• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2030
 • 360
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2411
 • 921
 • 500
 • 415
 • 305
 • 270
 • 208
 • 197
 • 181
 • 176
 • 175
 • 161
 • 160
 • 156
 • 155
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Där människor, handling och tid möts : en studie av det förromerska landskapet på Gotland /

Arnberg, Anna, January 2007 (has links)
Disputats, Stockholms universitet, 2007. / Med engelsk resumé: Where people, action and time intersect : a study of the Pre-Roman Iron Age landscape of Gotland. Med litteraturhenvisninger.
2

Vägar inom räckhåll : spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället /

Stenqvist Millde, Ylva, January 2007 (has links)
Disputats, Stokholms universitet, 2007. / Referenser: s. 335-363. Engelsk resumé med titlen: Roads within reach : traces of travel in the pre-industrial agrarian society.
3

Stadsgrundningar och planförändringar : svensk stadsplanering 1521-1721 /

Ahlberg, Nils, January 2005 (has links) (PDF)
Disputats - Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet, 2005. / Med litteraturhenvisninger. Engelsk resumé med titlen: New foundations and changes of plan : Swedish town planning 1521-1721.
4

En hiar atti rikR : om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder /

Ljungkvist, John, January 2006 (has links)
Disputats, Uppsala universitet, 2006. / Litteratur: s. 195-211.
5

Förskolans jämställdhetsarbete : en kvalitativ undersökning utifrån pedagogers perspektiv / Pre-school gender equality : a qualitative study from teachers perspective

Lundin, Emma, Forsberg, Frida January 2015 (has links)
Bakgrund: Studier visar att 84 % av Sveriges barn idag är inskrivna i förskolan. Förskolansverksamhet kan då tolkas som relevant för flertalet barn i Sverige. Det finns riktlinjer i förskola och skola i form av skolplan, läroplan, nationella lagar och förordningar som alla pekar på att Sverige ska arbeta för ett jämställt samhälle. Betydelsen av jämställdhet iförskolan betonas av läroplanen för förskolan (2010) där man kan läsa följande. "Förskolanska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan hasamma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller" (Skolverket, 2010, s. 5). Samtidigt visar forskning att förskolansverksamhet snarare förstärker traditionella könsmönster än motverkar dem. För att sträva efterjämställdhet i förskolans verksamhet så kan ett första steg vara ta reda på hurjämställdhetsarbete ter sig och hur man pratar om det. Syfte: Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger pratar om hur jämställdhetsuppdragetkonkretiseras. Vår undersökning utgår från pedagogernas perspektiv. Utifrån vårt syfte har viavgränsat två problemformuleringar: Vilka metoder beskriver pedagoger att de arbetar med gällande jämställdhetsarbete på förskolan? Och hur beskrivs kompetensutveckling gällande jämställdhet i förskolan? Metod: Vi har valt en kvalitativ metod som fokusgruppintervjuer. I vår studie har två förskolor i Västra Götaland ingått. Förskolorna har delats in i fyra olika grupper med tre till fyra deltagare i varje. Samtliga förskolor finns belägna i samma stad men placerade i två olika områden. Resultat: I resultatdelen beskriver vi vårt resultat utifrån analyser av fokusgruppernas diskussioner. Vi har delat in resultatdelen utifrån våra två frågeställningar: vilka metoder beskrivs inom jämställdhetsarbete på förskolan och hur ser kompetensutveckling gällande jämställdhet ut i förskolan. Vi har analyserat vårt resultat utifrån begreppen kön, genus,normer och värderingar. Resultatet visar på en problematik hos pedagogerna med att beskrivadet jämställdhetsarbete som bedrivs på förskolor. I diskussionsdelen diskuterar vi vårtresultat i relation till syfte, tidigare forskning och didaktiska aspekter.
6

Kort afhandling om de vid Stora Kopparberget i smelt-processen fåfengt försökte förbettringar, med ampliss. facult. phil. samtycke, under ... Johan Gotsch. Wallerii ... uti den guastavianska lärosalen, den V. junii, ann. MDCCLXII. Vid kongl. acad. i Upsala utgifven och til almänt ompröfvande framstäld, af Isaac Moræus, dalkarl

Wallerius, Johan Gottschalk, Moraeus, Isaac January 1762 (has links)
No description available.
7

Striderna i Rosenbad : om trettio års försök att förändra Regeringskansliet /

Erlandsson, Magnus, January 2007 (has links)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007.
8

Präst, stånd och stat : kung och kyrka i förhandling 1642-1686 /

Ihse, Cecilia, January 2005 (has links)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005.
9

Om tidens värde [Elektronisk resurs] : en sociologisk studie av senmodernitetens temporala livsvärldar

Fuehrer, Paul January 2010 (has links)
<p>Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2010</p>
10

Svensk-franska förhandlingar : bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal /

Karlsson, Rickard, January 2007 (has links)
Diss., Linköping : Linköpings universitet, 2007.

Page generated in 0.0506 seconds