under graviditet. Syfte: Att undersöka gravida kvinnors alkoholanvändning före och under graviditet i relation till demografiska och socioekonomiska faktorer. Metod: 3390 kvinnor rekryterades mellan september 2012 och juli 2013 från mödravården i Mellansverige. Svensktalande kvinnor fick besvara ett frågeformulär och de icke-svensktalande kvinnorna besvarade frågeformuläret på arabiska eller engelska. Telefonintervju erbjöds på övriga språk. Data presenterades med deskriptiv analys och analyserades med Fishers exakta test. Resultat: Majoriteten av kvinnorna drack alkohol före graviditet och få kvinnor drack alkohol under graviditet. Merparten av de gravida kvinnorna hade inte något berusningsdrickande. Det fanns skillnad i alkoholkonsumtion före graviditet bland kvinnorna med avseende på ålder, födelseland, svenska läs- och skrivkunskaper, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst och paritet. Under graviditet fanns det skillnader i alkoholkonsumtion bland kvinnorna med avseende på ålder och födelseland. Konklusion: Denna studie visar att färre kvinnor dricker alkohol under graviditet än vad som tidigare rapporterats. Att det finns skillnad i alkoholkonsumtion bland kvinnor före och under graviditet är information som kan göra det lättare för barnmorskan att identifiera och hjälpa kvinnor att uppnå en alkoholfri graviditet i strävan mot en god sexuell och reproduktiv hälsa.Nyckelord: alkohol,
5

Faktorer som påverkar intensivvårdssjuksköterskors följsamhet till kliniska riktlinjer : litteraturöversikt

Jacobsen, Hauke, Persson, Marie-Louise January 2015 (has links)
No description available.
6

Betyg i bild : Lärare och elevers syn på betyg i åk 9

Ivert, Caroline, Hallner, Carin January 2010 (has links)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärarna jobbar med betygsättning i bildämnet samt hur eleverna upplever densamma för att se hur detta motsvarar styrdokumenten. För att samla in material till uppsatsen har intervjuer med fyra bildlärare, samt enkäter med 82 elever i årskurs nio, genomförts. Resultatet från lärarintervjuerna visade bl.a. att de faktorer som väger tyngst i betygsättningen är teknik och slutprodukt, men att lärarna även i olika grad räknar in s.k. outtalade faktorer. Förmedling av betygskriterier varierar i utsträckning, men i den mån de förmedlas sker detta till störst del i muntlig form. Resultatet från elevenkäterna visar att elevernas insikt i vad de bedöms på varierar mellan skolorna, men att de över lag tror att de blir bedömda på mer än bara mål och resultat och att majoriteten av eleverna säger sig arbeta hårdare under bildlektionen om de vet att de blir betygsatta.
7

Faktorer som påverkar anhörigvårdares upplevelse av livskvalitet : En litteraturstudie / Factors affecting family caregivers experience of quality of life : A literature study

Olsson, Elin, Olsson, Josefine January 2014 (has links)
Det har setts en ökning i att bedriva anhörigvård på grund av kortare vårdtider samt platsbrist på vårdhem. Vårdande ses som en krävande uppgift bland anhörigvårdare och kan påverka deras upplevda livskvalitet. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som påverkar anhörigvårdares upplevelse av livskvalitet. Metoden var en litteraturstudie. Litteratursökningen har skett i databaserna Cinahl samt PubMed. Efter urval och kvalitetsgranskning av artiklarna påvisades tio vetenskapliga artiklar (sex kvantitativa, tre kvalitativa och en mixed method), vilka litteraturstudiens resultat bygger på. Efter analys och bearbetning av artiklarna identifierades fyra kategorier varav två med underkategorier i resultatet: ekonomi, oro och ovisshet, saknad med underkategorierna saknad av fritid och saknad av tidigare vanor samt stöd med underkategorierna avlastning som stöd samt andligt stöd. Resultatet belyser de faktorer som påverkar anhörigvårdarnas upplevda livskvalitet. Slutsaten som dras utifrån litteraturstudien är att livskvaliteten hos anhörigvårdarna påverkas på olika sätt av att vårda en närstående. Sjuksköterskans roll vid anhörigvårdär att vara stödjande och undervisande.
8

Ledarskap inom bioteknikbranschen : En jämförande fallstudie om arbetet med att skapa en kreativ arbetsmiljö

Börjesson, Josefin, Löwe, Theodor January 2014 (has links)
Innovation är i dagens företagsklimat bland det viktigaste man har, inte minst inom forskning och utveckling. Ledarskap är en kritisk del för att skapa en kreativ miljö och företagskultur som möjliggör att snabb och flexibel forskning kan bedrivas. Denna studie har undersökt hur ledare för FoU-avdelningar arbetar för att skapa denna kreativa miljö samt om detta skiljer sig mellan företag i olika utvecklingsstadier. För att studera detta har en modell med fem kategorier av faktorer för kreativt ledarskap tagits fram; Strukturella-, finansiella- och hierarkiska faktorer samt arbetsklimat och kommunikation. Vi har funnit belägg för att samtliga faktorer påverkar kreativiteten på arbetsplatsen, dock har skillnader gentemot teorin funnits i huruvida faktorerna främjar eller hämmar kreativiteten. På det större företaget var den största faktorn avståndet till beslutsfattning och företagets ledning, något som speglades negativt inom flera kategorier. På det mindre företaget var faktorerna främst kopplade till företagets expandering, vilket inneburit att utveckling av processer ej hunnits med. Sammanfattningsvis finns tydliga skillnader mellan företag i olika utvecklingsfaser gällande vilka faktorer som påverkar kreativiteten och arbetet. Arbetet med faktorerna genomsyras av en ständig balansgång mellan nödvändig struktur och hämmande kontroll.
9

Lokalisering av terminal : En fallstudie på ProfilGruppen AB i Åseda

Lindahl, David, Nilsson, John, Gustafsson, Simon, Forsberg, Victor January 2014 (has links)
Bakgrund: Företag söker att minimera sina transportkostnader. Ett sätt att uppnå detta är genom att lokalisera sitt lager där transportarbetet minimeras. Uppsatsens fallföretag ProfilGruppen AB har en tredjepartslogistiker, ÅGL Logistik, vars lager har fungerat som ProfilGruppens huvudsakliga lager och omlastningspunkt i över 30 år. Lagret har legat på samma plats under hela denna period och det är därför intressant att undersöka huruvida en lämpligare lokalisering är möjlig eller ej. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beräkna lokaliseringen av en terminal enligt tyngdpunktsmetoden. Syftet är även att utifrån denna lokalisering ta hänsyn till andra faktorer för att kunna argumentera för en teoretiskt välgrundad lokalisering samtidigt som hänsyn tas till praktiska omständigheter. Metod: Denna uppsats är en fallstudie på ProfilGruppen AB. Studien innefattar både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Uppsatsen bygger på en deduktiv forskningsansats och det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer samt tillhandahållet från Profilgruppen. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av både litteratur och vetenskapliga artiklar. Slutsats: Uppsatsen visar att lokaliseringen av ÅGL:s lager är den mest lämpade av de framtagna alternativen enligt tyngdpunktsmetoden och påverkande faktorer.
10

Valet av fastighetsmäklare : Egenskaper och faktorer som påverkar valet av fastighetsmäklare

Petersson, Sofie, Gustavsson, Malin January 2014 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0565 seconds