Return to search

Att leva med endometrios : en litteraturstudie / To live with endometriosis : a literature study

Background: Endometriosis is an estrogen-dependent disease which means that the uterine mucosa grows outside the uterine cavity. The disease causes women' pain and affects the quality of life and it takes an average of five to seven years to get the diagnosis established. Aim: The aim of this study was to illustrate women's exeperiences of living with endometriosis. Method: This is a literature study where method to contribute to evidence-based nursing based on analysis of qualitative research was used. Results: Findings in the study showed that women with endometriosis experienced limitations in their daily life. Pain was the most described symptom and women experienced lack of knowledge of themselves and by their surroundings. They risked being misstrusted because of normalization of the symptoms. The women developed strategies to take back control over their lives which helped them to master the disease. Conclusion: In order to provide advice and support, the nurse needs increased knowledge about endometriosis and how it affects the women's lives. It would also reduce the time of delayed diagnosis. / Kvinnor som lever med endometrios kan komma att behöva strukturera om sina liv då deras vardag begränsas. Somliga kvinnorna får inte gehör av den sociala omkretsen och hälso- och sjukvården för de symtom de upplever. För att återfå kontroll över livet utvecklar kvinnorna strategier i hopp om att bemästra sjukdomen. Denna litteraturstudie belyser kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Var tionde kvinna i fertil ålder drabbas av endometrios och sjukdomen är förknippad med sänkt livskvalitet där både kroppslig och psykisk belastning förekommer. I resultatet framkommer att det råder kunskapsluckor om endometrios hos både kvinnan och hälso- och sjukvården. Kvinnorna riskerar att inte bli trodda på då sjukdomen för andra inte är visuellt synlig. De symtomen kvinnan upplever och uttrycker sig om normaliseras i somliga fall av henne själv och hennes omgivning, då symtomen främst syftar till smärta i samband med menstruation. Kunskapsluckor i relation med normalisering av symtomen kan vara en orsak till försening av diagnos och kvinnan utsätts för ett långt vårdförlopp och försämrad livskvalitet. Förmågan att arbeta påverkas och kvinnan kan komma att vara i behov av vila och återhämtning. Ökad frånvaro leder till att kvinnan oroas över att förlora arbetet, då arbetsgivare och kollegor inte alltid tror på de symtom de beskriver. Även samlivet påverkas. På grund av försämrad sexuell funktion och smärtupplevelser vid samlag undviker kvinnor relationer. Kvinnorna oroas över sin fertilitet och risken för infertilitet i framtiden och de kan komma att bli lämnade av sin partner på grund av diagnosen endometrios eller infertilitet. Endometrios kan få kvinnan att känna sig mindre kvinnlig.  Med hjälp av utvecklade strategier återfås kontroll över vardagen. Strategierna ses som styrkande och kvinnan blir mer lyhörd på sin kropp med ökar sitt ansvar för den egna hälsan. Att bemästra sjukdomen hjälper kvinnorna att se på sina kroppar utifrån positiva vinklar och upplevelserna kunde de dela med sig av till andra.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hv-13487
Date January 2019
CreatorsLöf, Emma, Olsson, Madeleine
PublisherHögskolan Väst, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå, Högskolan Väst, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0027 seconds